จังหวัดศรีสะเกษ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดศรีสะเกษ3,682.221,483.8559.7 %5.0525.7647.2391.0 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดศรีสะเกษ11,744.587,876.6032.9 %5.0245.8752.2578.7 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ศรีสะเกษ1,644.821,407.6314.4 %5.0961.00219.5877.2 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดศรีสะเกษ3,207.152,841.6111.4 %5.0753.9572.1190.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ศรีสะเกษ8,605.9710,700.00-24.3 %0.02,207.92563.2074.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอุทุมพรพิสัย3,763.65671.0082.2 %5.0256.9161.3076.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากันทรารมย์3,716.82466.0087.5 %5.0227.9391.5959.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโนนคูณ3,664.61342.0090.7 %5.0264.520.9099.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาน้ำเกลี้ยง3,600.11237.0093.4 %5.0215.148.7895.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขายางชุมน้อย3,632.58250.0093.1 %5.0178.222.2998.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาไพรบึง3,634.27333.0090.8 %5.0227.930.9099.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีรัตนะ3,584.75297.0091.7 %5.0194.629.1595.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้วยทับทัน3,653.69279.0092.4 %5.0207.809.7795.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาภูสิงห์3,593.49209.0094.2 %5.0233.8842.6681.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองศรีสะเกษ4,325.961,900.0056.1 %5.0268.7885.7268.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากันทรลักษ์4,011.81619.0084.6 %5.0435.2286.6680.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาขุขันธ์3,729.43623.0083.3 %5.0323.5586.6473.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาขุนหาญ3,748.85544.0085.5 %5.0337.8885.9274.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบึงบูรพ์3,627.71256.0092.9 %5.0192.410.9099.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปรางค์กู่3,638.64240.0093.4 %5.0278.2286.3669.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาราษีไศล3,705.39649.0082.5 %5.0264.0086.0267.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังหิน3,591.30435.0087.9 %5.0189.662.8598.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพยุห์3,600.05271.0092.5 %5.0152.469.0094.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ศรีสะเกษ11,421.872,343.3779.5 %5.0857.76227.0573.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ศรีสะเกษ สาขาเมือง2,743.34781.0071.5 %5.0360.6447.5086.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ศรีสะเกษ สาขากันทรลักษ์2,637.37510.0080.7 %5.0482.69253.6547.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ศรีสะเกษสาขาขุขันธ์2,588.32567.0078.1 %5.0505.95190.0062.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ศรีสะเกษสาขาอุทุมพรพิสัย2,514.54734.0070.8 %5.0389.42166.2557.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดศรีสะเกษ4,390.093,166.0827.9 %5.01,134.27481.6857.5 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ3,565.551,210.8366.0 %5.0819.75152.1181.4 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดศรีสะเกษ3,312.371,481.1055.3 %5.0358.04490.42-37.0 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดศรีสะเกษ17,216.656,216.0063.9 %5.03,177.741,455.9654.2 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดศรีสะเกษ1,887.518,596.16-355.4 %0.0481.181,024.94-113.0 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ6,119.936,945.82-13.5 %0.01,751.561,193.5631.9 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดศรีสะเกษ3,967.813,514.4111.4 %5.01,039.1976.6292.6 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดศรีสะเกษ14,646.3413,968.134.6 %2.01,324.43254.1380.8 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดศรีสะเกษ4,912.661,957.0060.2 %5.0971.88932.064.1 %2.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดศรีสะเกษ1,716.131,433.0016.5 %5.065.2771.56-9.6 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดศรีสะเกษ3,925.731,717.9456.2 %5.0849.03807.384.9 %2.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดศรีสะเกษ2,830.89507.0082.1 %5.0620.8489.3285.6 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดศรีสะเกษ3,834.004,233.91-10.4 %0.0666.66368.5744.7 %5.0
สำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ5,150.784,577.7611.1 %5.01,400.5098.3493.0 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดศรีสะเกษ5,952.997,924.93-33.1 %0.01,390.25449.2867.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดศรีสะเกษ1,164.622,703.80-132.2 %0.0558.07284.0549.1 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดศรีสะเกษ17,097.9112,602.1026.3 %5.05,819.8389.3098.5 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดศรีสะเกษ4,158.111,567.0062.3 %5.0715.921,060.63-48.1 %0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดศรีสะเกษ3,441.273,124.109.2 %4.5857.78382.1655.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดศรีสะเกษ6,161.145,747.546.7 %3.01,485.29150.9889.8 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดศรีสะเกษ6,337.674,286.5632.4 %5.0393.04377.154.0 %2.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดศรีสะเกษ4,365.743,079.9029.5 %5.0753.953.2699.6 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดศรีสะเกษ11,613.422,212.3980.9 %5.0914.83349.6661.8 %5.0
รจจ.ศรีสะเกษ 34,793.7021,391.8038.5 %5.0978.71505.1448.4 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดศรีสะเกษ2,661.91976.3063.3 %5.0553.5361.6488.9 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดศรีสะเกษ3,751.972,864.1623.7 %5.0800.74316.4460.5 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดศรีสะเกษ2,860.30716.6174.9 %5.0629.68197.1568.7 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดศรีสะเกษ5,435.884,917.939.5 %4.51,123.99425.1862.2 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ4,555.403,482.0023.6 %5.01,181.08278.5376.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดศรีสะเกษ2,242.8211,770.52-424.8 %0.0851.25776.758.8 %4.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 23,820.484,630.00-21.2 %0.02,278.04534.8576.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 39,331.4912,956.45-38.8 %0.0200.56183.108.7 %4.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 19,260.5120,239.30-118.6 %0.02,242.99418.5081.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 (จังหวัดศรีสะเกษ และยโสธร)105,991.4921,080.0080.1 %5.02,785.98637.3577.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 411,099.619,636.9613.2 %5.01,469.75360.9975.4 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดศรีสะเกษ2,120.44507.0076.1 %5.088.7089.30-0.7 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ119,298.4153,514.0055.1 %5.02,050.991,312.9436.0 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ42,392.4978,648.00-85.5 %0.01,243.272,032.90-63.5 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างศรีสะเกษ24,099.8217,853.0025.9 %5.0902.91163.1781.9 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์41,295.1115,823.9461.7 %5.01,030.30735.6928.6 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพขุนหาญ49,199.3316,895.0065.7 %5.0880.07306.0265.2 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ122,355.7629,558.0075.8 %5.0864.63499.4042.2 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ19,396.1824,794.00-27.8 %0.0932.042,600.21-179.0 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดศรีสะเกษ 3,216.672,453.0023.7 %5.0734.96297.4859.5 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดศรีสะเกษ2,958.491,876.0036.6 %5.0398.76364.598.6 %4.0
ตำรวจภูธรจังหวัดศรีสะเกษ20,168.1214,562.5927.8 %5.05,791.923,231.7944.2 %5.0
รวม 785,851 443,642 43.55 % 64,913 27,508 57.62 %