จังหวัดอุดรธานี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุดรธานี2,430.871.00100.0 %5.0535.56131.3975.5 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดอุดรธานี152,843.558,261.9094.6 %5.062.48124.88-99.9 %0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จ.อุดรธานี15,118.0114,758.192.4 %1.085.6525.1270.7 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุดรธานี115,612.125,019.9695.7 %5.04,610.52236.9294.9 %5.0
สำนักงานคลังเขต 485,500.801,807.9797.9 %5.04,641.7948.5899.0 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดอุดรธานี3,520.131,652.2253.1 %5.0877.85151.1782.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรภาค 1011,464.2628,297.00-146.8 %0.03,563.64329.9990.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่อุดรธานี17,357.0817,981.11-3.6 %0.04,871.211,082.0777.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองอุดรธานี5,888.463,685.8837.4 %5.0533.9059.3888.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากุดจับ3,571.77402.0088.7 %5.0251.0080.8567.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากุมภวาปี826.96867.00-4.8 %0.0320.2695.0070.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาไชยวาน4,104.92875.5278.7 %5.0215.0074.1465.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุ่งฝน5,587.80300.0094.6 %5.0879.1510.0098.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานายูง0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาน้ำโสม5,550.7894.0098.3 %5.0993.45114.0088.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโนนสะอาด3,850.19241.0093.7 %5.0275.5676.0072.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านดุง3,802.84582.0084.7 %5.0413.12114.0072.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านผือ3,624.97369.0089.8 %5.0362.8876.0079.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเพ็ญ5,587.80361.0093.5 %5.0823.2076.0090.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังสามหมอ3,703.09405.0089.1 %5.0442.0157.0087.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีธาตุ3,570.37464.0087.0 %5.0283.7185.5069.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสร้างคอม3,865.24232.0094.0 %5.0298.769.0097.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองวัวซอ0.00388.000.0 %0.00.0076.000.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองแสง3,518.73325.0090.8 %5.0250.3976.0069.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองหาน3,823.09670.0082.5 %5.0286.6376.0073.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 45,177.626,160.19-19.0 %0.02,363.371,438.7339.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุดรธานี3,177.414,024.00-26.6 %0.0877.84434.0350.6 %5.0
สนง.สรรพสามิตพื้นที่อุดรธานี สาขาเมืองอุดรธานี2,170.091,556.0028.3 %5.0343.69157.0454.3 %5.0
สนง.สรรพสามิตพื้นที่อุดรธานี สาขากุมภวาปี2,473.46478.5080.7 %5.0433.25155.7964.0 %5.0
สนง.สรรพสามิตพื้นที่อุดรธานี สาขาบ้านผือ2,520.47655.0074.0 %5.0477.57245.3948.6 %5.0
สนง.สรรพสามิตพื้นที่อุดรธานี สาขาพ็ญ2,520.47364.0085.6 %5.0447.08146.8367.2 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุดรธานี3,004.711,651.0045.1 %5.0744.73202.3272.8 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดอุดรธานี6,424.606,601.01-2.7 %0.01,224.05843.5531.1 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุดรธานี3,290.121,518.8553.8 %5.0782.76565.7127.7 %5.0
สำนักชลประทานที่ 50.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 53,653.722,125.0041.8 %5.01,590.10769.3751.6 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดอุดรธานี616.56556.949.7 %4.5247.53255.00-3.0 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี9,147.444,716.0048.4 %5.03,197.802,450.5723.4 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดอุดรธานี2,258.984,410.89-95.3 %0.0584.77705.05-20.6 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุดรธานี5,611.174,480.0020.2 %5.01,714.55748.3056.4 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุดรธานี0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 33,971.272,320.0041.6 %5.01,703.152,662.63-56.3 %0.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดอุดรธานี10,526.3517,859.00-69.7 %0.01,752.59599.2865.8 %5.0
ท่าอากาศยานอุดรธานี38,795.74520,358.38-1,241.3 %0.0602.54201.4066.6 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุดรธานี3,576.941,370.0061.7 %5.0953.913,756.30-293.8 %0.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 9 (จ.อุดรธานี)10,689.594,161.6061.1 %5.01,151.600.9599.9 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10 (อุดรธานี)9,663.7611,092.50-14.8 %0.03,704.54160.2795.7 %5.0
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 311,039.1410,225.247.4 %3.54,449.794,296.573.4 %1.5
สถานีอุตุนิยมวิทยาอุดรธานี2,214.042,078.006.1 %3.017.380.9594.5 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดอุดรธานี1,403.820.000.0 %0.0437.3735.9991.8 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดอุดรธานี2,990.00628.7879.0 %5.0763.750.9599.9 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุดรธานี4,339.074,354.68-0.4 %0.01,201.12516.4857.0 %5.0
สำนักงานจังหวัดอุดรธานี7,111.751.00100.0 %5.01,581.440.9599.9 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดอุดรธานี2,975.120.000.0 %0.01,253.101,900.00-51.6 %0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุดรธานี1,281.031,699.00-32.6 %0.0650.22539.9817.0 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานี11,325.4119,832.22-75.1 %0.02,136.63261.3487.8 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุดรธานี4,449.882,918.8334.4 %5.01,201.12488.1059.4 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุดรธานี3,860.553,590.407.0 %3.01,068.00207.0080.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี5,813.673,257.2144.0 %5.01,771.60244.6986.2 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอุดรธานี4,952.702,976.0039.9 %5.01,429.31370.3674.1 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุดรธานี0.005,267.000.0 %0.00.00110.910.0 %0.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอุดรธานี21,603.908,427.0061.0 %5.0525.71301.1942.7 %5.0
เรือนจำกลางอุดรธานี 82,335.1243,854.9046.7 %5.01,648.89900.4145.4 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดอุดรธานี2,883.941,177.0759.2 %5.0630.6457.2290.9 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดอุดรธานี4,219.353,515.9416.7 %5.01,125.06255.4777.3 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอุดรธานี14,974.241,428.0090.5 %5.05,144.70253.9195.1 %5.0
สปจ.อุดรธานี8,981.598,685.003.3 %1.51,570.59763.7051.4 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี3,889.142,522.9835.1 %5.0877.85269.8169.3 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดอุดรธานี5,662.4750,786.33-796.9 %0.01,169.99260.0377.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 (จังหวัดอุดรธานี)6,232.20153.0097.5 %5.02,653.571,161.3756.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 17,083.2711,097.60-56.7 %0.01,402.701,085.4022.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 20.003,188.930.0 %0.00.001,151.450.0 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 39,534.3213,638.62-43.0 %0.01,351.30474.6964.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 444,598.7411,792.0173.6 %5.01,521.35624.4259.0 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุดรธานี8,517.734,056.8852.4 %5.0357.8049.4986.2 %5.0
โสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี12,858.2012,456.173.1 %1.5460.78351.7123.7 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี85,313.70842.1999.0 %5.01,821.18201.1689.0 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี79,512.1724,845.0068.8 %5.01,089.66566.4548.0 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี93,744.8747,555.0049.3 %5.01,171.97950.4018.9 %5.0
วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวอุดรธานี0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี66,950.2129,253.0056.3 %5.01,023.621,377.68-34.6 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี35,705.1020,715.9942.0 %5.01,043.94580.6544.4 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพกุมภวาปี74,686.6033,923.6054.6 %5.01,000.70978.952.2 %1.0
วิทยาลัยการอาชีพบ้านผือ74,659.7313,343.0082.1 %5.01,017.80583.5242.7 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพหนองหาน98,786.2847,037.9652.4 %5.01,016.542,212.35-117.6 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี27,900.9726,599.004.7 %2.04,199.782,497.4040.5 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ ๘ อุดรธานี30,305.2728,185.197.0 %3.01,328.34329.6775.2 %5.0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 82,514.12679.0073.0 %5.01,209.29143.6088.1 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี 4,646.352,705.0041.8 %5.01,061.95523.8450.7 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4 (จ.อุดรธานี)4,891.306,870.00-40.5 %0.01,687.48220.1887.0 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่เขต 2 อุดรธานี3,194.961,792.0043.9 %5.01,223.81247.5679.8 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายภาคที่ 410,678.273,749.4064.9 %5.02,693.24816.3069.7 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุดรธานี0.00361.000.0 %0.00.00399.310.0 %0.0
ตำรวจภูธรจังหวัดอุดรธานี33,710.4116,164.9352.0 %5.03,136.092,382.0324.0 %5.0
รวม 425,244 199,218 0.00 % 57,075 11,895 0.00 %