จังหวัดหนองบัวลำภู
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองบัวลำภู2,392.52495.0079.3 %5.0366.740.000.0 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดหนองบัวลำภู6,485.878,940.90-37.9 %0.047.4688.65-86.8 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่หนองบัวลำภู2,766.381,193.0056.9 %5.0480.84109.6477.2 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดหนองบัวลำภู2,866.801,956.0031.8 %5.0556.9097.6582.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่หนองบัวลำภ�6,525.945,732.1412.2 %5.01,469.67730.2750.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโนนสัง3,543.72265.0092.5 %5.0214.2969.6667.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานากลาง3,463.74290.0091.6 %5.0249.4888.6964.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีบุญเรือ�3,444.21411.0088.1 %5.0277.1680.2371.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองหนองบัวลำภู3,675.811,108.2969.8 %5.0236.5890.0661.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาวั�3,339.03138.0095.9 %5.0237.2423.0190.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสุวรรณคูหา3,380.34272.0092.0 %5.0344.60133.3261.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่หนองบัวลำภ�3,675.722,258.0038.6 %5.0899.19599.0033.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดหนองบัวลำภู3,775.711,954.0048.2 %5.0880.17730.4617.0 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู890.97905.00-1.6 %0.0575.92340.2240.9 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดหนองบัวลำภู2,791.91590.2078.9 %5.0575.92187.4067.5 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู4,186.801,924.0054.0 %5.01,165.41830.7628.7 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู1,823.921,213.2333.5 %5.0450.97620.65-37.6 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู5,285.372,652.0049.8 %5.0849.19507.1240.3 %5.0
�.�.�. หนองบัวลำภ�4,592.941,525.0566.8 %5.01,127.38114.0089.9 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดหนองบัวลำภ�5,059.4410,201.93-101.6 %0.0975.25323.0166.9 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองบัวลำภู2,915.461,395.0052.2 %5.0632.9767.8689.3 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาหนองบัวลำภู1,564.80228.0085.4 %5.047.5424.1449.2 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดหนองบัวลำภู2,923.56700.0076.1 %5.0418.35108.3074.1 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดหนองบัวลำภู2,656.77365.0086.3 %5.0471.84390.6817.2 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดหนองบัวลำภู3,143.102,494.0020.7 %5.0493.34222.7754.8 %5.0
สำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู4,642.3253,474.87-1,051.9 %0.01,355.5723,474.00-1,631.7 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดหนองบัวลำภู3,178.895,018.00-57.9 %0.0690.01392.9743.0 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองบัวลำภู1,793.661,767.001.5 %0.5468.43120.0974.4 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู5,820.4517,949.82-208.4 %0.01,798.04100.8794.4 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหนองบัวลำภู10,580.551,515.0085.7 %5.0575.92429.6925.4 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู3,004.812,680.5010.8 %5.0651.98681.24-4.5 %0.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู3,571.202,647.0025.9 %5.0861.16429.0850.2 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองบัวลำภู4,411.201,800.0059.2 %5.0553.65244.1655.9 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดหนองบัวลำภู2,707.082,409.0011.0 %5.0480.8435.0792.7 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดหนองบัวลำภู30,964.402,340.0092.4 %5.0773.35303.8060.7 %5.0
เรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภ�38,287.7623,422.8638.8 %5.0717.57848.33-18.2 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู2,337.30711.0069.6 %5.0385.7642.7588.9 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดหนองบัวลำภู3,009.141,483.0050.7 %5.0651.9877.8188.1 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู2,766.24677.0075.5 %5.0480.84255.1446.9 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดหนองบัวลำภู4,414.943,404.0022.9 %5.0747.06414.8144.5 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู3,149.401,889.0040.0 %5.0632.97177.6571.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดหนองบัวลำภู3,269.223,009.427.9 %3.5671.00717.16-6.9 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภ� เข� 220,235.6211,583.9442.8 %5.01,071.68536.0650.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภ� เข� 1 9,267.6318,404.00-98.6 %0.01,055.17971.148.0 %3.5
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดหนองบัวลำภู1,251.943,268.11-161.0 %0.0299.79285.004.9 %2.0
วิทยาลัยเทคนิคหนองบัวลำภู35,957.2934,992.002.7 %1.0896.83688.0023.3 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพศรีบุญเรือง45,551.191,345.6897.0 %5.0622.15445.3428.4 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภ�6,917.7913,039.60-88.5 %0.01,055.271,208.31-14.5 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู 3,243.341,451.0055.3 %5.0632.97441.0130.3 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดหนองบัวลำภู2,324.61790.0066.0 %5.0385.76240.1637.7 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดหนองบัวลำภู16,560.872,398.4685.5 %5.04,062.315,247.55-29.2 %0.0
รวม 202,640 141,863 0.00 % 34,618 31,248 0.00 %