จังหวัดอำนาจเจริญ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญ544.52567.84-4.3 %0.0380.79143.9462.2 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดอำนาจเจริญ0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อำนาจเจริญ3,072.021,191.1661.2 %5.0532.91154.7471.0 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดอำนาจเจริญ3,066.556,190.39-101.9 %0.0570.9553.6490.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่อำนาจเจริญ0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองอำนาจเจริญ0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหัวตะพาน0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเสนางคนิคม0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปทุมราชวงศา0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
หน่วยจัดเก็บย่อยชานุมาน0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
หน่วยจัดเก็บย่อยพนา0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลืออำนาจ4,798.79367.0092.4 %5.0196.970.000.0 %0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อำนาจเจริญ3,850.072,063.0746.4 %5.0913.24622.2031.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอำนาจเจริญ0.000.000.0 %0.00.00546.970.0 %0.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ0.001,068.360.0 %0.00.00380.720.0 %0.0
สำนักงานประมงจังหวัดอำนาจเจริญ2,664.19725.0072.8 %5.0418.8323.2094.5 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอำนาจเจริญ4,213.003,048.0027.7 %5.0989.311,247.60-26.1 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดอำนาจเจริญ1,828.1912,567.71-587.4 %0.0440.72849.49-92.8 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ3,396.201,310.0061.4 %5.0666.03579.5013.0 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอำนาจเจริญ3,712.012,508.2832.4 %5.0548.06177.9467.5 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดอำนาจเจริญ4,967.868,901.15-79.2 %0.0915.11194.1578.8 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอำนาจเจริญ3,502.171,893.0045.9 %5.0505.83109.2578.4 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดอำนาจเจริญ3,538.571,379.1661.0 %5.0666.0353.9891.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดอำนาจเจริญ2,817.87799.7771.6 %5.0475.870.9599.8 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอำนาจเจริญ0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานจังหวัดอำนาจเจริญ0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดอำนาจเจริญ6,702.541,065.5584.1 %5.0837.18529.7436.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอำนาจเจริญ657.01237.4763.9 %5.0228.804,322.50-1,789.2 %0.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดอำนาจเจริญ6,888.8711,851.39-72.0 %0.01,597.820.000.0 %0.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอำนาจเจริญ0.001,127.260.0 %0.00.00176.780.0 %0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอำนาจเจริญ3,747.243,308.7811.7 %5.0799.17761.084.8 %2.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอำนาจเจริญ0.002,515.160.0 %0.00.0017.990.0 %0.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอำนาจเจริญ3,112.612,615.0016.0 %5.0589.90821.06-39.2 %0.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอำนาจเจริญ2,616.361,992.0623.9 %5.0418.8364.7784.5 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอำนาจเจริญ9,560.971,647.0082.8 %5.0198.01389.36-96.6 %0.0
รจจ.อำนาจเจริญ 29,412.4832,719.18-11.2 %0.0665.68668.63-0.4 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดอำนาจเจริญ0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดอำนาจเจริญ3,145.831,663.5047.1 %5.0570.9571.9787.4 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอำนาจเจริญ2,576.58659.7474.4 %5.0418.8357.5886.3 %5.0
สปส.จ.อำนาจเจริญ0.002,402.610.0 %0.00.00474.640.0 %0.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอำนาจเจริญ4,485.04664.0085.2 %5.0589.9775.3987.2 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดอำนาจเจริญ3,338.843,746.00-12.2 %0.0685.05249.8163.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ0.0014,696.000.0 %0.00.00909.960.0 %0.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอำนาจเจริญ0.003,274.200.0 %0.00.00134.900.0 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคหัวตะพาน46,230.277,440.0083.9 %5.0578.27900.45-55.7 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคอำนาจเจริญ0.0049,330.000.0 %0.00.0039.440.0 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอำนาจเจริญ 3,158.471,749.0044.6 %5.0570.95395.8430.7 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอำนาจเจริญ2,851.811,234.2356.7 %5.0418.85543.37-29.7 %0.0
ตำรวจภูธรจังหวัดอำนาจเจริญ17,192.9912,993.7524.4 %5.04,521.172,595.6242.6 %5.0
รวม 95,699 90,777 0.00 % 15,830 5,131 0.00 %