จังหวัดฉะเชิงเทรา
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดฉะเชิงเทรา659.90997.00-51.1 %0.0239.64123.0448.7 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ฉะเชิงเทรา3,447.552,664.9022.7 %5.0547.3266.0387.9 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดฉะเชิงเทรา2,926.981,516.0048.2 %5.0601.7640.3593.3 %5.0
สำนักงานคลังเขต 23,607.652,754.0023.7 %5.0734.872.8599.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ฉะเชิงเทรา18,753.0819,191.34-2.3 %0.04,100.701,165.8871.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสนามชัยเขต3,674.50626.0083.0 %5.0369.1236.8490.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าตะเกียบ3,517.06199.0094.3 %5.0235.000.9599.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองเขื่อน3,507.74347.0090.1 %5.0177.580.9599.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางปะกง4,638.531,733.0062.6 %5.0335.47164.2351.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางคล้า3,858.43945.0075.5 %5.0219.8851.2576.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านโพธิ์4,048.831,329.0067.2 %5.0190.65123.7635.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพนมสารคาม4,101.50135.6396.7 %5.0311.69106.6365.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาราชสาส์น3,522.85530.0085.0 %5.0219.940.9599.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแปลงยาว3,778.75813.0078.5 %5.0246.66108.7255.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางน้ำเปรี้ยว3,692.42692.0081.3 %5.0215.10118.4644.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ฉะเชิงเทรา4,443.683,711.0016.5 %5.0864.92581.8332.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดฉะเชิงเทรา4,458.302,925.0034.4 %5.0887.00601.7132.2 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา2,813.572,643.006.1 %3.0658.81283.0757.0 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดฉะเชิงเทรา2,871.061,149.0060.0 %5.0582.74510.2612.4 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์เขต 24,914.405,355.00-9.0 %0.01,852.541,050.3243.3 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดฉะเชิงเทรา3,989.183,121.0021.8 %5.0867.98846.672.5 %1.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา2,100.862,253.00-7.2 %0.0513.000.9599.8 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา4,300.862,836.0034.1 %5.01,096.20560.1948.9 %5.0
ส.ป.ก.ฉะเชิงเทรา31,636.174,539.0085.7 %5.011,897.80260.7797.8 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดฉะเชิงเทรา7,184.358,054.63-12.1 %0.01,229.29452.0763.2 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดฉะเชิงเทรา1,508.852,222.00-47.3 %0.0532.45120.4377.4 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดฉะเชิงเทรา3,180.48865.0072.8 %5.0696.8494.8586.4 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดฉะเชิงเทรา2,967.491,758.0040.8 %5.0525.70145.3372.4 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดฉะเชิงเทรา3,631.233,243.0010.7 %5.0829.95230.7572.2 %5.0
สำนักงานจังหวัดฉะเชิงเทรา4,507.8127,481.00-509.6 %0.01,020.111,298.52-27.3 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดฉะเชิงเทรา5,168.455,702.00-10.3 %0.0791.92583.1626.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดฉะเชิงเทรา953.411,197.00-25.5 %0.0425.940.000.0 %0.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา5,196.1110,987.44-111.5 %0.01,438.4646.2496.8 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดฉะเชิงเทรา5,188.992,484.0052.1 %5.0906.02436.0651.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดฉะเชิงเทรา3,273.381,243.0062.0 %5.0696.84340.8151.1 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดฉะเชิงเทรา5,104.864,014.0021.4 %5.01,197.06752.4037.1 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดฉะเชิงเทรา4,243.904,042.004.8 %2.0715.860.9599.9 %5.0
สพ.ฉะเชิงเทรา11,630.113,396.0070.8 %5.0734.87232.7568.3 %5.0
รจก.ฉะเชิงเทรา 70,525.9057,798.9818.0 %5.01,145.91513.9155.2 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดฉะเชิงเทรา2,239.36983.0056.1 %5.0430.6271.5383.4 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดฉะเชิงเทรา4,992.164,063.6818.6 %5.0935.73312.1966.6 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดฉะเชิงเทรา3,380.581,223.0063.8 %5.0734.87285.0061.2 %5.0
สปส.จ.ฉะเชิงเทรา11,528.6119,041.87-65.2 %0.01,736.691,631.496.1 %3.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา3,159.971,486.0053.0 %5.0449.15368.0218.1 %5.0
สำนักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดฉะเชิงเทรา30,888.327,966.3374.2 %5.011,258.26808.4592.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 122,624.8317,762.9821.5 %5.0955.76261.6672.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 24,858.858,017.14-65.0 %0.01,649.68314.3280.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 (ฉะเชิงเทรา และสมุทรปราการ)15,003.495,646.9862.4 %5.01,963.77240.4987.8 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา2,456.004,425.15-80.2 %0.0319.20311.602.4 %1.0
วิทยาลัยการอาชีพพนมสารคาม47,757.3525,977.6045.6 %5.0741.901,088.41-46.7 %0.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา63,482.9537,383.7541.1 %5.0808.191,420.80-75.8 %0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีฉะเชิงเทรา20,999.4515,960.1224.0 %5.0673.131,134.76-68.6 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคจุฬาภรณ์ (ลาดขวาง) 33,172.6020,186.4039.1 %5.0883.90148.7783.2 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา62,328.7946,160.0025.9 %5.01,304.091,052.8919.3 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างฉะเชิงเทรา18,692.6413,109.0029.9 %5.0679.25275.3159.5 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพบางปะกง79,004.1129,008.0063.3 %5.0673.09828.40-23.1 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา8,643.3618,414.34-113.0 %0.01,661.30741.3955.4 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา 3,477.453,551.00-2.1 %0.0753.92576.1523.6 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดฉะเชิงเทรา2,526.73700.0072.3 %5.0449.63218.9651.3 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดฉะเชิงเทรา13,782.5611,700.0015.1 %5.03,625.085,738.40-58.3 %0.0
รวม 489,809 374,661 23.51 % 62,148 27,812 55.25 %