จังหวัดนราธิวาส
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนราธิวาส0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.นราธิวาส12,464.0417,465.24-40.1 %0.076.90135.81-76.6 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส15,510.819,067.4041.5 %5.0101.70113.17-11.3 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นราธิวาส0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานคลังจังหวัดนราธิวาส0.001,886.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นราธิวาส9,649.819,816.00-1.7 %0.02,325.791,529.5434.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาตากใบ3,640.55720.0080.2 %5.0205.6592.7754.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบาเจาะ3,687.27225.0093.9 %5.0181.4190.0750.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขายี่งอ3,639.0913.3199.6 %5.0160.3896.7439.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาระแงะ4,059.40221.0094.6 %5.0182.2176.0058.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขารือเสาะ3,670.42282.0092.3 %5.0294.6493.9968.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีสาคร3,611.82239.0093.4 %5.0329.2495.9370.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแว้ง3,642.82313.0091.4 %5.0362.7695.4473.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสุคีริน3,591.5599.0097.2 %5.0433.7542.0290.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสุไหงโก-ลก3,976.61556.0086.0 %5.0406.6398.9375.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสุไหงปาดี3,700.72163.0095.6 %5.0252.0097.7861.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจะแนะ956.4213.3198.6 %5.0201.8798.9451.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเจาะไอร้อง3,566.78170.0095.2 %5.0187.7096.9548.3 %5.0
ด่านศุลกากรสุไหงโก-ลก9,415.7616,522.26-75.5 %0.01,234.78527.2557.3 %5.0
ด่านศุลกากรตากใบ11,475.4011,135.603.0 %1.0720.09356.3550.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นราธิวาส10,851.224,785.5055.9 %5.0842.54735.3012.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นราธิวาส สาขาระแงะ2,501.17372.0085.1 %5.0402.74147.2563.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นราธิวาส สาขาสุไหงโก-ลก2,503.50512.0079.5 %5.0500.83361.0027.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นราธิวาส สาขาเมืองนราธิวาส2,598.341.00100.0 %5.0314.20204.2535.0 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนราธิวาส2,663.93460.0082.7 %5.0519.28248.3352.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดนราธิวาส12,034.627,674.0036.2 %5.01,470.071,392.115.3 %2.5
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนราธิวาส3,212.591,206.0062.5 %5.0728.45591.5518.8 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดนราธิวาส0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนราธิวาส3,961.292,248.0043.3 %5.01,051.810.000.0 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดนราธิวาส2,561.162,103.2017.9 %5.0502.14421.3016.1 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนราธิวาส4,010.031,592.0060.3 %5.01,070.75850.4520.6 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนราธิวาส3,221.90916.2071.6 %5.0690.42480.7030.4 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดนราธิวาส0.000.000.0 %0.000.000.0 %
ท่าอากาศยานนราธิวาส78,212.7679,013.00-1.0 %0.0611.44424.0030.7 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนราธิวาส3,254.191,227.0062.3 %5.0747.46680.119.0 %4.5
สถานีอุตุนิยมวิทยานราธิวาส10,829.334,547.0058.0 %5.071.9269.183.8 %1.5
สำนักงานสถิติจังหวัดนราธิวาส0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานพลังงานจังหวัดนราธิวาส3,030.061,181.0061.0 %5.0652.38496.0524.0 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนราธิวาส0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานจังหวัดนราธิวาส19,968.5329,070.00-45.6 %0.03,504.783,838.24-9.5 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดนราธิวาส4,830.962,866.0040.7 %5.01,508.103,428.19-127.3 %0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนราธิวาส3,894.891,695.0056.5 %5.0842.56316.1162.5 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดนราธิวาส5,108.075,797.00-13.5 %0.01,199.33142.2188.1 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัด นราธิวาส7,356.871,152.0084.3 %5.0709.43384.3045.8 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนราธิวาส3,412.382,285.0033.0 %5.0899.59372.9158.5 %5.0
สำนักงานส่งเสิรมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนราธิวาส0.002,035.000.0 %0.00.00321.880.0 %0.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนราธิวาส4,594.172,094.0054.4 %5.01,279.91335.7373.8 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนราธิวาส0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนราธิวาส10,690.265,706.0046.6 %5.0481.03332.4130.9 %5.0
รจจ.นราธิวาส 34,000.4226,887.9920.9 %5.0657.50957.89-45.7 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดนราธิวาส0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนราธิวาส2,976.731,703.0042.8 %5.0576.32342.9540.5 %5.0
สปส.จ.นราธิวาส5,307.103,753.7029.3 %5.01,241.85649.7847.7 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนราธิวาส5,151.96473.0090.8 %5.0861.56375.2156.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนราธิวาส4,518.863,071.4232.0 %5.0994.670.000.0 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 197,099.7613,812.4485.8 %5.01,269.75843.4333.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 279,136.018,973.1988.7 %5.01,846.571,406.9523.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 30.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 15 (จังหวัดนราธิวาส ปัตตานี และยะลา)11,084.225,517.0050.2 %5.0841.81998.99-18.7 %0.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนราธิวาส0.002,443.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างนราธิวาส27,944.859,150.0067.3 %5.0816.910.000.0 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลก0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส10,289.5612,571.00-22.2 %0.01,935.372,586.47-33.6 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนราธิวาส 3,199.691,891.4040.9 %5.0709.43641.919.5 %4.5
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนราธิวาส0.002,028.000.0 %0.00.00153.090.0 %0.0
ตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาส61,042.6817,484.0071.4 %5.06,072.2213,633.00-124.5 %0.0
รวม 647,313 330,812 0.00 % 43,219 42,426 0.00 %