จังหวัดสตูล
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสตูล2,449.10798.0067.4 %5.0373.64190.9548.9 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดสตูล30,486.6822,738.6325.4 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สตูล3,031.184,358.97-43.8 %0.0525.77241.3054.1 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสตูล2,941.78508.0082.7 %5.0506.7550.7190.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สตูล8,068.8611,986.00-48.5 %0.01,818.85763.8058.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสตูล4,081.21554.0086.4 %5.0234.7457.0075.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาควนโดน3,722.57391.0089.5 %5.0167.7874.1055.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาควนกาหลง3,426.43336.0090.2 %5.0258.7076.0070.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าแพ4,216.66374.0091.1 %5.0179.7576.0057.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาละงู3,887.47450.0088.4 %5.0295.3476.0074.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุ่งหว้า3,763.70477.0087.3 %5.0355.6767.7081.0 %5.0
ด่านศุลกากรสตูล11,325.327,573.3033.1 %5.0802.71391.4051.2 %5.0
ด่านศุลกากรวังประจัน4,531.223,223.0028.9 %5.0643.19230.0864.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สตูล3,397.771,395.0058.9 %5.0696.91333.4552.2 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสตูล2,734.92877.8067.9 %5.0411.67126.3569.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสตูล4,614.902,017.0056.3 %5.01,153.29948.1017.8 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสตูล3,124.351,322.0057.7 %5.0582.81536.637.9 %3.5
สำนักงานประมงจังหวัดสตูล2,742.99680.0075.2 %5.0411.67594.70-44.5 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสตูล2,677.121,827.0031.8 %5.0392.65915.19-133.1 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสตูล4,042.113,390.5016.1 %5.0901.08403.7555.2 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสตูล3,928.151,983.0049.5 %5.0906.09746.7017.6 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสตูล3,067.17928.0069.7 %5.0563.80494.9512.2 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสตูล4,615.059,408.36-103.9 %0.0960.26418.0056.5 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสตูล3,293.731,883.0042.8 %5.0639.86214.7066.4 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาสตูล 2,107.17623.0070.4 %5.024.18115.24-376.6 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสตูล3,467.17701.0079.8 %5.0734.9433.8195.4 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสตูล2,791.77525.0081.2 %5.0449.70257.5842.7 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสตูล3,563.213,787.39-6.3 %0.0620.85266.5057.1 %5.0
สำนักงานจังหวัดสตูล6,844.412,279.4966.7 %5.01,833.11756.4058.7 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสตูล3,966.643,578.009.8 %4.5963.87442.6354.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสตูล3,325.381,163.0065.0 %5.0677.89452.2033.3 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสตูล4,614.227,586.53-64.4 %0.01,020.1863.2793.8 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัด สตูล10,536.16837.0092.1 %5.0525.77316.3539.8 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสตูล3,577.4210,068.56-181.4 %0.0772.97615.6020.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสตูล3,116.421,052.0066.2 %5.0343.52240.8429.9 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสตูล3,622.561,333.0063.2 %5.0776.18311.6059.9 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสตูล2,848.561,832.0035.7 %5.0449.7085.3181.0 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสตูล8,762.498,763.00-0.0 %0.0375.72229.9738.8 %5.0
รจจ.สตูล 24,444.1430,185.65-23.5 %0.0541.18553.14-2.2 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสตูล2,615.79434.0083.4 %5.0373.64251.7532.6 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสตูล3,672.831,640.0055.3 %5.0791.99461.7041.7 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสตูล2,653.48992.0062.6 %5.0487.73345.2329.2 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสตูล4,219.643,728.9111.6 %5.0677.89455.0532.9 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสตูล4,252.522,614.0038.5 %5.0620.85152.2975.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสตูล3,777.696,138.69-62.5 %0.0770.65695.909.7 %4.5
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล43,270.229,008.1379.2 %5.01,278.99731.5042.8 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสตูล4,138.503,190.6222.9 %5.0321.67516.25-60.5 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคสตูล49,222.1134,104.0030.7 %5.0944.551,275.90-35.1 %0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสตูล25,460.3418,952.6425.6 %5.0689.511,340.10-94.4 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพละงู36,015.7712,270.0065.9 %5.0577.04321.4344.3 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล9,684.7212,746.28-31.6 %0.01,288.801,300.30-0.9 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสตูล 3,209.181,677.9147.7 %5.0601.83183.8969.4 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสตูล3,213.74598.0081.4 %5.0335.61151.0555.0 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสตูล32,531.078,092.0875.1 %5.02,486.513,054.45-22.8 %0.0
รวม 439,696 269,981 38.60 % 36,140 24,005 33.58 %