จังหวัดปัตตานี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดปัตตานี2,201.02120.0094.5 %5.0312.24100.7067.7 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ปัตตานี13,373.608,513.8036.3 %5.072.58213.07-193.6 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ปัตตานี2,675.67899.0066.4 %5.0388.31108.3072.1 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดปัตตานี3,023.421,812.0040.1 %5.0540.4449.4990.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ปัตตานี10,113.4012,318.00-21.8 %0.02,727.29637.4576.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุ่งยางแดง3,545.05379.0089.3 %5.0195.99111.1543.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาไม้แก่น3,543.46130.0096.3 %5.0233.41142.5038.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่ลาน4,325.53198.0095.4 %5.0172.2985.5050.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากะพ้อ3,530.04137.0096.1 %5.0250.21127.3049.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองปัตตานี4,596.92681.0085.2 %5.0230.2255.1076.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสายบุรี3,620.31227.0093.7 %5.0238.42119.7049.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขายะรัง3,936.29420.0089.3 %5.0169.3438.0077.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโคกโพธิ์3,668.65379.0089.7 %5.0217.0658.9072.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองจิก3,660.35316.0091.4 %5.0158.2858.9062.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขายะหริ่ง3,432.12189.0094.5 %5.0149.6885.5042.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปะนาเระ3,608.18211.0094.2 %5.0215.1285.5060.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขามายอ3,629.11247.0093.2 %5.0190.5387.4054.1 %5.0
ด่านศุลกากรปัตตานี10,306.272,790.8072.9 %5.0510.83169.1266.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ปัตตานี0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ปัตตานี สาขามายอ0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดปัตตานี3,775.601,000.0073.5 %5.0906.171,520.00-67.7 %0.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดปัตตานี2,900.861,040.0064.1 %5.0540.45517.064.3 %2.0
สำนักงานประมงจังหวัดปัตตานี3,838.25394.0089.7 %5.0540.46731.50-35.3 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปัตตานี4,412.611,329.0069.9 %5.0740.13601.7018.7 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดปัตตานี2,032.432,506.00-23.3 %0.0473.18598.50-26.5 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดปัตตานี4,667.113,361.7828.0 %5.01,263.041,682.88-33.2 %0.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี3,316.251,637.1050.6 %5.0673.55307.8054.3 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดปัตตานี12,542.359,222.0126.5 %5.01,129.9327.0097.6 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดปัตตานี3,405.501,938.2043.1 %5.0711.58201.2171.7 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาปัตตานี2,230.53866.0061.2 %5.043.2083.30-92.8 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดปัตตานี3,259.53680.0079.1 %5.0654.5348.4592.6 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดปัตตานี2,688.56133.0095.1 %5.0407.34125.4069.2 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดปัตตานี3,669.172,490.4032.1 %5.0787.66405.3048.5 %5.0
สำนักงานจังหวัดปัตตานี0.001,550.880.0 %0.00.0013,935.150.0 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดปัตตานี4,970.883,110.0037.4 %5.01,358.121,163.7514.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปัตตานี5,821.53680.0088.3 %5.0697.54342.8650.8 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดปัตตานี5,635.896,514.00-15.6 %0.01,415.17124.4591.2 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัด ปัตตานี10,343.151,638.0084.2 %5.0521.42426.1118.3 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปัตตานี0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดปัตตานี3,880.74620.0084.0 %5.0844.69247.0070.8 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดปัตตานี4,781.371,580.0067.0 %5.01,110.93532.0052.1 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดปัตตานี2,756.391,921.0030.3 %5.0426.34268.7637.0 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดปัตตานี23,965.9010,173.0057.6 %5.0512.22353.4031.0 %5.0
เรือนจำกลางปัตตานี52,544.77119,443.07-127.3 %0.0801.331,056.85-31.9 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดปัตตานี3,120.44700.0077.6 %5.0380.79303.6820.3 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดปัตตานี4,424.502,480.7443.9 %5.01,129.93511.3954.7 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดปัตตานี3,296.821,221.0063.0 %5.0540.44324.9039.9 %5.0
สปส.จ.ปัตตานี4,422.524,881.62-10.4 %0.01,008.95459.8054.4 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดปัตตานี3,957.3380.0098.0 %5.0863.72201.0076.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดปัตตานี4,668.63686.6285.3 %5.01,004.54850.5115.3 %5.0
ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนปัตตานี7,794.471,470.0081.1 %5.0991.83470.3252.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 329,092.02170.0099.4 %5.0723.02683.285.5 %2.5
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 168,245.7910,076.5885.2 %5.0735.42946.90-28.8 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 213,918.507,606.2245.4 %5.01,845.431,071.3741.9 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดปัตตานี5,695.703,078.9945.9 %5.0321.67233.7027.3 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี33,066.3239,104.72-18.3 %0.0815.861,327.70-62.7 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกปัตตานี29,214.6125,390.9913.1 %5.0635.26595.656.2 %3.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี73,604.9023,854.8667.6 %5.0581.58818.90-40.8 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี64,999.7420,015.2069.2 %5.0616.611,908.75-209.6 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพสายบุรี33,566.9613,420.0060.0 %5.0564.291,433.90-154.1 %0.0
วิทยาลัยเทคโนโลยีการเกษตรและประมงปัตตานี0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี11,619.6914,345.99-23.5 %0.01,334.012,233.17-67.4 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปัตตานี 2,843.612,030.8028.6 %5.0559.47231.4758.6 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดปัตตานี3,132.59499.0084.1 %5.0312.24313.05-0.3 %0.0
ตำรวจภูธรจังหวัดปัตตานี43,859.9512,486.0071.5 %5.06,743.8315,923.58-136.1 %0.0
รวม 698,774 385,844 44.78 % 45,240 44,542 1.54 %