จังหวัดนนทบุรี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนนทบุรี3,702.91820.0077.9 %5.0234.5449.9678.7 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นนทบุรี3,373.621,760.0047.8 %5.0399.3419.0095.2 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดนนทบุรี3,235.731,933.0040.3 %5.0481.7568.5185.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรภาค 416,082.5239,000.00-142.5 %0.04,379.12178.3095.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นนทบุรี 145,030.5228,000.0037.8 %5.03,285.12962.3570.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นนทบุรี 232,361.8624,284.0025.0 %5.02,518.46798.0068.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาไทรน้อย4,460.20672.0084.9 %5.0259.7395.0063.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองนนทบุรี 15,026.651,497.0070.2 %5.0333.3686.4574.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองนนทบุรี 27,568.323,580.0052.7 %5.0348.6438.0089.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปากเกร็ด 15,537.791,350.0075.6 %5.0290.2199.0065.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปากเกร็ด 27,240.153,259.0055.0 %5.0356.9295.0073.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางกรวย3,790.28822.0078.3 %5.0217.1476.0065.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางบัวทอง6,168.623,871.0037.2 %5.0319.7295.0070.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางใหญ่5,257.971,839.0065.0 %5.0258.7085.5067.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 10.0013,000.000.0 %0.00.00685.310.0 %0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นนทบุรี2,703.832,523.006.7 %3.01,072.92655.5038.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดนนทบุรี4,283.762,269.0047.0 %5.0900.13548.1939.1 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนนทบุรี2,639.951,305.0050.6 %5.0367.65123.5066.4 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดนนทบุรี2,888.901,275.0055.9 %5.0336.72117.7165.0 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนนทบุรี3,703.452,171.0041.4 %5.0580.68925.30-59.3 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดนนทบุรี2,178.272,155.001.1 %0.5407.840.9599.8 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนนทบุรี4,409.951,542.0065.0 %5.0957.15650.8432.0 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดนนทบุรี11,939.4627,965.00-134.2 %0.01,698.8054.2696.8 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนนทบุรี3,454.361,594.0053.9 %5.0493.5995.9380.6 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 6 นนทบุรี3,920.487,354.00-87.6 %0.0974.34368.1062.2 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดนนทบุรี3,673.151,046.0071.5 %5.0667.450.9599.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดนนทบุรี2,883.36350.0087.9 %5.0310.6148.6084.4 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนนทบุรี1,832.093,522.00-92.2 %0.0715.87315.0756.0 %5.0
สำนักงานจังหวัดนนทบุรี9,566.7024,814.00-159.4 %0.01,527.663,112.20-103.7 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดนนทบุรี5,004.073,778.0024.5 %5.0805.05450.6244.0 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนนทบุรี16,785.902,200.0086.9 %5.05,082.46267.9294.7 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดนนทบุรี6,178.4415,368.00-148.7 %0.01,337.47144.0589.2 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนนทบุรี11,891.691,062.0091.1 %5.0609.06272.5255.3 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนนทบุรี3,776.631,990.0047.3 %5.0520.48248.1952.3 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนนทบุรี5,131.152,300.0055.2 %5.0728.96200.7072.5 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนนทบุรี6,289.485,222.0017.0 %5.01,251.91545.6056.4 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนนทบุรี7,788.6511,827.00-51.8 %0.01,140.96126.2488.9 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนนทบุรี10,947.106,494.0040.7 %5.0358.90524.59-46.2 %0.0
รจก.บางขวาง 153,162.48170,232.00-11.1 %0.01,865.57539.1471.1 %5.0
เรือนจำจังหวัดนนทบุรี50,515.0444,847.0011.2 %5.0812.04455.3543.9 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดนนทบุรี2,852.91586.0079.5 %5.0253.5650.7980.0 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดนนทบุรี2,795.921,554.0044.4 %5.0367.65458.89-24.8 %0.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนนทบุรี3,468.361,443.0058.4 %5.0481.75239.5550.3 %5.0
สปส.จ.นนทบุรี8,798.8515,632.00-77.7 %0.01,622.71399.0075.4 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนนทบุรี3,415.751,223.0064.2 %5.0519.81152.1070.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนนทบุรี4,664.833,560.0023.7 %5.0542.65232.7557.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 (นนทบุรี และพระนครศรีอยุธยา)34,940.7716,617.0052.4 %5.01,401.25294.6279.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 192,075.2412,325.0086.6 %5.0345.06370.78-7.5 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 230,709.0014,804.0051.8 %5.0616.49340.7344.7 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนนทบุรี4,198.852,620.0037.6 %5.0326.48329.97-1.1 %0.0
โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนนทบุรี0.009,569.000.0 %0.00.00429.020.0 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี51,506.8118,344.0064.4 %5.0424.44856.95-101.9 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี11,842.0417,029.00-43.8 %0.02,093.96905.2356.8 %5.0
สถาบันโรคทรวงอก729,090.13552,052.0024.3 %5.011,786.531,107.5690.6 %5.0
สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ229,087.52112,000.0051.1 %5.0347.10415.62-19.7 %0.0
สถาบันทันตกรรม88,521.5160,000.0032.2 %5.0233.1493.9159.7 %5.0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4 (นนทบุุรี)ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ5.0492.1925.0894.9 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรี 3,636.432,679.0026.3 %5.0618.74454.2626.6 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนนทบุรี2,902.88790.0072.8 %5.0272.5794.7165.3 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรี11,335.8022,800.00-101.1 %0.05,098.049,920.00-94.6 %0.0
รวม 1,712,040 1,272,809 25.66 % 61,151 19,364 68.33 %