จังหวัดสตูล
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสตูล2,485.51798.0067.9 %5.0373.64190.9548.9 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดสตูล30,940.0222,738.6326.5 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สตูล3,076.264,358.97-41.7 %0.0525.77241.3054.1 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสตูล2,985.53508.0083.0 %5.0506.7550.7190.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สตูล8,188.8511,986.00-46.4 %0.01,818.85763.8058.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสตูล4,141.90554.0086.6 %5.0234.7457.0075.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาควนโดน3,777.93391.0089.7 %5.0167.7874.1055.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาควนกาหลง3,477.38336.0090.3 %5.0258.7076.0070.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าแพ4,279.37374.0091.3 %5.0179.7576.0057.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาละงู3,945.27450.0088.6 %5.0295.3476.0074.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุ่งหว้า3,819.66477.0087.5 %5.0355.6767.7081.0 %5.0
ด่านศุลกากรสตูล0.000.000.0 %0.000.000.0 %
ด่านศุลกากรวังประจัน4,598.593,223.0029.9 %5.0643.19230.0864.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สตูล3,448.291,395.0059.5 %5.0696.91333.4552.2 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสตูล2,775.59877.8068.4 %5.0411.67126.3569.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสตูล4,683.532,017.0056.9 %5.01,153.29948.1017.8 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสตูล3,170.801,322.0058.3 %5.0582.81536.637.9 %3.5
สำนักงานประมงจังหวัดสตูล2,943.58680.0076.9 %5.0411.67594.70-44.5 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสตูล2,716.937,852.48-189.0 %0.0392.65915.19-133.1 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสตูล4,102.223,390.5017.3 %5.0901.08425.0052.8 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสตูล3,986.561,983.0050.3 %5.0906.09746.7017.6 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสตูล3,112.78928.0070.2 %5.0563.80494.9512.2 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสตูล4,683.689,408.36-100.9 %0.0960.26418.0056.5 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสตูล3,297.171,883.0042.9 %5.0620.85214.7065.4 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาสตูล 2,138.50623.0070.9 %5.045.04115.24-155.9 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสตูล3,518.73701.0080.1 %5.0734.9425.5596.5 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสตูล2,833.29525.0081.5 %5.0449.70257.5842.7 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสตูล3,616.203,787.39-4.7 %0.0620.85266.5057.1 %5.0
สำนักงานจังหวัดสตูล6,946.182,279.4967.2 %5.01,833.112.8599.8 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสตูล4,025.633,578.0011.1 %5.0963.87442.6354.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสตูล3,374.831,163.0065.5 %5.0677.89452.2033.3 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสตูล4,682.837,586.53-62.0 %0.01,020.1863.2793.8 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัด สตูล10,692.83837.0092.2 %5.0525.77316.3539.8 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสตูล3,630.6210,068.56-177.3 %0.0772.97615.6020.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสตูล3,162.771,052.0066.7 %5.0343.52240.8429.9 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสตูล3,676.431,333.0063.7 %5.0776.18311.6059.9 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสตูล2,890.921,832.0036.6 %5.0449.7085.3181.0 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสตูล8,892.788,763.001.5 %0.5375.72229.9738.8 %5.0
รจจ.สตูล 24,807.6230,185.65-21.7 %0.0541.18553.14-2.2 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสตูล2,654.68434.0083.7 %5.0373.64251.7532.6 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสตูล3,727.452,043.0045.2 %5.0791.99461.7041.7 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสตูล2,692.93992.0063.2 %5.0487.73345.2329.2 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสตูล4,282.383,728.9112.9 %5.0677.89455.0532.9 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสตูล4,315.712,614.0039.4 %5.0620.85152.2975.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสตูล3,833.866,138.69-60.1 %0.0715.93695.902.8 %1.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล43,913.659,008.1379.5 %5.01,278.9920.6898.4 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสตูล4,200.043,190.6224.0 %5.0321.67516.25-60.5 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคสตูล49,954.0434,104.0031.7 %5.0944.551,275.90-35.1 %0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสตูล25,897.4118,952.6426.8 %5.0689.511,340.10-94.4 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพละงู36,551.3212,270.0066.4 %5.0577.04321.4344.3 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล9,828.7312,746.28-29.7 %0.01,288.801,300.30-0.9 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสตูล 3,256.911,677.9148.5 %5.0601.83183.8969.4 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสตูล3,261.53598.0081.7 %5.0335.61151.0555.0 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสตูล33,014.808,092.0875.5 %5.02,486.513,054.45-22.8 %0.0
รวม 434,913 268,837 38.19 % 35,284 22,162 37.19 %