จังหวัดสระบุรี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสระบุรี10,822.781,595.0085.3 %5.03,555.78154.9995.6 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สระบุรี3,479.064,140.28-19.0 %0.0738.952.8599.6 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสระบุรี3,037.972,194.0027.8 %5.0547.5058.2489.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สระบุรี17,268.4715,138.6412.3 %5.03,380.91934.9372.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองแค5,168.441,565.0069.7 %5.0233.6697.9558.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองแซง3,937.28993.0074.8 %5.0158.7251.2767.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังม่วง4,765.45237.0095.0 %5.0294.6673.0675.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเฉลิมพระเกียรติ3,735.311,239.0066.8 %5.0184.3363.6765.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองโดน3,906.78403.0089.7 %5.0191.7756.8670.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสระบุรี4,809.221,773.0063.1 %5.0317.7762.2280.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแก่งคอย5,008.721,160.0076.8 %5.0324.5192.6171.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระพุทธบาท3,744.271,156.0069.1 %5.0227.2736.5183.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านหมอ3,975.691,176.0070.4 %5.0267.2954.8179.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวิหารแดง3,698.321,183.0068.0 %5.0186.3635.7680.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขามวกเหล็ก3,911.021,016.0074.0 %5.0316.8279.1575.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเสาไห้3,672.35927.0074.8 %5.0139.4036.3273.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดอนพุด3,855.5477.0098.0 %5.0175.7346.0973.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สระบุรี5,686.136,000.00-5.5 %0.01,138.30902.5020.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสระบุรี1,685.623,050.00-80.9 %0.0851.75228.0073.2 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสระบุรี4,493.281,124.0075.0 %5.0566.51250.0055.9 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดสระบุรี3,008.841,136.0062.2 %5.0509.50217.9757.2 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสระบุรี3,905.452,301.0041.1 %5.0813.702,159.04-165.3 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี6,944.4810,280.44-48.0 %0.01,548.97695.0255.1 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสระบุรี4,801.874,198.0012.6 %5.01,270.07817.2735.7 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสระบุรี (ส.ป.ก.สระบุรี)4,173.952,403.0042.4 %5.0870.73305.7064.9 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสระบุรี8,209.4615,590.02-89.9 %0.01,365.22349.0774.4 %5.0
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 29,625.5910,498.65-9.1 %0.02,746.8595.0096.5 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระบุรี3,452.112,705.0021.6 %5.0678.60163.5075.9 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 7 (จ.สระบุรี)3,931.295,467.00-39.1 %0.01,269.79330.8373.9 %5.0
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 26,650.038,872.31-33.4 %0.02,691.814,023.50-49.5 %0.0
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 3 สระบุรี9,094.198,000.0012.0 %5.02,898.67247.0091.5 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสระบุรี4,021.921,509.0062.5 %5.0510.6936.5992.8 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสระบุรี3,492.9011,852.90-239.3 %0.0509.43649.74-27.5 %0.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสระบุรี3,236.302,241.0030.8 %5.0642.63453.0129.5 %5.0
สำนักงานจังหวัดสระบุรี7,739.978,450.00-9.2 %0.01,308.102,440.82-86.6 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสระบุรี4,967.174,075.0018.0 %5.0813.70750.117.8 %3.5
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระบุรี1,091.392,736.00-150.7 %0.0419.12199.0252.5 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสระบุรี9,115.3810,341.78-13.5 %0.01,650.6136.0497.8 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสระบุรี10,456.432,251.0078.5 %5.0528.45362.6231.4 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสระบุรี3,620.042,628.0027.4 %5.0800.73318.2560.3 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสระบุรี4,935.822,265.0054.1 %5.01,079.941,484.85-37.5 %0.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสระบุรี4,616.684,242.008.1 %4.01,041.88297.8471.4 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสระบุรี5,638.164,843.0014.1 %5.0680.5972.5489.3 %5.0
สพ.สระบุรี14,665.6710,118.0031.0 %5.0590.71415.0029.7 %5.0
เรือนจำจังหวัดสระบุรี56,885.6951,825.628.9 %4.0951.79453.8152.3 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสระบุรี2,792.80921.0067.0 %5.0376.3297.6574.1 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสระบุรี3,863.681,834.0052.5 %5.0756.64287.7562.0 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสระบุรี6,410.576,253.112.5 %1.01,498.30626.0558.2 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสระบุรี3,375.351,955.0042.1 %5.0737.661.8599.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสระบุรี4,180.955,421.86-29.7 %0.0699.59511.1026.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 128,964.6718,123.1137.4 %5.0931.19847.699.0 %4.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒40,428.2619,134.3352.7 %5.01,516.69353.3476.7 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสระบุรี12,084.733,439.5671.5 %5.02,009.10126.3593.7 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพสระบุรี45,638.5616,518.0063.8 %5.0623.04277.4055.5 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพหนองแค33,637.4321,060.0037.4 %5.0574.14651.05-13.4 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี86,268.4688,726.00-2.8 %0.01,483.28999.4032.6 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี26,438.2425,304.004.3 %2.0645.08527.7218.2 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์29,271.2738,693.00-32.2 %0.0823.811,391.49-68.9 %0.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี96,089.1631,993.2166.7 %5.0731.03403.3444.8 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก31,831.6318,420.0042.1 %5.0760.05850.75-11.9 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี7,610.5122,463.66-195.2 %0.01,512.271,522.41-0.7 %0.0
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดสระบุรี9,744.8314,996.77-53.9 %0.03,570.211,045.0570.7 %5.0
ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี21,078.8517,659.0016.2 %5.01,054.21964.258.5 %4.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระบุรี 5,669.604,923.0013.2 %5.01,003.88925.777.8 %3.5
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระบุรี2,881.321,483.6048.5 %5.0523.55410.1821.7 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสระบุรี38,776.1813,532.0065.1 %5.03,439.874,573.37-33.0 %0.0
รวม 766,558 674,868 11.96 % 62,194 36,775 40.87 %