จังหวัดสุรินทร์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์66.841.0098.5 %5.061.860.9598.5 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดสุรินทร์28,854.9812,152.0057.9 %5.099.14151.50-52.8 %0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดสุรินทร์119,159.47111.0099.9 %5.02,262.44105.4595.3 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุรินทร์3,679.363,441.486.5 %3.0977.11116.4488.1 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสุรินทร์2,597.541,393.0046.4 %5.0670.8331.9995.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุรินทร์20,368.0116,264.0020.1 %5.02,268.17700.1569.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากาบเชิง4,205.95390.0090.7 %5.0283.0213.7695.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขารัตนบุรี4,303.691,238.0071.2 %5.0320.5182.9574.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลำดวน4,267.67626.0085.3 %5.0191.1313.5792.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสังขะ4,332.60762.0082.4 %5.0329.7673.3477.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสุรินทร์4,384.681,585.0063.9 %5.0217.630.9599.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปราสาท4,420.69739.0083.3 %5.0307.8051.3683.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสำโรงทาบ4,231.65425.0090.0 %5.0246.3810.7195.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสนม4,267.67413.0090.3 %5.0242.0413.5994.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศีขรภูมิ4,267.67664.0084.4 %5.0234.6935.5684.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจอมพระ4,238.76470.0088.9 %5.0195.1813.6793.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าตูม4,303.69569.0086.8 %5.0311.3254.7982.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาชุมพลบุรี4,195.64483.0088.5 %5.0345.5312.9696.2 %5.0
ด่านศุลกากรช่องจอม11,142.247,247.4035.0 %5.01,454.73525.8063.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุรินทร์3,535.206,066.25-71.6 %0.0918.04370.4159.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุรินทร์ สาขาปราสาท2,685.42709.0073.6 %5.0546.69394.7927.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุรินทร์ สาขาเมืองสุรินทร์ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ5.0520.1352.0190.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุรินทร์ สาขาท่าตูม2,546.94466.0081.7 %5.0488.85251.2148.6 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสุรินทร์660.533,294.00-398.7 %0.0222.66451.53-102.8 %0.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์2,155.241,336.8038.0 %5.0746.89587.4621.3 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดสุรินทร์3,058.711,012.0066.9 %5.0651.81457.8229.8 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์7,884.195,798.0026.5 %5.02,648.49624.5576.4 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสุรินทร์2,915.423,223.20-10.6 %0.0692.591,615.00-133.2 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์5,356.204,562.4614.8 %5.01,697.691,795.97-5.8 %0.0
ส.ป.ก. สุรินทร์4,572.113,084.8232.5 %5.01,355.40217.5583.9 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสุรินทร์7,485.9513,260.00-77.1 %0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุรินทร์3,953.072,071.0047.6 %5.01,070.16311.1370.9 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาสุรินทร์(กลุ่มงานอากาศเกษตร)1,129.611.0099.9 %5.058.7553.618.8 %4.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดสุรินทร์ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ5.076.1417.4477.1 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาสุรินทร์(กลุ่มงานอุตุนิยมวิทยาอุทกท่าตูม)53,830.07111.0099.8 %5.0496.87105.4578.8 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสุรินทร์3,323.641,026.0069.1 %5.0800.7666.5091.7 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสุรินทร์2,675.44435.0083.7 %5.0613.78226.8563.0 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุรินทร์3,623.283,433.325.2 %2.5899.02427.9652.4 %5.0
สำนักงานจังหวัดสุรินทร์8,036.0918,538.28-130.7 %0.01,692.822,606.22-54.0 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสุรินทร์600.481.0099.8 %5.0203.020.9599.5 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุรินทร์1,231.541,692.00-37.4 %0.0568.74413.5927.3 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสุรินทร์11,492.3010,350.309.9 %4.53,694.37130.0596.5 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุรินทร์1,598.842,423.78-51.6 %0.0638.08620.942.7 %1.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุรินทร์4,814.591,875.8461.0 %5.0860.991,145.06-33.0 %0.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์182.095,042.00-2,669.0 %0.023.08490.17-2,023.8 %0.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุรินทร์5,761.085,419.005.9 %2.51,268.32935.4026.2 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุรินทร์3,057.032,550.0016.6 %5.0645.86111.8382.7 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสุรินทร์11,294.492,219.0080.4 %5.0841.97365.1656.6 %5.0
เรือนจำกลางสุรินทร์89.91131.71-46.5 %0.0248.61123.1750.5 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสุรินทร์2,582.13777.0069.9 %5.0518.70230.4955.6 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุรินทร์2,625.56962.0063.4 %5.0256.3799.5261.2 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสุรินทร์6,280.425,207.1017.1 %5.0766.03440.8142.5 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุรินทร์3,309.932,373.6428.3 %5.0822.967.2099.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสุรินทร์182.094,554.05-2,401.0 %0.023.08267.30-1,058.2 %0.0
ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนจังหวัดสุรินทร์12,713.372,786.0078.1 %5.01,375.79184.1086.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 134,479.2213,369.9361.2 %5.01,297.69230.4082.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 29,960.9511,011.34-10.5 %0.01,234.38115.4290.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 39,692.3211,871.99-22.5 %0.01,595.13119.7092.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 (จังหวัดสุรินทร์)16,073.0512,322.8723.3 %5.02,209.77520.9976.4 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสุรินทร์0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์11,931.4412,911.22-8.2 %0.0390.26463.65-18.8 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพปราสาท59,984.8918,325.0069.5 %5.0807.13337.3558.2 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพศีขรภูมิ227.6211,946.25-5,148.3 %0.0600.72525.6412.5 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพสังขะ96,074.488,338.7491.3 %5.0898.361,073.99-19.5 %0.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์118,259.3524,286.0079.5 %5.01,002.701,362.35-35.9 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์55,607.2317,259.9969.0 %5.0876.041,003.08-14.5 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์279.4955,607.00-19,795.9 %0.0510.280.9599.8 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม227.621.0099.6 %5.0648.680.9599.9 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์9,387.3719,560.50-108.4 %0.02,045.613,955.69-93.4 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุรินทร์ 3,623.472,818.5722.2 %5.0841.97409.4951.4 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุรินทร์3,022.82906.0070.0 %5.0613.782.8599.5 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสุรินทร์30,041.7619,743.9934.3 %5.07,509.077,820.95-4.2 %0.0
รวม 866,446 387,719 55.25 % 60,265 39,382 34.65 %