จังหวัดสมุทรปราการ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรปราการ2,806.96533.0081.0 %261.9876.8570.7 %
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สมุทรปราการ4,881.495,240.00-7.3 %813.4449.9793.9 %
สำนักงานคลังจังหวัดสมุทรปราการ0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุมทรปราการ 10.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุมทรปราการ 20.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรปราการ 331,010.220.000.0 %3,932.07862.7278.1 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสมุทรปราการ 10.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสมุทรปราการ 20.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางเสาธง0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางบ่อ0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระประแดง 10.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระประแดง 20.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางพลี4,142.810.000.0 %233.73110.7952.6 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระสมุทรเจดีย์5,151.302,420.0053.0 %334.60110.3067.0 %
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สมุทรปราการ 16,518.925,613.0013.9 %1,079.99250.3476.8 %
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สมุทรปราการ 20.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสมุทรปราการ4,240.232,935.0030.8 %794.43142.5082.1 %
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ2,869.461,751.0039.0 %414.11108.1873.9 %
สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรปราการ11,105.743,665.0067.0 %357.06345.863.1 %
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรปราการ0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรปราการ1,466.632,703.00-84.3 %280.17230.8517.6 %
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ4,496.144,492.000.1 %1,003.61505.4049.6 %
สำนักงานขนส่งจังหวัดสมุทรปราการ0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรปราการ3,571.142,663.0025.4 %604.27180.5070.1 %
สำนักงานสถิติจังหวัดสมุทรปราการ3,878.101,405.0063.8 %632.800.000.0 %
สำนักงานพลังงานจังหวัดสมุทรปราการ3,763.371,265.0066.4 %376.08209.9544.2 %
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสมุทรปราการ4,556.383,853.0015.4 %794.43332.3058.2 %
สำนักงานจังหวัดสมุทรปราการ3,250.910.000.0 %1,271.2132,568.50-2,462.0 %
ที่ทำการปกครองจังหวัดสมุทรปราการ0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรปราการ951.023,353.00-252.6 %195.4054.0572.3 %
สำนักงานที่ดินจังหวัดสมุทรปราการ0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรปราการ0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรปราการ0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสมุทรปราการ0.003,405.000.0 %0.00103.660.0 %
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสมุทรปราการ14,993.710.000.0 %1,916.38376.5280.4 %
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรปราการ0.000.000.0 %0.000.000.0 %
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านกรุณา27,134.4727,902.00-2.8 %1,041.66813.5821.9 %
สพ.สมุทรปราการ403,532.0914,468.0096.4 %808.23352.5256.4 %
รจก.สมุทรปราการ 0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานแรงงานจังหวัดสมุทรปราการ2,751.691,143.0058.5 %319.030.000.0 %
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรปราการ6,321.780.000.0 %1,421.9649.4896.5 %
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสมุทรปราการ0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสมุทรปราการ68,185.3347,704.0030.0 %5,909.731,699.9971.2 %
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรปราการ0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสมุทรปราการ1,371.293,891.00-183.7 %507.83299.4441.0 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 10.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 25,067.7812,412.00-144.9 %878.740.000.0 %
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสมุทรปราการ2,896.638,813.00-204.3 %287.348,514.75-2,863.3 %
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก สมุทรปราการ37,637.060.000.0 %663.420.000.0 %
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ0.000.000.0 %0.000.000.0 %
วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ0.000.000.0 %0.000.000.0 %
วิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ42,196.4318,426.0056.3 %14,436.441,030.7592.9 %
สถาบันราชประชาสมาสัย0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ 0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรปราการ3,875.15813.0079.0 %319.03174.3445.4 %
ตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรปราการ46,167.629,872.0078.6 %3,064.620.000.0 %
รวม 663,435 187,335 0.00 % 39,395 49,450 0.00 %