จังหวัดอุบลราชธานี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 259,117.5623,772.0059.8 %363.92336.247.6 %
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุบลราชธานี2,585.451,226.0052.6 %371.23170.1754.2 %
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดอุบลราชธานี32,630.195,782.4082.3 %126.71108.1514.6 %
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไท� จังหวัดอุบลราชธานี80,354.9245,887.3942.9 %363.92615.69-69.2 %
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุบลราชธานี315,326.2216,540.2894.8 %1,372.69183.6586.6 %
สำนักงานคลังจังหวัดอุบลราชธานี3,319.703,294.510.8 %909.6692.8789.8 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่อุบลราชธานี65,059.6225,452.0060.9 %3,552.881,124.6968.3 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเดชอุดม3,691.7240.0098.9 %365.0966.0081.9 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองอุบลราชธานี5,147.762,174.0057.8 %405.22104.0074.3 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวารินชำราบ4,382.98725.0083.5 %294.6076.0074.2 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพิบูลมังสาหาร4,679.06232.0095.0 %354.9366.0081.4 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาน้ำยืน3,574.26606.0083.0 %498.3366.0086.8 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเหล่าเสือโก้ก3,807.74475.0087.5 %175.189.0094.9 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโขงเจียม3,432.63238.0093.1 %430.039.0097.9 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบุณฑริก3,551.90361.0089.8 %449.4757.0087.3 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาม่วงสามสิบ3,865.00533.0086.2 %266.6057.0078.6 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขมราฐ3,747.82500.0086.7 %373.5057.0084.7 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขื่องใน3,604.20501.0086.1 %286.4166.0077.0 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาตระการพืชผล3,912.14530.0086.5 %350.0966.0081.1 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีเมืองใหม่3,939.12511.0087.0 %396.1469.1382.5 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากุดข้าวปุ้น3,615.35545.0084.9 %303.9066.0078.3 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาจะหลวย4,185.78403.0090.4 %395.989.0097.7 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาตาลสุม3,833.71361.0090.6 %190.049.0095.3 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพธิ์ไทร3,898.47486.0087.5 %379.1710.8097.2 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดอนมดแดง3,974.53289.0092.7 %208.209.0095.7 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสิรินธร3,853.88623.0083.8 %336.4166.0080.4 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสำโรง3,436.85129.0096.2 %192.139.0095.3 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสว่างวีระวงศ์3,830.25195.0094.9 %156.5266.0057.8 %
ด่านศุลกากรเขมราฐ3,864.443,471.0010.2 %748.11165.0977.9 %
ด่านศุลกากรช่องเม็ก17,052.7729,224.01-71.4 %1,481.39595.8159.8 %
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุบลราชธานี5,044.3210,000.00-98.2 %1,461.122,850.00-95.1 %
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุบลราชธานี สาขาเมืองอุบลราชธานี2,888.802,133.8026.1 %414.43107.7074.0 %
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุบลราชธานีสาขาวารินชำราบ2,821.301,000.0064.6 %296.43285.003.9 %
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุบลราชธานี สาขาตระการพืชผล2,755.701,000.0063.7 %542.65285.0047.5 %
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุบลราชธานีสาขาเขมราฐ3,270.861,000.0069.4 %557.93285.0048.9 %
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุบลราชธานี สาขาเดชอุดม2,801.691,430.1049.0 %584.83276.4952.7 %
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุบลราชธานีสาขาพิบูลมังสาหาร3,321.17500.0084.9 %640.1747.5092.6 %
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี3,346.152,226.1533.5 %895.73215.5975.9 %
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดอุบลราชธานี4,208.512,117.5249.7 %1,270.961,041.5018.1 %
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี3,324.452,735.0217.7 %909.66459.8649.4 %
สำนักงานชลประทานที่ 721,434.4345,000.00-109.9 %7,545.643,050.0059.6 %
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 44,511.331,000.0077.8 %1,479.44333.9077.4 %
สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี9,945.843,000.0069.8 %1,461.12475.0067.5 %
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุบลราชธานี8,633.881,000.0088.4 %1,080.80285.0073.6 %
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 44,274.075,569.76-30.3 %1,784.96799.0755.2 %
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 อุบลราชธานี27,807.9527,157.992.3 %2,446.01966.0060.5 %
สำนักงานเกษตรจังหวัดอุบลราชธานี2,246.565,585.16-148.6 %560.99900.00-60.4 %
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี8,907.485,690.0036.1 %2,093.732,310.04-10.3 %
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุบลราชธานี5,083.044,510.0311.3 %1,461.12571.8260.9 %
สำนักงานขนส่งจังหวัดอุบลราชธานี11,837.1312,729.75-7.5 %2,316.84268.2388.4 %
ท่าอากาศยานอุบลราชธานี246,205.73213,650.6713.2 %1,280.672,589.22-102.2 %
สำนักงานทางหลวงที่ 9 10,113.5315,886.00-57.1 %3,916.956,144.70-56.9 %
สำนักทางหลวงชนบทที่ 7 (อุบลราชธานี)5,290.615,000.005.5 %1,764.20950.0046.2 %
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 12(จ.อุบลราชธานี)4,039.595,000.00-23.8 %1,383.88475.0065.7 %
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุบลราชธานี3,771.081,427.0062.2 %1,080.80251.8576.7 %
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี)12,547.1210,000.0020.3 %4,863.81950.0080.5 %
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง18,420.4912,891.7430.0 %380.34443.87-16.7 %
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดอุบลราชธานี23,240.26500.0097.8 %203.9357.0072.0 %
สำนักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานี3,531.30558.0084.2 %1,156.8889.5892.3 %
สำนักงานพลังงานจังหวัดอุบลราชธานี3,448.811,000.0071.0 %895.73475.0047.0 %
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุบลราชธานี3,777.333,943.00-4.4 %1,080.80509.7552.8 %
สำนักงานจังหวัดอุบลราชธานี19,922.9015,000.0024.7 %6,215.122,800.0054.9 %
ที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี3,741.051,000.0073.3 %890.64475.0046.7 %
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี2,591.133,724.00-43.7 %695.32475.0031.7 %
สำนักงานที่ดินจังหวัดอุบลราชธานี5,631.0810,000.00-77.6 %1,556.20190.0087.8 %
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุบลราชธานี7,110.862,000.0071.9 %1,461.12475.0067.5 %
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุบลราชธานี3,746.101,500.0060.0 %1,080.80190.0082.4 %
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานี5,127.487,483.76-46.0 %1,461.12774.4347.0 %
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอุบลราชธานี8,060.988,000.000.8 %2,354.88745.0068.4 %
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุบลราชธานี3,287.927,000.00-112.9 %700.4895.0086.4 %
ศูนย์ฝึกฯ เขต 5 จ.อุบลราชธานี24,562.9716,166.0034.2 %869.64612.6729.5 %
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอุบลราชธานี69,335.9619,016.0072.6 %626.50771.65-23.2 %
เรือนจำกลางอุบลราชธานี 98,655.7367,606.9431.5 %1,929.12874.3054.7 %
สำนักงานแรงงานจังหวัดอุบลราชธานี2,850.311,463.5148.7 %719.50475.0034.0 %
สำนักงานจัดหางานจังหวัดอุบลราชธานี3,989.641,500.0062.4 %1,080.80285.0073.6 %
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี22,530.2716,012.0028.9 %1,446.87593.6759.0 %
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอุบลราชธานี2,944.191,210.0058.9 %500.38245.1751.0 %
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดอุบลราชธานี6,670.006,199.567.1 %1,543.10528.0065.8 %
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุบลราชธานี4,679.024,000.0014.5 %1,461.12190.0087.0 %
สำนักศิลปากรที่ 9 อุบลราชธานี3,057.032,365.8622.6 %1,154.62306.3573.5 %
สำนักงาน กศน.จังหวัดอุบลราชธานี26,031.5910,000.0061.6 %10,018.32950.0090.5 %
สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ4,989.3710,000.00-100.4 %1,764.2092.5094.8 %
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาอุบลราชธานี12,975.525,000.0061.5 %722.9692.5087.2 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3307,166.2210,000.0096.7 %1,742.91950.0045.5 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธาน� เข� 250,931.6910,000.0080.4 %1,472.14475.0067.7 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 547,183.3310,000.0078.8 %1,848.69950.0048.6 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 10.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 40.000.000.0 %0.000.000.0 %
วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม0.000.000.0 %0.000.000.0 %
วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี0.000.000.0 %0.000.000.0 %
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี0.000.000.0 %0.000.000.0 %
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุบลราชธานี0.000.000.0 %0.000.000.0 %
วิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี0.000.000.0 %0.000.000.0 %
วิทยาลัยการอาชีพเขมราฐ0.000.000.0 %0.000.000.0 %
วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล0.000.000.0 %0.000.000.0 %
วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี0.000.000.0 %0.00530.010.0 %
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ อุบลราชธานี0.000.000.0 %0.000.000.0 %
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10 (จังหวัดอุบลราชธานี)3,267.721,000.0069.4 %890.64475.0046.7 %
ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี12,149.8231,306.00-157.7 %2,879.03642.5077.7 %
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานี 3,667.553,073.0016.2 %52,119.15597.2798.9 %
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 7 (จ.อุบลราชธานี) 3,267.727,875.00-141.0 %890.64200.4577.5 %
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุบลราชธานี3,267.721,000.0069.4 %890.6414,392.50-1,516.0 %
ตำรวจภูธรจังหวัดอุบลราชธานี11,756.421,000.0091.5 %2,407.63475.0080.3 %
รวม 1,919,276 861,850 55.10 % 169,305 64,548 61.87 %