จังหวัดนครนายก
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครนายก2,868.191,103.0061.5 %347.10206.4940.5 %
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครนายก2,998.212,196.9026.7 %575.2949.6691.4 %
สำนักงานคลังจังหวัดนครนายก3,421.2872.0097.9 %537.2143.8491.8 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครนายก14,157.7610,740.0024.1 %2,077.5573.5496.5 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านนา3,807.26692.0081.8 %237.4595.1459.9 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองนครนายกไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ231.46101.5856.1 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาองครักษ์3,647.39806.0077.9 %247.0773.5470.2 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปากพลี3,550.70408.0088.5 %ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครนายก3,716.562,266.0039.0 %632.25478.1824.4 %
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครนายก4,827.261,722.0064.3 %423.16514.11-21.5 %
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดนครนายก4,192.902,248.0046.4 %727.42397.5545.3 %
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครนายก3,035.071,837.0039.5 %537.26253.0452.9 %
สำนักงานประมงจังหวัดนครนายก785.061,252.00-59.5 %442.18209.0052.7 %
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครนายก4,251.462,257.0046.9 %955.61533.1244.2 %
สำนักงานเกษตรจังหวัดนครนายก1,707.331.0099.9 %385.141.0099.7 %
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครนายก4,269.502,760.1235.4 %917.58608.6333.7 %
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครนายก3,747.732,182.8041.8 %689.39117.3983.0 %
สำนักงานขนส่งจังหวัดนครนายก4,437.8210,303.48-132.2 %727.42431.1240.7 %
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครนายก3,411.611,884.0044.8 %651.35363.8144.1 %
สำนักงานสถิติจังหวัดนครนายก3,216.16813.0074.7 %594.310.9599.8 %
สำนักงานพลังงานจังหวัดนครนายก2,788.99966.0065.4 %442.18160.5163.7 %
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครนายก3,453.062,105.0039.0 %651.3564.2990.1 %
สำนักงานจังหวัดนครนายก4,567.8412,428.00-172.1 %1,069.712,043.39-91.0 %
ที่ทำการปกครองจังหวัดนครนายก4,587.976,236.00-35.9 %964.35915.225.1 %
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครนายก1,018.911,965.00-92.9 %350.07141.4859.6 %
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครนายก13,707.9411,956.9512.8 %1,278.88145.6088.6 %
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครนายก3,469.251,901.0045.2 %708.36485.4531.5 %
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครนายก3,456.192,886.0016.5 %613.32173.2071.8 %
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครนายก4,811.741,856.0061.4 %822.50364.1055.7 %
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครนายก3,060.743,342.00-9.2 %349.9154.8184.3 %
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครนายก3,073.761,598.0048.0 %556.27348.8537.3 %
เรือนจำจังหวัดนครนายก676,989.5018,236.0097.3 %6,113.331,345.6378.0 %
สำนักงานแรงงานจังหวัดนครนายก2,434.781,212.0050.2 %309.07219.4329.0 %
สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครนายก3,159.221,468.0053.5 %613.32237.1561.3 %
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครนายก2,737.601,094.0060.0 %385.13150.1761.0 %
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครนายก3,670.723,902.72-6.3 %689.34328.8152.3 %
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครนายก3,403.331,203.0064.7 %537.26306.1643.0 %
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครนายก3,539.233,103.9812.3 %518.24465.5010.2 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก7,797.1120,963.80-168.9 %1,173.42915.2922.0 %
ศูนย์การศึกษาพิเศษมหาจักรีสิรินธร ประจำจังหวัดนครนายก3,387.451,281.5062.2 %260.04347.18-33.5 %
วิทยาลัยการอาชีพนครนายก58,233.0119,905.0065.8 %477.83640.32-34.0 %
วิทยาลัยการอาชีพองครักษ์27,704.7110,968.0060.4 %468.56756.88-61.5 %
วิทยาลัยเทคนิคนครนายก62,272.1455,983.0010.1 %1,197.581,127.235.9 %
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครนายก8,452.7716,297.04-92.8 %1,199.92863.1128.1 %
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครนายก 3,821.381,815.0052.5 %575.29532.677.4 %
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครนายก2,635.36832.0068.4 %366.1180.4678.0 %
ตำรวจภูธรจังหวัดนครนายก36,993.4710,780.1770.9 %2,078.773,821.12-83.8 %
รวม 1,031,277 261,829 74.61 % 36,706 21,586 41.19 %