จังหวัดอุดรธานี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุดรธานี2,430.871.00100.0 %535.560.9099.8 %
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดอุดรธานี0.008,261.900.0 %0.00124.880.0 %
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จ.อุดรธานี15,118.0114,758.192.4 %85.6524.7071.2 %
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุดรธานี115,612.125,019.9695.7 %4,610.52236.9294.9 %
สำนักงานคลังเขต 485,500.801,807.9797.9 %4,641.7948.5899.0 %
สำนักงานคลังจังหวัดอุดรธานี0.000.000.0 %0.00114.850.0 %
สำนักงานสรรพากรภาค 1011,464.2628,297.00-146.8 %3,563.64329.9990.7 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่อุดรธานี21,745.3017,981.1117.3 %4,871.211,082.0777.8 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านผือ3,624.97369.0089.8 %362.8876.0079.1 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานายูง0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเพ็ญ5,587.80361.0093.5 %823.2076.0090.8 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีธาตุ3,570.37464.0087.0 %283.7185.5069.9 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสร้างคอม3,865.24232.0094.0 %298.769.0097.0 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองวัวซอ0.00388.000.0 %0.0076.000.0 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองแสง3,518.73325.0090.8 %250.3976.0069.6 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองหาน3,823.09670.0082.5 %286.6376.0073.5 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองอุดรธานี5,039.133,685.8826.9 %533.9059.3888.9 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากุดจับ3,571.77402.0088.7 %251.0080.8567.8 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากุมภวาปี826.96867.00-4.8 %320.2695.0070.3 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาไชยวาน0.00875.520.0 %0.0074.140.0 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุ่งฝน5,587.80300.0094.6 %879.1510.0098.9 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาน้ำโสม5,550.7894.0098.3 %993.45114.0088.5 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโนนสะอาด0.00241.000.0 %0.0076.000.0 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังสามหมอ3,703.09405.0089.1 %442.0157.0087.1 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านดุง353.67582.00-64.6 %311.78114.0063.4 %
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 45,177.626,160.19-19.0 %2,363.371,438.7339.1 %
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุดรธานี3,177.414,024.00-26.6 %877.84434.0350.6 %
สนง.สรรพสามิตพื้นที่อุดรธานี สาขาเมืองอุดรธานี2,170.091,556.0028.3 %343.69165.0052.0 %
สนง.สรรพสามิตพื้นที่อุดรธานี สาขาบ้านผือ0.00655.000.0 %0.00245.390.0 %
สนง.สรรพสามิตพื้นที่อุดรธานี สาขาพ็ญ2,520.47364.0085.6 %447.08146.8367.2 %
สนง.สรรพสามิตพื้นที่อุดรธานี สาขากุมภวาปี0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุดรธานี0.001,651.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดอุดรธานี0.006,601.010.0 %0.00843.550.0 %
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุดรธานี0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักชลประทานที่ 50.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 50.002,125.000.0 %0.00769.370.0 %
สำนักงานประมงจังหวัดอุดรธานี0.00556.940.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานเกษตรจังหวัดอุดรธานี0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุดรธานี0.004,480.000.0 %0.00748.300.0 %
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุดรธานี0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 30.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานขนส่งจังหวัดอุดรธานี4,493.4417,859.00-297.4 %1,201.12599.2850.1 %
ท่าอากาศยานอุดรธานี0.00520,358.380.0 %0.00201.400.0 %
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 9 (จ.อุดรธานี)0.004,161.600.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุดรธานี3,576.941,370.0061.7 %953.911.9099.8 %
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10 (อุดรธานี)9,663.7611,092.50-14.8 %3,704.54160.2795.7 %
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 30.000.000.0 %0.000.000.0 %
สถานีอุตุนิยมวิทยาอุดรธานี0.002,078.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานสถิติจังหวัดอุดรธานี0.004,148.000.0 %0.0035.990.0 %
สำนักงานพลังงานจังหวัดอุดรธานี2,803.20628.7877.6 %687.690.9599.9 %
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุดรธานี4,339.074,354.68-0.4 %1,201.12516.4857.0 %
สำนักงานจังหวัดอุดรธานี0.000.000.0 %0.000.000.0 %
ที่ทำการปกครองจังหวัดอุดรธานี0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุดรธานี0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานี10,367.1919,832.22-91.3 %2,136.63261.3487.8 %
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุดรธานี4,449.882,918.8334.4 %1,201.12488.1059.4 %
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุดรธานี3,860.553,590.407.0 %1,068.00217.8979.6 %
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี6,029.773,257.2146.0 %1,771.60244.6986.2 %
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอุดรธานี0.002,976.000.0 %0.00370.360.0 %
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุดรธานี0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอุดรธานี0.000.000.0 %0.000.000.0 %
เรือนจำกลางอุดรธานี 0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานแรงงานจังหวัดอุดรธานี2,883.941,177.0759.2 %630.6457.2290.9 %
สำนักงานจัดหางานจังหวัดอุดรธานี0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอุดรธานี14,974.241,428.0090.5 %5,144.7064.4698.7 %
สปจ.อุดรธานี8,981.598,685.003.3 %1,570.59763.7051.4 %
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี3,889.142,522.9835.1 %877.85269.8169.3 %
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดอุดรธานี0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 10.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 20.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 30.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 40.0011,792.010.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 (จังหวัดอุดรธานี)0.0015,330.600.0 %0.001,161.370.0 %
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุดรธานี0.000.000.0 %0.000.000.0 %
โสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี0.000.000.0 %0.000.000.0 %
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี0.000.000.0 %0.000.000.0 %
วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวอุดรธานี0.000.000.0 %0.000.000.0 %
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี0.000.000.0 %0.000.000.0 %
วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี0.000.000.0 %0.000.000.0 %
วิทยาลัยการอาชีพหนองหาน0.000.000.0 %0.000.000.0 %
วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี0.00521.400.0 %0.00201.160.0 %
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี0.0047,555.000.0 %0.00950.400.0 %
วิทยาลัยการอาชีพกุมภวาปี0.000.000.0 %0.00978.950.0 %
วิทยาลัยการอาชีพบ้านผือ0.0097.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี21,081.9526,599.00-26.2 %3,072.222,497.4018.7 %
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ ๘ อุดรธานี0.000.000.0 %0.000.000.0 %
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 82,514.12679.0073.0 %1,209.29143.6088.1 %
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี 4,646.352,705.0041.8 %1,061.95523.8450.7 %
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4 (จ.อุดรธานี)0.006,870.000.0 %0.00220.180.0 %
สำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่เขต 2 อุดรธานี3,148.261,792.0043.1 %1,204.80247.5679.5 %
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายภาคที่ 40.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุดรธานี0.000.000.0 %0.00399.310.0 %
ตำรวจภูธรจังหวัดอุดรธานี0.000.000.0 %0.000.000.0 %
รวม 425,244 199,218 0.00 % 57,075 11,895 0.00 %