จังหวัดนครราชสีมา
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครราชสีมา2,419.15580.0076.0 %5.0715.33179.2774.9 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดนครราชสีมา42,290.4320,799.0050.8 %5.0266.23212.0920.3 %5.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดนครราชสีมา5,452.161,064.4080.5 %5.0162.44152.925.9 %2.5
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครราชสีมา4,379.184,349.000.7 %0.51,114.67408.1663.4 %5.0
สำนักงานคลังเขต 30.002,265.000.0 %0.00.000.950.0 %0.0
สำนักงานคลังจังหวัดนครราชสีมา3,159.063,542.00-12.1 %0.0530.0450.0890.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรภาค 910,066.6927,087.00-169.1 %0.03,115.74101.6596.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครราชสีมา 121,871.1557,960.00-165.0 %0.04,705.481,567.0566.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครราชสีมา 212,989.0010,154.1021.8 %5.02,621.561,525.9741.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองนครราชสีมา 15,926.004,282.3727.7 %5.0572.8495.0083.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองนครราชสีมา 24,568.561.00100.0 %5.0345.3057.9583.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเฉลิมพระเกียรติ3,484.46206.0094.1 %5.0200.2367.4466.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปักธงชัย4,142.471,035.0075.0 %5.0357.73110.5069.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโชคชัย4,023.83679.0083.1 %5.0243.59101.0058.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโนนไทย3,690.58412.0088.8 %5.0241.8988.8763.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาชุมพวง3,503.87444.0087.3 %5.0430.5590.7178.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโนนสูง3,714.05529.0085.8 %5.0259.4380.0069.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาครบุรี3,568.13759.0078.7 %5.0393.4830.5292.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจักราช3,539.15574.0083.8 %5.0191.2274.5461.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้วยแถลง3,723.50490.0086.8 %5.0273.7790.1567.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาขามทะเลสอ3,503.12401.0088.6 %5.0171.0416.4290.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาขามสะแกแสง3,621.92258.0092.9 %5.0234.6416.7492.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเสิงสาง3,727.87364.0090.2 %5.0440.3876.2982.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองบุญมาก3,521.66649.0081.6 %5.0281.0389.7068.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระทองคำ3,610.23369.0089.8 %5.0248.5015.5393.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังน้ำเขียว4,736.68370.0092.2 %5.0263.1057.2978.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสีคิ้ว3,647.43920.0074.8 %5.0351.7772.3579.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปากช่อง5,550.881,488.0073.2 %5.0426.14121.4371.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสูงเนิน4,701.74782.0083.4 %5.0318.32125.9160.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาด่านขุนทด3,667.36614.0083.3 %5.0384.6593.6075.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบัวใหญ่3,683.89971.0073.6 %5.0469.1599.2578.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพิมาย3,800.97794.0079.1 %5.0388.36106.9072.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาประทาย3,656.111,039.0071.6 %5.0376.1288.1176.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคง28,432.24468.0098.4 %5.013,259.244.50100.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านเหลื่อม3,740.99183.0095.1 %5.0272.2116.4294.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแก้งสนามนาง4,035.95317.0092.1 %5.0388.702.8599.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 35,736.956,923.76-20.7 %0.02,091.27551.5073.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมา7,905.434,996.6836.8 %5.02,750.04704.0074.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมาสาขาเมืองนครราชสีมา3,245.230.000.0 %0.01,000.56351.5064.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมาสาขาโนนสูง0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมาสาขาโชคชัย0.00755.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมา สาขาบัวใหญ่0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมา สาขาพิมาย2,482.11785.0068.4 %5.0507.80361.9528.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมาสาขาสีคิ้ว3,085.031,692.9945.1 %5.0667.00380.0043.0 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครราชสีมา3,733.203,162.0015.3 %5.0829.43143.0782.8 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครราชสีมา4,715.913,748.0020.5 %5.01,494.99844.5543.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 53,314.521,217.2363.3 %5.01,533.76127.7691.7 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา3,230.571,296.0059.9 %5.0962.54145.3584.9 %5.0
สำนักชลประทานที่ 864,750.8859,951.607.4 %3.525,799.966,256.7075.7 %5.0
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 33,657.601,640.0055.2 %5.0896.57474.8847.0 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดนครราชสีมา2,789.60970.0065.2 %5.0867.46246.5071.6 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา13,962.097,283.2347.8 %5.04,765.741,632.0265.8 %5.0
สำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์90,184.21669,682.25-642.6 %0.05,762.9915,457.00-168.2 %0.0
สำนักงานปศุุสัตว์เขต 35,047.545,118.00-1.4 %0.02,355.122,100.3510.8 %5.0
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 30.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา2,250.525,239.00-132.8 %0.0455.881,406.53-208.5 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา7,091.962,123.0670.1 %5.01,999.561,204.0039.8 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครราชสีมา (ส.ป.ก. นครราชสีมา)4,853.556,839.76-40.9 %0.01,584.67850.5646.3 %5.0
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 53,856.282,548.2733.9 %5.01,441.62833.2742.2 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา0.0025,153.140.0 %0.00.000.950.0 %0.0
ท่าอากาศยานนครราชสีมา 40,471.9620,448.5549.5 %5.0222.49482.55-116.9 %0.0
สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)11,906.1433,909.00-184.8 %0.04,416.147,596.20-72.0 %0.0
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 5 (นครราชสีมา)0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครราชสีมา3,620.181,685.0053.5 %5.01,217.00325.9573.2 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 11 (จ.นครราชสีมา)0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 7 (นครราชสีมา)6,439.4411,929.66-85.3 %0.02,110.661,651.5021.8 %5.0
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 50.0014,452.000.0 %0.00.001,522.000.0 %0.0
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 5 นครราชสีมา0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยานครราชสีมา3,250.56722.0077.8 %5.0105.60136.06-28.8 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยานครราชสีมา(กลุ่มงานอากาศเกษตรปากช่อง)0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยานครราชสีมา(กลุ่มงานอุตุนิยมวิทยาอุทกโชคชัย)1,591.39652.0059.0 %5.030.5655.54-81.7 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดนครราชสีมา3,550.711,013.0071.5 %5.0513.4360.4988.2 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดนครราชสีมา3,961.241,455.0063.3 %5.01,076.64226.0479.0 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา3,904.333,292.0015.7 %5.01,228.78715.0741.8 %5.0
สำนักงานจังหวัดนครราชสีมา5,851.4710,679.00-82.5 %0.01,818.262,745.55-51.0 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดนครราชสีมา0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครราชสีมา1,350.702,281.00-68.9 %0.0783.23158.8279.7 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา41,846.2216,484.0260.6 %5.02,445.79140.6094.3 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 5 นครราชสีมา0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครราชสีมา11,792.532,313.0080.4 %5.01,254.21440.8064.9 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครราชสีมา4,077.243,346.0017.9 %5.0975.46514.3947.3 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา5,077.773,476.0031.5 %5.01,666.15590.3564.6 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา7,285.315,339.0026.7 %5.01,941.65534.3372.5 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครราชสีมา1,836.754,889.00-166.2 %0.0651.36102.9384.2 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 3 จังหวัดนครราชสีมา90,143.7825,403.0071.8 %5.0901.18280.2968.9 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครราชสีมา64,992.603,762.0394.2 %5.01,035.07526.1549.2 %5.0
เรือนจำกลางนครราชสีมา 0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
เรือนจำกลางคลองไผ่ 0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
ทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก 81,247.98116,686.95-43.6 %0.01,835.321,655.129.8 %4.5
ทสญ.นครราชสีมา0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 30.0017,102.820.0 %0.00.00976.230.0 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดนครราชสีมา0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครราชสีมา5,527.187,923.00-43.3 %0.01,494.99674.5054.9 %5.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 5 นครราชสีมา0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครราชสีมา0.001,929.000.0 %0.00.00366.090.0 %0.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครราชสีมา9,514.4615,879.63-66.9 %0.02,673.991,774.3533.6 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา3,427.524,336.53-26.5 %0.01,057.56196.5481.4 %5.0
สำนักศิลปากรที่ 10 นครราชสีมา6,291.915,475.0013.0 %5.02,485.51706.3271.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครราชสีมา0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สถาบันการศึกษาและพัฒนาต่อเนื่องสิรินธร0.003,824.880.0 %0.00.0016.400.0 %0.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครราชสีมา0.006,680.000.0 %0.00.00580.600.0 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 (จังหวัดนครราชสีมา)56,145.7211,268.9679.9 %5.01,038.23737.7028.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 137,307.2813,944.0062.6 %5.01,006.52418.8958.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 20.0013,113.120.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 30.0010,799.240.0 %0.00.00138.290.0 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 414,806.5213,648.007.8 %3.51,674.79705.0357.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 52,643.6610,374.00-292.4 %0.01,598.85607.9562.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 648,728.9713,413.5372.5 %5.01,213.38626.1448.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 70.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 11 จังหวัดนครราชสีมา0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา0.0067,194.000.0 %0.00.001,890.500.0 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคปักธงชัย0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคสุรนารี0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณปริสุทโธ0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวนครราชสีมา0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา44,720.510.000.0 %0.01,396.760.000.0 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพชุมพวง0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคพิมาย0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ2,892.651,183.2059.1 %5.01,899.120.000.0 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพบัวใหญ่0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครราชสีมา0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพปากช่อง0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา0.0034,968.000.0 %0.00.002,838.350.0 %0.0
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จ. นครราชสีมา0.0010,307.760.0 %0.00.000.000.0 %0.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 9 นครราชสีมา41,361.1632,016.0022.6 %5.01,380.02550.0660.1 %5.0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ5.01,229.1954.6895.6 %5.0
ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา0.0038,784.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา 0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 6 (จ.นครราชสีมา) ปัจจุบัน0.007,288.000.0 %0.00.00969.770.0 %0.0
ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 2 (นครราชสีมา)0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครราชสีมา3,356.901,597.0052.4 %5.01,093.15465.4857.4 %5.0
ตำรวจภูธรภาค 3ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ5.018,710.248,587.0854.1 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา17,459.5457,440.00-229.0 %0.06,684.616,192.007.4 %3.5
รวม 869,434 549,492 0.00 % 123,458 50,104 0.00 %