จังหวัดตราด
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดตราด0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดตราด21,313.579,019.0057.7 %58.3757.291.9 %
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดตราด21,965.7621,753.501.0 %69.3261.4511.4 %
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ตราด0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานคลังจังหวัดตราด4,144.661,289.0068.9 %551.590.9599.8 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ตราด0.0011,304.000.0 %0.00893.000.0 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขาสมิง3,426.58471.0086.3 %222.7137.9583.0 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ่อไร3,850.26345.0091.0 %331.2568.4079.4 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกาะช้าง0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองตราด3,905.911.00100.0 %219.6840.8781.4 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองใหญ่3,700.01518.0086.0 %311.9372.0376.9 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแหลมงอบ0.00322.000.0 %0.0054.810.0 %
ด่านศุลกากรคลองใหญ่0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ตราด3,970.453,066.9922.8 %1,017.15900.1811.5 %
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ตราด สาขาเขาสมิง0.00550.000.0 %0.000.950.0 %
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตราด0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดตราด4,028.211,413.0064.9 %805.43289.4264.1 %
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดตราด0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานประมงจังหวัดตราด0.001,370.000.0 %0.00973.940.0 %
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตราด0.001,218.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานเกษตรจังหวัดตราด1,650.772,904.00-75.9 %403.12621.66-54.2 %
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตราด0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดตราด0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานขนส่งจังหวัดตราด0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดตราด0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานสถิติจังหวัดตราด0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานพลังงานจังหวัดตราด2,678.28871.0067.5 %406.09167.6958.7 %
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตราด0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานจังหวัดตราด0.0027,317.000.0 %0.002,181.940.0 %
ที่ทำการปกครองจังหวัดตราด0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตราด0.002,902.260.0 %0.0057.000.0 %
สำนักงานที่ดินจังหวัดตราด3,464.214,115.81-18.8 %641.3278.4787.8 %
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตราด0.001,216.000.0 %0.00369.260.0 %
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดตราด3,255.893,248.200.2 %685.04448.3334.6 %
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตราด0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตราด3,072.862,221.0027.7 %526.25317.5639.7 %
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดตราด0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดตราด0.001,982.000.0 %0.00111.630.0 %
สกข.จังหวัดตราด 0.004,198.000.0 %0.00245.740.0 %
เรือนจำจังหวัดตราด 0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานแรงงานจังหวัดตราด2,310.14736.0068.1 %349.0594.9872.8 %
สำนักงานจัดหางานจังหวัดตราด4,980.982,477.0050.3 %1,090.67352.4567.7 %
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดตราด3,083.311,071.0065.3 %539.21198.0863.3 %
สปส.จ.ตราด4,139.222,816.0032.0 %729.37558.7623.4 %
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตราด0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตราด0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด0.000.000.0 %0.000.000.0 %
วิทยาลัยเทคนิคตราด0.000.000.0 %0.000.000.0 %
วิทยาลัยการอาชีพบ่อไร่0.000.000.0 %0.00270.030.0 %
วิทยาลัยสารพัดช่างตราด0.0012,166.110.0 %0.00680.860.0 %
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด0.0016,042.560.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตราด 0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตราด0.00798.000.0 %0.00224.970.0 %
ตำรวจภูธรจังหวัดตราด 0.000.000.0 %0.000.000.0 %
รวม 98,941 58,337 0.00 % 8,958 4,367 0.00 %