จังหวัดยโสธร
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดยโสธร4,382.60870.0080.1 %490.56292.4040.4 %
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดยโสธร28,163.948,483.0069.9 %514.8548.6490.6 %
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ยโสธร2,805.971,380.0050.8 %509.58429.4015.7 %
สำนักงานคลังจังหวัดยโสธร2,976.101,681.0043.5 %566.6388.6884.3 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ยโสธร14,537.1912,492.0014.1 %1,593.47385.7075.8 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากุดชุม4,532.97527.0088.4 %243.2789.6163.2 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาป่าติ้ว3,913.02379.0090.3 %218.5992.7457.6 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาค้อวัง404.23309.0023.6 %414.0512.9696.9 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองยโสธร4,443.521,428.0067.9 %365.8572.5180.2 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคำเขื่อนแก้ว5,227.97304.0094.2 %256.81116.0754.8 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเลิงนกทา1,277.93826.0035.4 %343.6089.8473.9 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขามหาชนะชัย5,227.97297.0094.3 %302.5586.4971.4 %
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ยโสธร3,369.002,978.4011.6 %680.70281.2058.7 %
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ยโสธรสาขามหาชนะชัย2,767.57441.0084.1 %380.72186.2051.1 %
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ยโสธร สาขาเมืองยโสธร2,413.260.000.0 %137.1857.0058.4 %
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ยโสธรสาขาไทยเจริญ1,472.25460.0068.8 %461.70178.6061.3 %
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดยโสธร4,482.951,426.0068.2 %870.87572.5834.3 %
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดยโสธร3,752.691,875.0050.0 %718.741,379.40-91.9 %
สำนักงานประมงจังหวัดยโสธร3,566.361,187.0066.7 %642.67356.2544.6 %
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดยโสธร3,988.762,123.0046.8 %813.821,379.40-69.5 %
สำนักงานเกษตรจังหวัดยโสธร0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดยโสธร4,784.962,842.0040.6 %1,137.09519.6554.3 %
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดยโสธร5,881.553,536.8539.9 %1,498.40263.2582.4 %
สำนักงานขนส่งจังหวัดยโสธร4,282.222,846.0033.5 %908.900.000.0 %
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดยโสธร5,111.761,857.0063.7 %1,270.200.000.0 %
สำนักงานสถิติจังหวัดยโสธร0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานพลังงานจังหวัดยโสธร3,346.18983.6570.6 %547.59427.5021.9 %
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดยโสธร3,760.002,541.0032.4 %718.74621.3013.6 %
สำนักงานจังหวัดยโสธร5,204.742,457.0052.8 %1,308.23403.7569.1 %
ที่ทำการปกครองจังหวัดยโสธร4,743.652,451.0048.3 %1,118.07413.2563.0 %
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยโสธร3,064.271,892.0038.3 %919.72410.4055.4 %
สำนักงานที่ดินจังหวัดยโสธร4,374.701,452.0066.8 %965.94514.9046.7 %
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดยโสธร3,611.972,425.0032.9 %661.69270.0959.2 %
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดยโสธร4,033.692,509.0037.8 %832.83422.2649.3 %
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดยโสธร3,626.742,421.0033.2 %661.69433.2034.5 %
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร4,143.002,214.0046.6 %870.86621.3028.7 %
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดยโสธร3,813.142,142.0043.8 %737.75441.7540.1 %
สพ.ยโสธร3,549.282,554.0028.0 %642.67395.8938.4 %
รจจ.ยโสธร 32,744.7622,430.4831.5 %715.12419.6541.3 %
สำนักงานแรงงานจังหวัดยโสธร3,062.992,452.0019.9 %433.50433.200.1 %
สำนักงานจัดหางานจังหวัดยโสธร3,626.932,542.0029.9 %661.69621.306.1 %
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดยโสธร3,156.722,452.0022.3 %471.53418.9511.2 %
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดยโสธร4,088.394,115.70-0.7 %832.83234.1771.9 %
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยโสธร3,672.422,423.0034.0 %680.70427.5037.2 %
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจ.ยโสธร11,832.502,422.0079.5 %3,837.45518.7086.5 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 15,148.512,542.0050.6 %1,597.92514.9067.8 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 26,690.232,425.0063.8 %1,307.98535.8059.0 %
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดยโสธร3,469.222,132.0038.5 %242.06441.75-82.5 %
วิทยาลัยเทคนิคยโสธร82,437.703,424.0095.8 %1,667.15433.2074.0 %
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธร47,757.642,242.0095.3 %1,187.34433.2063.5 %
วิทยาลัยการอาชีพเลิงนกทา18,545.502,422.0086.9 %698.95433.2038.0 %
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร7,557.2818,536.00-145.3 %1,549.791,457.316.0 %
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยโสธร 3,537.572,232.0036.9 %623.66429.4031.1 %
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดยโสธร3,163.782,423.0023.4 %471.53441.756.3 %
ตำรวจภูธรจังหวัดยโสธร28,038.0218,547.0033.9 %4,507.382,384.5047.1 %
รวม 437,155 172,352 60.57 % 44,634 22,933 48.62 %