จังหวัดศรีสะเกษ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดศรีสะเกษ3,682.221,483.8559.7 %525.7647.2391.0 %
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดศรีสะเกษ11,744.587,876.6032.9 %245.8752.2578.7 %
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ศรีสะเกษ1,644.821,407.6314.4 %961.00219.5877.2 %
สำนักงานคลังจังหวัดศรีสะเกษ3,207.152,841.6111.4 %753.9572.1190.4 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ศรีสะเกษ8,605.9710,700.00-24.3 %2,207.92563.3574.5 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขายางชุมน้อย3,632.58250.0093.1 %178.222.2998.7 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพยุห์3,600.05271.0092.5 %152.469.0094.1 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอุทุมพรพิสัย3,763.65671.0082.2 %256.9161.3076.1 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโนนคูณ3,664.61342.0090.7 %264.520.9099.7 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากันทรารมย์3,716.82466.0087.5 %227.9391.5959.8 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีรัตนะ3,584.75297.0091.7 %194.629.1595.3 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้วยทับทัน3,653.69279.0092.4 %207.809.7795.3 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาน้ำเกลี้ยง3,600.11237.0093.4 %215.148.7895.9 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาภูสิงห์3,593.49209.0094.2 %233.8842.6681.8 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองศรีสะเกษ4,325.961,900.0056.1 %268.7885.7268.1 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากันทรลักษ์4,011.81619.0084.6 %435.2286.6680.1 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาขุขันธ์3,729.43623.0083.3 %323.5586.6473.2 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาขุนหาญ3,748.85544.0085.5 %337.8885.9274.6 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบึงบูรพ์3,627.71256.0092.9 %192.410.9099.5 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปรางค์กู่3,638.64240.0093.4 %278.2286.3669.0 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังหิน3,591.30435.0087.9 %189.662.8598.5 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาราษีไศล3,705.39649.0082.5 %264.0086.0267.4 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาไพรบึง3,634.27333.0090.8 %227.930.9099.6 %
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ศรีสะเกษ11,421.872,343.3779.5 %857.76227.0573.5 %
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ศรีสะเกษ สาขากันทรลักษ์2,637.37510.0080.7 %482.69253.6547.5 %
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ศรีสะเกษสาขาขุขันธ์2,588.32567.0078.1 %505.95190.0062.4 %
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ศรีสะเกษสาขาอุทุมพรพิสัย2,514.54734.0070.8 %389.42166.2557.3 %
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ศรีสะเกษ สาขาเมือง10,638.32781.0092.7 %360.6447.5086.8 %
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดศรีสะเกษ4,390.093,195.4627.2 %1,134.27481.6857.5 %
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ3,150.821,210.8361.6 %420.99152.1163.9 %
สำนักงานประมงจังหวัดศรีสะเกษ3,312.371,481.1055.3 %358.04490.42-37.0 %
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดศรีสะเกษ17,216.656,216.0063.9 %3,177.741,446.0954.5 %
สำนักงานเกษตรจังหวัดศรีสะเกษ1,887.518,596.16-355.4 %481.181,024.94-113.0 %
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ6,026.205,613.006.9 %1,713.531,193.5630.3 %
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดศรีสะเกษ3,967.813,514.4111.4 %1,039.19110.2089.4 %
สำนักงานขนส่งจังหวัดศรีสะเกษ14,646.3413,968.134.6 %1,324.43254.1380.8 %
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดศรีสะเกษ4,912.661,957.0060.2 %971.88932.064.1 %
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดศรีสะเกษ1,716.131,433.0016.5 %65.2771.56-9.6 %
สำนักงานสถิติจังหวัดศรีสะเกษ3,925.731,717.9456.2 %849.03807.384.9 %
สำนักงานพลังงานจังหวัดศรีสะเกษ2,830.89507.0082.1 %620.8489.3285.6 %
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดศรีสะเกษ3,746.574,233.91-13.0 %666.66368.5744.7 %
สำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ5,150.784,577.7611.1 %1,400.5098.3493.0 %
ที่ทำการปกครองจังหวัดศรีสะเกษ5,952.997,924.93-33.1 %1,390.25449.2867.7 %
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดศรีสะเกษ1,148.482,703.80-135.4 %558.07284.0549.1 %
สำนักงานที่ดินจังหวัดศรีสะเกษ10,771.2012,602.10-17.0 %3,252.6789.3097.3 %
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดศรีสะเกษ4,158.111,567.0062.3 %715.921,060.63-48.1 %
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดศรีสะเกษ3,441.273,124.109.2 %857.78382.1655.4 %
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดศรีสะเกษ6,161.145,747.546.7 %1,485.29150.9889.8 %
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดศรีสะเกษ6,337.674,286.5632.4 %393.04377.154.0 %
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดศรีสะเกษ4,365.743,079.0029.5 %753.953.2699.6 %
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดศรีสะเกษ11,613.422,212.3980.9 %914.83349.6661.8 %
รจจ.ศรีสะเกษ 30,573.594,801.0084.3 %932.361.0099.9 %
สำนักงานแรงงานจังหวัดศรีสะเกษ2,661.91976.3063.3 %553.5361.6488.9 %
สำนักงานจัดหางานจังหวัดศรีสะเกษ3,751.972,864.1623.7 %800.74316.4460.5 %
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดศรีสะเกษ2,860.30716.6174.9 %629.68197.1568.7 %
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดศรีสะเกษ5,435.884,917.939.5 %1,123.99425.1862.2 %
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ4,555.403,482.0023.6 %1,181.08278.5376.4 %
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดศรีสะเกษ2,242.8211,770.52-424.8 %851.25481.9743.4 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 39,331.4912,956.45-38.8 %200.56183.108.7 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 23,820.484,630.00-21.2 %2,278.04534.8576.5 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 19,260.5120,239.30-118.6 %2,242.99418.5081.3 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 (จังหวัดศรีสะเกษ และยโสธร)105,485.6921,080.0080.0 %2,785.98636.3577.2 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 411,099.619,636.9613.2 %1,469.75360.9975.4 %
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดศรีสะเกษ2,120.44507.0076.1 %88.7089.30-0.7 %
วิทยาลัยการอาชีพขุนหาญ49,199.3316,895.0065.7 %880.07306.0265.2 %
วิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ122,355.7629,558.0075.8 %864.63499.4042.2 %
วิทยาลัยสารพัดช่างศรีสะเกษ24,099.8217,853.0025.9 %902.91163.1781.9 %
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ42,392.4978,648.00-85.5 %1,243.272,032.90-63.5 %
วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ11,230.533,265.0070.9 %709.8729.0095.9 %
วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์41,295.1115,823.9461.7 %1,030.30735.6928.6 %
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ19,396.1824,794.00-27.8 %932.042,600.21-179.0 %
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดศรีสะเกษ 3,216.672,453.0023.7 %734.96297.4859.5 %
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดศรีสะเกษ2,958.491,876.0036.6 %398.76364.598.6 %
ตำรวจภูธรจังหวัดศรีสะเกษ20,168.1214,562.5927.8 %5,791.923,231.7944.2 %
รวม 785,851 443,642 43.55 % 64,913 27,508 57.62 %