จังหวัดยะลา
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดยะลา4,327.66102.0097.6 %5.0431.54247.3042.7 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ยะลา224,382.3413,900.5593.8 %5.0191.20549.54-187.4 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อ.เบตง จ. ยะลา11,938.694,770.1060.0 %5.084.99197.29-132.1 %0.0
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยช่อง11 (ยะลา)24,426.7245,272.00-85.3 %0.0162.54656.91-304.2 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ยะลา2,650.781,479.0044.2 %5.0228.19181.4520.5 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดยะลา3,193.76119.2996.3 %5.0470.3582.5482.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ยะลา10,656.2414,595.00-37.0 %0.01,909.88583.7069.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขารามัน3,573.11458.0087.2 %5.0172.92119.7030.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขายะหา3,272.72461.0085.9 %5.0220.3788.3459.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากาบัง3,523.03234.0093.4 %5.0245.06142.5041.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบันนังสตา3,520.04365.0089.6 %5.0258.1593.9663.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาธารโต3,498.00232.0093.4 %5.0141.560.9599.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเบตง3,741.66419.0088.8 %5.0300.34106.4064.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองยะลา3,894.811.00100.0 %5.0482.630.9599.8 %5.0
ด่านศุลกากรเบตง10,718.894,368.4959.2 %5.0998.36409.6059.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ยะลา2,998.471,617.0046.1 %5.0610.14782.80-28.3 %0.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดยะลา3,662.611.00100.0 %5.0400.74183.3554.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดยะลา4,675.551,750.0062.6 %5.01,376.391,435.45-4.3 %0.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดยะลา3,167.481,219.0061.5 %5.0671.40367.3945.3 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดยะลา2,692.36549.0079.6 %5.0558.70376.8532.5 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดยะลา3,425.852,091.0039.0 %5.0939.021,363.68-45.2 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดยะลา6,083.224,531.1025.5 %5.01,464.32403.6772.4 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดยะลา4,420.172,186.3750.5 %5.01,224.261,067.8012.8 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดยะลา2,963.751,548.5047.8 %5.0634.76206.0567.5 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดยะลา12,853.199,221.8928.3 %5.01,338.35362.6572.9 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดยะลา3,798.672,498.0034.2 %5.0996.071,615.00-62.1 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยายะลาไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.050.39107.43-113.2 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดยะลา2,357.82737.0068.7 %5.0463.6250.7389.1 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดยะลา2,606.60430.0083.5 %5.0482.64417.5413.5 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดยะลา3,640.963,110.0014.6 %5.0920.00539.4541.4 %5.0
สำนักงานจังหวัดยะลา4,735.6729,752.00-528.3 %0.01,223.621,503.98-22.9 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดยะลา9,917.914,664.0053.0 %5.02,118.01646.7969.5 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยะลา3,671.811,992.0045.7 %5.0668.97163.9675.5 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดยะลา6,255.978,547.60-36.6 %0.01,189.1382.4193.1 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดยะลา10,467.691,129.0089.2 %5.0729.84403.9444.7 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดยะลา3,338.223,211.163.8 %1.5843.94195.5876.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดยะลา4,760.971,862.0060.9 %5.0748.91283.9662.1 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยะลา4,840.832,639.5645.5 %5.01,034.10384.7562.8 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดยะลา3,156.612,479.8221.4 %5.0496.0474.4385.0 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดยะลา9,069.142,608.0071.2 %5.0790.09400.6549.3 %5.0
รจก.ยะลา 17,839.4042,626.31-138.9 %0.0586.87670.00-14.2 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดยะลา3,016.833,760.00-24.6 %0.0577.71348.0039.8 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดยะลา3,458.282,316.0033.0 %5.0656.95416.1036.7 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดยะลา2,791.651,555.0044.3 %5.0440.21332.5024.5 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดยะลา4,098.594,350.10-6.1 %0.01,072.13595.7544.4 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยะลา3,526.601,082.0069.3 %5.0843.94237.0171.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดยะลา4,060.894,089.00-0.7 %0.01,021.43404.2360.4 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษายะลา25,586.663,899.3684.8 %5.0409.5825.4893.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 180,790.5313,547.7383.2 %5.021,058.32639.0097.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 232,925.7111,459.0065.2 %5.01,127.71513.0054.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต317,787.032,007.4288.7 %5.01,866.24673.5563.9 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 2524.99937.44-78.6 %0.0135.18307.80-127.7 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคยะลา54,966.3545,756.0016.8 %5.01,270.961,267.310.3 %0.5
วิทยาลัยอาชีวศึกษายะลา34,534.7827,601.9920.1 %5.0782.77379.7851.5 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา11,241.791,650.0085.3 %5.0476.28148.2068.9 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพรามัน19,955.9817,388.6912.9 %5.0640.791,239.75-93.5 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพเบตง35,089.0414,545.0058.5 %5.0943.35372.4060.5 %5.0
สำนักงานสาธารสุขจังหวัดยะลา10,300.0316,093.75-56.2 %0.02,736.852,676.602.2 %1.0
ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา56,342.0155,636.421.3 %0.51,266.98654.1348.4 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยะลา 3,355.614,020.00-19.8 %0.0767.87353.4054.0 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดยะลา2,461.02220.0091.1 %5.0463.62390.7015.7 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดยะลา72,162.442.00100.0 %5.021,480.789,092.5857.7 %5.0
รวม 933,696 451,695 51.62 % 88,898 38,619 56.56 %