จังหวัดปัตตานี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดปัตตานี2,217.76120.0094.6 %5.0312.24100.7067.7 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ปัตตานี13,475.308,513.8036.8 %5.072.58213.07-193.6 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ปัตตานี2,696.02899.0066.7 %5.0388.31108.3072.1 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดปัตตานี3,046.411,812.0040.5 %5.0540.4449.4990.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ปัตตานี10,190.3112,318.00-20.9 %0.02,727.29637.4576.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองปัตตานี4,631.88681.0085.3 %5.0230.2255.1076.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสายบุรี3,647.84227.0093.8 %5.0238.42119.7049.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขายะรัง3,966.23420.0089.4 %5.0169.3438.0077.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโคกโพธิ์3,696.54379.0089.7 %5.0217.0658.9072.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองจิก3,688.18316.0091.4 %5.0158.2858.9062.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขายะหริ่ง3,458.22189.0094.5 %5.0149.6885.5042.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปะนาเระ3,635.62211.0094.2 %5.0215.1285.5060.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขามายอ3,656.71247.0093.2 %5.0190.5387.4054.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุ่งยางแดง3,572.01379.0089.4 %5.0195.99111.1543.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาไม้แก่น3,570.40130.0096.4 %5.0233.41142.5038.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่ลาน4,358.43198.0095.5 %5.0172.2985.5050.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากะพ้อ3,556.89137.0096.1 %5.0250.21127.3049.1 %5.0
ด่านศุลกากรปัตตานี10,384.642,790.8073.1 %5.0510.83169.1266.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ปัตตานี3,575.70986.0072.4 %5.0540.45486.4010.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ปัตตานี สาขามายอ2,629.45449.0082.9 %5.0392.42237.5039.5 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดปัตตานี5,239.931,000.0080.9 %5.01,472.241,520.00-3.2 %0.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดปัตตานี2,922.921,040.0064.4 %5.0540.45517.064.3 %2.0
สำนักงานประมงจังหวัดปัตตานี3,867.44394.0089.8 %5.0540.46731.50-35.3 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปัตตานี4,446.171,329.0070.1 %5.0740.13601.7018.7 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดปัตตานี2,085.702,506.00-20.2 %0.0473.18598.50-26.5 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดปัตตานี4,702.603,361.7828.5 %5.01,263.041,682.88-33.2 %0.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี3,341.471,637.1051.0 %5.0673.55307.8054.3 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดปัตตานี12,637.739,222.0127.0 %5.01,129.9327.0097.6 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดปัตตานี3,431.401,938.2043.5 %5.0711.58201.2171.7 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาปัตตานี2,247.49866.0061.5 %5.043.2083.30-92.8 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดปัตตานี3,284.32680.0079.3 %5.0654.5348.4592.6 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดปัตตานี2,708.65133.0095.1 %5.0407.34125.4069.2 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดปัตตานี3,697.072,490.4032.6 %5.0787.66405.3048.5 %5.0
สำนักงานจังหวัดปัตตานี2,362.131,550.8834.3 %5.01,129.931,585.15-40.3 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดปัตตานี5,008.683,110.0037.9 %5.01,358.121,163.7514.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปัตตานี5,865.80680.0088.4 %5.0697.54342.8650.8 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดปัตตานี5,678.746,514.00-14.7 %0.01,415.17124.4591.2 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัด ปัตตานี10,421.801,638.0084.3 %5.0521.42426.1118.3 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปัตตานี3,650.081,260.0065.5 %5.0806.68351.5056.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดปัตตานี3,910.25620.0084.1 %5.0844.69247.0070.8 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดปัตตานี4,817.731,580.0067.2 %5.01,110.93532.0052.1 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดปัตตานี2,777.351,921.0030.8 %5.0426.34268.7637.0 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดปัตตานี24,148.1510,173.0057.9 %5.0512.22353.4031.0 %5.0
เรือนจำกลางปัตตานี52,944.35119,443.07-125.6 %0.0801.331,056.85-31.9 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดปัตตานี3,144.17700.0077.7 %5.0380.79303.6820.3 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดปัตตานี4,458.152,480.7444.4 %5.01,129.93511.3954.7 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดปัตตานี3,321.891,221.0063.2 %5.0540.44324.9039.9 %5.0
สปส.จ.ปัตตานี4,456.154,881.62-9.5 %0.01,008.95459.8054.4 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดปัตตานี3,987.4380.0098.0 %5.0863.72201.0076.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดปัตตานี4,704.13686.6285.4 %5.01,004.54850.5115.3 %5.0
ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนปัตตานี7,853.751,470.0081.3 %5.0991.83470.3252.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 168,764.7710,076.5885.3 %5.0735.42946.90-28.8 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 214,024.357,606.2245.8 %5.01,845.431,071.3741.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 329,313.257,397.5574.8 %5.0723.02683.285.5 %2.5
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดปัตตานี5,739.013,078.9946.3 %5.0321.67233.7027.3 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี33,317.7739,104.72-17.4 %0.0815.861,327.70-62.7 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกปัตตานี29,436.7725,390.9913.7 %5.0635.26595.656.2 %3.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี74,164.6423,854.8667.8 %5.0581.58818.90-40.8 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี65,494.0320,015.2069.4 %5.0616.611,908.75-209.6 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพสายบุรี40,791.1913,420.0067.1 %5.0564.291,433.90-154.1 %0.0
วิทยาลัยเทคโนโลยีการเกษตรและประมงปัตตานี150,515.9223,465.0784.4 %5.0475.253,060.98-544.1 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี11,708.0514,345.99-22.5 %0.01,334.012,233.17-67.4 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปัตตานี 2,865.242,030.8029.1 %5.0559.47231.4758.6 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดปัตตานี3,156.42499.0084.2 %5.0312.24313.05-0.3 %0.0
ตำรวจภูธรจังหวัดปัตตานี44,193.4912,486.0071.7 %5.06,743.8315,923.58-136.1 %0.0
รวม 875,263 420,782 51.93 % 49,151 50,263 -2.26 %