จังหวัดหนองบัวลำภู
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองบัวลำภู0.00495.000.0 %0.000.000.0 %
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดหนองบัวลำภู0.008,940.900.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่หนองบัวลำภู2,766.381,193.0056.9 %480.84109.6477.2 %
สำนักงานคลังจังหวัดหนองบัวลำภู2,866.801,956.0031.8 %556.9097.6582.5 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่หนองบัวลำภ�0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองหนองบัวลำภู0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีบุญเรือ�0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาวั�0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานากลาง3,463.74290.0091.6 %249.4888.6964.5 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสุวรรณคูหา3,380.34272.0092.0 %344.60133.3261.3 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโนนสัง0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่หนองบัวลำภ�0.002,258.000.0 %0.00599.000.0 %
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดหนองบัวลำภู0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู887.37905.00-2.0 %386.67340.2212.0 %
สำนักงานประมงจังหวัดหนองบัวลำภู2,791.91590.2078.9 %575.92187.4067.5 %
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานเกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู0.001,213.230.0 %0.00620.650.0 %
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู0.000.000.0 %0.000.000.0 %
�.�.�. หนองบัวลำภ�0.001,525.050.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานขนส่งจังหวัดหนองบัวลำภ�5,059.4410,201.93-101.6 %975.25323.0166.9 %
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองบัวลำภู2,915.461,395.0052.2 %632.9767.8689.3 %
สถานีอุตุนิยมวิทยาหนองบัวลำภู1,564.801.0099.9 %47.540.000.0 %
สำนักงานสถิติจังหวัดหนองบัวลำภู2,923.56700.0076.1 %418.35108.3074.1 %
สำนักงานพลังงานจังหวัดหนองบัวลำภู2,656.77365.0086.3 %471.84390.6817.2 %
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดหนองบัวลำภู0.002,494.000.0 %0.00222.770.0 %
สำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู48,664.3853,474.87-9.9 %19,728.7523,474.00-19.0 %
ที่ทำการปกครองจังหวัดหนองบัวลำภู3,073.535,018.00-63.3 %488.81392.9719.6 %
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองบัวลำภู1,793.661,767.001.5 %468.43120.0974.4 %
สำนักงานที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู0.0017,949.820.0 %0.00100.870.0 %
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหนองบัวลำภู10,580.551,515.0085.7 %575.92429.6925.4 %
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู3,004.812,680.5010.8 %651.98681.24-4.5 %
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู3,571.202,647.0025.9 %861.16429.0850.2 %
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองบัวลำภู4,411.201,800.0059.2 %553.65244.1655.9 %
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดหนองบัวลำภู744.062,409.00-223.8 %367.3035.0790.5 %
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดหนองบัวลำภู29,999.602,340.0092.2 %773.35303.8060.7 %
เรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภ�38,156.8623,422.8638.6 %716.37848.33-18.4 %
สำนักงานแรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู2,337.30711.0069.6 %385.7642.7588.9 %
สำนักงานจัดหางานจังหวัดหนองบัวลำภู3,009.141,483.0050.7 %651.9877.8188.1 %
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู2,766.24677.0075.5 %480.84255.1446.9 %
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดหนองบัวลำภู4,414.943,404.0022.9 %747.06414.8144.5 %
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดหนองบัวลำภู0.003,009.420.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภ� เข� 20.0011,583.940.0 %0.00536.060.0 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภ� เข� 1 9,267.6318,404.00-98.6 %1,055.17971.148.0 %
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดหนองบัวลำภู0.003,268.110.0 %0.00285.000.0 %
วิทยาลัยเทคนิคหนองบัวลำภู0.0034,992.000.0 %0.00688.000.0 %
วิทยาลัยการอาชีพศรีบุญเรือง0.001,345.680.0 %0.00445.340.0 %
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภ�0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู 3,243.341,451.0055.3 %632.97441.0130.3 %
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดหนองบัวลำภู2,324.61790.0066.0 %385.76240.1637.7 %
ตำรวจภูธรจังหวัดหนองบัวลำภู0.002,398.460.0 %0.005,247.550.0 %
รวม 202,640 141,863 0.00 % 34,618 31,248 0.00 %