จังหวัดขอนแก่น
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ3,218.781,839.2642.9 %5.02,089.561.00100.0 %5.0
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดขอนแก่น3,808.811,472.0061.4 %5.0576.46242.3258.0 %5.0
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 17,049.148,801.17-24.9 %0.01,317.74429.7667.4 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดขอนแก่น25,744.5524,924.503.2 %1.5148.22226.92-53.1 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อำเภอชุมแพ 7,097.024,837.8031.8 %5.052.62110.74-110.5 %0.0
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยขอนแก่น 169,321.1657,907.0065.8 %5.0348.08866.04-148.8 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ขอนแก่น5,022.2012,233.70-143.6 %0.01,584.31181.6588.5 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดขอนแก่น3,142.702,883.008.3 %4.0823.6747.5994.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ขอนแก่น18,118.1621,504.00-18.7 %0.04,284.581,453.3066.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองขอนแก่น 14,221.491,443.0065.8 %5.0429.8388.6679.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองขอนแก่น 24,479.931,192.0073.4 %5.0314.4789.6271.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านฝาง4,454.88424.0090.5 %5.0168.268.1095.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระยืน4,409.04419.0090.5 %5.0167.609.0094.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองเรือ4,137.96327.0092.1 %5.0295.9876.0074.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาชุมแพ4,103.61942.0077.0 %5.0490.45169.9665.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสีชมพู3,959.76154.0096.1 %5.0421.259.0097.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาน้ำพอง4,751.14985.0079.3 %5.0340.3985.5074.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอุบลรัตน์4,094.81536.0086.9 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากระนวน3,727.04325.0091.3 %5.0297.7476.0074.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านไผ่4,374.641,063.0075.7 %5.0371.84123.5066.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพล4,394.62850.0080.7 %5.0460.3255.4288.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแวงน้อย4,058.76384.0090.5 %5.0350.467.2097.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองสองห้อง4,105.51418.0089.8 %5.0411.297.2098.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาภูเวียง4,141.13406.0090.2 %5.0349.7876.0078.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขามัญจาคีรี3,666.48461.0087.4 %5.0333.7581.0075.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาชนบท3,800.99452.0088.1 %5.0259.569.0096.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขาสวนกวาง3,947.84299.0092.4 %5.0255.429.0096.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาภูผาม่าน3,847.31381.0090.1 %5.0402.639.0097.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านแฮด3,882.94257.0093.4 %5.0180.0676.0057.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ขอนแก่น3,871.573,745.443.3 %1.51,070.94726.4232.2 %5.0
สรรพสามิตพื้นที่ขอนแก่น สาขาเมืองขอนแก่น2,522.581.00100.0 %5.0220.680.9599.6 %5.0
สรรพสามิตพื้นที่ขอนแก่นสาขาน้ำพอง2,371.94510.0078.5 %5.0428.08163.4961.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ขอนแก่น สาขาบ้านไผ่2,569.75794.0069.1 %5.0467.6194.8679.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ขอนแก่น สาขาชุมแพ2,436.93448.0081.6 %5.0414.38161.4461.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ขอนแก่น สาขาพล2,415.66851.0064.8 %5.0531.58100.4781.1 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดขอนแก่น3,207.261,445.3054.9 %5.0671.540.9599.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดขอนแก่น4,347.993,713.0014.6 %5.01,375.13352.1574.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 63,439.881,675.0051.3 %5.01,740.54673.1461.3 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น4,032.022,328.0042.3 %5.01,051.86927.2711.8 %5.0
สำนักงานชลประทานที่ 619,311.6945,247.00-134.3 %0.07,510.666,930.007.7 %3.5
สำนักงานประมงจังหวัดขอนแก่น3,137.51901.0071.3 %5.0766.620.9599.9 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น9,724.793,426.0064.8 %5.03,580.992,874.7019.7 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์เขต 45,273.894,284.0018.8 %5.01,641.361,819.75-10.9 %0.0
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 57,916.8219,635.50-148.0 %0.02,556.781,826.8528.5 %5.0
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 ขอนแก่น27,539.6921,516.0021.9 %5.0972.54237.5175.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 4 จ.ขอนแก่น 4,216.035,935.98-40.8 %0.02,005.0026.8498.7 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น1,889.7411,631.00-515.5 %0.0524.271,794.55-242.3 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น6,951.854,791.3231.1 %5.02,268.89707.7568.8 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดขอนแก่น (ส.ป.ก.ขอนแก่น)4,605.733,545.3223.0 %5.01,019.30345.8066.1 %5.0
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 43,658.662,075.0043.3 %5.01,375.721,208.1612.2 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดขอนแก่น5,640.8625,867.51-358.6 %0.01,641.36446.5072.8 %5.0
ท่าอากาศยานขอนแก่น47,014.76212,385.02-351.7 %0.0615.79535.2513.1 %5.0
สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)11,931.1816,529.79-38.5 %0.03,980.334,049.05-1.7 %0.0
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 6 (ขอนแก่น)15,761.269,134.5542.0 %5.02,196.80199.5090.9 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดขอนแก่น11,620.802,933.0074.8 %5.01,089.8978.6392.8 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 10 (จ.ขอนแก่น)4,238.446,845.00-61.5 %0.01,571.61175.7588.8 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 8 (ขอนแก่น)53,896.0011,886.3377.9 %5.021,854.351,629.8292.5 %5.0
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 45,941.9313,961.73-135.0 %0.02,282.571,394.1938.9 %5.0
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 4 ขอนแก่น7,575.125,309.3029.9 %5.03,058.921,235.0059.6 %5.0
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน.21,048.6511,151.1547.0 %5.0323.08109.6166.1 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาขอนแก่น(กลุ่มงานอากาศเกษตร)1,575.29787.0050.0 %5.071.0072.39-2.0 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดขอนแก่น4,366.452,153.0050.7 %5.01,070.88113.8189.4 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดขอนแก่น3,330.041,272.0061.8 %5.0804.65223.1072.3 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น3,124.926,051.44-93.7 %0.0766.62369.4351.8 %5.0
สำนักงานจังหวัดขอนแก่น8,314.4444,801.00-438.8 %0.02,192.822,964.86-35.2 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดขอนแก่น6,016.363,575.0040.6 %5.01,850.530.9599.9 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่น7,761.7816,813.00-116.6 %0.01,907.6486.1495.5 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 6 ขอนแก่น2,687.061,394.0048.1 %5.0576.463,992.85-592.6 %0.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดขอนแก่น3,210.533,627.00-13.0 %0.0804.65426.5547.0 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดขอนแก่น4,781.618,810.00-84.2 %0.01,051.86203.6680.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดขอนแก่น4,661.596,220.14-33.4 %0.01,280.05322.8174.8 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดขอนแก่น5,091.323,732.8926.7 %5.01,320.04355.3973.1 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดขอนแก่น5,047.534,192.0016.9 %5.01,375.130.000.0 %0.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 4 จังหวัดขอนแก่น15,860.685,834.0063.2 %5.0767.59462.1139.8 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดขอนแก่น16,942.4513,800.0018.5 %5.0525.07348.3233.7 %5.0
รจก.ขอนแก่น 84,443.2666,030.1921.8 %5.01,591.0536.1597.7 %5.0
ทสบ.ขอนแก่น 29,421.376,604.0077.6 %5.0860.02372.1056.7 %5.0
สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 414,611.767,818.3046.5 %5.03,069.891,673.9945.5 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดขอนแก่น2,712.291,514.0044.2 %5.0652.53227.4265.1 %5.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 6 ขอนแก่น26,703.6518,381.0031.2 %5.01,905.92189.5390.1 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดขอนแก่น3,359.472,459.0026.8 %5.0918.75532.4942.0 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดขอนแก่น8,462.187,923.006.4 %3.01,850.53770.5458.4 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น4,088.763,159.0022.7 %5.01,146.94681.4540.6 %5.0
สำนักศิลปากรที่ 9 ขอนแก่น4,276.192,994.0030.0 %5.01,665.77149.0491.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดขอนแก่น3,682.495,498.49-49.3 %0.0994.81460.0753.8 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาขอนแก่น25,556.124,865.8081.0 %5.01,684.53381.0777.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 (จังหวัดขอนแก่น)20,907.79821.7196.1 %5.02,568.3935,829.50-1,295.0 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 128,951.1615,551.0046.3 %5.0997.57731.5026.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 29,202.6710,997.23-19.5 %0.0734.99341.0253.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 356,373.8611,550.4879.5 %5.01,367.30552.9059.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 435,193.0017,316.5450.8 %5.01,665.431,274.1223.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 537,162.047,131.3380.8 %5.0821.491,393.25-69.6 %0.0
โสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น6,345.3314,383.63-126.7 %0.0414.30520.00-25.5 %0.0
ศรีสังวาลย์ขอนแก่น40,063.8815,281.7961.9 %5.0359.95819.33-127.6 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น86,936.7475,860.0012.7 %5.01,946.241,000.8848.6 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคน้ำพอง29,192.1318,088.0038.0 %5.01,083.47642.5640.7 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น161,759.4850,062.0269.1 %5.01,151.94620.0746.2 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่น29,720.4831,895.67-7.3 %0.01,071.231,807.60-68.7 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคนครขอนแก่น24,003.1519,045.4420.7 %5.0955.64397.1058.4 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพกระนวน59,832.1716,350.0072.7 %5.01,015.39666.6334.3 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคชุมแพ103,047.9531,212.0069.7 %5.01,176.35611.8248.0 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น79,414.610.000.0 %0.01,210.850.000.0 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่48,521.4217,472.0064.0 %5.0942.2070,628.25-7,396.1 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพพล37,843.3520,624.0045.5 %5.01,008.301,003.000.5 %0.5
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น8,727.0925,380.00-190.8 %0.02,570.602,040.4320.6 %5.0
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๗ จังหวัดขอนแก่น17,958.45150,480.03-737.9 %0.04,714.311,787.5062.1 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ ๗ ขอนแก่น18,185.8032,241.00-77.3 %0.0805.84423.9047.4 %5.0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 72,787.40800.0071.3 %5.0899.65144.7283.9 %5.0
ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น58,669.7464,226.60-9.5 %0.02,159.78316.9085.3 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น 3,777.062,758.0027.0 %5.0899.79267.0370.3 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 5 (จ.ขอนแก่น)5,196.1310,546.00-103.0 %0.02,153.44107.3595.0 %5.0
ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 3 (จังหวัดขอนแก่น)2,515.091,079.0057.1 %5.01,378.730.9099.9 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดขอนแก่น3,053.801,453.0052.4 %5.0785.64237.3969.8 %5.0
ตำรวจภูธรภาค 492,095.7014,156.0684.6 %5.028,910.753,949.3286.3 %5.0
รวม 1,604,241 1,103,092 31.24 % 173,753 101,823 41.40 %