จังหวัดพัทลุง
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพัทลุง2,501.20595.0076.2 %5.0371.09105.0371.7 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดพัทลุง14,016.511,903.2086.4 %5.062.8471.07-13.1 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พัทลุง2,970.394,042.56-36.1 %0.0615.88270.5556.1 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดพัทลุง3,596.411,090.0069.7 %5.0599.30101.6283.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่พัทลุง10,590.5510,928.00-3.2 %0.02,310.74673.2170.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปากพะยูน3,787.49547.0085.6 %5.0366.4656.0984.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาควนขนุน 3,785.65354.0090.6 %5.0243.8553.1978.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขาชัยสน3,743.60252.0093.3 %5.0247.5766.5973.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาตะโหมด3,805.84322.0091.5 %5.0260.2977.9170.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีบรรพต3,788.34132.0096.5 %5.0383.9668.1582.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาป่าบอน3,729.41204.0094.5 %5.0301.4861.5779.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางแก้ว3,740.67199.0094.7 %5.0164.8633.5879.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาป่าพะยอม3,718.09342.0090.8 %5.0204.1375.2563.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พัทลุง3,873.233,956.16-2.1 %0.0791.39488.3038.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พัทลุง สาขาตะโหมด2,473.83525.0078.8 %5.0400.49394.251.6 %0.5
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดพัทลุง5,518.111,470.0073.4 %5.0809.44617.5023.7 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพัทลุง3,312.88915.0072.4 %5.0446.86292.1134.6 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดพัทลุง3,261.34701.0078.5 %5.0618.30838.85-35.7 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพัทลุง3,451.691,939.0043.8 %5.0846.50836.001.2 %0.5
สำนักงานเกษตรจังหวัดพัทลุง2,060.611,616.0021.6 %5.0498.30186.1462.6 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพัทลุง4,603.401,828.0060.3 %5.01,264.841,090.8713.8 %5.0
ส.ป.ก. พัทลุง4,606.571,702.0063.1 %5.0607.71401.5233.9 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดพัทลุง13,617.867,857.4842.3 %5.01,207.81323.1673.2 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพัทลุง3,269.351,320.0059.6 %5.0694.38230.0066.9 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาพัทลุง1,793.58784.0056.3 %5.045.54114.57-151.6 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดพัทลุง2,685.21424.0084.2 %5.0447.1650.7788.6 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดพัทลุง3,007.13826.0072.5 %5.0523.23417.0520.3 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพัทลุง3,266.332,310.3029.3 %5.0675.35267.9060.3 %5.0
สำนักงานจังหวัดพัทลุง7,949.3510,776.80-35.6 %0.01,207.811,518.37-25.7 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดพัทลุง5,122.486,237.00-21.8 %0.01,473.18644.0556.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพัทลุง4,224.731,133.0073.2 %5.0580.65516.7811.0 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดพัทลุง5,221.645,683.33-8.8 %0.01,684.3789.9894.7 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพัทลุง3,730.861,829.0051.0 %5.0884.54680.9423.0 %5.0
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพัทลุง3,400.04750.0077.9 %5.0751.4360.9291.9 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพัทลุง4,305.001,681.0061.0 %5.0827.49279.6366.2 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพัทลุง4,042.644,121.89-2.0 %0.0637.3328.7595.5 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดพัทลุง10,888.361,674.0084.6 %5.02,900.43304.1089.5 %5.0
เรือนจำกลางพัทลุง 36,633.5223,045.8537.1 %5.0776.44420.7045.8 %5.0
ทสป.บ้านนาวง 7,368.775,896.0020.0 %5.0415.38467.87-12.6 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดพัทลุง2,693.72626.0076.8 %5.0409.14100.0075.6 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพัทลุง2,479.18467.4081.1 %5.0537.53188.1065.0 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดพัทลุง3,992.663,778.495.4 %2.5922.57217.9576.4 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพัทลุง3,638.67155.0095.7 %5.0789.45126.9183.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 179,711.638,813.1888.9 %5.01,081.16629.8541.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 238,519.116,292.8983.7 %5.01,165.01734.6036.9 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพัทลุง40,656.543,219.1292.1 %5.0306.35316.73-3.4 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง87,941.0169,924.0020.5 %5.01,618.32480.7470.3 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคป่าพะยอม24,868.6314,244.0042.7 %5.0684.22406.1940.6 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง94,006.5017,389.2081.5 %5.02,070.44975.1552.9 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง18,137.9010,124.5244.2 %5.0597.24321.2546.2 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพควนขนุน13,776.37231.2098.3 %5.0507.50917.64-80.8 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพบางแก้ว 38,972.8112,563.0067.8 %5.0525.74885.01-68.3 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง14,472.1714,100.482.6 %1.01,817.241,988.41-9.4 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพัทลุง 3,205.421,761.0345.1 %5.0656.34258.5160.6 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพัทลุง2,748.76810.0070.5 %5.0443.78283.4736.1 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดพัทลุง13,835.0715,800.00-14.2 %0.04,090.152,659.9435.0 %5.0
รวม 701,119 292,212 58.32 % 46,371 24,765 46.59 %