จังหวัดสระบุรี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสระบุรี10,822.781,595.0085.3 %3,555.78163.1595.4 %
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สระบุรี3,479.064,140.28-19.0 %738.952.8599.6 %
สำนักงานคลังจังหวัดสระบุรี3,037.972,194.0027.8 %547.5058.2489.4 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สระบุรี16,603.4715,138.648.8 %3,380.91934.9372.3 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองแค5,168.441,565.0069.7 %233.6697.9558.1 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองแซง3,937.28993.0074.8 %158.7251.2767.7 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสระบุรี4,809.221,773.0063.1 %317.7762.2280.4 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเฉลิมพระเกียรติ3,735.311,239.0066.8 %184.3363.6765.5 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแก่งคอย5,008.721,160.0076.8 %324.5192.6171.5 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองโดน3,906.78403.0089.7 %191.7756.8670.4 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังม่วง4,765.45237.0095.0 %294.6673.0675.2 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระพุทธบาท3,744.271,156.0069.1 %227.2736.5183.9 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านหมอ3,975.691,176.0070.4 %267.2954.8179.5 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวิหารแดง3,698.321,183.0068.0 %186.3635.7680.8 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขามวกเหล็ก3,911.021,016.0074.0 %316.8279.1575.0 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเสาไห้3,672.35927.0074.8 %139.4036.3273.9 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดอนพุด3,855.5477.0098.0 %175.7346.0973.8 %
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สระบุรี5,686.136,000.00-5.5 %1,138.30902.5020.7 %
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสระบุรี1,685.623,050.00-80.9 %851.75228.0073.2 %
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสระบุรี4,493.281,124.0075.0 %566.51250.0055.9 %
สำนักงานประมงจังหวัดสระบุรี3,008.841,136.0062.2 %509.50217.9757.2 %
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสระบุรี3,905.452,301.0041.1 %813.702,159.04-165.3 %
สำนักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี6,944.4810,280.44-48.0 %1,548.97695.0255.1 %
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสระบุรี4,798.704,198.0012.5 %1,270.07817.2735.7 %
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสระบุรี (ส.ป.ก.สระบุรี)4,173.952,403.0042.4 %870.73305.7064.9 %
สำนักงานขนส่งจังหวัดสระบุรี8,209.4615,590.02-89.9 %1,365.22349.0774.4 %
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 29,625.5910,498.65-9.1 %2,746.8595.0096.5 %
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระบุรี3,452.112,705.0021.6 %678.60163.5075.9 %
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 7 (จ.สระบุรี)3,931.295,777.50-47.0 %1,338.13330.8375.3 %
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 26,650.038,872.31-33.4 %2,691.814,023.50-49.5 %
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 3 สระบุรี9,094.198,000.0012.0 %2,898.67247.0091.5 %
สำนักงานสถิติจังหวัดสระบุรี4,021.921,509.0062.5 %510.6936.5992.8 %
สำนักงานพลังงานจังหวัดสระบุรี3,492.9011,852.90-239.3 %509.43649.74-27.5 %
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสระบุรี3,236.303,314.00-2.4 %642.63453.0129.5 %
สำนักงานจังหวัดสระบุรี7,739.978,450.00-9.2 %1,308.102,440.82-86.6 %
ที่ทำการปกครองจังหวัดสระบุรี4,967.174,075.0018.0 %813.70750.117.8 %
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระบุรี1,091.392,736.00-150.7 %419.12199.0252.5 %
สำนักงานที่ดินจังหวัดสระบุรี9,115.3810,341.78-13.5 %1,650.6190.9494.5 %
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสระบุรี10,456.432,251.0078.5 %528.45362.6231.4 %
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสระบุรี3,620.042,628.0027.4 %800.73318.2560.3 %
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสระบุรี4,935.822,265.0054.1 %1,079.941,484.85-37.5 %
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสระบุรี4,616.684,242.008.1 %1,041.88297.8471.4 %
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสระบุรี5,638.164,843.0014.1 %680.5972.5489.3 %
สพ.สระบุรี14,665.6710,118.0031.0 %590.71415.0029.7 %
เรือนจำจังหวัดสระบุรี56,885.6951,825.628.9 %951.79453.8152.3 %
สำนักงานแรงงานจังหวัดสระบุรี2,792.80921.0067.0 %376.3297.6574.1 %
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสระบุรี3,863.681,834.0052.5 %756.64287.7562.0 %
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสระบุรี6,410.5773,120.20-1,040.6 %1,498.30684.0054.3 %
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสระบุรี3,375.351,955.0042.1 %737.661.8599.7 %
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสระบุรี4,180.9534,219.86-718.5 %699.596,146.50-778.6 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 10.0018,123.110.0 %0.00847.690.0 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒40,428.2619,134.3352.7 %1,516.69353.3476.7 %
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสระบุรี12,084.733,082.9474.5 %2,009.10126.3593.7 %
วิทยาลัยการอาชีพสระบุรี45,638.5616,518.0063.8 %623.04277.4055.5 %
วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี86,268.4688,726.00-2.8 %1,483.28999.4032.6 %
วิทยาลัยการอาชีพหนองแค33,637.4321,060.0037.4 %574.14651.05-13.4 %
วิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี26,438.2425,304.004.3 %645.08527.7218.2 %
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี96,089.1631,993.2166.7 %731.03403.3444.8 %
วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก31,831.6318,420.0042.1 %ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ
วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์29,271.2738,693.00-32.2 %823.81596.1927.6 %
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี7,610.5122,463.66-195.2 %1,512.271,522.41-0.7 %
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดสระบุรี9,744.8314,996.77-53.9 %3,570.211,045.0570.7 %
ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี20,066.5317,659.0012.0 %1,051.26964.258.3 %
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระบุรี 5,669.604,923.0013.2 %1,003.88925.777.8 %
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระบุรี2,881.321,483.6048.5 %523.55410.1821.7 %
ตำรวจภูธรจังหวัดสระบุรี38,776.180.000.0 %3,439.870.000.0 %
รวม 766,558 674,868 11.96 % 62,194 36,775 40.87 %