จังหวัดบุรีรัมย์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดบุรีรัมย์0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่บุรีรัมย์0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานคลังจังหวัดบุรีรัมย์0.001,484.830.0 %0.0035.700.0 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่บุรีรัมย์0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองกี่0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปะคำ0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้วยราช0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองบุรีรัมย์0.000.000.0 %0.00109.990.0 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคูเมือง3,477.790.000.0 %226.9971.9368.3 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากระสัง0.000.000.0 %0.0064.680.0 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาละหานทราย0.000.000.0 %0.0054.370.0 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพุทไธสง0.00331.000.0 %0.0086.820.0 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสตึก0.000.000.0 %0.0072.490.0 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านใหม่ไชยพจน์0.000.000.0 %0.0012.820.0 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโนนดินแดง0.000.000.0 %0.0053.130.0 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเฉลิมพระเกียรติ บุรีรัมย์0.00575.000.0 %0.0018.400.0 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานางรอง3,421.830.000.0 %335.3036.3889.1 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านกรวด427.07604.00-41.4 %342.0527.6991.9 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลำปลายมาศ3,660.37620.0083.1 %308.0890.7570.5 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาโพธิ์4,318.700.000.0 %306.2653.7782.4 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองหงส์3,573.02543.0084.8 %331.9815.8595.2 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาชำนิ3,523.15201.0094.3 %130.5315.9087.8 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาประโคนชัย3,798.130.000.0 %367.38124.4566.1 %
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่บุรีรัมย์0.001,869.970.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่บุรีรัมย์ สาขาเมืองบุรีรัมย์2,837.760.000.0 %504.7692.1581.7 %
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่บุรีรัมย์สาขานางรอง0.001,037.000.0 %0.00218.500.0 %
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่บุรีรัมย์ สาขาประโคนชัย3,189.69717.0077.5 %520.18517.750.5 %
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่บุรีรัมย์ สาขาพุทไธสง2,967.910.000.0 %581.00228.0060.8 %
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดบุรีรัมย์0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์0.00835.240.0 %0.00360.450.0 %
สำนักงานประมงจังหวัดบุรีรัมย์2,809.84906.0067.8 %679.42521.6323.2 %
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดบุรีรัมย์0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานเกษตรจังหวัดบุรีรัมย์0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์6,294.483,128.9950.3 %2,067.59735.7764.4 %
ส.ป.ก. บุรีรัมย์0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานขนส่งจังหวัดบุรีรัมย์11,938.6412,280.00-2.9 %1,915.48855.4755.3 %
ท่าอากาศยานบุรีรัมย์0.0051,998.290.0 %0.00574.600.0 %
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดบุรีรัมย์0.001,507.290.0 %0.00180.500.0 %
สถานีอุตุนิยมวิทยาบุรีรัมย์0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สถานีอุตุนิยมวิทยาบุรีรัมย์ (สตึก)0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานสถิติจังหวัดบุรีรัมย์2,383.07661.3172.2 %508.300.000.0 %
สำนักงานพลังงานจังหวัดบุรีรัมย์2,870.70832.7471.0 %660.42299.7554.6 %
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดบุรีรัมย์0.002,666.000.0 %0.00689.620.0 %
สำนักงานจังหวัดบุรีรัมย์0.000.000.0 %0.000.000.0 %
ที่ทำการปกครองจังหวัดบุรีรัมย์0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์12,555.7210,307.4217.9 %1,554.18190.0087.8 %
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดบุรีรัมย์0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดบุรีรัมย์0.002,718.060.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดบุรีรัมย์0.004,505.490.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดบุรีรัมย์0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดบุรีรัมย์0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สพ.บุรีรัมย์0.0010,351.000.0 %0.000.000.0 %
รจจ.บุรีรัมย์ 0.0032,309.520.0 %0.00257.080.0 %
สำนักงานแรงงานจังหวัดบุรีรัมย์0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดบุรีรัมย์2,800.831,670.0040.4 %679.445.9699.1 %
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดบุรีรัมย์0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดบุรีรัมย์0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดบุรีรัมย์0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 10.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 20.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 30.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 40.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 (จังหวัดบุรีรัมย์)0.000.000.0 %0.000.000.0 %
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดบุรีรัมย์0.000.000.0 %0.000.000.0 %
วิทยาลัยเทคนิคคูเมือง0.000.000.0 %0.000.000.0 %
วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์0.000.000.0 %0.000.000.0 %
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์0.000.000.0 %0.000.000.0 %
วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์0.000.000.0 %0.000.000.0 %
วิทยาลัยเทคนิคนางรอง0.000.000.0 %0.000.000.0 %
วิทยาลัยการอาชีพสตึก84,768.9521,808.0074.3 %943.070.000.0 %
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดบุรีรัมย์ 0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดบุรีรัมย์0.00688.970.0 %0.000.000.0 %
ตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์0.000.000.0 %0.000.000.0 %
รวม 140,796 54,279 0.00 % 11,511 3,883 0.00 %