จังหวัดชลบุรี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชลบุรี4,303.43644.0085.0 %5.0401.750.000.0 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดชลบุรี11,604.516,104.0047.4 %5.061.64220.70-258.1 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชลบุรี3,282.012,207.0032.8 %5.0444.52130.5370.6 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดชลบุรี3,015.941,857.0038.4 %5.0350.42150.4957.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรภาค 541,293.1152,139.00-26.3 %0.09,230.74288.7596.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชลบุรี 122,603.911.00100.0 %5.04,850.081,034.7878.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชลบุรี 220,649.1812,352.3140.2 %5.03,586.241,195.1066.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชลบุรี 324,899.2928,629.60-15.0 %0.03,886.83779.6379.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีราชา 16,417.252,108.0067.2 %5.0309.8355.1082.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีราชา 26,969.141,510.0078.3 %5.0358.0147.5086.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกาะสีชัง3,495.84295.0091.6 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองชลบุรี 18,234.641.00100.0 %5.0308.7157.8581.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองชลบุรี 24,080.361.00100.0 %5.0247.34102.3658.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านบึง5,007.051,045.0079.1 %5.0310.1120.9093.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองใหญ่8,254.51800.0090.3 %5.0333.280.000.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ่อทอง3,651.90190.0094.8 %5.0313.0472.8076.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพานทอง5,241.821,490.0071.6 %5.0384.112.8599.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพนัสนิคม4,266.761,180.0072.3 %5.0296.5947.7883.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางละมุง 16,101.452,395.0060.7 %5.0373.5753.4385.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางละมุง 2ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ5.0442.6752.2588.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสัตหีบ4,528.891,172.0074.1 %5.02,770.2676.0097.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกาะจันทร์7,058.92801.0088.7 %5.0222.9560.0473.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 23,554.22300.0091.6 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชลบุรี 14,125.962,392.0042.0 %5.0989.84939.555.1 %2.5
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชลบุรี 27,201.826,844.205.0 %2.02,208.10972.8055.9 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรี4,317.405,372.00-24.4 %0.01,105.34244.1577.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดชลบุรี5,150.171,930.0062.5 %5.0708.36516.1427.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 34,393.014,808.00-9.4 %0.0698.35490.1629.8 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชลบุรี2,924.871,450.0050.4 %5.0572.89310.7645.8 %5.0
สำนักชลประทานที่ 910,814.9647,717.00-341.2 %0.03,394.644,035.85-18.9 %0.0
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 23,516.552,103.0040.2 %5.01,381.24279.3079.8 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดชลบุรี3,028.431,990.0034.3 %5.0460.88991.28-115.1 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชลบุรี4,946.882,865.0042.1 %5.01,276.49330.6074.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 28,561.307,505.3012.3 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดชลบุรี1,923.202,573.00-33.8 %0.0390.16299.2923.3 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชลบุรี4,449.323,187.0028.4 %5.0610.93608.100.5 %0.5
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดชลบุรี3,322.543,416.00-2.8 %0.0403.972.8599.3 %5.0
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 64,584.373,028.0033.9 %5.01,799.422,039.56-13.3 %0.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดชลบุรี10,604.8232,373.21-205.3 %0.01,751.89353.5879.8 %5.0
สำนักงานทางหลวงที่ 14 2,736.431,653.7639.6 %5.0517.844,049.85-682.1 %0.0
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 3 (ชลบุรี)5,982.4011,345.00-89.6 %0.01,602.661,156.1527.9 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชลบุรี3,783.013,241.9514.3 %5.0762.87456.8840.1 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุรี)4,069.955,865.33-44.1 %0.0792.58216.7472.7 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 2 (ศรีราชา)9,961.3812,568.02-26.2 %0.03,758.341,253.6766.6 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดชลบุรี3,619.823,165.0012.6 %5.0801.090.000.0 %0.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดชลบุรี3,274.954,626.52-41.3 %0.0501.01290.6342.0 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดชลบุรี3,035.622,904.004.3 %2.0437.84574.53-31.2 %0.0
สำนักงานจังหวัดชลบุรี5,976.5530,048.20-402.8 %0.01,311.911,164.4111.2 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดชลบุรี3,162.055,062.00-60.1 %0.0369.08493.64-33.7 %0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชลบุรี0.001,407.780.0 %0.00.0010,500.000.0 %0.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี2,963.8624,401.72-723.3 %0.0508.88184.9763.7 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชลบุรี3,264.902,183.0033.1 %5.0682.61459.0632.7 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชลบุรี5,449.902,791.0048.8 %5.0953.21233.8175.5 %5.0
ท้องถิ่นจังหวัดชลบุรี2,737.238,853.00-223.4 %0.0443.9779.8082.0 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชลบุรี 9,045.6410,780.00-19.2 %0.02,740.721,279.3553.3 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชลบุรี3,706.107,436.00-100.6 %0.0782.0740.5894.8 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนบ้านบึง 87,720.2915,749.0082.0 %5.0766.48663.6013.4 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดชลบุรี18,172.329,006.0050.4 %5.0835.19524.0437.3 %5.0
รจก.ชลบุรี 261,437.591.00100.0 %5.02,377.970.95100.0 %5.0
เรือนจำพิเศษพัทยา86,136.1776,266.0011.5 %5.01,400.201,517.50-8.4 %0.0
ทสญ.ชลบุรี 22,693.6116,317.0028.1 %5.0523.67366.5230.0 %5.0
สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 215,339.8612,184.0020.6 %5.02,602.582,008.3622.8 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดชลบุรี2,640.751,161.0056.0 %5.0190.160.000.0 %0.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดชลบุรี5,600.058,406.84-50.1 %0.01,493.19917.0638.6 %5.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 3 ชลบุรี22,126.8825,536.01-15.4 %0.01,574.11383.0675.7 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชลบุรี3,981.393,340.0016.1 %5.0936.19201.4078.5 %5.0
สปส.จ.ชลบุรี7,537.3110,088.82-33.9 %0.01,827.95486.0573.4 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชลบุรี3,376.262,430.0028.0 %5.0636.481,106.95-73.9 %0.0
สำนักงาน กศน.จังหวัดชลบุรี1,577.2325,759.53-1,533.2 %0.0596.1110,549.98-1,669.8 %0.0
ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมวัดญาณสังวรารามวรมหาวิหาร อันเนื่องมาจากพระราชดำริ7,886.106,392.9518.9 %5.0873.8938.0295.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 176,876.5717,281.8677.5 %5.0958.032.8599.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 239,825.549,624.0075.8 %5.01,161.39854.8026.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 314,193.669,076.3736.1 %5.0571.32521.328.8 %4.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 (จังหวัดชลบุรี และระยอง)5,481.1211,282.22-105.8 %0.0936.1471.4092.4 %5.0
โสตศึกษาจังหวัดชลบุรี30,827.5912,854.2858.3 %5.0403.672.8599.3 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 12 จังหวัดชลบุรี2,480.279,748.00-293.0 %0.091.08201.40-121.1 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี68,339.6848,736.0028.7 %5.01,367.361,893.70-38.5 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ67,942.3386,954.02-28.0 %0.0900.202,229.62-147.7 %0.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี93,502.6555,720.0040.4 %5.0481.10972.03-102.0 %0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชลบุรี21,110.8127,747.00-31.4 %0.0834.161,367.09-63.9 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคบางแสนไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
วิทยาลัยเทคนิคพัทยาไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
วิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม17,904.3012,143.1632.2 %5.0624.34372.4040.4 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์(ชลบุรี)14,826.8835,662.10-140.5 %0.0570.76641.85-12.5 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี20,931.2128,454.76-35.9 %0.02,169.541,832.5915.5 %5.0
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๖ จ. ชลบุรี5,560.3622,026.62-296.1 %0.02,240.251,305.7441.7 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 6 ชลบุรี17,689.5237,583.00-112.5 %0.01,188.9210.5799.1 %5.0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 63,081.861.00100.0 %5.0537.24232.9856.6 %5.0
ศูนย์อนามัยที่ 6 ชลบุรี20,346.3118,144.0010.8 %5.0838.3197.6188.4 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี 3,606.785,848.52-62.2 %0.0934.20872.206.6 %3.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 9 (จ.ชลบุรี)6,201.9815,871.00-155.9 %0.02,270.70487.9078.5 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายภาคที่ 34,109.742,795.0032.0 %5.0993.20449.3554.8 %5.0
ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 4 (ชลบุรี)5,082.805,431.00-6.9 %0.01,153.7835.7496.9 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชลบุรี3,101.551,855.0040.2 %5.0371.32265.1028.6 %5.0
ตำรวจภูธรภาค 230,994.0844,105.51-42.3 %0.010,259.366,372.1737.9 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรี118,913.0621,829.4381.6 %5.04,621.074,022.5013.0 %5.0
รวม 897,671 768,311 0.00 % 94,842 41,592 0.00 %