จังหวัดชัยนาท
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชัยนาท2,319.22396.0082.9 %5.0335.23168.8249.6 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ชัยนาท12,414.716,492.3047.7 %5.048.9160.70-24.1 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชัยนาท3,015.181,496.0050.4 %5.0563.42156.9472.1 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดชัยนาท3,104.701,050.0066.2 %5.0601.4578.1487.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชัยนาท9,645.756,094.0036.8 %5.02,503.02563.3377.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวัดสิงห์3,685.83160.0095.7 %5.0187.00119.9135.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสรรพยา4,364.75344.0092.1 %5.0190.8784.3355.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขามโนรมย์3,696.03187.0094.9 %5.0191.7566.4965.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสรรคบุรี4,564.51322.0092.9 %5.0215.24103.0652.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหันคา3,866.63506.0086.9 %5.0337.0343.8887.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองมะโมง1,424.6160.0095.8 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยนาท3,926.502,699.0031.3 %5.0811.91431.8846.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยนาท สาขาหันคา2,372.73347.0085.4 %5.0335.64161.2052.0 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดชัยนาท3,531.861,022.0071.1 %5.0772.60330.9357.2 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชัยนาท3,384.463,030.6210.5 %5.0655.38207.2768.4 %5.0
สำนักชลประทานที่ 1245,580.4520,413.9855.2 %5.018,531.482,755.0085.1 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดชัยนาท2,777.921,790.0035.6 %5.0468.31256.5045.2 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยนาท5,079.323,296.0035.1 %5.01,438.152,055.16-42.9 %0.0
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 ชัยนาท29,305.6211,089.1262.2 %5.01,541.85388.3674.8 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดชัยนาท1,922.5619.3699.0 %5.0429.38614.53-43.1 %0.0
สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1 จังหวัดชัยนาท4,320.283,733.6813.6 %5.01,051.26100.4190.4 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชัยนาท4,380.241,534.0065.0 %5.01,206.251,542.28-27.9 %0.0
ส.ป.ก.ชัยนาท3,264.331,350.0058.6 %5.0715.55178.3275.1 %5.0
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 74,231.901,822.7856.9 %5.01,724.352,173.09-26.0 %0.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดชัยนาท4,345.341,623.3962.6 %5.0886.69324.9363.4 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชัยนาท3,530.60568.0083.9 %5.0791.53246.7568.8 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดชัยนาท2,908.22776.0073.3 %5.0639.4870.3789.0 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดชัยนาท73,089.34622.0099.1 %5.04,551.12443.5890.3 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดชัยนาท3,439.652,495.0827.5 %5.0734.56829.78-13.0 %0.0
สำนักงานจังหวัดชัยนาท5,068.882,910.0042.6 %5.01,209.96271.2177.6 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดชัยนาท12,170.333,014.0075.2 %5.01,325.16667.4149.6 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชัยนาท3,139.20908.1371.1 %5.0601.45343.5442.9 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดชัยนาท4,848.267,106.01-46.6 %0.01,152.9195.0091.8 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชัยนาท10,704.482,207.0079.4 %5.0677.51529.1521.9 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชัยนาท4,328.831,990.2054.0 %5.0677.49350.4648.3 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดชัยนาท4,054.101,701.0058.0 %5.0981.74562.6442.7 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชัยนาท3,586.911,178.0067.2 %5.01,147.20327.8671.4 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชัยนาท2,850.541,917.0032.7 %5.0487.3626.4794.6 %5.0
สพ.ชัยนาท10,406.06257.0097.5 %5.0442.64220.2950.2 %5.0
รจจ.ชัยนาท 29,528.8013,925.0052.8 %5.0563.21585.93-4.0 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดชัยนาท2,792.652,949.80-5.6 %0.0430.31146.4366.0 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดชัยนาท3,162.982,485.0021.4 %5.0841.61485.8242.3 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชัยนาท2,672.581,430.0046.5 %5.0411.29279.9231.9 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดชัยนาท5,383.583,009.0044.1 %5.0753.58329.4856.3 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชัยนาท2,996.48773.0074.2 %5.0601.45102.4983.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดชัยนาท2,854.60997.7165.0 %5.0783.77224.3671.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท359,149.419,694.9097.3 %5.01,262.93584.4353.7 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดชัยนาท45,313.645,154.6988.6 %5.0540.08313.9341.9 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท106,346.1561,526.0142.1 %5.01,802.55760.3057.8 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยนาท160,120.1918,840.0088.2 %5.03,348.321,526.4554.4 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพเนินขาม72,740.418,183.6688.7 %5.0503.52700.72-39.2 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยนาท52,814.612,250.0095.7 %5.01,219.95931.1723.7 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยนาท 2,932.29646.5877.9 %5.0525.39482.178.2 %4.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชัยนาท3,640.39541.0085.1 %5.0372.56197.8246.9 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดชัยนาท46,524.3717,202.7163.0 %5.02,649.042,974.22-12.3 %0.0
รวม 1,213,624 248,137 79.55 % 67,772 28,576 57.84 %