จังหวัดอำนาจเจริญ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญ0.00567.840.0 %0.00143.940.0 %
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดอำนาจเจริญ0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อำนาจเจริญ3,072.021,191.1661.2 %532.91154.7471.0 %
สำนักงานคลังจังหวัดอำนาจเจริญ3,066.556,190.39-101.9 %570.9553.6490.6 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่อำนาจเจริญ0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองอำนาจเจริญ0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหัวตะพาน0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเสนางคนิคม0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปทุมราชวงศา0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลืออำนาจ0.000.000.0 %0.000.000.0 %
หน่วยจัดเก็บย่อยชานุมาน0.000.000.0 %0.000.000.0 %
หน่วยจัดเก็บย่อยพนา0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อำนาจเจริญ3,850.072,063.0746.4 %913.24622.2031.9 %
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอำนาจเจริญ0.000.000.0 %0.00546.970.0 %
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานประมงจังหวัดอำนาจเจริญ0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอำนาจเจริญ0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานเกษตรจังหวัดอำนาจเจริญ1,828.1912,567.71-587.4 %440.72849.49-92.8 %
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ3,396.201,310.0061.4 %666.03579.5013.0 %
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอำนาจเจริญ3,712.012,508.2832.4 %548.06177.9467.5 %
สำนักงานขนส่งจังหวัดอำนาจเจริญ4,967.868,901.15-79.2 %915.11194.1578.8 %
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอำนาจเจริญ0.001,893.000.0 %0.00109.250.0 %
สำนักงานสถิติจังหวัดอำนาจเจริญ0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานพลังงานจังหวัดอำนาจเจริญ2,817.87799.7771.6 %475.870.9599.8 %
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอำนาจเจริญ0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานจังหวัดอำนาจเจริญ0.000.000.0 %0.000.000.0 %
ที่ทำการปกครองจังหวัดอำนาจเจริญ6,702.541,065.5584.1 %811.860.000.0 %
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอำนาจเจริญ0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานที่ดินจังหวัดอำนาจเจริญ4,548.8011,851.39-160.5 %1,122.420.000.0 %
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอำนาจเจริญ0.001,127.260.0 %0.00176.780.0 %
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอำนาจเจริญ0.003,308.780.0 %0.00761.080.0 %
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอำนาจเจริญ0.002,515.160.0 %0.0017.990.0 %
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอำนาจเจริญ0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอำนาจเจริญ2,616.361,992.0623.9 %418.8364.7784.5 %
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอำนาจเจริญ9,560.971,647.0082.8 %198.01389.36-96.6 %
รจจ.อำนาจเจริญ 29,412.4832,719.18-11.2 %665.680.000.0 %
สำนักงานแรงงานจังหวัดอำนาจเจริญ0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานจัดหางานจังหวัดอำนาจเจริญ3,075.641,663.5045.9 %570.9571.9787.4 %
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอำนาจเจริญ2,576.58659.7474.4 %7,421.2957.5899.2 %
สปส.จ.อำนาจเจริญ0.002,402.610.0 %0.00474.640.0 %
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอำนาจเจริญ4,485.04664.0085.2 %589.9775.3987.2 %
สำนักงานส่งเสริมการการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดอำนาจเจริญ0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ0.0014,696.000.0 %0.00909.960.0 %
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอำนาจเจริญ0.000.000.0 %0.000.000.0 %
วิทยาลัยเทคนิคอำนาจเจริญ0.0049,330.000.0 %0.0039.440.0 %
วิทยาลัยเทคนิคหัวตะพาน46,230.270.000.0 %578.27900.45-55.7 %
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอำนาจเจริญ 3,158.471,749.0044.6 %570.95395.8430.7 %
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอำนาจเจริญ2,851.811,234.2356.7 %418.85543.37-29.7 %
ตำรวจภูธรจังหวัดอำนาจเจริญ0.000.000.0 %0.000.000.0 %
รวม 95,699 90,777 0.00 % 15,830 5,131 0.00 %