จังหวัดตรัง
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดตรัง0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สถานีวิทยุโทรทัศน์ แห่งประเทศไทยจังหวัดตรัง19,500.3116,678.5714.5 %5.0348.68352.11-1.0 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ตรัง18,840.379,492.7649.6 %5.067.72135.38-99.9 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ตรัง2,710.301,028.0062.1 %5.0551.420.000.0 %0.0
สำนักงานคลังจังหวัดตรัง2,962.962,212.0025.3 %5.0608.470.000.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ตรัง11,349.0413,260.00-16.8 %0.02,548.09745.7570.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาโยง3,653.13175.0095.2 %5.0139.7865.3553.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองตรัง5,187.711,155.0077.7 %5.0303.0783.6072.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากันตัง1,797.92941.0047.7 %5.0256.4881.7268.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้วยยอด3,835.13563.0085.3 %5.0296.4089.9469.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาย่านตาขาว4,219.41435.0089.7 %5.0255.0781.8167.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสิเกา3,684.60250.0093.2 %5.0253.0185.1266.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปะเหลียน3,717.59343.0090.8 %5.0314.7468.1178.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขารัษฎา3,671.75121.0096.7 %5.0263.8368.2374.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังวิเศษ3,641.55327.0091.0 %5.0298.3460.4479.7 %5.0
ด่านศุลกากรกันตัง0.003,232.600.0 %0.00.00404.700.0 %0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ตรัง4,330.835,180.02-19.6 %0.01,178.951,283.45-8.9 %0.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตรัง2,520.291,850.0026.6 %5.0494.37165.3166.6 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดตรัง3,793.431,519.0060.0 %5.01,007.79940.266.7 %3.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดตรัง0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานประมงจังหวัดตรัง0.00720.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตรัง3,278.981,492.0054.5 %5.0722.551,209.35-67.4 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดตรัง2,126.292,804.00-31.9 %0.0539.90484.5010.3 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตรัง5,848.282,923.8350.0 %5.01,216.971,064.0012.6 %5.0
ส.ป.ก.ตรัง0.001,306.500.0 %0.00.00142.500.0 %0.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดตรัง0.000.000.0 %0.000.000.0 %
ท่าอากาศยานตรัง138,780.7391,174.0034.3 %5.0403.94263.5534.8 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดตรัง0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 6 ตรัง0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สถานีอุตุนิยมวิทยาตรัง 0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานสถิติจังหวัดตรัง3,210.24446.0086.1 %5.0722.5719.6397.3 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดตรัง2,994.27924.0069.1 %5.0627.49105.0783.3 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง3,440.532,390.0030.5 %5.0798.63281.6064.7 %5.0
สำนักงานจังหวัดตรัง0.000.000.0 %0.000.000.0 %
ที่ทำการปกครองจังหวัดตรัง0.003,922.000.0 %0.00.00202.790.0 %0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตรัง5,061.981,410.0072.1 %5.0817.63337.2558.8 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดตรัง5,531.8410,148.59-83.5 %0.01,426.84179.4287.4 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตรัง3,922.172,800.0028.6 %5.01,026.81601.3541.4 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดตรัง3,756.274,400.74-17.2 %0.0931.74802.2513.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตรัง3,306.111,775.0046.3 %5.0760.60263.1565.4 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตรัง4,117.032,205.0046.4 %5.01,083.87253.6576.6 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดตรัง3,077.443,343.00-8.6 %0.0627.4947.5092.4 %5.0
สพ.ตรัง0.0010,551.000.0 %0.00.00296.400.0 %0.0
รจจ.ตรัง 136,181.3144,516.0067.3 %5.0925.62954.45-3.1 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดตรัง3,249.40660.0079.7 %5.0437.330.9599.8 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดตรัง0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดตรัง2,907.35721.0075.2 %5.0570.44380.0033.4 %5.0
สปส.จ.ตรัง4,174.844,049.403.0 %1.51,007.79451.2555.2 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตรัง0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานกศน.จังหวัดตรัง4,476.994,773.91-6.6 %0.0798.62695.8012.9 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาตรัง12,134.424,938.8459.3 %5.0404.890.000.0 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 (จังหวัดตรัง และกระบี่)0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 124,932.4610,572.9157.6 %5.01,231.72634.0048.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 20.000.000.0 %0.000.000.0 %
ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 46,416.982,837.6055.8 %5.0300.10676.40-125.4 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคตรัง59,887.3951,260.0014.4 %5.01,038.21933.8510.1 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง20,804.3326,528.99-27.5 %0.0763.891,144.70-49.9 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างตรัง17,519.5214,268.5718.6 %5.0631.810.000.0 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพกันตัง0.000.000.0 %0.000.000.0 %
วิทยาลัยการอาชีพตรัง0.000.000.0 %0.000.000.0 %
วิทยาลัยการอาชีพปะเหลียน0.000.000.0 %0.000.000.0 %
วิทยาลัยการอาชีพห้วยยอด48,308.160.000.0 %0.0758.600.000.0 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง10,020.1014,883.00-48.5 %0.01,745.40667.3261.8 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12/1ตรัง15,138.0018,040.99-19.2 %0.0730.83536.7826.6 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตรัง 3,829.692,057.0046.3 %5.0836.660.000.0 %0.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตรัง2,368.46668.0071.8 %5.0361.26101.6571.9 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดตรัง33,095.6913,414.0059.5 %5.03,989.866,739.75-68.9 %0.0
รวม 645,005 397,957 0.00 % 33,634 24,136 0.00 %