จังหวัดนครนายก
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครนายก2,868.191,103.0061.5 %5.0347.10206.4940.5 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครนายก3,506.562,196.9037.3 %5.0575.2949.6691.4 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดนครนายก3,421.2872.0097.9 %5.0537.2143.8491.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครนายก13,058.8210,740.0017.8 %5.02,141.44930.8956.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองนครนายกไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0231.46101.5856.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปากพลี3,550.70408.0088.5 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาองครักษ์3,647.39806.0077.9 %5.0247.0773.5470.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านนา3,807.26692.0081.8 %5.0237.4595.1459.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครนายก3,716.562,266.0039.0 %5.0632.25478.1824.4 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครนายก4,827.261,691.0065.0 %5.0423.16514.11-21.5 %0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดนครนายก4,192.902,248.0046.4 %5.0727.42397.5545.3 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครนายก3,035.071,837.0039.5 %5.0537.26253.0452.9 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดนครนายก3,594.661,252.0065.2 %5.0442.18209.0052.7 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครนายก10,635.422,257.0078.8 %5.01,012.66533.1247.4 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดนครนายก1,709.89320.0081.3 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครนายก4,269.502,760.0035.4 %5.0917.58608.6333.7 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครนายก3,747.732,182.8041.8 %5.0689.39117.3983.0 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดนครนายก4,437.8210,303.48-132.2 %0.0727.42431.1240.7 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครนายก3,427.711,314.0061.7 %5.0651.35363.8144.1 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดนครนายก3,216.16813.0074.7 %5.0594.310.9599.8 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดนครนายก2,788.99966.0065.4 %5.0442.18160.5163.7 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครนายก3,453.062,105.0039.0 %5.0651.3564.2990.1 %5.0
สำนักงานจังหวัดนครนายก4,567.8412,428.00-172.1 %0.01,069.712,043.39-91.0 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดนครนายก5,117.256,236.00-21.9 %0.01,145.77796.7630.5 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครนายก1,018.911,965.00-92.9 %0.0350.07141.4859.6 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครนายก13,707.9411,956.9512.8 %5.01,278.88145.6088.6 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครนายก3,469.251,901.0045.2 %5.0708.36485.4531.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครนายก3,330.502,886.0013.3 %5.0613.32173.2071.8 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครนายก5,608.221,856.0066.9 %5.0822.50481.2541.5 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครนายก3,060.743,342.00-9.2 %0.0349.9154.8184.3 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครนายก3,073.761,598.0048.0 %5.0556.27348.8537.3 %5.0
เรือนจำจังหวัดนครนายก676,989.5018,236.0097.3 %5.06,113.331,345.6378.0 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดนครนายก2,434.781,212.0050.2 %5.0309.07106.9065.4 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครนายก3,159.221,468.0053.5 %5.0613.32237.1561.3 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครนายก2,737.601,094.0060.0 %5.0385.13150.1761.0 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครนายก4,444.083,902.7212.2 %5.0784.42328.8158.1 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครนายก3,403.331,203.0064.7 %5.0537.26306.1643.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครนายก3,539.233,103.9812.3 %5.0518.24465.5010.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก7,797.1120,963.80-168.9 %0.01,173.42915.2922.0 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษมหาจักรีสิรินธร ประจำจังหวัดนครนายก3,387.451,281.5062.2 %5.0260.04347.18-33.5 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพนครนายก59,010.6119,905.0066.3 %5.0477.83640.32-34.0 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพองครักษ์27,704.7110,968.0060.4 %5.0468.56756.88-61.5 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคนครนายก80,329.7455,983.0030.3 %5.01,197.581,127.235.9 %2.5
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครนายก8,452.7716,297.04-92.8 %0.01,199.92863.1128.1 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครนายก 3,824.581,815.0052.5 %5.0575.29532.677.4 %3.5
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครนายก2,806.50832.0070.4 %5.0366.1180.4678.0 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดนครนายก36,993.4710,780.1770.9 %5.02,078.773,821.12-83.8 %0.0
รวม 1,031,277 261,829 74.61 % 36,706 21,586 41.19 %