จังหวัดระยอง
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดระยอง0.00851.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดระยอง0.003,696.000.0 %0.00.00109.690.0 %0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดระยอง0.0013,902.910.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ระยอง2,844.5681.0097.2 %5.0541.40221.0259.2 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดระยอง3,473.672,618.0024.6 %5.01,334.31203.1684.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ระยอง23,211.0627,494.00-18.5 %0.03,741.331,592.1457.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองระยอง 14,002.94703.0082.4 %5.0164.57115.0030.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นสาขาบ้านค่าย4,023.581,006.0075.0 %5.0185.0751.4672.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านฉาง0.001,288.000.0 %0.00.0089.580.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองระยอง 25,000.24106,232.00-2,024.5 %0.0263.4035.1586.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขาชะเมา340.76231.0032.2 %5.0292.8988.9969.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแกลง0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังจันทร์0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปลวกแดง0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานิคมพัฒนา0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
ด่านศุลกากรมาบตาพุด0.005,519.220.0 %0.00.0060.800.0 %0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระยอง 20.002,260.000.0 %0.00.00512.050.0 %0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระยอง 14,804.592,448.0049.0 %5.02,044.00652.6568.1 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระยอง0.001,968.000.0 %0.00.00103.630.0 %0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดระยอง0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดระยอง3,967.231,230.0069.0 %5.0565.5987.4884.5 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดระยอง3,049.901,337.0056.2 %5.0470.58259.3544.9 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระยอง6,283.673,339.3246.9 %5.01,212.20404.2866.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดระยอง2,098.982,165.00-3.1 %0.0448.14209.9553.2 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดระยอง29,138.791,767.0093.9 %5.011,233.64540.3095.2 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง3,173.501,302.0059.0 %5.0449.15135.2869.9 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดระยอง0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยอง0.002,341.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดระยอง3,062.211,175.0061.6 %5.0641.7247.0692.7 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดระยอง3,001.54980.0067.4 %5.0508.61498.002.1 %1.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง0.002,566.000.0 %0.00.00190.540.0 %0.0
สำนักงานจังหวัดระยอง0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดระยอง5,824.135,760.001.1 %0.5806.450.000.0 %0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดระยอง1,074.861,477.00-37.4 %0.0249.720.000.0 %0.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดระยอง6,037.689,582.74-58.7 %0.01,477.53128.0991.3 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดระยอง0.001,736.000.0 %0.00.00103.630.0 %0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระยอง26,554.573,791.0085.7 %5.010,225.79188.8098.2 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดระยอง0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดระยอง6,341.144,864.0023.3 %5.01,079.09310.0671.3 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดระยอง1,755.103,274.09-86.5 %0.0792.0736.7695.4 %5.0
สพ.ระยอง100,750.699,009.5891.1 %5.0313.78238.3724.0 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 1 จ.ระยอง0.0021,812.670.0 %0.00.00129.390.0 %0.0
รจก.ระยอง 0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
ทสป.ห้วยโป่ง 0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดระยอง2,626.911,425.0045.8 %5.0375.4773.5380.4 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดระยอง1,587.362,818.00-77.5 %0.0774.84517.6933.2 %5.0
สปส.จ.ระยอง0.0012,976.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดระยอง2,941.281,140.0061.2 %5.0546.64168.3669.2 %5.0
สำนักงาน กศน. จังหวัดระยอง1,176.484,245.83-260.9 %0.0484.2598.8379.6 %5.0
สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาอัธยาศัยภาคตะวันออก0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 19,706.8916,956.66-74.7 %0.01,536.16759.6250.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 236,570.229,651.0073.6 %5.01,114.261,308.25-17.4 %0.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดระยอง3,388.064,282.98-26.4 %0.0266.98162.5039.1 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคระยอง0.00108,555.000.0 %0.00.001,042.890.0 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด0.0037,452.000.0 %0.00.00623.100.0 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างระยอง0.0011,244.000.0 %0.00.00440.800.0 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพแกลง0.0013,840.000.0 %0.00.00667.720.0 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง 0.004,280.000.0 %0.00.00792.740.0 %0.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดระยอง0.00263.600.0 %0.00.00245.800.0 %0.0
ตำรวจภูธรจังหวัดระยอง0.0015,460.400.0 %0.00.005,390.380.0 %0.0
รวม 275,863 189,356 0.00 % 37,083 7,224 0.00 %