จังหวัดบึงกาฬ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบึงกาฬ2,321.07203.0091.3 %5.0380.94271.5328.7 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบึงกาฬ 0.004,650.000.0 %0.00.00150.970.0 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่บึงกาฬ2,817.99768.0072.7 %5.0331.25288.8312.8 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดบึงกาฬ2,803.241,083.0061.4 %5.0609.130.000.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่บึงกาฬ5,108.012,484.0051.4 %5.0894.370.000.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองบึงกาฬ0.000.000.0 %0.00.0099.340.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพรเจริญ5,019.340.000.0 %0.0251.360.000.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโซ่พิสัย0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเซกา0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปากคาด0.000.000.0 %0.00.0066.500.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบึงโขงหลง0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีวิไล0.000.000.0 %0.000.000.0 %
ด่านศุลกากรบึงกาฬ5,699.034,268.0225.1 %5.0685.20242.2564.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่บึงกาฬ4,139.181,550.0062.6 %5.0818.31760.007.1 %3.5
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดบึงกาฬ6,138.07513.0091.6 %5.02,092.38210.5889.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดบึงกาฬ3,057.781,660.0045.7 %5.0799.29206.1174.2 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดบึงกาฬ2,769.68420.0084.8 %5.0590.12568.813.6 %1.5
สำนักงานประมงจังหวัดบึงกาฬ2,507.57434.0082.7 %5.0476.02302.3136.5 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดบึงกาฬ3,150.57884.0071.9 %5.0723.231,017.86-40.7 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดบึงกาฬ0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดบึงกาฬ3,754.981,017.6872.9 %5.0989.452,239.24-126.3 %0.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดบึงกาฬ (ส.ป.ก.บึงกาฬ)3,022.001,016.0066.4 %5.0742.2587.8888.2 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดบึงกาฬ6,235.734,002.4835.8 %5.0856.34171.6980.0 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดบึงกาฬ4,100.89676.0083.5 %5.0666.18288.5056.7 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดบึงกาฬ2,722.98453.0083.4 %5.0666.18100.0585.0 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดบึงกาฬ2,638.93332.0087.4 %5.0514.05268.3547.8 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดบึงกาฬ0.002,379.000.0 %0.00.00375.560.0 %0.0
สำนักงานจังหวัดบึงกาฬ3,838.3631,189.41-712.6 %0.01,027.492,225.28-116.6 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดบึงกาฬ0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบึงกาฬ13,015.422,318.0082.2 %5.01,243.52734.8040.9 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดบึงกาฬ0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดบึงกาฬ9,766.08151.0098.5 %5.0552.09225.3159.2 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดบึงกาฬ2,804.513,619.37-29.1 %0.0647.17627.903.0 %1.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดบึงกาฬ0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดบึงกาฬ4,745.50598.0087.4 %5.0723.23229.2568.3 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดบึงกาฬ2,515.07869.0065.4 %5.0437.9914.6296.7 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดบึงกาฬ9,854.341,701.0082.7 %5.0976.66507.8748.0 %5.0
รจจ.บึงกาฬ 27,611.7616,341.0340.8 %5.0691.27442.9935.9 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดบึงกาฬ2,535.29942.0062.8 %5.0437.99278.6036.4 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดบึงกาฬ2,840.181,656.9041.7 %5.0590.12298.3049.5 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดบึงกาฬ7,552.83681.0091.0 %5.02,472.0896.9396.1 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดบึงกาฬ2,954.331,732.0041.4 %5.0628.15466.2625.8 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดบึงกาฬ2,989.961,067.3264.3 %5.0628.15235.4562.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดบึงกาฬ2,838.601,694.0040.3 %5.0609.13249.7559.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ133,759.5210,404.6192.2 %5.01,632.281,242.7523.9 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดบึงกาฬ6,709.122,425.6263.8 %5.0313.16154.1750.8 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพเซกา18,285.347,500.0059.0 %5.0751.08285.0062.1 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬ58,748.1714,906.0074.6 %5.0647.85806.07-24.4 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบึงกาฬ0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดบึงกาฬ2,963.63543.0081.7 %5.0552.09808.72-46.5 %0.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดบึงกาฬ2,586.92245.0090.5 %5.0323.89231.8028.4 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดบึงกาฬ0.000.000.0 %0.000.000.0 %
รวม 381,903 122,348 0.00 % 27,217 17,186 0.00 %