จังหวัดบุรีรัมย์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์3,083.54927.1069.9 %5.0584.36289.9750.4 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดบุรีรัมย์17,207.7712,872.2025.2 %5.080.50275.32-242.0 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่บุรีรัมย์0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานคลังจังหวัดบุรีรัมย์0.001,484.830.0 %0.00.0035.700.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่บุรีรัมย์21,663.409,544.0055.9 %5.02,695.13131.4095.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานางรอง3,421.83940.0072.5 %5.0335.3036.3889.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาประโคนชัย3,798.13525.0086.2 %5.0367.38124.4566.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านกรวด427.07604.00-41.4 %0.0342.0527.6991.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลำปลายมาศ3,660.37620.0083.1 %5.0308.0890.7570.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาโพธิ์4,318.70421.0090.3 %5.0306.2653.7782.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาชำนิ3,523.15201.0094.3 %5.0130.5315.9087.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองหงส์3,573.02543.0084.8 %5.0331.9815.8595.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเฉลิมพระเกียรติ บุรีรัมย์0.00575.000.0 %0.00.0016.560.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองกี่0.00567.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปะคำ0.00448.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้วยราช0.00283.000.0 %0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองบุรีรัมย์0.000.000.0 %0.00.00109.990.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโนนดินแดง0.00367.000.0 %0.00.0053.130.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคูเมือง3,477.79416.0088.0 %5.0226.9971.9368.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากระสัง0.00446.000.0 %0.00.0064.680.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาละหานทราย0.00374.000.0 %0.00.0054.370.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพุทไธสง0.00331.000.0 %0.00.0086.820.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสตึก0.00436.000.0 %0.00.0072.490.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านใหม่ไชยพจน์0.00189.000.0 %0.00.0012.820.0 %0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่บุรีรัมย์1,423.761,869.97-31.3 %0.0945.66915.803.2 %1.5
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่บุรีรัมย์สาขานางรอง0.001,037.000.0 %0.00.00218.500.0 %0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่บุรีรัมย์ สาขาประโคนชัย3,189.69717.0077.5 %5.0520.18517.750.5 %0.5
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่บุรีรัมย์ สาขาเมืองบุรีรัมย์2,837.761,246.6556.1 %5.0504.7692.1581.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่บุรีรัมย์ สาขาพุทไธสง2,967.91777.0073.8 %5.0581.00228.0060.8 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดบุรีรัมย์3,996.693,137.0321.5 %5.01,135.821,085.194.5 %2.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์0.00835.240.0 %0.00.00360.450.0 %0.0
สำนักงานประมงจังหวัดบุรีรัมย์2,809.84906.0067.8 %5.0679.42521.6323.2 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดบุรีรัมย์0.003,560.900.0 %0.00.002,142.490.0 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดบุรีรัมย์1,940.684,351.00-124.2 %0.0540.971,183.70-118.8 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ5.0
ส.ป.ก. บุรีรัมย์4,281.403,367.0021.4 %5.01,287.95445.8065.4 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดบุรีรัมย์11,938.6412,280.00-2.9 %0.01,915.48855.4755.3 %5.0
ท่าอากาศยานบุรีรัมย์623,578.8851,998.2991.7 %5.04,263.19574.6086.5 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดบุรีรัมย์3,748.871,507.2959.8 %5.0793.51180.5077.3 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาบุรีรัมย์0.00547.000.0 %0.00.00107.790.0 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาบุรีรัมย์ (สตึก)0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดบุรีรัมย์2,383.07661.3172.2 %5.0508.300.000.0 %0.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดบุรีรัมย์2,870.70832.7471.0 %5.0660.42299.7554.6 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดบุรีรัมย์3,547.022,666.0024.8 %5.0945.64729.5422.9 %5.0
สำนักงานจังหวัดบุรีรัมย์0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดบุรีรัมย์0.002,039.150.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์12,555.7210,307.4217.9 %5.01,554.18190.0087.8 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดบุรีรัมย์11,300.433,368.0070.2 %5.0945.66768.0018.8 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดบุรีรัมย์0.002,718.060.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดบุรีรัมย์6,310.864,505.4928.6 %5.01,459.09656.4555.0 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดบุรีรัมย์0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดบุรีรัมย์0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สพ.บุรีรัมย์62,244.2510,351.0083.4 %5.0863.84501.7041.9 %5.0
รจจ.บุรีรัมย์ 0.0032,309.520.0 %0.00.00257.080.0 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดบุรีรัมย์2,459.94920.8462.6 %5.0622.62376.9639.5 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดบุรีรัมย์2,800.831,670.0040.4 %5.0679.44212.2068.8 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดบุรีรัมย์0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดบุรีรัมย์0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดบุรีรัมย์0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 171,366.5411,724.0083.6 %5.01,094.56168.7084.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 20.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 30.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 40.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 (จังหวัดบุรีรัมย์)0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดบุรีรัมย์0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคคูเมือง0.0019,016.000.0 %0.00.00394.440.0 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคนางรอง0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพสตึก86,681.4521,808.0074.8 %5.0943.07494.3847.6 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดบุรีรัมย์ 3,461.172,530.0026.9 %5.0907.65553.0639.1 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดบุรีรัมย์2,918.16688.9776.4 %5.0641.41394.0338.6 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
รวม 140,796 54,279 0.00 % 11,511 3,883 0.00 %