จังหวัดชลบุรี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชลบุรี4,303.43644.0085.0 %401.750.000.0 %
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดชลบุรี11,604.516,104.0047.4 %61.64220.70-258.1 %
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชลบุรี3,282.012,207.0032.8 %444.52130.5370.6 %
สำนักงานคลังจังหวัดชลบุรี3,015.941,857.0038.4 %350.42150.4957.1 %
สำนักงานสรรพากรภาค 541,293.1152,139.00-26.3 %9,230.74288.7596.9 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชลบุรี 122,603.911.00100.0 %4,850.081,032.8878.7 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชลบุรี 220,649.1812,352.3140.2 %3,586.241,214.7666.1 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชลบุรี 324,899.2928,629.60-15.0 %3,886.83777.7380.0 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางละมุง 15,606.942,395.0057.3 %373.5751.5386.2 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางละมุง 26,519.171.00100.0 %442.6752.2588.2 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสัตหีบ4,528.891,172.0074.1 %2,770.2676.0097.3 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพนัสนิคม0.001,180.000.0 %0.0047.780.0 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองชลบุรี 24,080.360.000.0 %247.34100.4659.4 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านบึง5,007.051,045.0079.1 %310.1120.9093.3 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ่อทอง3,651.90190.0094.8 %313.0472.8076.7 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพานทอง5,241.821,490.0071.6 %384.110.000.0 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีราชา 16,492.142,108.0067.5 %347.8652.2585.0 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกาะจันทร์7,058.92801.0088.7 %222.9560.0473.1 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกาะสีชัง3,495.84295.0091.6 %126.140.000.0 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีราชา 26,969.141,510.0078.3 %358.0147.5086.7 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองชลบุรี 10.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองใหญ่0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 20.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชลบุรี 14,120.052,392.0041.9 %989.84937.655.3 %
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชลบุรี 27,059.796,844.203.1 %2,246.13972.8056.7 %
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรี4,317.405,372.00-24.4 %1,105.34242.2578.1 %
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดชลบุรี5,150.171,930.0062.5 %708.36516.1427.1 %
สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 30.004,808.000.0 %0.00490.160.0 %
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชลบุรี2,924.871,450.0050.4 %572.890.000.0 %
สำนักชลประทานที่ 910,814.9647,717.00-341.2 %4,073.354,035.850.9 %
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 23,516.552,248.0036.1 %1,381.24439.8568.2 %
สำนักงานประมงจังหวัดชลบุรี0.001,990.000.0 %0.00991.280.0 %
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชลบุรี4,946.882,865.0042.1 %1,276.49647.7349.3 %
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 28,946.897,165.0019.9 %1,975.0647.5097.6 %
สำนักงานเกษตรจังหวัดชลบุรี1,923.202,573.00-33.8 %390.16299.2923.3 %
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชลบุรี4,442.573,187.0028.3 %610.93608.100.5 %
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดชลบุรี0.003,956.000.0 %0.0047.000.0 %
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 64,584.373,028.0033.9 %1,799.422,983.00-65.8 %
สำนักงานขนส่งจังหวัดชลบุรี10,604.8232,373.21-205.3 %1,751.89351.6879.9 %
สำนักงานทางหลวงที่ 14 0.0016,534.760.0 %0.004,047.950.0 %
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 3 (ชลบุรี)0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชลบุรี3,783.013,241.9514.3 %762.87210.5172.4 %
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุรี)4,069.955,865.33-44.1 %1,422.53214.8484.9 %
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 2 (ศรีราชา)9,961.3812,568.02-26.2 %3,758.341,253.6766.6 %
สำนักงานสถิติจังหวัดชลบุรี3,619.823,165.0012.6 %801.090.000.0 %
สำนักงานพลังงานจังหวัดชลบุรี3,274.954,626.52-41.3 %501.01290.6342.0 %
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดชลบุรี0.002,904.000.0 %0.00573.530.0 %
สำนักงานจังหวัดชลบุรี5,976.5530,048.20-402.8 %ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ
ที่ทำการปกครองจังหวัดชลบุรี0.005,062.000.0 %0.00492.640.0 %
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชลบุรี0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี2,963.860.000.0 %508.880.000.0 %
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชลบุรี3,216.702,183.0032.1 %663.59459.0630.8 %
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชลบุรี5,449.902,791.0048.8 %953.21231.9175.7 %
ท้องถิ่นจังหวัดชลบุรี2,737.238,853.00-223.4 %443.9779.8082.0 %
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชลบุรี 9,045.6410,780.00-19.2 %2,740.721,277.4553.4 %
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชลบุรี3,706.107,436.00-100.6 %782.0738.6895.1 %
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนบ้านบึง 87,720.2915,749.0082.0 %766.48662.6013.6 %
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดชลบุรี18,172.329,006.0050.4 %835.19523.0437.4 %
เรือนจำพิเศษพัทยา86,136.1776,266.0011.5 %1,400.201,517.50-8.4 %
รจก.ชลบุรี 0.000.000.0 %0.000.000.0 %
ทสญ.ชลบุรี 0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 215,339.8612,184.0020.6 %2,602.582,008.3622.8 %
สำนักงานแรงงานจังหวัดชลบุรี2,640.751,161.0056.0 %190.160.000.0 %
สำนักงานจัดหางานจังหวัดชลบุรี5,600.058,406.84-50.1 %1,493.19917.0638.6 %
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 3 ชลบุรี2,932.241,190.0059.4 %744.8138.0094.9 %
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชลบุรี3,981.393,340.0016.1 %945.72199.5078.9 %
สปส.จ.ชลบุรี7,537.3110,088.82-33.9 %1,827.95486.0573.4 %
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชลบุรี3,376.262,872.0014.9 %636.48676.40-6.3 %
ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมวัดญาณสังวรารามวรมหาวิหาร อันเนื่องมาจากพระราชดำริ7,886.106,546.0017.0 %873.89457.6547.6 %
สำนักงาน กศน.จังหวัดชลบุรี0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 176,876.5717,281.8677.5 %958.030.000.0 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 239,872.3020,504.0048.6 %1,171.78854.8027.1 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 30.0011,400.340.0 %0.00723.140.0 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 (จังหวัดชลบุรี และระยอง)0.0011,282.220.0 %0.0069.450.0 %
โสตศึกษาจังหวัดชลบุรี30,827.5912,854.2858.3 %403.670.000.0 %
ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 12 จังหวัดชลบุรี2,480.279,748.00-293.0 %91.08199.50-119.0 %
วิทยาลัยเทคนิคบางแสน0.000.000.0 %0.000.000.0 %
วิทยาลัยเทคนิคพัทยา0.000.000.0 %0.000.000.0 %
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์(ชลบุรี)0.0035,662.100.0 %0.00639.900.0 %
วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี68,339.6848,736.0028.7 %1,367.360.000.0 %
วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี11,346.75234.0097.9 %498.61972.03-94.9 %
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชลบุรี0.0027,747.000.0 %0.001,366.090.0 %
วิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม0.0012,143.160.0 %0.00372.400.0 %
วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ0.0086,954.020.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี17,034.4032,840.00-92.8 %1,946.451,189.4038.9 %
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๖ จ. ชลบุรี5,667.9422,026.62-288.6 %2,240.251,305.7441.7 %
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 6 ชลบุรี17,893.2437,583.00-110.0 %1,188.9210.5799.1 %
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 63,081.860.000.0 %537.24232.9856.6 %
ศูนย์อนามัยที่ 6 ชลบุรี20,346.3118,144.0010.8 %838.3197.6188.4 %
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี 3,606.785,848.52-62.2 %934.20872.206.6 %
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 9 (จ.ชลบุรี)6,202.9415,871.00-155.9 %2,187.42487.9077.7 %
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายภาคที่ 34,908.762,795.0043.1 %1,164.27449.3561.4 %
ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 4 (ชลบุรี)5,082.805,431.00-6.9 %1,153.7833.7997.1 %
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชลบุรี451.351,855.00-311.0 %371.32539.39-45.3 %
ตำรวจภูธรภาค 230,994.0844,105.51-42.3 %10,259.366,372.1737.9 %
ตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรี0.0021,829.430.0 %0.006,302.800.0 %
รวม 897,671 768,311 0.00 % 94,842 41,592 0.00 %