จังหวัดอุบลราชธานี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 259,117.5623,772.0059.8 %5.0363.92513.07-41.0 %0.0
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุบลราชธานี2,585.451,226.0052.6 %5.0371.23170.1754.2 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดอุบลราชธานี32,630.195,782.4082.3 %5.0126.71108.1514.6 %5.0
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไท� จังหวัดอุบลราชธานี80,354.9245,887.3942.9 %5.0363.92615.69-69.2 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุบลราชธานี315,326.2216,540.2894.8 %5.01,372.69183.6586.6 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดอุบลราชธานี3,319.703,943.98-18.8 %0.0909.6692.8789.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่อุบลราชธานี57,385.0425,452.0055.6 %5.03,552.881,124.6968.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองอุบลราชธานี4,623.232,174.0053.0 %5.0405.2299.7075.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวารินชำราบ4,382.98725.0083.5 %5.0294.6043.0885.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเดชอุดม3,691.7240.0098.9 %5.0365.0983.1377.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโขงเจียม3,432.63238.0093.1 %5.0430.031.0099.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบุณฑริก3,551.90361.0089.8 %5.0449.4764.3085.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาม่วงสามสิบ3,865.00533.0086.2 %5.0266.6064.9375.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพิบูลมังสาหาร4,679.06232.0095.0 %5.0354.9362.5582.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขมราฐ3,747.82471.0087.4 %5.0373.5063.7482.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขื่องใน3,604.20501.0086.1 %5.0286.4164.9977.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาตระการพืชผล3,912.14530.0086.5 %5.0350.0961.3182.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีเมืองใหม่3,939.12511.0087.0 %5.0396.1464.5083.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาน้ำยืน3,574.26606.0083.0 %5.0498.33100.6679.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากุดข้าวปุ้น3,615.35545.0084.9 %5.0303.9064.1078.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาจะหลวย4,185.78403.0090.4 %5.0395.981.0099.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาตาลสุม3,833.71361.0090.6 %5.0190.041.0099.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพธิ์ไทร3,898.47486.0087.5 %5.0379.171.0099.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดอนมดแดง3,974.53289.0092.7 %5.0208.201.0099.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสิรินธร3,853.88623.0083.8 %5.0336.4163.9981.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสำโรง3,555.21129.0096.4 %5.0192.131.0099.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสว่างวีระวงศ์377.07195.0048.3 %5.0148.4062.7757.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเหล่าเสือโก้ก3,807.74475.0087.5 %5.0175.181.0099.4 %5.0
ด่านศุลกากรช่องเม็ก17,052.7729,224.01-71.4 %0.01,481.39595.8159.8 %5.0
ด่านศุลกากรเขมราฐ3,864.443,471.0010.2 %5.0748.11165.0977.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุบลราชธานี5,044.3210,907.00-116.2 %0.01,461.122,300.08-57.4 %0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุบลราชธานีสาขาวารินชำราบ2,821.301,000.0064.6 %5.0296.43285.003.9 %1.5
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุบลราชธานี สาขาตระการพืชผล2,755.701,000.0063.7 %5.0542.65285.0047.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุบลราชธานีสาขาเขมราฐ3,270.861,407.0057.0 %5.0557.93231.9758.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุบลราชธานี สาขาเดชอุดม2,801.691,430.1049.0 %5.0584.83276.4952.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุบลราชธานีสาขาพิบูลมังสาหาร3,321.17500.0084.9 %5.0640.1747.5092.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุบลราชธานี สาขาเมืองอุบลราชธานี2,888.802,133.8026.1 %5.0414.43107.7074.0 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี3,346.152,226.1533.5 %5.0895.73215.5975.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดอุบลราชธานี4,208.512,117.5249.7 %5.01,270.961,041.5018.1 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี3,324.452,735.0217.7 %5.0909.66459.8649.4 %5.0
สำนักงานชลประทานที่ 721,434.4345,000.00-109.9 %0.07,545.643,050.0059.6 %5.0
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 44,511.332,019.6555.2 %5.01,479.44333.9077.4 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี9,945.843,000.0069.8 %5.01,461.12475.0067.5 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุบลราชธานี8,633.884,330.0049.8 %5.01,080.80285.0073.6 %5.0
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 44,505.274,574.00-1.5 %0.01,880.042,309.81-22.9 %0.0
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 อุบลราชธานี27,807.9527,157.992.3 %1.02,446.01966.0060.5 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดอุบลราชธานี2,246.565,585.16-148.6 %0.0560.99900.00-60.4 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี6,385.485,690.0010.9 %5.02,093.732,310.04-10.3 %0.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุบลราชธานี5,083.044,510.0311.3 %5.01,461.12571.8260.9 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดอุบลราชธานี11,837.1312,729.75-7.5 %0.02,316.84268.2388.4 %5.0
ท่าอากาศยานอุบลราชธานี246,205.73213,650.6713.2 %5.01,280.672,589.22-102.2 %0.0
สำนักงานทางหลวงที่ 9 10,113.5315,886.00-57.1 %0.03,916.956,144.70-56.9 %0.0
สำนักทางหลวงชนบทที่ 7 (อุบลราชธานี)5,290.615,000.005.5 %2.51,764.20950.0046.2 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุบลราชธานี3,771.081,427.0062.2 %5.01,080.80251.8576.7 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 12(จ.อุบลราชธานี)4,039.595,000.00-23.8 %0.01,383.88475.0065.7 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี)12,547.1210,000.0020.3 %5.04,863.81950.0080.5 %5.0
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง18,420.4912,891.7430.0 %5.0380.34443.87-16.7 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดอุบลราชธานี23,240.26500.0097.8 %5.0203.9357.0072.0 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานี3,531.30558.0084.2 %5.01,156.8889.5892.3 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดอุบลราชธานี3,448.811,000.0071.0 %5.0895.73475.0047.0 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุบลราชธานี3,777.333,943.00-4.4 %0.01,080.80509.7552.8 %5.0
สำนักงานจังหวัดอุบลราชธานี19,922.9015,000.0024.7 %5.06,215.122,800.0054.9 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี3,741.051,000.0073.3 %5.0890.64475.0046.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี2,591.133,724.00-43.7 %0.0695.32475.0031.7 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดอุบลราชธานี5,631.0815,235.74-170.6 %0.01,556.20190.0087.8 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุบลราชธานี7,110.862,000.0071.9 %5.01,461.12475.0067.5 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุบลราชธานี3,746.101,500.0060.0 %5.01,080.80190.0082.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานี5,127.487,483.76-46.0 %0.01,461.12774.4347.0 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอุบลราชธานี8,060.988,000.000.8 %0.52,354.88745.0068.4 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุบลราชธานี3,287.927,000.00-112.9 %0.0700.4895.0086.4 %5.0
ศูนย์ฝึกฯ เขต 5 จ.อุบลราชธานี24,562.9716,166.0034.2 %5.0869.64612.6729.5 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอุบลราชธานี69,335.9619,016.0072.6 %5.0626.50771.65-23.2 %0.0
เรือนจำกลางอุบลราชธานี 98,655.7367,606.9431.5 %5.01,929.12874.3054.7 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดอุบลราชธานี2,850.311,463.5148.7 %5.0719.50244.0866.1 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดอุบลราชธานี3,949.463,385.8914.3 %5.01,143.78338.8970.4 %5.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี22,530.2716,012.0028.9 %5.01,446.87593.6759.0 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอุบลราชธานี2,944.191,210.0058.9 %5.0500.38245.1751.0 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดอุบลราชธานี6,670.006,199.567.1 %3.51,543.10528.0065.8 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุบลราชธานี4,679.024,000.0014.5 %5.01,461.12190.0087.0 %5.0
สำนักศิลปากรที่ 9 อุบลราชธานี3,057.032,365.8622.6 %5.01,154.62306.3573.5 %5.0
สำนักงาน กศน.จังหวัดอุบลราชธานี26,031.5918,821.4527.7 %5.010,018.32950.0090.5 %5.0
สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ4,989.3710,000.00-100.4 %0.01,764.2092.5094.8 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาอุบลราชธานี12,975.525,000.0061.5 %5.0722.9692.5087.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1117,123.9210,000.0091.5 %5.03,100.17950.0069.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธาน� เข� 250,931.6914,455.1371.6 %5.01,472.14570.0061.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3307,166.2210,000.0096.7 %5.01,742.91950.0045.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4117,123.9210,000.0091.5 %5.03,105.02950.0069.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 547,183.3312,168.0074.2 %5.01,848.691,822.641.4 %0.5
วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุบลราชธานี0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพเขมราฐ0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี28,505.8930,000.00-5.2 %0.02,163.641,900.0012.2 %5.0
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี4,039.5928,331.12-601.3 %0.01,080.80530.0151.0 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ อุบลราชธานี17,958.2619,883.31-10.7 %0.01,111.06196.0082.4 %5.0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10 (จังหวัดอุบลราชธานี)3,167.371,879.0040.7 %5.0624.99142.5077.2 %5.0
ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี12,149.8231,306.00-157.7 %0.02,879.03642.5077.7 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานี 3,667.553,073.0016.2 %5.052,119.15597.2798.9 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 7 (จ.อุบลราชธานี) 3,267.727,875.00-141.0 %0.0890.64200.4577.5 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุบลราชธานี3,267.721,000.0069.4 %5.0890.64665.0025.3 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดอุบลราชธานี11,756.4222,990.71-95.6 %0.02,407.637,079.85-194.1 %0.0
รวม 1,919,276 861,850 55.10 % 169,305 64,548 61.87 %