จังหวัดชัยภูมิ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชัยภูมิ3,907.12729.9681.3 %592.85141.6376.1 %
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชัยภูมิ10,698.427,319.0631.6 %71.3470.381.4 %
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชัยภูมิ2,757.113,685.77-33.7 %706.9541.2994.2 %
สำนักงานคลังจังหวัดชัยภูมิ3,343.531,916.7342.7 %670.1952.7492.1 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชัยภูมิ9,276.0010,400.00-12.1 %2,513.46845.5066.4 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านแท่น3,565.95289.0091.9 %381.2960.7584.1 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกษตรสมบูรณ์3,909.40458.0088.3 %461.9472.1884.4 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองบัวระเหว4,516.02302.0093.3 %334.7679.8576.1 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคอนสวรรค์3,497.76330.0090.6 %241.6047.0580.5 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองบัวแดง4,605.22264.0094.3 %372.9955.2585.2 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแก้งคร้อ3,663.55446.0087.8 %307.5489.5470.9 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองชัยภูมิ4,138.131,441.5065.2 %337.1066.4080.3 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านเขว้า3,557.87454.0087.2 %203.9843.4678.7 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาภูเขียว3,693.892,001.4945.8 %422.3760.5385.7 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคอนสาร3,531.72366.0089.6 %507.43125.3675.3 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบำเหน็จณรงค์3,574.26471.0086.8 %319.7181.7974.4 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเทพสถิต3,597.86403.0088.8 %463.2149.4389.3 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจัตุรัส3,700.18385.0089.6 %346.93108.4068.8 %
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยภูมิ1,196.444,020.44-236.0 %821.041,297.68-58.1 %
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยภูมิสาขาจัตุรัส2,688.16899.0066.6 %490.76274.5544.1 %
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยภูมิสาขาภูเขียว2,692.60894.0066.8 %638.65190.0070.2 %
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยภูมิสาขาเมืองชัยภูมิ2,717.181.00100.0 %531.3655.1089.6 %
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดชัยภูมิ4,273.143,090.9627.7 %992.19665.2333.0 %
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ2,929.27171.2494.2 %840.06264.6468.5 %
สำนักงานประมงจังหวัดชัยภูมิ3,375.541,376.0059.2 %592.86206.8365.1 %
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ6,424.544,584.0028.6 %2,114.13645.1569.5 %
สำนักงานเกษตรจังหวัดชัยภูมิ2,277.102,942.24-29.2 %625.16608.432.7 %
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ0.004,743.000.0 %0.001,272.200.0 %
ส.ป.ก.ชัยภูมิ3,916.274,016.76-2.6 %1,144.3136.3296.8 %
สำนักงานขนส่งจังหวัดชัยภูมิ8,084.5314,231.76-76.0 %1,312.8818.1698.6 %
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชัยภูมิ4,225.652,139.0049.4 %1,049.23197.8581.1 %
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดชัยภูมิ1,630.27546.0066.5 %75.8385.15-12.3 %
สำนักงานสถิติจังหวัดชัยภูมิ3,377.34922.8972.7 %935.1342.4995.5 %
สำนักงานพลังงานจังหวัดชัยภูมิ2,608.46792.0069.6 %707.13791.90-12.0 %
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดชัยภูมิ3,299.883,428.00-3.9 %565.29295.1347.8 %
สำนักงานจังหวัดชัยภูมิ0.0037,774.210.0 %0.002,030.720.0 %
ที่ทำการปกครองจังหวัดชัยภูมิ0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชัยภูมิ1,151.321,541.83-33.9 %609.79198.9767.4 %
สำนักงานที่ดินจังหวัดชัยภูมิ4,596.2411,373.00-147.4 %992.1955.4494.4 %
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชัยภูมิ3,633.02119.0096.7 %992.19526.1147.0 %
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชัยภูมิ0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดชัยภูมิ3,681.071,245.2666.2 %730.38244.6966.5 %
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชัยภูมิ4,601.943,395.6826.2 %1,011.17632.4737.5 %
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชัยภูมิ4,650.31333.5492.8 %706.9541.8894.1 %
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดชัยภูมิ3,266.473,219.001.5 %916.12407.2755.5 %
รจจ.ชัยภูมิ 0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานแรงงานจังหวัดชัยภูมิ2,453.04698.8071.5 %592.85160.1773.0 %
สำนักงานจัดหางานจังหวัดชัยภูมิ3,429.233,210.006.4 %973.16197.6579.7 %
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชัยภูมิ0.001,068.300.0 %0.00146.430.0 %
สปส.จ.ชัยภูมิ5,764.344,582.6620.5 %1,315.45477.0563.7 %
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชัยภูมิ4,593.942,956.7335.6 %973.17437.0055.1 %
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดชัยภูมิ7,248.616,978.003.7 %1,144.31133.0088.4 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 210,728.459,397.7712.4 %568.92777.21-36.6 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 173,468.1111,946.2483.7 %1,846.77240.2487.0 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 330,097.1010,114.2666.4 %1,555.3514.0099.1 %
โสตศึกษาจังหวัดชัยภูมิ0.000.000.0 %0.000.000.0 %
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดชัยภูมิ2,531.112,001.6020.9 %232.056.4797.2 %
วิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ28,993.081,698.6194.1 %951.14519.3445.4 %
วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ27,238.8113,740.0049.6 %1,019.68732.5328.2 %
วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ72,549.5158,057.9920.0 %1,634.36479.7470.6 %
วิทยาลัยการอาชีพบำเหน็จณรงค์0.0011,718.360.0 %0.00788.560.0 %
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยภูมิ42,652.1426,982.0036.7 %1,029.841,130.00-9.7 %
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ5,866.0310,381.18-77.0 %2,399.701,494.9837.7 %
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยภูมิ 2,994.951,868.0037.6 %821.04254.1469.0 %
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชัยภูมิ3,074.70602.0080.4 %451.18196.6056.4 %
ตำรวจภูธรจังหวัดชัยภูมิ8,832.7830,820.15-248.9 %4,817.681,211.9174.8 %
รวม 493,347 292,981 40.61 % 50,977 18,335 64.03 %