จังหวัดตราด
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดตราด3,580.42821.0077.1 %5.0349.0555.8284.0 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดตราด21,313.579,019.0057.7 %5.058.3759.19-1.4 %0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดตราด21,965.7621,753.501.0 %0.569.3261.4511.4 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ตราด2,876.831,779.0038.2 %5.0539.2187.2483.8 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดตราด4,152.131,289.0069.0 %5.0551.59110.9679.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ตราด14,274.7511,304.0020.8 %5.01,699.18894.9047.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ่อไร3,850.26345.0091.0 %5.0331.2570.3078.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองตราด3,905.911.00100.0 %5.0219.6842.7780.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองใหญ่3,700.01518.0086.0 %5.0311.9372.0376.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกาะช้าง4,143.44295.0092.9 %5.0204.5873.9263.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขาสมิง3,426.58471.0086.3 %5.0222.7137.9583.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแหลมงอบ3,337.27322.0090.4 %5.0131.7056.7256.9 %5.0
ด่านศุลกากรคลองใหญ่9,298.8813,740.61-47.8 %0.01,107.56790.0228.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ตราด3,970.453,066.9922.8 %5.01,017.15900.1811.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ตราด สาขาเขาสมิง2,475.82550.0077.8 %5.0320.852.8599.1 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตราด4,096.161,942.0052.6 %5.0710.35348.3051.0 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดตราด4,028.211,413.0064.9 %5.0805.43291.3263.8 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดตราด2,770.03752.0072.9 %5.0539.211.9099.6 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดตราด3,769.381,370.0063.7 %5.0786.41604.8723.1 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตราด3,416.811,218.0064.4 %5.0767.402.8599.6 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดตราด1,650.772,904.00-75.9 %0.0403.12621.66-54.2 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตราด3,925.671,126.0071.3 %5.0938.54533.2243.2 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดตราด3,110.302,831.709.0 %4.0544.36181.9266.6 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดตราด4,671.1913,171.81-182.0 %0.0957.56124.3787.0 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดตราด1,399.071,171.0016.3 %5.0691.33118.6982.8 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดตราด3,291.19574.0082.6 %5.0672.3253.0092.1 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดตราด2,678.28871.0067.5 %5.0406.09167.6958.7 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตราด3,181.523,085.203.0 %1.5691.33167.1775.8 %5.0
สำนักงานจังหวัดตราด3,812.0927,317.00-616.6 %0.0786.412,181.94-177.5 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดตราด1,657.184,915.00-196.6 %0.0629.761,189.40-88.9 %0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตราด890.632,902.26-225.9 %0.0321.3258.9081.7 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดตราด3,464.214,115.81-18.8 %0.0641.3278.4787.8 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตราด2,997.771,216.0059.4 %5.0501.17371.1625.9 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดตราด3,255.893,248.200.2 %0.5685.04450.1834.3 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตราด3,170.341,566.0050.6 %5.0361.30446.50-23.6 %0.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตราด3,072.862,221.0027.7 %5.0526.25317.5639.7 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดตราด3,310.522,867.5313.4 %5.0278.2043.6584.3 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดตราด3,033.001,982.0034.7 %5.0578.56113.5380.4 %5.0
สกข.จังหวัดตราด 3,800.164,198.00-10.5 %0.0193.92245.74-26.7 %0.0
เรือนจำจังหวัดตราด 518,487.1630,842.6094.1 %5.0547.952,022.91-269.2 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดตราด2,310.14736.0068.1 %5.0349.0596.8872.2 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดตราด4,980.982,477.0050.3 %5.01,090.67352.4567.7 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดตราด3,083.311,071.0065.3 %5.0539.21198.1463.3 %5.0
สปส.จ.ตราด4,139.222,816.0032.0 %5.0729.37560.6623.1 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตราด3,120.761,598.0048.8 %5.0596.25205.3465.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตราด4,078.582,505.2738.6 %5.0380.73139.9963.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด8,106.40270.1196.7 %5.01,332.20247.9381.4 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคตราด121,738.6426,698.2378.1 %5.0968.151,335.84-38.0 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพบ่อไร่19,027.039,406.0050.6 %5.0562.26270.9351.8 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างตราด17,596.1912,166.1130.9 %5.0551.59680.86-23.4 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด6,999.2916,042.56-129.2 %0.01,302.751,094.6916.0 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตราด 2,952.012,285.6022.6 %5.0453.22422.496.8 %3.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตราด2,467.39798.0067.7 %5.0200.25226.87-13.3 %0.0
ตำรวจภูธรจังหวัดตราด 16,711.1512,892.0022.9 %5.02,266.823,135.79-38.3 %0.0
รวม 98,941 58,337 0.00 % 8,958 4,367 0.00 %