จังหวัดนนทบุรี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนนทบุรี3,702.91820.0077.9 %234.5449.9678.7 %
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นนทบุรี3,261.631,760.0046.0 %399.3419.0095.2 %
สำนักงานคลังจังหวัดนนทบุรี3,235.731,933.0040.3 %481.7568.5185.8 %
สำนักงานสรรพากรภาค 416,082.5239,000.00-142.5 %4,379.12178.3095.9 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นนทบุรี 232,361.8624,284.0025.0 %2,518.46798.0068.3 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นนทบุรี 145,030.5228,000.0037.8 %3,285.12962.3570.7 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางใหญ่5,257.971,839.0065.0 %258.7085.5067.0 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางบัวทอง6,168.623,871.0037.2 %319.7295.0070.3 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาไทรน้อย4,460.20672.0084.9 %259.7395.0063.4 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองนนทบุรี 15,026.651,497.0070.2 %333.3686.4574.1 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางกรวย3,790.28822.0078.3 %217.1476.0065.0 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองนนทบุรี 27,568.323,580.0052.7 %348.6438.0089.1 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปากเกร็ด 15,537.791,350.0075.6 %290.2199.0065.9 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปากเกร็ด 27,240.153,259.0055.0 %356.9295.0073.4 %
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 10.0013,000.000.0 %0.00685.310.0 %
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นนทบุรี2,703.832,523.006.7 %1,072.92655.5038.9 %
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดนนทบุรี4,283.762,269.0047.0 %900.13548.1939.1 %
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนนทบุรี2,639.951,305.0050.6 %266.22123.5053.6 %
สำนักงานประมงจังหวัดนนทบุรี2,888.901,275.0055.9 %336.72117.7165.0 %
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนนทบุรี3,703.452,171.0041.4 %580.68925.30-59.3 %
สำนักงานเกษตรจังหวัดนนทบุรี2,178.272,155.001.1 %407.840.9599.8 %
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนนทบุรี4,409.951,888.0057.2 %957.15650.8432.0 %
สำนักงานขนส่งจังหวัดนนทบุรี11,939.4627,965.00-134.2 %1,698.8054.2696.8 %
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนนทบุรี3,454.361,594.0053.9 %493.5995.9380.6 %
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 6 นนทบุรี3,919.217,354.00-87.6 %998.75368.1063.1 %
สำนักงานสถิติจังหวัดนนทบุรี3,673.151,046.0071.5 %667.450.9599.9 %
สำนักงานพลังงานจังหวัดนนทบุรี2,883.36350.0087.9 %310.6148.6084.4 %
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนนทบุรี1,832.093,522.00-92.2 %715.87315.0756.0 %
สำนักงานจังหวัดนนทบุรี9,566.7024,814.00-159.4 %1,527.663,112.20-103.7 %
ที่ทำการปกครองจังหวัดนนทบุรี5,195.535,355.00-3.1 %881.11450.6248.9 %
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนนทบุรี16,785.902,200.0086.9 %5,082.46267.9294.7 %
สำนักงานที่ดินจังหวัดนนทบุรี6,178.4415,368.00-148.7 %1,286.76144.0588.8 %
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนนทบุรี11,891.691,062.0091.1 %609.06272.5255.3 %
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนนทบุรี3,776.631,990.0047.3 %520.48483.977.0 %
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนนทบุรี5,131.153,000.0041.5 %728.9695.0087.0 %
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนนทบุรี4,945.555,222.00-5.6 %1,251.91545.6056.4 %
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนนทบุรี7,788.6511,827.00-51.8 %1,140.96126.2488.9 %
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนนทบุรี10,947.106,494.0040.7 %358.90524.59-46.2 %
เรือนจำจังหวัดนนทบุรี50,515.0444,847.0011.2 %812.04455.3543.9 %
รจก.บางขวาง 153,162.48170,232.00-11.1 %1,865.57539.1471.1 %
สำนักงานแรงงานจังหวัดนนทบุรี2,852.91586.0079.5 %253.5650.7980.0 %
สำนักงานจัดหางานจังหวัดนนทบุรี2,795.921,554.0044.4 %367.65458.89-24.8 %
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนนทบุรี3,468.361,443.0058.4 %481.75239.5550.3 %
สปส.จ.นนทบุรี8,798.8515,632.00-77.7 %1,622.71399.0075.4 %
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนนทบุรี3,415.751,223.0064.2 %519.81152.1070.7 %
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนนทบุรี4,664.833,560.0023.7 %542.65232.7557.1 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 230,709.0014,804.0051.8 %616.49340.7344.7 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 192,075.2412,325.0086.6 %345.06370.78-7.5 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 (นนทบุรี และพระนครศรีอยุธยา)34,940.7716,617.0052.4 %1,401.25294.6279.0 %
โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนนทบุรี0.000.000.0 %0.000.000.0 %
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนนทบุรี0.002,620.000.0 %0.00329.970.0 %
วิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี0.0018,344.000.0 %0.00856.950.0 %
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี11,842.0417,029.00-43.8 %2,093.96905.2356.8 %
สถาบันโรคทรวงอก729,090.13552,052.0024.3 %11,786.531,107.5690.6 %
สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ229,087.52112,000.0051.1 %347.10415.62-19.7 %
สถาบันทันตกรรม66,639.3660,000.0010.0 %233.1493.9159.7 %
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4 (นนทบุุรี)ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ492.1985.5082.6 %
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรี 3,636.432,679.0026.3 %618.74454.2626.6 %
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนนทบุรี2,902.88790.0072.8 %272.5794.7165.3 %
ตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรี0.000.000.0 %0.000.000.0 %
รวม 1,712,040 1,272,809 25.66 % 61,151 19,364 68.33 %