จังหวัดสระแก้ว
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสระแก้ว2,481.69692.0072.1 %5.0402.0373.0281.8 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดสระแก้ว9,115.315,324.0041.6 %5.062.920.9598.5 %5.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดสระแก้ว5,645.0411,422.50-102.3 %0.0111.760.9599.1 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สระแก้ว3,046.531,469.0051.8 %5.0668.2552.5092.1 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสระแก้ว3,051.501,536.0049.7 %5.0668.25109.9383.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สระแก้ว20,731.317,203.0065.3 %5.01,466.92652.5455.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสระแก้ว3,971.14877.0077.9 %5.0269.1649.0281.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองหาด3,633.65337.0090.7 %5.0286.250.000.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังน้ำเย็น3,662.40726.0080.2 %5.0276.39103.3662.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอรัญประเทศ3,836.841.00100.0 %5.0386.88105.0772.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวัฒนานคร3,831.10655.0082.9 %5.0333.2672.3878.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาตาพระยา3,532.20402.0088.6 %5.0425.9162.7485.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขาฉกรรจ์3,524.69504.0085.7 %5.0220.090.000.0 %0.0
ด่านศุลกากรอรัญประเทศ0.001.000.0 %0.00.001.850.0 %0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สระแก้ว4,409.731,951.0055.8 %5.01,124.631,455.17-29.4 %0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สระแก้ว สาขาอรัญประเทศ6,872.971,960.8071.5 %5.0699.8260.7691.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สระแก้วสาขาเมืองสระแก้ว3,412.20435.0087.3 %5.0459.07173.3262.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสระแก้ว3,683.981,579.0057.1 %5.0915.46556.6439.2 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสระแก้ว2,929.551,038.0064.6 %5.0668.25235.1064.8 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดสระแก้ว4,044.761,225.2969.7 %5.0516.12364.8529.3 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสระแก้ว3,608.392,604.0027.8 %5.0858.412,889.36-236.6 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสระแก้ว1,965.60969.0050.7 %5.0490.39943.69-92.4 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสระแก้ว0.001.000.0 %0.00.000.950.0 %0.0
ส.ป.ก. สระแก้ว4,258.044,274.82-0.4 %0.01,181.68381.8967.7 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสระแก้ว6,946.739,959.61-43.4 %0.01,276.76338.8573.5 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้ว5,156.021,314.0074.5 %5.0858.41546.2936.4 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสระแก้ว3,331.62972.0070.8 %5.0399.34119.7570.0 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสระแก้ว3,071.60462.0085.0 %5.0573.170.9599.8 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสระแก้ว3,887.462,967.5023.7 %5.0615.030.9599.8 %5.0
สำนักงานจังหวัดสระแก้ว61,519.9358,566.964.8 %2.023,772.691,923.6091.9 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสระแก้ว3,649.311,816.0050.2 %5.0915.46951.42-3.9 %0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสระแก้ว4,131.958,086.76-95.7 %0.0991.52180.8081.8 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสระแก้ว11,170.35914.0091.8 %5.0687.27792.30-15.3 %0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสระแก้ว3,125.042,574.0017.6 %5.0744.31339.3854.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสระแก้ว1,333.291,915.00-43.6 %0.0520.69725.30-39.3 %0.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสระแก้ว4,138.731,892.0054.3 %5.0972.51370.5061.9 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสระแก้ว2,660.132,770.00-4.1 %0.0611.2036.4794.0 %5.0
สพ. สระแก้ว11,370.294,237.0062.7 %5.0763.33455.9940.3 %5.0
รจจ.สระแก้ว 44,383.3227,068.0039.0 %5.0901.031,263.26-40.2 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสระแก้ว2,765.31812.0070.6 %5.0516.71109.0078.9 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสระแก้ว3,560.981,832.0048.6 %5.0801.36592.5726.1 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสระแก้ว3,079.851,008.0067.3 %5.0592.19189.8167.9 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสระแก้ว7,355.106,146.7316.4 %5.01,010.54786.0522.2 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสระแก้ว3,928.001,230.0068.7 %5.0763.33427.5044.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสระแก้ว0.0018,391.340.0 %0.00.00586.050.0 %0.0
ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนสระแก้ว12,144.506,867.2643.5 %5.01,292.831,142.4511.6 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสระแก้ว12,281.303,856.0068.6 %5.0984.73157.4284.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 20.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 10.0012,164.900.0 %0.00.000.950.0 %0.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสระแก้ว2,154.293,398.00-57.7 %0.0204.700.9599.5 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว53,369.1929,856.9444.1 %5.01,250.811,520.00-21.5 %0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสระแก้ว0.0024,722.010.0 %0.00.000.000.0 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพวังน้ำเย็น47,142.6828,550.8139.4 %5.0843.79525.5837.7 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว4,113.9615,896.40-286.4 %0.0976.661,655.92-69.5 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระแก้ว 0.002,514.000.0 %0.00.00268.580.0 %0.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระแก้ว2,826.941,140.0059.7 %5.0497.1124.7595.0 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสระแก้ว71,344.0511,050.4084.5 %5.035,588.384,308.2587.9 %5.0
รวม 90,114 42,165 0.00 % 12,315 5,037 0.00 %