จังหวัดสตูล
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสตูล0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดสตูล30,940.0222,738.6326.5 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สตูล3,076.264,358.97-41.7 %0.0525.77241.3054.1 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสตูล2,985.53508.0083.0 %5.0506.7550.7190.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สตูล8,188.8511,986.00-46.4 %0.01,818.85763.8058.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสตูล4,141.90554.0086.6 %5.0234.7457.0075.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาควนโดน0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาควนกาหลง3,477.38336.0090.3 %5.0258.7076.0070.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าแพ0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาละงู3,945.27450.0088.6 %5.0295.3476.0074.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุ่งหว้า0.00477.000.0 %0.00.0067.700.0 %0.0
ด่านศุลกากรสตูล0.000.000.0 %0.000.000.0 %
ด่านศุลกากรวังประจัน0.003,223.000.0 %0.00.00230.080.0 %0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สตูล3,448.291,395.0059.5 %5.0696.91333.4552.2 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสตูล0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสตูล0.002,017.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสตูล3,170.801,322.0058.3 %5.0582.810.000.0 %0.0
สำนักงานประมงจังหวัดสตูล2,943.58680.0076.9 %5.0411.67594.70-44.5 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสตูล2,716.937,852.48-189.0 %0.0392.65915.19-133.1 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสตูล0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสตูล3,986.561,983.0050.3 %5.0906.09746.7017.6 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสตูล3,112.78928.0070.2 %5.0563.80494.9512.2 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสตูล0.009,408.360.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสตูล3,297.171,883.0042.9 %5.0620.85214.7065.4 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาสตูล 0.00623.000.0 %0.00.00115.240.0 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสตูล0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานพลังงานจังหวัดสตูล2,833.29525.0081.5 %5.0449.70257.5842.7 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสตูล0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานจังหวัดสตูล6,946.182,279.4967.2 %5.01,833.112.8599.8 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสตูล4,025.633,578.0011.1 %5.0963.87442.6354.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสตูล3,374.831,163.0065.5 %5.0677.89452.2033.3 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสตูล4,682.837,586.53-62.0 %0.01,020.1863.2793.8 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัด สตูล10,692.83837.0092.2 %5.0525.77316.3539.8 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสตูล0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสตูล3,162.771,052.0066.7 %5.0343.52240.8429.9 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสตูล3,676.431,333.0063.7 %5.0776.18311.6059.9 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสตูล2,890.921,832.0036.6 %5.0449.7085.3181.0 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสตูล8,892.788,763.001.5 %0.5375.72229.9738.8 %5.0
รจจ.สตูล 0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานแรงงานจังหวัดสตูล0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสตูล3,727.452,043.0045.2 %5.0791.99461.7041.7 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสตูล2,692.93992.0063.2 %5.0487.73345.2329.2 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสตูล0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสตูล4,315.712,614.0039.4 %5.0620.85152.2975.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสตูล0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล43,913.659,008.1379.5 %5.01,278.9920.6898.4 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสตูล0.000.000.0 %0.000.000.0 %
วิทยาลัยเทคนิคสตูล0.000.000.0 %0.000.000.0 %
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสตูล0.000.000.0 %0.000.000.0 %
วิทยาลัยการอาชีพละงู36,551.3212,270.0066.4 %5.0577.04321.4344.3 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล9,828.7312,746.28-29.7 %0.01,288.801,300.30-0.9 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสตูล 3,256.911,677.9148.5 %5.0601.83183.8969.4 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสตูล3,261.53598.0081.7 %5.0335.61151.0555.0 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสตูล0.000.000.0 %0.000.000.0 %
รวม 238,158 127,873 0.00 % 20,631 9,904 0.00 %