จังหวัดสิงห์บุรี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสิงห์บุรี0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สิงห์บุรี847.42726.0014.3 %5.0285.2495.0066.7 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสิงห์บุรี3,359.151,297.0061.4 %5.0323.2745.7585.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สิงห์บุรี7,266.244,938.9032.0 %5.01,523.82522.5065.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสิงห์บุรี4,724.19571.0087.9 %5.0214.2657.0073.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอินทร์บุรี547.68635.78-16.1 %0.0197.9195.0052.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพรหมบุรี4,519.42162.0096.4 %5.0153.6654.1564.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางระจัน3,851.68446.0088.4 %5.0176.6366.4262.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาค่ายบางระจัน3,815.9797.0097.5 %5.0154.9666.5057.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าช้าง3,863.28175.0095.5 %5.0145.6447.5067.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สิงห์บุรี3,310.801,202.0063.7 %5.0558.18716.35-28.3 %0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสิงห์บุรี3,698.48963.0074.0 %5.0744.13555.0825.4 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสิงห์บุรี3,088.28567.0081.6 %5.0458.93481.31-4.9 %0.0
สำนักงานประมงจังหวัดสิงห์บุรี2,716.62309.0088.6 %5.0306.80198.7435.2 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสิงห์บุรี4,307.83906.9878.9 %5.0915.31872.194.7 %2.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสิงห์บุรี1,787.531,997.41-11.7 %0.0371.44530.26-42.8 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสิงห์บุรี3,920.941,827.0053.4 %5.0801.18817.77-2.1 %0.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสิงห์บุรี8,827.676,226.4629.5 %5.01,257.56102.4491.9 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสิงห์บุรี3,345.111,112.0066.8 %5.0611.05388.3436.4 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสิงห์บุรี2,899.44379.0086.9 %5.0515.970.9599.8 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสิงห์บุรี2,630.45496.0081.1 %5.0268.77116.1756.8 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสิงห์บุรี3,385.361,387.0059.0 %5.0511.55168.9867.0 %5.0
สำนักงานจังหวัดสิงห์บุรี4,484.714,029.0910.2 %5.0953.312,103.43-120.6 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสิงห์บุรี5,925.313,042.0048.7 %5.01,428.74566.8160.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสิงห์บุรี4,091.701,154.0071.8 %5.0361.30322.2410.8 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสิงห์บุรี5,245.994,123.7721.4 %5.01,190.64119.0090.0 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสิงห์บุรี10,439.92879.0091.6 %5.0367.82313.1714.9 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสิงห์บุรี3,773.131,513.4059.9 %5.0746.90279.5862.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสิงห์บุรี1,423.641,303.008.5 %4.0582.59199.7865.7 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสิงห์บุรี4,673.13573.0087.7 %5.0668.10130.6380.4 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสิงห์บุรี3,212.503,483.50-8.4 %0.0458.89102.0077.8 %5.0
สพ.สิงห์บุรี3,290.311,432.0056.5 %5.0534.99363.5732.0 %5.0
เรือนจำจังหวัดสิงห์บุรี 45,790.4433,579.4326.7 %5.0646.07516.0020.1 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสิงห์บุรี2,626.14406.0084.5 %5.0268.77260.483.1 %1.5
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสิงห์บุรี3,271.23720.0078.0 %5.0515.97273.2247.0 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสิงห์บุรี2,844.67541.0081.0 %5.0278.00215.1422.6 %5.0
สปส.จ.สิงห์บุรี3,685.062,380.3835.4 %5.0611.05332.9745.5 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสิงห์บุรี3,867.391,705.0355.9 %5.0537.3436.2493.3 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสิงห์บุรี7,377.574,879.0033.9 %5.02,072.74657.7068.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 (สิงห์บุรี ลพบุรี ชัยนาท และอ่างทอง)0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี0.000.000.0 %0.000.000.0 %
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี2,656.921,789.0032.7 %5.0234.17243.73-4.1 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี50,196.4226,133.2247.9 %5.0907.51833.258.2 %4.0
วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี แห่งที่ 232,409.3864.8099.8 %5.0483.38700.62-44.9 %0.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี78,392.5624,261.0169.1 %5.0524.831,566.21-198.4 %0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสิงห์บุรี21,292.7916,266.0023.6 %5.0445.231,535.76-244.9 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี14,309.748,123.0143.2 %5.01,008.371,040.94-3.2 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสิงห์บุรี 3,163.331,208.0061.8 %5.0482.09263.1545.4 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสิงห์บุรี4,646.49394.0091.5 %5.0306.80158.9748.2 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสิงห์บุรี36,120.263,635.2889.9 %5.02,227.973,090.75-38.7 %0.0
รวม 435,924 174,039 60.08 % 29,340 22,224 24.25 %