จังหวัดยะลา
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดยะลา4,377.79102.0097.7 %5.0431.540.000.0 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ยะลา226,981.3813,900.5593.9 %5.0191.20549.54-187.4 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อ.เบตง จ. ยะลา12,076.984,770.1060.5 %5.084.99197.29-132.1 %0.0
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยช่อง11 (ยะลา)24,709.6640,107.22-62.3 %0.0162.54656.91-304.2 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ยะลา2,681.481,479.0044.8 %5.0228.19181.4520.5 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดยะลา0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ยะลา10,779.6714,595.00-35.4 %0.01,909.88583.7069.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขารามัน3,614.49458.0087.3 %5.0172.92119.7030.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขายะหา3,310.63461.0086.1 %5.0220.3788.3459.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากาบัง3,563.84234.0093.4 %5.0245.06142.5041.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบันนังสตา3,560.81529.0085.1 %5.0258.1593.9663.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาธารโต3,538.510.000.0 %0.0141.560.9599.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเบตง0.00419.000.0 %0.00.00106.400.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองยะลา0.001.000.0 %0.00.000.950.0 %0.0
ด่านศุลกากรเบตง10,843.054,368.4959.7 %5.0998.36409.6059.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ยะลา3,033.201,617.0046.7 %5.0610.14782.80-28.3 %0.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดยะลา0.000.000.0 %0.00.00183.350.0 %0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดยะลา4,729.711,750.0063.0 %5.01,376.391,435.45-4.3 %0.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดยะลา3,204.171,219.0062.0 %5.0671.40367.3945.3 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดยะลา2,723.55549.0079.8 %5.0558.70376.8532.5 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดยะลา0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานเกษตรจังหวัดยะลา0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดยะลา4,471.362,186.3751.1 %5.01,224.261,067.8012.8 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดยะลา2,998.081,548.5048.4 %5.0634.76206.0567.5 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดยะลา21,333.679,221.8956.8 %5.01,338.35362.6572.9 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดยะลา3,842.552,498.0035.0 %5.0996.071,615.00-62.1 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยายะลาไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.050.39107.43-113.2 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดยะลา2,385.13737.0069.1 %5.0463.6250.7389.1 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดยะลา2,636.80430.0083.7 %5.0482.64417.5413.5 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดยะลา3,683.143,110.0015.6 %5.0920.00539.4541.4 %5.0
สำนักงานจังหวัดยะลา4,790.5229,752.00-521.1 %0.01,223.621,503.98-22.9 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดยะลา10,032.794,664.0053.5 %5.02,118.01646.7969.5 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยะลา3,714.341,352.0063.6 %5.0668.97163.9675.5 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดยะลา0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดยะลา10,588.931,129.0089.3 %5.0729.84403.9444.7 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดยะลา3,376.893,211.164.9 %2.0843.94195.5876.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดยะลา4,816.111,862.0061.3 %5.0748.91283.9662.1 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยะลา4,896.902,639.5646.1 %5.01,034.10384.7562.8 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดยะลา0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดยะลา9,174.192,608.0071.6 %5.0790.09400.6549.3 %5.0
รจก.ยะลา 0.0042,626.310.0 %0.00.00670.000.0 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดยะลา3,051.783,760.00-23.2 %0.0577.71348.0039.8 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดยะลา3,498.342,316.0033.8 %5.0656.95416.1036.7 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดยะลา0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดยะลา4,146.064,350.10-4.9 %0.01,072.13595.7544.4 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยะลา3,567.451,082.0069.7 %5.0843.94237.0171.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดยะลา4,107.934,089.000.5 %0.51,021.43404.2360.4 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษายะลา25,883.033,899.3684.9 %5.0409.5825.4893.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 181,726.3213,547.7383.4 %5.021,058.32639.0097.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 20.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต317,993.062,007.4288.8 %5.01,866.24673.5563.9 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 20.000.000.0 %0.000.000.0 %
วิทยาลัยเทคนิคยะลา55,603.0345,756.0017.7 %5.01,270.961,334.01-5.0 %0.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษายะลา0.000.000.0 %0.000.000.0 %
วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา0.000.000.0 %0.000.000.0 %
วิทยาลัยการอาชีพรามัน0.0017,388.690.0 %0.00.001,239.750.0 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพเบตง0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานสาธารสุขจังหวัดยะลา0.000.000.0 %0.000.000.0 %
ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา56,994.6255,636.422.4 %1.01,266.98654.1348.4 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยะลา 3,394.484,020.00-18.4 %0.0767.87353.4054.0 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดยะลา2,489.52220.0091.2 %5.0463.62390.7015.7 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดยะลา0.000.000.0 %0.000.000.0 %
รวม 675,387 293,773 0.00 % 53,373 20,408 0.00 %