จังหวัดปราจีนบุรี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดปราจีนบุรี2,595.87698.0073.1 %416.31147.1164.7 %
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ปราจีนบุรี3,234.751,534.0052.6 %663.53164.4775.2 %
สำนักงานคลังจังหวัดปราจีนบุรี3,108.962,544.9018.1 %568.45157.3572.3 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ปราจีนบุรี14,983.6820,184.00-34.7 %2,374.95953.3359.9 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากบินทร์บุรี4,044.671,031.0074.5 %451.73142.5068.5 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองปราจีนบุรี4,078.111,349.0066.9 %203.1057.0071.9 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีมหาโพธิ4,798.591,255.0073.8 %325.57114.0065.0 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาประจันตคาม3,693.25494.0086.6 %274.5766.5075.8 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านสร้าง3,788.26498.0086.9 %185.1847.5074.3 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีมโหสถ3,612.32600.0083.4 %154.3947.5069.2 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาดี3,639.17346.0090.5 %396.0166.5083.2 %
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ปราจีนบุรี4,703.142,268.0051.8 %541.34644.10-19.0 %
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ปราจีนบุรี สาขากบินทร์บุรี2,644.101,132.5057.2 %580.16342.0041.1 %
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดปราจีนบุรี4,345.544,212.193.1 %967.78717.6225.8 %
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดปราจีนบุรี2,505.501,426.0043.1 %568.43395.8930.4 %
สำนักงานประมงจังหวัดปราจีนบุรี2,980.901,028.0065.5 %568.45462.0318.7 %
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปราจีนบุรี5,199.654,183.0019.6 %1,481.211,919.34-29.6 %
สำนักงานเกษตรจังหวัดปราจีนบุรี2,144.582,120.401.1 %475.30440.557.3 %
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดปราจีนบุรี4,504.002,243.8350.2 %1,119.90757.1732.4 %
ส.ป.ก. ปราจีนบุรี3,837.411,362.0064.5 %815.64572.9529.8 %
สำนักงานขนส่งจังหวัดปราจีนบุรี5,837.2212,707.00-117.7 %1,100.89163.2785.2 %
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดปราจีนบุรี3,577.761,572.0056.1 %758.59670.4711.6 %
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 (ปราจีนบุรี)12,300.4812,394.66-0.8 %4,290.66232.7594.6 %
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 66,482.229,531.45-47.0 %2,283.44548.4976.0 %
สำนักงานสถิติจังหวัดปราจีนบุรี3,242.93839.0074.1 %663.5152.5892.1 %
สำนักงานพลังงานจังหวัดปราจีนบุรี2,785.12949.0065.9 %492.38321.1634.8 %
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดปราจีนบุรี2,834.303,290.12-16.1 %511.40557.65-9.0 %
สำนักงานจังหวัดปราจีนบุรี4,967.9439,690.40-698.9 %1,091.841,461.38-33.8 %
ที่ทำการปกครองจังหวัดปราจีนบุรี2,935.105,477.60-86.6 %549.430.000.0 %
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปราจีนบุรี1,100.902,061.00-87.2 %453.68388.3614.4 %
สำนักงานที่ดินจังหวัดปราจีนบุรี7,807.8415,736.56-101.5 %1,614.5360.6596.2 %
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 3 ปราจีนบุรี14,098.7511,446.0018.8 %2,065.191,455.9029.5 %
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปราจีนบุรี1,221.891,704.00-39.5 %625.490.000.0 %
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปราจีนบุรี3,080.861,362.0055.8 %606.48252.0058.4 %
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดปราจีนบุรี0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดปราจีนบุรี4,504.194,108.368.8 %830.62356.1957.1 %
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดปราจีนบุรี2,899.712,986.00-3.0 %549.420.000.0 %
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดปราจีนบุรี4,300.452,829.0034.2 %1,101.98454.1058.8 %
ทัณฑสถานเปิดบ้านเนินสูง 0.000.000.0 %0.000.000.0 %
เรือนจำจังหวัดปราจีนบุรี 719,344.0021,427.3097.0 %6,526.58579.9091.1 %
สำนักงานแรงงานจังหวัดปราจีนบุรี2,652.74950.0064.2 %435.3236.1091.7 %
สำนักงานจัดหางานจังหวัดปราจีนบุรี3,480.192,298.0034.0 %701.55246.1564.9 %
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดปราจีนบุรี2,990.72920.0069.2 %663.53296.2155.4 %
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดปราจีนบุรี3,628.034,237.50-16.8 %815.65549.7232.6 %
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดปราจีนบุรี3,640.032,046.0043.8 %663.53503.3124.1 %
สำนักศิลปากรที่ 5 ปราจีนบุรี5,458.143,836.0429.7 %900.16324.1064.0 %
สำนักงาน กศน.จังหวัดปราจีนบุรี3,509.471,628.8453.6 %644.51343.9246.6 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 22,424.2311,492.34-374.1 %1,849.19286.2484.5 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 126,244.7013,480.9948.6 %35,821.33918.7297.4 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 (ปราจีนบุรี นครนายก และสระแก้ว)0.006,908.460.0 %0.000.000.0 %
โสตศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี66,240.3211,311.8482.9 %447.330.000.0 %
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดปราจีนบุรี401.484,402.64-996.6 %308.52327.99-6.3 %
วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี0.000.000.0 %0.000.000.0 %
วิทยาลัยเทคนิคบูรพาปราจีน0.000.000.0 %0.000.000.0 %
วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี0.000.000.0 %0.000.000.0 %
วิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี111,909.2322,742.2079.7 %881.43942.40-6.9 %
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี7,451.3312,296.87-65.0 %ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี 3,550.983,686.00-3.8 %777.621,121.49-44.2 %
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดปราจีนบุรี2,458.37558.3477.3 %9,068.05313.2996.5 %
ตำรวจภูธรจังหวัดปราจีนบุรี0.000.000.0 %0.000.000.0 %
รวม 1,133,804 296,509 73.85 % 91,054 21,980 75.86 %