จังหวัดระยอง
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดระยอง0.00851.000.0 %0.000.000.0 %
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดระยอง0.003,696.000.0 %0.00109.690.0 %
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดระยอง0.0013,902.910.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ระยอง2,844.5681.0097.2 %541.40221.0259.2 %
สำนักงานคลังจังหวัดระยอง3,473.672,618.0024.6 %1,334.31203.1684.8 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ระยอง0.0027,494.000.0 %0.001,592.140.0 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านฉาง0.001,288.000.0 %0.0089.580.0 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองระยอง 25,000.24106,232.00-2,024.5 %263.4035.1586.7 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแกลง0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังจันทร์0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปลวกแดง0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขาชะเมา0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานิคมพัฒนา0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองระยอง 14,002.94703.0082.4 %159.93115.0028.1 %
สำนักงานสรรพากรพื้นสาขาบ้านค่าย4,023.581,006.0075.0 %185.0751.4672.2 %
ด่านศุลกากรมาบตาพุด0.005,519.220.0 %0.0060.800.0 %
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระยอง 14,804.592,448.0049.0 %2,044.00652.6568.1 %
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระยอง 20.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระยอง0.001,968.000.0 %0.00103.630.0 %
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดระยอง0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดระยอง3,967.231,230.0069.0 %565.5987.4884.5 %
สำนักงานประมงจังหวัดระยอง3,049.901,337.0056.2 %470.58259.3544.9 %
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระยอง6,283.673,339.3246.9 %1,212.20404.2866.6 %
สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานเกษตรจังหวัดระยอง2,098.982,165.00-3.1 %448.14209.9553.2 %
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดระยอง29,138.791,767.0093.9 %11,233.64540.3095.2 %
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง3,173.501,302.0059.0 %449.15135.2869.9 %
สำนักงานขนส่งจังหวัดระยอง0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยอง0.002,341.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานสถิติจังหวัดระยอง3,062.211,175.0061.6 %641.7247.0692.7 %
สำนักงานพลังงานจังหวัดระยอง3,001.54980.0067.4 %508.61498.002.1 %
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง0.002,566.000.0 %0.00190.540.0 %
สำนักงานจังหวัดระยอง0.000.000.0 %0.000.000.0 %
ที่ทำการปกครองจังหวัดระยอง5,824.135,760.001.1 %806.450.000.0 %
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดระยอง0.001,477.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานที่ดินจังหวัดระยอง0.009,582.740.0 %0.00128.090.0 %
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดระยอง0.001,736.000.0 %0.00103.630.0 %
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระยอง26,554.573,791.0085.7 %10,225.79188.8098.2 %
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดระยอง0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดระยอง6,341.144,864.0023.3 %1,079.09310.0671.3 %
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดระยอง1,755.103,274.09-86.5 %792.0736.7695.4 %
สพ.ระยอง100,750.699,009.5891.1 %313.78238.3724.0 %
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 1 จ.ระยอง0.000.000.0 %0.000.000.0 %
รจก.ระยอง 0.000.000.0 %0.000.000.0 %
ทสป.ห้วยโป่ง 0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานแรงงานจังหวัดระยอง2,518.041,425.0043.4 %375.4773.5380.4 %
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดระยอง1,587.362,818.00-77.5 %774.84517.6933.2 %
สปส.จ.ระยอง0.0012,976.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดระยอง2,941.281,140.0061.2 %546.64168.3669.2 %
สำนักงาน กศน. จังหวัดระยอง0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาอัธยาศัยภาคตะวันออก0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 19,706.8916,956.66-74.7 %1,536.16759.6250.6 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 236,570.229,651.0073.6 %1,114.261,308.25-17.4 %
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดระยอง3,388.064,282.98-26.4 %266.98162.5039.1 %
วิทยาลัยเทคนิคระยอง0.000.000.0 %0.000.000.0 %
วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด0.000.000.0 %0.000.000.0 %
วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย0.000.000.0 %0.000.000.0 %
วิทยาลัยสารพัดช่างระยอง0.000.000.0 %0.000.000.0 %
วิทยาลัยการอาชีพแกลง0.0013,840.000.0 %0.00667.720.0 %
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง 0.004,280.000.0 %0.00792.740.0 %
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดระยอง0.00300.000.0 %0.00245.800.0 %
ตำรวจภูธรจังหวัดระยอง0.0015,460.400.0 %0.005,390.380.0 %
รวม 275,863 189,356 0.00 % 37,083 7,224 0.00 %