จังหวัดสมุทรปราการ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรปราการ2,806.96533.0081.0 %5.0261.9876.8570.7 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สมุทรปราการ4,881.495,240.00-7.3 %0.0813.4449.9793.9 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสมุทรปราการ3,445.752,003.0041.9 %5.0433.120.000.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรปราการ 331,010.220.000.0 %0.03,932.07862.7278.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุมทรปราการ 134,397.9137,000.00-7.6 %0.04,882.87750.5084.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุมทรปราการ 225,025.9531,000.00-23.9 %0.03,563.22504.0485.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสมุทรปราการ 10.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางเสาธง6,551.321,799.0072.5 %5.0433.130.000.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางพลี4,142.810.000.0 %0.0233.73110.7952.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสมุทรปราการ 24,458.802,398.0046.2 %5.0338.05116.8565.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระประแดง 16,802.601,912.0071.9 %5.0350.21100.1071.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระสมุทรเจดีย์5,151.302,420.0053.0 %5.0334.60110.3067.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระประแดง 27,387.1231,000.00-319.6 %0.0319.030.000.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางบ่อ4,212.711,035.0075.4 %5.0331.3655.1583.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สมุทรปราการ 16,518.925,613.0013.9 %5.01,079.99250.3476.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สมุทรปราการ 20.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสมุทรปราการ4,240.232,935.0030.8 %5.0794.43142.5082.1 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ2,869.461,751.0039.0 %5.0414.11108.1873.9 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรปราการ11,105.743,665.0067.0 %5.0357.06345.863.1 %1.5
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรปราการ3,483.383,478.000.2 %0.5634.77237.9362.5 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรปราการ1,466.632,703.00-84.3 %0.0280.17230.8517.6 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ4,496.144,492.000.1 %0.51,003.61505.4049.6 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสมุทรปราการ7,080.7717,120.00-141.8 %0.01,098.69131.5988.0 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรปราการ3,571.142,663.0025.4 %5.0604.27180.5070.1 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสมุทรปราการ3,878.101,405.0063.8 %5.0632.800.000.0 %0.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสมุทรปราการ3,763.371,265.0066.4 %5.0376.08209.9544.2 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสมุทรปราการ4,556.383,853.0015.4 %5.0794.43332.3058.2 %5.0
สำนักงานจังหวัดสมุทรปราการ3,250.910.000.0 %0.01,271.2132,568.50-2,462.0 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสมุทรปราการ1,637.304,342.00-165.2 %0.0699.35420.5739.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรปราการ951.023,353.00-252.6 %0.0195.4054.0572.3 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสมุทรปราการ7,236.0013,713.00-89.5 %0.01,250.8258.8295.3 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรปราการ11,285.922,915.0074.2 %5.0471.1699.7578.8 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรปราการ4,836.400.000.0 %0.0585.57228.0761.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสมุทรปราการ0.003,405.000.0 %0.00.00103.660.0 %0.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสมุทรปราการ14,709.716,276.0057.3 %5.01,802.28376.5279.1 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรปราการ5,563.5312,897.00-131.8 %0.01,269.83119.6490.6 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านกรุณา27,134.4727,902.00-2.8 %0.01,041.66813.5821.9 %5.0
สพ.สมุทรปราการ403,532.0914,468.0096.4 %5.0808.23352.5256.4 %5.0
รจก.สมุทรปราการ 0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสมุทรปราการ2,751.691,143.0058.5 %5.0319.03237.5025.6 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรปราการ6,321.7810,853.00-71.7 %0.01,421.9649.4896.5 %5.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ32,802.3070,000.00-113.4 %0.02,355.390.000.0 %0.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสมุทรปราการ12,955.599,127.0029.6 %5.01,079.67822.7023.8 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสมุทรปราการ68,185.3347,704.0030.0 %5.05,909.731,699.9971.2 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรปราการ3,375.122,147.0036.4 %5.0509.19179.7964.7 %5.0
สำนักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสมุทรปราการ1,371.293,891.00-183.7 %0.0507.83299.4441.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 25,005.8612,412.00-147.9 %0.0864.88197.6177.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 120,679.1217,535.0015.2 %5.0858.340.000.0 %0.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสมุทรปราการ2,896.638,813.00-204.3 %0.0287.348,514.75-2,863.3 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก สมุทรปราการ37,637.060.000.0 %0.0663.420.000.0 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ42,196.4318,426.0056.3 %5.014,436.44969.9593.3 %5.0
สถาบันราชประชาสมาสัย0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ 5,698.036,500.00-14.1 %0.0699.35727.22-4.0 %0.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรปราการ3,875.15813.0079.0 %5.0319.03174.3445.4 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรปราการ46,167.629,872.0078.6 %5.03,064.620.000.0 %0.0
รวม 663,435 187,335 0.00 % 39,395 49,450 0.00 %