จังหวัดฉะเชิงเทรา
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดฉะเชิงเทรา659.90997.00-51.1 %239.64123.0448.7 %
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ฉะเชิงเทรา3,447.552,664.9022.7 %547.3266.0387.9 %
สำนักงานคลังเขต 23,607.652,754.0023.7 %734.872.8599.6 %
สำนักงานคลังจังหวัดฉะเชิงเทรา2,926.981,516.0048.2 %601.7640.3593.3 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ฉะเชิงเทรา18,753.0819,191.34-2.3 %4,100.701,165.8871.6 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านโพธิ์4,048.831,329.0067.2 %190.65123.7635.1 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแปลงยาว3,778.75813.0078.5 %246.66108.7255.9 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาราชสาส์น3,522.85530.0085.0 %219.940.9599.6 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองเขื่อน3,507.74347.0090.1 %177.580.9599.5 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าตะเกียบ3,517.06199.0094.3 %235.000.9599.6 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางคล้า3,858.43945.0075.5 %219.8851.2576.7 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางปะกง4,638.531,733.0062.6 %335.47164.2351.0 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางน้ำเปรี้ยว3,692.42692.0081.3 %215.10118.4644.9 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพนมสารคาม4,101.50135.6396.7 %311.69106.6365.8 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสนามชัยเขต3,674.50626.0083.0 %369.1236.8490.0 %
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ฉะเชิงเทรา4,443.683,711.0016.5 %1,115.19581.8347.8 %
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดฉะเชิงเทรา4,458.302,925.0034.4 %887.00601.7132.2 %
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา2,813.572,643.006.1 %658.81283.0757.0 %
สำนักงานประมงจังหวัดฉะเชิงเทรา2,871.061,149.0060.0 %582.74510.2612.4 %
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดฉะเชิงเทรา3,989.183,121.0021.8 %867.98846.672.5 %
สำนักงานปศุสัตว์เขต 24,914.405,355.00-9.0 %1,852.541,050.3243.3 %
สำนักงานเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา2,100.862,253.00-7.2 %513.000.9599.8 %
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา4,300.862,836.0034.1 %1,096.20560.1948.9 %
ส.ป.ก.ฉะเชิงเทรา31,636.174,539.0085.7 %11,897.80260.7797.8 %
สำนักงานขนส่งจังหวัดฉะเชิงเทรา7,184.358,000.00-11.4 %1,229.29397.1667.7 %
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดฉะเชิงเทรา1,508.852,222.00-47.3 %532.45120.4377.4 %
สำนักงานสถิติจังหวัดฉะเชิงเทรา3,180.48865.0072.8 %696.8494.8586.4 %
สำนักงานพลังงานจังหวัดฉะเชิงเทรา2,967.491,758.0040.8 %525.70145.3372.4 %
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดฉะเชิงเทรา3,631.233,243.0010.7 %829.95230.7572.2 %
สำนักงานจังหวัดฉะเชิงเทรา4,507.8127,481.00-509.6 %1,020.111,298.52-27.3 %
ที่ทำการปกครองจังหวัดฉะเชิงเทรา4,736.165,702.00-20.4 %620.78583.166.1 %
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดฉะเชิงเทรา953.411,197.00-25.5 %425.94143.7666.2 %
สำนักงานที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา5,198.2210,987.44-111.4 %1,438.4646.2496.8 %
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดฉะเชิงเทรา5,188.992,484.0052.1 %608.51436.0628.3 %
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดฉะเชิงเทรา3,273.381,243.0062.0 %696.84340.8151.1 %
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดฉะเชิงเทรา5,104.864,256.0016.6 %1,197.06752.4037.1 %
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดฉะเชิงเทรา4,243.904,042.004.8 %715.860.9599.9 %
สพ.ฉะเชิงเทรา11,630.113,396.0070.8 %734.87232.7568.3 %
รจก.ฉะเชิงเทรา 70,525.9057,798.9818.0 %1,145.91513.9155.2 %
สำนักงานแรงงานจังหวัดฉะเชิงเทรา2,239.36983.0056.1 %133.1171.5346.3 %
สำนักงานจัดหางานจังหวัดฉะเชิงเทรา4,992.164,063.6818.6 %935.73312.1966.6 %
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดฉะเชิงเทรา9,960.961,223.0087.7 %3,340.06364.8089.1 %
สปส.จ.ฉะเชิงเทรา11,528.6115,118.78-31.1 %1,736.691,631.496.1 %
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา3,159.971,486.0053.0 %449.15368.0218.1 %
สำนักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดฉะเชิงเทรา1,690.086,115.02-261.8 %708.98808.45-14.0 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 (ฉะเชิงเทรา และสมุทรปราการ)15,003.498,753.0041.7 %1,963.77240.4987.8 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 10.000.000.0 %0.001,191.610.0 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 24,858.858,017.14-65.0 %1,649.68314.3280.9 %
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา2,456.004,425.15-80.2 %319.20311.602.4 %
วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา63,482.9537,383.7541.1 %808.191,420.80-75.8 %
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีฉะเชิงเทรา12,457.8615,960.12-28.1 %673.131,134.76-68.6 %
วิทยาลัยสารพัดช่างฉะเชิงเทรา18,692.6413,109.0029.9 %679.25275.3159.5 %
วิทยาลัยการอาชีพพนมสารคาม47,757.3525,977.6045.6 %741.90991.10-33.6 %
วิทยาลัยเทคนิคจุฬาภรณ์ (ลาดขวาง) 33,172.600.000.0 %883.90148.7783.2 %
วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา0.000.000.0 %0.000.000.0 %
วิทยาลัยการอาชีพบางปะกง0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา8,643.3618,414.34-113.0 %1,661.30741.3955.4 %
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา 3,477.453,551.00-2.1 %753.92576.1523.6 %
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดฉะเชิงเทรา2,526.73700.0072.3 %449.63218.9651.3 %
ตำรวจภูธรจังหวัดฉะเชิงเทรา13,782.5611,700.0015.1 %3,625.085,738.40-58.3 %
รวม 489,809 374,661 23.51 % 62,148 27,812 55.25 %