จังหวัดขอนแก่น
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด
สำนักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ3,218.781,839.2642.9 %2,089.561.00100.0 %
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดขอนแก่น3,808.811,472.0061.4 %576.46242.3258.0 %
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 17,097.298,801.17-24.0 %1,317.74429.7667.4 %
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดขอนแก่น26,247.4124,924.505.0 %151.79226.92-49.5 %
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อำเภอชุมแพ 7,097.024,837.8031.8 %52.62110.74-110.5 %
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยขอนแก่น 169,321.1657,907.0065.8 %348.08866.04-148.8 %
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ขอนแก่น5,022.2012,233.70-143.6 %1,584.31181.6588.5 %
สำนักงานคลังจังหวัดขอนแก่น3,142.702,883.008.3 %823.6747.5994.2 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ขอนแก่น16,866.9121,504.00-27.5 %4,284.581,453.3066.1 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองขอนแก่น 24,907.711,192.0075.7 %314.4789.6271.5 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านฝาง4,454.88424.0090.5 %168.268.1095.2 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระยืน4,409.04419.0090.5 %167.609.0094.6 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองเรือ4,137.96327.0092.1 %295.9876.0074.3 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาชุมแพ4,103.61942.0077.0 %490.45169.9665.3 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสีชมพู3,874.20154.0096.0 %421.259.0097.9 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาน้ำพอง4,751.14985.0079.3 %340.3985.5074.9 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอุบลรัตน์4,094.81536.0086.9 %273.9285.5068.8 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านไผ่4,374.641,063.0075.7 %371.84123.5066.8 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพล4,394.62850.0080.7 %460.3255.4288.0 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแวงน้อย4,094.38384.0090.6 %369.487.2098.1 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองสองห้อง4,105.51418.0089.8 %411.297.2098.2 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาภูเวียง4,141.13406.0090.2 %349.7876.0078.3 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขามัญจาคีรี3,666.48461.0087.4 %333.7581.0075.7 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองขอนแก่น 14,221.491,443.0065.8 %429.8388.6679.4 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากระนวน3,727.04325.0091.3 %297.7476.0074.5 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาชนบท3,800.99452.0088.1 %259.569.0096.5 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขาสวนกวาง3,923.24299.0092.4 %255.429.0096.5 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาภูผาม่าน3,847.31381.0090.1 %402.639.0097.8 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านแฮด3,882.94257.0093.4 %180.0676.0057.8 %
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ขอนแก่น3,871.573,745.443.3 %1,070.94726.4232.2 %
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ขอนแก่น สาขาบ้านไผ่2,569.75794.0069.1 %467.6194.8679.7 %
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ขอนแก่น สาขาพล2,415.66851.0064.8 %531.58100.4781.1 %
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ขอนแก่น สาขาชุมแพ2,653.38448.0083.1 %414.38161.4461.0 %
สรรพสามิตพื้นที่ขอนแก่น สาขาเมืองขอนแก่น2,522.581.00100.0 %220.680.9599.6 %
สรรพสามิตพื้นที่ขอนแก่นสาขาน้ำพอง2,371.94510.0078.5 %428.08163.4961.8 %
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดขอนแก่น3,207.261,445.3054.9 %671.540.9599.9 %
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดขอนแก่น4,347.993,713.0014.6 %1,375.13352.1574.4 %
สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 63,439.881,675.0051.3 %1,740.54673.1461.3 %
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น4,032.022,328.0042.3 %1,051.86927.2711.8 %
สำนักงานชลประทานที่ 619,311.6945,247.00-134.3 %7,510.666,930.007.7 %
สำนักงานประมงจังหวัดขอนแก่น3,137.51901.0071.3 %766.620.9599.9 %
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น9,724.793,426.0064.8 %3,580.992,874.7019.7 %
สำนักงานปศุสัตว์เขต 45,273.894,284.0018.8 %1,641.361,819.75-10.9 %
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 57,916.8219,635.50-148.0 %2,556.781,826.8528.5 %
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 ขอนแก่น27,539.6921,516.0021.9 %972.54237.5175.6 %
สำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น1,889.7411,631.00-515.5 %524.271,794.55-242.3 %
สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 4 จ.ขอนแก่น 0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น6,951.854,791.3231.1 %2,268.89707.7568.8 %
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดขอนแก่น (ส.ป.ก.ขอนแก่น)4,605.733,545.3223.0 %1,019.30345.8066.1 %
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 43,658.052,075.0043.3 %1,375.721,208.1612.2 %
สำนักงานขนส่งจังหวัดขอนแก่น5,640.8625,867.51-358.6 %1,641.36446.5072.8 %
ท่าอากาศยานขอนแก่น0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)12,272.1816,529.79-34.7 %4,321.134,052.556.2 %
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 6 (ขอนแก่น)15,761.269,134.5542.0 %2,196.80199.5090.9 %
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดขอนแก่น11,620.802,933.0074.8 %1,089.8978.6392.8 %
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 10 (จ.ขอนแก่น)4,238.446,845.00-61.5 %1,571.6176.0095.2 %
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 8 (ขอนแก่น)53,896.0011,886.3377.9 %21,854.351,629.8292.5 %
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 45,941.9313,961.73-135.0 %2,282.571,373.0339.8 %
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 4 ขอนแก่น7,575.125,687.0024.9 %3,058.92495.1283.8 %
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน.21,048.654,917.4276.6 %323.08109.6166.1 %
สถานีอุตุนิยมวิทยาขอนแก่น(กลุ่มงานอากาศเกษตร)1,575.29787.0050.0 %71.0072.39-2.0 %
สำนักงานสถิติจังหวัดขอนแก่น4,366.452,153.0050.7 %1,070.88113.8189.4 %
สำนักงานพลังงานจังหวัดขอนแก่น3,330.041,272.0061.8 %804.65223.1072.3 %
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น3,124.926,051.44-93.7 %766.62369.4351.8 %
สำนักงานจังหวัดขอนแก่น8,314.4444,801.00-438.8 %2,192.822,964.86-35.2 %
ที่ทำการปกครองจังหวัดขอนแก่น6,016.363,575.0040.6 %1,850.530.9599.9 %
สำนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่น7,761.7816,813.00-116.6 %1,907.6486.1495.5 %
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 6 ขอนแก่น2,687.061,394.0048.1 %576.463,992.85-592.6 %
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดขอนแก่น3,210.533,627.00-13.0 %804.65426.5547.0 %
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดขอนแก่น4,781.613,244.0032.2 %1,051.86203.6680.6 %
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดขอนแก่น4,661.596,220.14-33.4 %1,280.05322.8174.8 %
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดขอนแก่น5,091.323,732.8926.7 %1,320.04355.3973.1 %
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดขอนแก่น0.000.000.0 %0.000.000.0 %
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 4 จังหวัดขอนแก่น0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดขอนแก่น16,942.4513,800.0018.5 %525.07348.3233.7 %
รจก.ขอนแก่น 0.000.000.0 %0.000.000.0 %
ทสบ.ขอนแก่น 29,421.376,604.0077.6 %860.02372.1056.7 %
สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 414,611.767,818.3046.5 %3,069.891,383.7754.9 %
สำนักงานแรงงานจังหวัดขอนแก่น2,712.291,514.0044.2 %652.530.9599.9 %
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 6 ขอนแก่น26,703.6518,381.0031.2 %1,905.92189.5390.1 %
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดขอนแก่น3,359.472,459.0026.8 %918.75532.4942.0 %
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดขอนแก่น8,462.187,923.006.4 %1,850.53770.5458.4 %
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น4,088.763,159.0022.7 %1,146.94681.4540.6 %
สำนักศิลปากรที่ 9 ขอนแก่น4,276.192,994.0030.0 %1,665.77149.0491.1 %
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาขอนแก่น25,556.124,865.8081.0 %1,684.53381.0777.4 %
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดขอนแก่น3,682.495,498.49-49.3 %994.81460.0753.8 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 356,373.8611,550.4879.5 %1,367.30552.9059.6 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 128,951.1615,551.0046.3 %997.57731.5026.7 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 29,202.671.00100.0 %1,339.54341.0274.5 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 537,162.047,131.3380.8 %455.401,393.25-205.9 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 423,375.799,496.0059.4 %863.941,274.12-47.5 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 (จังหวัดขอนแก่น)20,907.79821.7196.1 %2,568.3935,829.50-1,295.0 %
โสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น6,304.5614,383.63-128.1 %414.30520.00-25.5 %
ศรีสังวาลย์ขอนแก่น0.000.000.0 %0.000.000.0 %
วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น0.000.000.0 %0.000.000.0 %
วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่0.000.000.0 %0.000.000.0 %
วิทยาลัยการอาชีพพล0.000.000.0 %0.000.000.0 %
วิทยาลัยเทคนิคน้ำพอง0.000.000.0 %0.000.000.0 %
วิทยาลัยเทคนิคนครขอนแก่น24,003.1519,045.4420.7 %955.64397.1058.4 %
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่น0.0031,895.670.0 %0.001,807.600.0 %
วิทยาลัยการอาชีพกระนวน59,832.1716,350.0072.7 %1,015.39666.6334.3 %
วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น86,936.7475,860.0012.7 %1,946.241,002.7848.5 %
วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น161,759.4850,062.0269.1 %1,151.94620.0746.2 %
วิทยาลัยเทคนิคชุมแพ101,992.6431,212.0069.4 %1,161.76611.8247.3 %
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น8,593.8725,380.00-195.3 %1,484.032,040.43-37.5 %
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๗ จังหวัดขอนแก่น13,654.12151,855.44-1,012.2 %4,714.311,874.7260.2 %
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ ๗ ขอนแก่น18,185.8032,241.00-77.3 %805.84423.9047.4 %
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 72,787.40800.0071.3 %899.65144.7283.9 %
ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น58,669.7464,226.60-9.5 %2,159.78316.9085.3 %
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น 3,777.062,758.0027.0 %899.79267.0370.3 %
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 5 (จ.ขอนแก่น)5,196.1310,546.00-103.0 %2,153.44107.3595.0 %
ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 3 (จังหวัดขอนแก่น)2,515.091,079.0057.1 %1,378.730.9099.9 %
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดขอนแก่น3,053.801,453.0052.4 %785.64237.3969.8 %
ตำรวจภูธรภาค 492,095.7014,156.0684.6 %28,910.753,949.3286.3 %
รวม 1,604,241 1,103,092 31.24 % 173,753 101,823 41.40 %