จังหวัดนครราชสีมา
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครราชสีมา0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดนครราชสีมา42,290.4320,799.0050.8 %266.23212.0920.3 %
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดนครราชสีมา5,452.161,064.4080.5 %162.44152.925.9 %
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครราชสีมา0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานคลังเขต 30.002,265.000.0 %0.000.950.0 %
สำนักงานคลังจังหวัดนครราชสีมา3,159.063,542.00-12.1 %530.0450.0890.6 %
สำนักงานสรรพากรภาค 910,066.6927,087.00-169.1 %3,115.74101.6596.7 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครราชสีมา 121,871.1557,960.00-165.0 %4,705.481,567.0566.7 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครราชสีมา 212,989.0010,154.1021.8 %2,621.561,525.9741.8 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองนครราชสีมา 15,926.004,282.3727.7 %572.8495.0083.4 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองนครราชสีมา 24,532.411.00100.0 %326.2859.8581.7 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเฉลิมพระเกียรติ3,484.46206.0094.1 %200.2366.5466.8 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปักธงชัย4,142.471,035.0075.0 %357.73110.5069.1 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโชคชัย0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโนนไทย3,690.58412.0088.8 %241.8988.8763.3 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาชุมพวง3,503.87444.0087.3 %430.5590.7178.9 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโนนสูง3,714.05529.0085.8 %259.4380.0069.2 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาครบุรี3,568.13759.0078.7 %393.4830.5292.2 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจักราช3,539.15574.0083.8 %191.2274.5461.0 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้วยแถลง3,723.50490.0086.8 %273.7790.1567.1 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาขามทะเลสอ3,503.12401.0088.6 %171.0416.4290.4 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาขามสะแกแสง3,621.92258.0092.9 %234.6416.7492.9 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเสิงสาง3,727.87364.0090.2 %440.3876.2982.7 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองบุญมาก3,521.66649.0081.6 %281.0389.7068.1 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระทองคำ0.00369.000.0 %0.0015.530.0 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังน้ำเขียว0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสีคิ้ว0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปากช่อง0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสูงเนิน4,701.74782.0083.4 %318.32125.9160.4 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาด่านขุนทด3,667.36614.0083.3 %384.6593.6075.7 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบัวใหญ่3,683.89971.0073.6 %469.1599.2578.8 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพิมาย3,800.97794.0079.1 %388.36106.9072.5 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาประทาย3,656.111,039.0071.6 %376.1288.1176.6 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคง28,432.24468.0098.4 %13,259.244.50100.0 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านเหลื่อม3,740.99183.0095.1 %272.2116.4294.0 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแก้งสนามนาง4,035.95317.0092.1 %388.700.000.0 %
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 35,736.956,923.76-20.7 %2,091.27551.5073.6 %
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมา7,905.434,996.6836.8 %2,750.04704.0074.4 %
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมาสาขาเมืองนครราชสีมา3,245.230.000.0 %1,000.569,234.57-822.9 %
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมาสาขาโนนสูง0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมาสาขาโชคชัย0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมา สาขาบัวใหญ่0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมา สาขาพิมาย2,573.19785.0069.5 %545.83361.9533.7 %
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมาสาขาสีคิ้ว3,085.031,692.9945.1 %667.00380.0043.0 %
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครราชสีมา0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครราชสีมา4,715.913,748.0020.5 %1,494.99844.5543.5 %
สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 53,314.521,217.2363.3 %1,533.76127.7691.7 %
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักชลประทานที่ 864,750.8859,951.607.4 %25,799.966,256.7075.7 %
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 33,657.601,640.0055.2 %896.57474.8847.0 %
สำนักงานประมงจังหวัดนครราชสีมา2,789.60970.0065.2 %867.46246.5071.6 %
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา13,962.097,283.2347.8 %4,765.741,632.0265.8 %
สำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์0.00669,682.250.0 %0.0015,457.000.0 %
สำนักงานปศุุสัตว์เขต 35,047.545,118.00-1.4 %2,355.120.000.0 %
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 30.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา2,250.525,239.00-132.8 %455.881,406.53-208.5 %
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครราชสีมา (ส.ป.ก. นครราชสีมา)0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 53,856.282,548.2733.9 %1,441.62833.2742.2 %
สำนักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา0.000.000.0 %0.000.000.0 %
ท่าอากาศยานนครราชสีมา 40,471.9620,448.5549.5 %222.490.000.0 %
สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 5 (นครราชสีมา)0.000.000.0 %0.000.000.0 %
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครราชสีมา3,620.181,685.0053.5 %1,217.00325.9573.2 %
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 11 (จ.นครราชสีมา)0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 7 (นครราชสีมา)6,439.4411,929.66-85.3 %2,110.661,651.5021.8 %
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 50.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 5 นครราชสีมา0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สถานีอุตุนิยมวิทยานครราชสีมา0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สถานีอุตุนิยมวิทยานครราชสีมา(กลุ่มงานอากาศเกษตรปากช่อง)0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สถานีอุตุนิยมวิทยานครราชสีมา(กลุ่มงานอุตุนิยมวิทยาอุทกโชคชัย)0.00652.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานสถิติจังหวัดนครราชสีมา3,550.711,013.0071.5 %513.4360.4988.2 %
สำนักงานพลังงานจังหวัดนครราชสีมา3,961.241,455.0063.3 %1,076.64226.0479.0 %
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา3,926.893,292.0016.2 %1,228.78715.0741.8 %
สำนักงานจังหวัดนครราชสีมา5,851.4710,679.00-82.5 %1,818.262,745.55-51.0 %
ที่ทำการปกครองจังหวัดนครราชสีมา0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครราชสีมา1,350.702,281.00-68.9 %783.23158.8279.7 %
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา41,846.2216,484.0260.6 %2,445.79140.6094.3 %
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 5 นครราชสีมา0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครราชสีมา11,792.532,313.0080.4 %1,254.21440.8064.9 %
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครราชสีมา4,077.24242.0094.1 %975.46514.3947.3 %
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา7,285.315,339.0026.7 %1,941.65534.3372.5 %
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครราชสีมา1,836.754,889.00-166.2 %651.36102.9384.2 %
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 3 จังหวัดนครราชสีมา90,143.7825,403.0071.8 %901.18280.2968.9 %
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครราชสีมา64,992.603,762.0394.2 %1,035.07526.1549.2 %
เรือนจำกลางนครราชสีมา 0.000.000.0 %0.000.000.0 %
เรือนจำกลางคลองไผ่ 0.000.000.0 %0.000.000.0 %
ทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก 81,247.98116,686.95-43.6 %1,835.321,655.129.8 %
ทสญ.นครราชสีมา0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 30.0017,102.820.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานแรงงานจังหวัดนครราชสีมา0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครราชสีมา5,527.187,923.00-43.3 %1,494.99674.5054.9 %
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 5 นครราชสีมา0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครราชสีมา0.001,929.000.0 %0.00366.090.0 %
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครราชสีมา0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา3,427.524,336.53-26.5 %1,057.56196.5481.4 %
สำนักศิลปากรที่ 10 นครราชสีมา6,291.915,475.0013.0 %2,485.51706.3271.6 %
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครราชสีมา0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สถาบันการศึกษาและพัฒนาต่อเนื่องสิรินธร0.003,824.880.0 %0.0016.400.0 %
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครราชสีมา0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 (จังหวัดนครราชสีมา)56,145.7211,268.9679.9 %1,038.23737.7028.9 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 137,307.2813,944.0062.6 %1,006.52418.8958.4 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 20.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 30.008,296.060.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 40.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 50.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 60.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 70.000.000.0 %0.000.000.0 %
ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 11 จังหวัดนครราชสีมา0.000.000.0 %0.000.000.0 %
วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา0.0067,194.000.0 %0.001,890.500.0 %
วิทยาลัยเทคนิคปักธงชัย0.000.000.0 %0.000.000.0 %
วิทยาลัยเทคนิคสุรนารี0.000.000.0 %0.000.000.0 %
วิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณปริสุทโธ0.000.000.0 %0.000.000.0 %
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา0.000.000.0 %0.000.000.0 %
วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวนครราชสีมา0.000.000.0 %0.000.000.0 %
วิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา44,720.510.000.0 %1,396.760.000.0 %
วิทยาลัยการอาชีพชุมพวง0.000.000.0 %0.000.000.0 %
วิทยาลัยเทคนิคพิมาย0.000.000.0 %0.000.000.0 %
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ0.001,183.200.0 %0.000.000.0 %
วิทยาลัยการอาชีพบัวใหญ่0.000.000.0 %0.000.000.0 %
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครราชสีมา0.000.000.0 %0.000.000.0 %
วิทยาลัยการอาชีพปากช่อง0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา0.0034,968.000.0 %0.002,838.350.0 %
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จ. นครราชสีมา0.000.000.0 %0.000.000.0 %
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 9 นครราชสีมา0.000.000.0 %0.000.000.0 %
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ1,229.1954.6895.6 %
ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา0.0038,784.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา 0.000.000.0 %0.000.000.0 %
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 6 (จ.นครราชสีมา) ปัจจุบัน0.007,288.000.0 %0.000.000.0 %
ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 2 (นครราชสีมา)0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครราชสีมา3,356.901,597.0052.4 %1,093.15465.4857.4 %
ตำรวจภูธรภาค 355,589.6138,753.0030.3 %18,710.248,587.0854.1 %
ตำรวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา0.0057,440.000.0 %0.000.000.0 %
รวม 869,434 549,492 0.00 % 123,458 50,104 0.00 %