จังหวัดชัยนาท
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชัยนาท0.00396.000.0 %0.00.00168.820.0 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ชัยนาท12,367.516,492.3047.5 %5.048.9160.70-24.1 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชัยนาท2,960.021,496.0049.5 %5.0544.40156.9471.2 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดชัยนาท3,092.901,050.0066.1 %5.0601.4578.1487.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชัยนาท9,609.076,094.0036.6 %5.02,503.02475.0081.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวัดสิงห์3,671.81160.0095.6 %5.0187.00119.9135.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสรรพยา4,348.15344.0092.1 %5.0190.8784.3355.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขามโนรมย์3,681.97187.0094.9 %5.0191.7566.4965.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสรรคบุรี4,547.16322.0092.9 %5.0215.24103.0652.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหันคา3,851.92506.0086.9 %5.0337.0343.8887.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองมะโมง1,419.2060.0095.8 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยนาท3,911.572,699.0031.0 %5.0811.91431.8846.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยนาท สาขาหันคา2,363.71347.0085.3 %5.0335.64161.2052.0 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดชัยนาท3,518.431,022.0071.0 %5.0772.60330.9357.2 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชัยนาท3,371.593,030.6210.1 %5.0655.38207.2768.4 %5.0
สำนักชลประทานที่ 1245,407.1420,413.9855.0 %5.018,531.482,755.0085.1 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดชัยนาท2,767.361,790.0035.3 %5.0468.31256.5045.2 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยนาท5,060.013,296.0034.9 %5.01,438.132,055.16-42.9 %0.0
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 ชัยนาท29,194.19681.1297.7 %5.01,541.85388.3674.8 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดชัยนาท1,915.2519.3699.0 %5.0429.38614.53-43.1 %0.0
สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1 จังหวัดชัยนาท4,303.853,733.6813.2 %5.01,051.26100.4190.4 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชัยนาท4,363.581,534.0064.8 %5.01,206.251,542.28-27.9 %0.0
ส.ป.ก.ชัยนาท0.001,350.000.0 %0.00.00178.320.0 %0.0
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 74,215.811,822.7856.8 %5.01,724.352,173.09-26.0 %0.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดชัยนาท4,328.821,623.3962.5 %5.0886.69324.9363.4 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชัยนาท3,517.18568.0083.9 %5.0791.53246.7568.8 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดชัยนาท2,895.48776.0073.2 %5.0639.4870.3789.0 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดชัยนาท72,811.43622.0099.1 %5.04,551.12443.5890.3 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดชัยนาท3,426.582,495.0827.2 %5.0734.56829.78-13.0 %0.0
สำนักงานจังหวัดชัยนาท5,049.612,910.0042.4 %5.01,209.96271.2177.6 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดชัยนาท12,124.053,389.0072.0 %5.01,325.16733.7744.6 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชัยนาท3,127.26908.1371.0 %5.0601.45343.5442.9 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดชัยนาท4,277.247,106.01-66.1 %0.0696.0395.0086.4 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชัยนาท10,663.781,668.0084.4 %5.0677.51529.1521.9 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชัยนาท4,312.371,990.2053.8 %5.0677.49350.4648.3 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดชัยนาท4,038.681,523.0062.3 %5.0981.74562.6442.7 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชัยนาท3,573.271,178.0067.0 %5.01,147.20327.8671.4 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชัยนาท2,839.701,917.0032.5 %5.0487.3626.4794.6 %5.0
สพ.ชัยนาท10,366.50257.0097.5 %5.0442.64220.2950.2 %5.0
รจจ.ชัยนาท 0.0013,925.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดชัยนาท2,782.032,949.80-6.0 %0.0430.31146.4366.0 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดชัยนาท3,150.962,485.0021.1 %5.0841.61485.8242.3 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชัยนาท2,662.411,430.0046.3 %5.0411.29279.9231.9 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดชัยนาท5,363.113,009.0043.9 %5.0753.58329.4856.3 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชัยนาท2,985.08773.0074.1 %5.0601.45102.4983.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดชัยนาท2,843.75997.7164.9 %5.0783.77224.3671.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท357,783.819,694.9097.3 %5.01,262.93584.4353.7 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดชัยนาท45,141.345,384.0088.1 %5.0540.08313.9341.9 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท105,941.8061,526.0141.9 %5.01,802.55866.2851.9 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยนาท159,511.3618,840.0088.2 %5.03,348.321,526.4554.4 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพเนินขาม72,463.838,183.6688.7 %5.0503.52700.72-39.2 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยนาท52,613.792,250.0095.7 %5.01,219.95931.1723.7 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยนาท 2,921.14646.5877.9 %5.0525.39482.178.2 %4.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชัยนาท3,626.55541.0085.1 %5.0372.56197.8246.9 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดชัยนาท46,347.4717,202.7162.9 %5.02,649.042,974.22-12.3 %0.0
รวม 1,173,433 221,945 81.09 % 65,682 27,727 57.79 %