จังหวัดยโสธร
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดยโสธร4,382.60870.0080.1 %5.0490.56292.4040.4 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดยโสธร28,163.948,483.0069.9 %5.0514.8548.6490.6 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ยโสธร2,805.971,380.0050.8 %5.0509.58429.4015.7 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดยโสธร2,976.101,681.0043.5 %5.0566.6388.6884.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ยโสธร14,537.1912,492.0014.1 %5.01,593.47385.7075.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากุดชุม4,532.97527.0088.4 %5.0243.2789.6163.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาป่าติ้ว3,913.02379.0090.3 %5.0218.5979.2963.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาค้อวัง367.83309.0016.0 %5.0395.0412.9696.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองยโสธร4,443.521,428.0067.9 %5.0365.8572.5180.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคำเขื่อนแก้ว5,227.97304.0094.2 %5.0256.81116.0754.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเลิงนกทา1,277.93826.0035.4 %5.0343.6089.8473.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขามหาชนะชัย5,227.97297.0094.3 %5.0302.5586.4971.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ยโสธร3,369.002,978.4011.6 %5.0680.70281.2058.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ยโสธรสาขามหาชนะชัย2,767.57441.0084.1 %5.0380.72186.2051.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ยโสธรสาขาไทยเจริญ639.74460.0028.1 %5.0449.75178.6060.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ยโสธร สาขาเมืองยโสธร2,413.260.000.0 %0.0137.1857.0058.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดยโสธร4,436.081,426.0067.9 %5.0851.85572.5832.8 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดยโสธร3,752.691,601.0057.3 %5.0718.741,379.40-91.9 %0.0
สำนักงานประมงจังหวัดยโสธร3,566.361,187.0066.7 %5.0642.67356.2544.6 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดยโสธร3,988.762,123.0046.8 %5.0813.821,379.40-69.5 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดยโสธร0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดยโสธร4,972.422,842.0042.8 %5.01,213.15277.9777.1 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดยโสธร5,881.553,536.8539.9 %5.01,498.40263.2582.4 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดยโสธร4,282.2211,295.10-163.8 %0.0908.90300.9366.9 %5.0
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดยโสธร5,111.761,857.0063.7 %5.01,270.200.000.0 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดยโสธร0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดยโสธร3,346.18983.6570.6 %5.0547.59427.5021.9 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดยโสธร3,760.002,541.0032.4 %5.0718.74621.3013.6 %5.0
สำนักงานจังหวัดยโสธร5,204.745,056.002.9 %1.01,308.231,804.43-37.9 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดยโสธร4,743.652,451.0048.3 %5.01,118.07413.2563.0 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยโสธร3,064.275,640.00-84.1 %0.0919.72410.4055.4 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดยโสธร4,374.707,188.00-64.3 %0.0965.9454.4994.4 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดยโสธร3,658.842,425.0033.7 %5.0680.71270.0960.3 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดยโสธร4,033.692,509.0037.8 %5.0832.83422.2649.3 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดยโสธร3,626.744,527.00-24.8 %0.0661.6994.6285.7 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร6,573.533,621.8444.9 %5.0870.86594.9831.7 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดยโสธร2,720.022,528.007.1 %3.5228.1936.4284.0 %5.0
สพ.ยโสธร11,197.542,554.0077.2 %5.0642.67395.8938.4 %5.0
รจจ.ยโสธร 32,744.7622,430.4831.5 %5.0715.12419.6541.3 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดยโสธร2,745.281,138.0058.5 %5.0433.510.000.0 %0.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดยโสธร3,637.861,540.0057.7 %5.0661.69211.5168.0 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดยโสธร3,156.721,018.0067.8 %5.0471.54281.9840.2 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดยโสธร4,088.394,115.70-0.7 %0.0832.83234.1771.9 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยโสธร3,345.841,631.0051.3 %5.0680.70111.6383.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจ.ยโสธร11,832.502,422.0079.5 %5.03,837.45518.7086.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 15,148.512,542.0050.6 %5.01,597.92514.9067.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 26,690.23108.9498.4 %5.01,307.98309.7076.3 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดยโสธร3,469.222,132.0038.5 %5.0242.06441.75-82.5 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคยโสธร79,746.42215.9399.7 %5.01,667.15848.2149.1 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธร47,757.642,242.0095.3 %5.01,187.34433.2063.5 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพเลิงนกทา18,545.50412.0097.8 %5.0698.95433.2038.0 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร7,557.2818,536.00-145.3 %0.01,549.791,457.316.0 %2.5
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยโสธร 3,537.572,232.0036.9 %5.0623.66429.4031.1 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดยโสธร3,163.782,423.0023.4 %5.0471.53441.756.3 %3.0
ตำรวจภูธรจังหวัดยโสธร28,038.0218,547.0033.9 %5.04,507.382,384.5047.1 %5.0
รวม 437,155 172,352 60.57 % 44,634 22,933 48.62 %