จังหวัดชัยภูมิ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชัยภูมิ3,907.12729.9681.3 %5.0592.85141.6376.1 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชัยภูมิ10,698.427,319.0631.6 %5.071.3470.381.4 %0.5
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชัยภูมิ2,757.113,685.77-33.7 %0.0706.9541.2994.2 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดชัยภูมิ3,343.531,916.7342.7 %5.0670.1952.7492.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชัยภูมิ9,276.0010,400.00-12.1 %0.02,513.46845.5066.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านแท่น3,565.95289.0091.9 %5.0381.2960.7584.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองชัยภูมิ4,138.131,441.5065.2 %5.0337.1066.4080.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านเขว้า3,557.87454.0087.2 %5.0203.9843.4678.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแก้งคร้อ3,663.55446.0087.8 %5.0307.5489.5470.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองบัวระเหว4,516.02302.0093.3 %5.0334.7679.8576.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคอนสวรรค์3,497.76330.0090.6 %5.0241.6047.0580.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองบัวแดง4,605.22264.0094.3 %5.0372.9955.2585.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกษตรสมบูรณ์3,909.40458.0088.3 %5.0461.9472.1884.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาภูเขียว3,693.89481.0087.0 %5.0422.3760.5385.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบำเหน็จณรงค์3,574.26471.0086.8 %5.0319.7181.7974.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเทพสถิต3,597.86403.0088.8 %5.0463.2149.4389.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจัตุรัส3,700.18385.0089.6 %5.0346.93108.4068.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคอนสาร3,531.72366.0089.6 %5.0507.43125.3675.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยภูมิ3,141.554,020.44-28.0 %0.0821.041,297.68-58.1 %0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยภูมิสาขาเมืองชัยภูมิ2,717.181.00100.0 %5.0531.3655.1089.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยภูมิสาขาจัตุรัส2,688.16899.0066.6 %5.0490.76274.5544.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยภูมิสาขาภูเขียว2,692.60894.0066.8 %5.0638.65190.0070.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดชัยภูมิ4,273.143,090.9627.7 %5.0992.19665.2333.0 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ2,929.27171.2494.2 %5.0840.06264.6468.5 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดชัยภูมิ3,375.541,376.0059.2 %5.0592.86206.8365.1 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ7,783.614,584.0041.1 %5.02,665.59645.1575.8 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดชัยภูมิ2,277.102,942.24-29.2 %0.0625.16608.432.7 %1.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ4,071.394,743.00-16.5 %0.0917.951,272.20-38.6 %0.0
ส.ป.ก.ชัยภูมิ3,920.704,016.76-2.5 %0.01,144.3136.3296.8 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดชัยภูมิ7,803.3414,231.76-82.4 %0.01,198.790.000.0 %0.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชัยภูมิ4,225.652,139.0049.4 %5.01,049.23197.8581.1 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดชัยภูมิ1,630.27546.0066.5 %5.075.8385.15-12.3 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดชัยภูมิ3,377.34922.8972.7 %5.0935.1342.4995.5 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดชัยภูมิ2,608.46792.0069.6 %5.0707.13791.90-12.0 %0.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดชัยภูมิ3,299.883,428.00-3.9 %0.0565.29295.1347.8 %5.0
สำนักงานจังหวัดชัยภูมิ5,091.4437,774.21-641.9 %0.01,353.492,030.72-50.0 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดชัยภูมิ5,021.475,313.68-5.8 %0.01,543.83984.6036.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชัยภูมิ1,151.321,541.83-33.9 %0.0609.79198.9767.4 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดชัยภูมิ4,596.2411,373.00-147.4 %0.0992.1955.4494.4 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชัยภูมิ3,633.02119.0096.7 %5.0992.19526.1147.0 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชัยภูมิ0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดชัยภูมิ3,681.071,245.2666.2 %5.0730.38244.6966.5 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชัยภูมิ4,601.943,395.6826.2 %5.01,011.17632.4737.5 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชัยภูมิ4,650.31333.5492.8 %5.0706.9541.8894.1 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดชัยภูมิ3,266.473,219.001.5 %0.5916.12407.2755.5 %5.0
รจจ.ชัยภูมิ 0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดชัยภูมิ2,453.04698.8071.5 %5.0592.85160.1773.0 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดชัยภูมิ3,429.233,210.006.4 %3.0973.16197.6579.7 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชัยภูมิ3,160.501,068.3066.2 %5.0725.96146.4379.8 %5.0
สปส.จ.ชัยภูมิ5,764.344,582.6620.5 %5.01,315.45477.0563.7 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชัยภูมิ4,593.942,956.7335.6 %5.0973.17437.0055.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดชัยภูมิ7,248.616,978.003.7 %1.51,144.31126.3589.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 330,097.1010,114.2666.4 %5.01,555.3514.0099.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 173,468.1111,946.2483.7 %5.01,846.77240.2487.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 210,728.459,397.7712.4 %5.0568.92777.21-36.6 %0.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดชัยภูมิ2,531.112,001.6020.9 %5.0232.056.4797.2 %5.0
โสตศึกษาจังหวัดชัยภูมิ0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ72,549.5158,057.9920.0 %5.01,634.36495.2569.7 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยภูมิ42,652.1426,982.0036.7 %5.01,029.841,130.00-9.7 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ27,238.8113,740.0049.6 %5.01,019.68732.5328.2 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ28,993.081,698.6194.1 %5.0951.14519.3445.4 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพบำเหน็จณรงค์27,896.5111,718.3658.0 %5.0929.77788.5615.2 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ5,866.0310,381.18-77.0 %0.02,399.701,494.9837.7 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยภูมิ 2,994.951,868.0037.6 %5.0821.04254.1469.0 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชัยภูมิ3,074.70602.0080.4 %5.0451.18196.6056.4 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดชัยภูมิ8,832.7830,820.15-248.9 %0.04,817.681,211.9174.8 %5.0
รวม 493,347 292,981 40.61 % 50,977 18,335 64.03 %