จังหวัดสระแก้ว
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสระแก้ว0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดสระแก้ว0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดสระแก้ว0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สระแก้ว0.001,469.000.0 %0.0049.730.0 %
สำนักงานคลังจังหวัดสระแก้ว0.001,536.000.0 %0.00109.930.0 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สระแก้ว20,731.317,203.0065.3 %1,466.92652.5455.5 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสระแก้ว3,859.281.00100.0 %288.1758.1979.8 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองหาด3,633.65337.0090.7 %286.250.000.0 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวัฒนานคร3,831.10655.0082.9 %333.2672.3878.3 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาตาพระยา3,532.20402.0088.6 %425.9162.7485.3 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขาฉกรรจ์0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังน้ำเย็น3,662.40726.0080.2 %276.39103.3662.6 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอรัญประเทศ3,836.840.000.0 %386.88105.0772.8 %
ด่านศุลกากรอรัญประเทศ0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สระแก้ว4,409.421,951.0055.8 %1,124.631,455.17-29.4 %
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สระแก้ว สาขาอรัญประเทศ0.001,960.800.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สระแก้วสาขาเมืองสระแก้ว0.00435.000.0 %0.00173.320.0 %
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสระแก้ว0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสระแก้ว0.001,038.000.0 %0.00235.100.0 %
สำนักงานประมงจังหวัดสระแก้ว581.541,225.29-110.7 %516.12364.8529.3 %
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสระแก้ว0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานเกษตรจังหวัดสระแก้ว0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสระแก้ว0.000.000.0 %0.000.000.0 %
ส.ป.ก. สระแก้ว4,257.794,274.82-0.4 %1,180.00381.8967.6 %
สำนักงานขนส่งจังหวัดสระแก้ว6,757.289,959.61-47.4 %1,200.7010.2299.1 %
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้ว0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานสถิติจังหวัดสระแก้ว3,331.62972.0070.8 %399.34119.7570.0 %
สำนักงานพลังงานจังหวัดสระแก้ว3,071.60462.0085.0 %573.170.9599.8 %
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสระแก้ว0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานจังหวัดสระแก้ว0.000.000.0 %0.000.000.0 %
ที่ทำการปกครองจังหวัดสระแก้ว0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานที่ดินจังหวัดสระแก้ว0.008,086.760.0 %0.00180.800.0 %
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสระแก้ว0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสระแก้ว0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสระแก้ว0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสระแก้ว3,750.851,892.0049.6 %972.50370.5061.9 %
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสระแก้ว0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สพ. สระแก้ว11,370.294,237.0062.7 %763.33455.9940.3 %
รจจ.สระแก้ว 0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานแรงงานจังหวัดสระแก้ว2,765.31812.0070.6 %516.71109.0078.9 %
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสระแก้ว0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสระแก้ว3,079.851,008.0067.3 %592.18189.8167.9 %
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสระแก้ว4,661.614,907.73-5.3 %801.36500.2337.6 %
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสระแก้ว0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสระแก้ว0.000.000.0 %0.000.000.0 %
ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนสระแก้ว0.000.000.0 %0.000.000.0 %
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสระแก้ว0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 10.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 20.000.000.0 %0.000.000.0 %
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสระแก้ว0.000.000.0 %0.000.000.0 %
วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว0.000.000.0 %0.000.000.0 %
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสระแก้ว0.000.000.0 %0.000.000.0 %
วิทยาลัยการอาชีพวังน้ำเย็น0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระแก้ว 0.002,514.000.0 %0.00268.580.0 %
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระแก้ว2,826.941,140.0059.7 %497.1024.7595.0 %
ตำรวจภูธรจังหวัดสระแก้ว0.0011,050.400.0 %0.004,535.000.0 %
รวม 90,114 42,165 0.00 % 12,315 5,037 0.00 %