จังหวัดบึงกาฬ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบึงกาฬ2,227.85203.0090.9 %5.0380.94271.5328.7 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบึงกาฬ 5,964.514,650.0022.0 %5.044.52150.97-239.1 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่บึงกาฬ2,704.82768.0071.6 %5.0331.25288.8312.8 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดบึงกาฬ2,820.201,083.0061.6 %5.0609.130.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่บึงกาฬ4,902.872,484.0049.3 %5.0894.37798.6810.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองบึงกาฬ3,832.15308.0092.0 %5.0266.5899.3462.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพรเจริญ3,312.0642.0098.7 %5.0251.36100.6560.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโซ่พิสัย5,323.38250.0095.3 %5.0393.07101.0674.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเซกา3,655.58226.0093.8 %5.0411.6499.8575.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปากคาด3,532.63254.0092.8 %5.0258.0966.5074.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบึงโขงหลง3,479.5781.0097.7 %5.0338.9395.5271.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีวิไล3,508.33182.0094.8 %5.0220.8698.9955.2 %5.0
ด่านศุลกากรบึงกาฬ5,470.154,268.0222.0 %5.0685.20242.2564.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่บึงกาฬ3,972.951,550.0061.0 %5.0818.31760.007.1 %3.5
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดบึงกาฬ5,902.18513.0091.3 %5.02,092.38210.5889.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดบึงกาฬ2,934.971,660.0043.4 %5.0799.29206.1174.2 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดบึงกาฬ2,781.93420.0084.9 %5.0590.12568.813.6 %1.5
สำนักงานประมงจังหวัดบึงกาฬ2,421.20434.0082.1 %5.0476.02302.3136.5 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดบึงกาฬ3,024.04884.0070.8 %5.0723.23546.7324.4 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดบึงกาฬ1,345.943,325.00-147.0 %0.0381.97440.23-15.3 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดบึงกาฬ3,611.081,017.6871.8 %5.0989.45289.2470.8 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดบึงกาฬ (ส.ป.ก.บึงกาฬ)2,925.121,016.0065.3 %5.0742.2587.8888.2 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดบึงกาฬ5,985.304,002.4833.1 %5.0856.34171.6980.0 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดบึงกาฬ3,946.82676.0082.9 %5.0666.18288.5056.7 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดบึงกาฬ2,629.56453.0082.8 %5.0666.18100.0585.0 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดบึงกาฬ2,532.95332.0086.9 %5.0514.05268.3547.8 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดบึงกาฬ2,813.192,379.0015.4 %5.0647.17524.6618.9 %5.0
สำนักงานจังหวัดบึงกาฬ13,123.7631,189.41-137.7 %0.05,020.852,225.2855.7 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดบึงกาฬ5,005.782,311.0053.8 %5.01,065.52928.1512.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบึงกาฬ12,492.722,318.0081.4 %5.01,243.52734.8040.9 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดบึงกาฬ3,531.737,244.35-105.1 %0.0685.20274.0460.0 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดบึงกาฬ9,384.49151.0098.4 %5.0552.09225.3159.2 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดบึงกาฬ2,704.63926.0065.8 %5.0647.17627.903.0 %1.5
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดบึงกาฬ3,167.571,734.0045.3 %5.0780.28261.9266.4 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดบึงกาฬ4,515.06598.0086.8 %5.0704.21241.9865.6 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดบึงกาฬ2,419.37869.0064.1 %5.0437.9962.2385.8 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดบึงกาฬ9,738.371,701.0082.5 %5.0976.66507.8748.0 %5.0
รจจ.บึงกาฬ 26,502.8516,341.0338.3 %5.0691.27442.9935.9 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดบึงกาฬ2,441.44942.0061.4 %5.0437.99278.6036.4 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดบึงกาฬ2,779.221,656.9040.4 %5.0590.12298.3049.5 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดบึงกาฬ7,265.44681.0090.6 %5.02,738.9396.9396.5 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดบึงกาฬ2,840.991,732.0039.0 %5.0628.15466.2625.8 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดบึงกาฬ2,891.131,067.3263.1 %5.0628.15232.7562.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดบึงกาฬ2,740.531,694.0038.2 %5.0609.13252.1158.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ128,387.6510,404.6191.9 %5.01,632.281,242.7523.9 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดบึงกาฬ6,439.682,425.6262.3 %5.0313.16154.1750.8 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพเซกา17,550.997,500.0057.3 %5.0751.08285.0062.1 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬ55,481.3213,031.0076.5 %5.0647.85806.07-24.4 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบึงกาฬ8,586.748,850.00-3.1 %0.01,513.171,988.11-31.4 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดบึงกาฬ2,844.60543.0080.9 %5.0552.09808.72-46.5 %0.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดบึงกาฬ2,133.29245.0088.5 %5.0323.89231.8028.4 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดบึงกาฬ12,065.681.00100.0 %5.02,557.370.95100.0 %5.0
รวม 444,596 149,617 66.35 % 42,777 20,855 51.25 %