จังหวัดจันทบุรี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 779,786.2330,912.0061.3 %318.49167.7347.3 %
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดจันทบุรี2,606.211.00100.0 %456.8992.0379.9 %
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดจันทบุรี24,429.2223,505.003.8 %61.4591.52-48.9 %
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดจันทบุรีไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ193.54114.8140.7 %
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จันทบุรี2,754.601,646.5040.2 %609.0256.9190.7 %
สำนักงานคลังจังหวัดจันทบุรี2,868.653,016.96-5.2 %609.0236.0294.1 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่จันทบุรี32,975.3812,176.0063.1 %2,795.861,102.4860.6 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าใหม่4,642.50511.0089.0 %185.6954.6670.6 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสอยดาว4,043.25495.0087.8 %350.1754.7984.4 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองจันทบุรี7,510.941,069.0085.8 %280.6554.3180.6 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาขลุง3,589.59477.0086.7 %267.8954.4079.7 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแหลมสิงห์3,509.32574.0083.6 %189.4656.5170.2 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขามะขาม3,537.06332.0090.6 %195.6754.8971.9 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโป่งน้ำร้อน3,489.19131.0096.2 %306.6154.1582.3 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแก่งหางแมว3,391.52457.0086.5 %380.2655.0285.5 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขาคิชฌกูฏ3,465.82284.0091.8 %215.6854.9474.5 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานายายอาม3,508.51320.0090.9 %253.2354.1478.6 %
ด่านศุลกากรจันทบุรี6,228.124,841.5022.3 %1,152.94585.8749.2 %
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่จันทบุรี3,579.293,715.65-3.8 %932.291,141.51-22.4 %
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่จันทบุรี สาขานายายอาม2,441.68837.0065.7 %498.77126.2274.7 %
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่จันทบุรี สาขาโป่งน้ำร้อน2,429.29576.0076.3 %297.43435.60-46.5 %
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดจันทบุรี4,192.872,359.0043.7 %761.58554.2927.2 %
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี3,026.281,339.0055.8 %723.12526.2327.2 %
สำนักงานประมงจังหวัดจันทบุรี2,291.042,014.0012.1 %399.84344.6713.8 %
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดจันทบุรี4,114.493,087.0025.0 %1,122.45296.3173.6 %
สำนักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี3,643.413,412.586.3 %951.31346.6663.6 %
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี4,414.443,371.0023.6 %1,297.66198.7584.7 %
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดจันทบุรี3,412.921,846.0045.9 %875.24292.2766.6 %
สำนักงานขนส่งจังหวัดจันทบุรี7,055.7610,981.20-55.6 %1,521.79451.8370.3 %
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดจันทบุรี3,462.741,507.0056.5 %799.18637.5520.2 %
สำนักงานสถิติจังหวัดจันทบุรี3,393.91859.0074.7 %875.2445.0094.9 %
สำนักงานพลังงานจังหวัดจันทบุรี2,603.91614.6776.4 %551.970.9599.8 %
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดจันทบุรี3,973.764,795.00-20.7 %741.11319.2056.9 %
สำนักงานจังหวัดจันทบุรึ4,156.965,383.00-29.5 %1,141.471,024.4410.3 %
ที่ทำการปกครองจังหวัดจันทบุรี4,522.087,414.59-64.0 %1,144.73216.5981.1 %
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดจันทบุรี1,124.521,355.17-20.5 %473.67182.4061.5 %
สำนักงานที่ดินจังหวัดจันทบุรี4,303.097,201.11-67.3 %1,160.48115.0090.1 %
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดจันทบุรี4,288.501,890.5055.9 %570.99675.74-18.3 %
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดจันทบุรี3,684.542,723.0026.1 %932.19237.8074.5 %
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดจันทบุรี3,617.661,907.2547.3 %837.2188.5389.4 %
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดจันทบุรี4,015.372,826.0029.6 %1,103.44617.7944.0 %
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดจันทบุรี2,977.982,462.0017.3 %628.0445.3192.8 %
สพ.จันทบุรี11,820.285,392.0054.4 %429.77147.6065.7 %
รจจ.จันทบุรี 54,653.4164,572.00-18.1 %817.78668.3718.3 %
ทัณฑสถานเปิดทุ่งเบญจา 4,647.738,607.00-85.2 %407.32332.5918.3 %
สำนักงานแรงงานจังหวัดจันทบุรี2,698.911.00100.0 %513.940.9599.8 %
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดจันทบุรี3,168.391,606.0049.3 %685.08244.7064.3 %
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดจันทบุรี(สปส.จ.จันทบุรี)3,938.032,707.0031.3 %1,046.39330.8968.4 %
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดจันทบุรี3,131.742,329.0025.6 %761.15151.8380.1 %
สำนักงาน กศน.จังหวัดจันทบุรี3,122.483,053.002.2 %628.04324.5048.3 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 213,357.4711,527.5313.7 %1,522.61283.4181.4 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 118,063.2416,599.568.1 %1,969.89451.7577.1 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 17 (จังหวัดจันทบุรี และตราด)5,847.215,638.563.6 %1,952.57567.8470.9 %
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดจันทบุรี3,802.694,680.86-23.1 %316.51273.7213.5 %
วิทยาลัยสารพัดช่างจันทบุรี21,167.839,657.0054.4 %725.62380.9547.5 %
วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี67,773.5950,889.9924.9 %1,416.50879.4037.9 %
วิทยาลัยการอาชีพนายายอาม26,399.286,720.0074.5 %686.47555.5219.1 %
วิทยาลัยการอาชีพสอยดาว14,445.084,535.8368.6 %764.25261.4665.8 %
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี44,091.8623,436.0046.8 %1,708.491,454.2714.9 %
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดจันทบุรี 3,152.632,783.0011.7 %723.12247.8265.7 %
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดจันทบุรี2,420.58725.1370.0 %475.91291.1238.8 %
ตำรวจภูธรจังหวัดจันทบุรี125,512.4119,559.0084.4 %51,706.552,689.2994.8 %
รวม 712,277 400,245 43.81 % 98,422 22,254 77.39 %