จังหวัดสุรินทร์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์66.841.0098.5 %61.860.9598.5 %
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดสุรินทร์28,854.9812,152.0057.9 %99.14151.50-52.8 %
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดสุรินทร์119,159.47111.0099.9 %2,262.44105.4595.3 %
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุรินทร์3,679.363,441.486.5 %977.11116.4488.1 %
สำนักงานคลังจังหวัดสุรินทร์2,597.541,393.0046.4 %670.8331.9995.2 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุรินทร์20,368.0116,264.0020.1 %2,268.17700.1569.1 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากาบเชิง4,205.95390.0090.7 %283.0213.7695.1 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสุรินทร์4,384.681,585.0063.9 %217.630.9599.6 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปราสาท4,420.69739.0083.3 %307.8051.3683.3 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศีขรภูมิ4,267.67664.0084.4 %234.6935.5684.8 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสำโรงทาบ4,231.65425.0090.0 %246.3810.7195.7 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสนม4,267.67413.0090.3 %242.0413.5994.4 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขารัตนบุรี4,303.691,238.0071.2 %320.5182.9574.1 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลำดวน4,231.65626.0085.2 %172.1213.5792.1 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสังขะ4,332.60762.0082.4 %329.7673.3477.8 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจอมพระ4,238.76470.0088.9 %195.1813.6793.0 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าตูม4,303.69569.0086.8 %311.3254.7982.4 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาชุมพลบุรี4,195.64483.0088.5 %345.5312.9696.2 %
ด่านศุลกากรช่องจอม11,142.247,297.0034.5 %1,454.73659.5754.7 %
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุรินทร์3,535.206,066.25-71.6 %918.04370.4159.7 %
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุรินทร์ สาขาปราสาท2,685.42709.0073.6 %546.69394.7927.8 %
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุรินทร์ สาขาเมืองสุรินทร์ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ520.1352.0190.0 %
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุรินทร์ สาขาท่าตูม2,546.94466.0081.7 %488.85251.2148.6 %
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสุรินทร์660.533,294.00-398.7 %222.66451.53-102.8 %
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์2,155.241,627.8324.5 %746.89587.4621.3 %
สำนักงานประมงจังหวัดสุรินทร์3,058.711,012.0066.9 %651.81457.8229.8 %
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์600.481.0099.8 %203.020.9599.5 %
สำนักงานเกษตรจังหวัดสุรินทร์2,915.423,223.20-10.6 %692.591,615.00-133.2 %
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์5,356.204,562.4614.8 %1,697.691,795.97-5.8 %
ส.ป.ก. สุรินทร์4,572.113,084.8232.5 %1,355.40217.5583.9 %
สำนักงานขนส่งจังหวัดสุรินทร์7,485.9513,260.00-77.1 %1,177.100.9599.9 %
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุรินทร์3,953.072,071.0047.6 %1,070.16311.1370.9 %
สถานีอุตุนิยมวิทยาสุรินทร์(กลุ่มงานอากาศเกษตร)1,129.611.0099.9 %58.7553.618.8 %
สถานีอุตุนิยมวิทยาสุรินทร์(กลุ่มงานอุตุนิยมวิทยาอุทกท่าตูม)53,830.07111.0099.8 %496.87105.4578.8 %
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดสุรินทร์ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ76.1417.4477.1 %
สำนักงานสถิติจังหวัดสุรินทร์3,323.641,026.0069.1 %800.7666.5091.7 %
สำนักงานพลังงานจังหวัดสุรินทร์2,675.44435.0083.7 %613.789.5098.5 %
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุรินทร์3,623.283,433.325.2 %899.02427.9652.4 %
สำนักงานจังหวัดสุรินทร์8,036.0918,538.28-130.7 %1,692.822,606.22-54.0 %
ที่ทำการปกครองจังหวัดสุรินทร์600.481.0099.8 %203.020.9599.5 %
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุรินทร์1,231.541,692.00-37.4 %568.74361.2136.5 %
สำนักงานที่ดินจังหวัดสุรินทร์11,492.3010,350.309.9 %3,694.37130.0596.5 %
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุรินทร์1,598.842,423.78-51.6 %638.08620.942.7 %
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุรินทร์4,814.591,875.8461.0 %860.991,145.06-33.0 %
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์182.095,042.00-2,669.0 %23.084,860.17-20,957.9 %
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุรินทร์5,761.084,419.0023.3 %1,268.32935.4026.2 %
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุรินทร์3,057.032,550.0016.6 %645.86111.8382.7 %
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสุรินทร์11,294.492,219.0080.4 %841.97365.1656.6 %
เรือนจำกลางสุรินทร์89.91131.71-46.5 %248.61123.1750.5 %
สำนักงานแรงงานจังหวัดสุรินทร์2,582.13777.0069.9 %518.70230.4955.6 %
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุรินทร์2,625.56962.0063.4 %256.3799.5261.2 %
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสุรินทร์6,280.425,207.1017.1 %766.03440.8142.5 %
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุรินทร์3,309.932,373.6428.3 %822.967.2099.1 %
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสุรินทร์182.094,554.05-2,401.0 %23.08185.02-701.7 %
ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนจังหวัดสุรินทร์12,713.372,786.0078.1 %1,375.79184.1086.6 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 134,479.2213,369.9361.2 %1,297.69230.4082.2 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 29,960.9511,011.34-10.5 %1,234.38115.4290.6 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 (จังหวัดสุรินทร์)16,073.0512,322.8723.3 %2,209.77520.9976.4 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 353.091.0098.1 %92.760.9599.0 %
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสุรินทร์0.000.000.0 %0.000.000.0 %
โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์11,931.4412,911.22-8.2 %390.26463.65-18.8 %
วิทยาลัยการอาชีพสังขะ96,074.488,338.7491.3 %898.361,073.99-19.5 %
วิทยาลัยการอาชีพปราสาท59,984.8918,325.0069.5 %807.13337.3558.2 %
วิทยาลัยการอาชีพศีขรภูมิ227.6211,946.25-5,148.3 %600.72525.6412.5 %
วิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์55,607.2317,259.9969.0 %876.04822.886.1 %
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์118,259.3524,286.0079.5 %1,002.701,362.35-35.9 %
วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม227.621.0099.6 %648.680.9599.9 %
วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์279.4955,607.00-19,795.9 %510.280.9599.8 %
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์9,387.3719,560.50-108.4 %2,045.613,955.69-93.4 %
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุรินทร์ 3,623.472,818.5722.2 %841.97409.4951.4 %
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุรินทร์3,022.82906.0070.0 %613.782.8599.5 %
ตำรวจภูธรจังหวัดสุรินทร์30,041.7619,743.9934.3 %7,509.077,820.95-4.2 %
รวม 866,446 387,719 55.25 % 60,265 39,382 34.65 %