จังหวัดนราธิวาส
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนราธิวาส2,967.851,132.0061.9 %5.0462.22273.9040.7 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.นราธิวาส12,321.3217,465.24-41.7 %0.076.90135.81-76.6 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส15,333.209,067.4040.9 %5.0101.70113.17-11.3 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นราธิวาส4,485.104,353.362.9 %1.0709.44270.5561.9 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดนราธิวาส2,930.471,886.0035.6 %5.0614.3534.8394.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นราธิวาส9,539.319,816.00-2.9 %0.02,325.791,529.5434.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาตากใบ3,598.86720.0080.0 %5.0205.6592.7754.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบาเจาะ3,645.05225.0093.8 %5.0181.4190.0750.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขายี่งอ3,597.4213.3199.6 %5.0160.3896.7439.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาระแงะ4,012.92221.0094.5 %5.0182.2176.0058.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขารือเสาะ3,628.39282.0092.2 %5.0294.6493.9968.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีสาคร3,570.46239.0093.3 %5.0329.2495.9370.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแว้ง3,601.11313.0091.3 %5.0362.7695.4473.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสุคีริน3,550.4399.0097.2 %5.0433.7576.1282.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสุไหงโก-ลก3,931.07556.0085.9 %5.0406.6398.9375.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสุไหงปาดี3,658.35163.0095.5 %5.0252.0097.7861.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจะแนะ945.4713.3198.6 %5.0201.8798.9451.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเจาะไอร้อง3,525.94170.0095.2 %5.0187.7096.9548.3 %5.0
ด่านศุลกากรสุไหงโก-ลก9,307.9416,522.26-77.5 %0.01,234.78527.2557.3 %5.0
ด่านศุลกากรตากใบ11,344.0011,138.601.8 %0.5720.09356.3550.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นราธิวาส10,726.974,785.5055.4 %5.0842.54735.3012.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นราธิวาส สาขาระแงะ2,472.53372.0085.0 %5.0402.74147.2563.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นราธิวาส สาขาสุไหงโก-ลก2,474.83512.0079.3 %5.0500.83361.0027.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นราธิวาส สาขาเมืองนราธิวาส2,568.591.00100.0 %5.0314.20204.2535.0 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนราธิวาส2,633.43460.0082.5 %5.0519.28248.3352.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดนราธิวาส11,896.827,674.0035.5 %5.01,470.071,392.115.3 %2.5
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนราธิวาส3,175.801,206.0062.0 %5.0728.45591.5518.8 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดนราธิวาส6,349.87578.3090.9 %5.0661.90660.950.1 %0.5
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนราธิวาส3,915.942,248.0042.6 %5.01,051.81912.0013.3 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดนราธิวาส2,531.832,103.2016.9 %5.0502.14421.3016.1 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนราธิวาส3,964.121,592.0059.8 %5.01,070.75850.4520.6 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนราธิวาส3,185.01916.2071.2 %5.0690.42480.7030.4 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดนราธิวาส8,470.256,822.2419.5 %5.01,165.82288.8775.2 %5.0
ท่าอากาศยานนราธิวาส77,317.2079,013.00-2.2 %0.0611.44424.0030.7 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนราธิวาส3,216.921,227.0061.9 %5.0747.46594.7420.4 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยานราธิวาส10,705.334,547.0057.5 %5.071.9269.183.8 %1.5
สำนักงานสถิติจังหวัดนราธิวาส3,250.361,157.0064.4 %5.0880.5835.3496.0 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดนราธิวาส2,995.361,181.0060.6 %5.0652.38496.0524.0 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนราธิวาส22,325.172,203.4190.1 %5.09,133.52288.3996.8 %5.0
สำนักงานจังหวัดนราธิวาส19,739.8929,070.00-47.3 %0.03,504.783,838.24-9.5 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดนราธิวาส4,775.642,866.0040.0 %5.01,508.103,428.19-127.3 %0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนราธิวาส3,850.291,695.0056.0 %5.0842.56316.1162.5 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดนราธิวาส5,049.585,797.00-14.8 %0.01,199.33142.2188.1 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัด นราธิวาส7,272.631,152.0084.2 %5.0709.43384.3045.8 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนราธิวาส3,373.302,285.0032.3 %5.0899.59372.9158.5 %5.0
สำนักงานส่งเสิรมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนราธิวาส3,866.212,035.0047.4 %5.0823.53321.8860.9 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนราธิวาส4,541.572,094.0053.9 %5.01,279.91335.7373.8 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนราธิวาส2,631.411,820.0030.8 %5.0481.24115.1076.1 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนราธิวาส10,567.855,706.0046.0 %5.0481.03332.4130.9 %5.0
รจจ.นราธิวาส 33,611.1026,887.9920.0 %5.0657.50957.89-45.7 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดนราธิวาส3,326.192,893.0013.0 %5.0614.35351.5042.8 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดนราธิวาส3,753.693,162.0015.8 %5.0975.66632.3435.2 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนราธิวาส2,942.641,703.0042.1 %5.0576.32342.9540.5 %5.0
สปส.จ.นราธิวาส5,246.333,753.7028.5 %5.01,241.85649.7847.7 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนราธิวาส5,092.96473.0090.7 %5.0861.56375.2156.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนราธิวาส4,467.123,071.4231.2 %5.0994.67938.105.7 %2.5
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 313,153.235,431.8058.7 %5.01,086.35711.5034.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 195,987.9313,812.4485.6 %5.01,269.75843.4333.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 278,470.228,973.1988.6 %5.01,846.571,406.9523.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 15 (จังหวัดนราธิวาส ปัตตานี และยะลา)10,957.315,517.0049.7 %5.0841.81998.99-18.7 %0.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนราธิวาส3,606.422,443.0032.3 %5.0677.46318.4053.0 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างนราธิวาส27,624.879,150.0066.9 %5.0816.91784.334.0 %2.0
วิทยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลก44,090.0315,647.2364.5 %5.0829.702,219.30-167.5 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส10,171.7412,571.00-23.6 %0.01,935.372,586.47-33.6 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนราธิวาส 3,163.051,891.4040.2 %5.0709.43641.919.5 %4.5
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนราธิวาส2,641.892,028.0023.2 %5.0443.22153.0965.5 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาส60,343.7217,484.0071.0 %5.06,072.2213,633.00-124.5 %0.0
รวม 767,990 384,408 49.95 % 65,642 51,685 21.26 %