จังหวัดเลย
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเลย2,395.68808.0066.3 %5.0551.34160.4670.9 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเลย22,675.199,970.5056.0 %5.077.61265.76-242.4 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย10,393.9810,066.503.2 %1.551.7353.67-3.7 %0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดเลย24,162.4212,210.5649.5 %5.0126.1971.7443.1 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เลย2,477.221,747.0029.5 %5.0627.41385.2738.6 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดเลย3,049.922,130.0030.2 %5.0396.3598.3175.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่เลย15,098.9412,488.0017.3 %5.02,865.96440.8084.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเชียงคาน4,534.44485.0089.3 %5.0339.0657.0083.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาภูเรือ3,473.81464.0086.6 %5.0218.7657.0073.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าลี่3,750.12428.0088.6 %5.0300.0157.0081.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาภูกระดึง4,386.69619.0085.9 %5.0287.1057.0080.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาแห้ว649.8324.0096.3 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาผาขาว840.00225.0073.2 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปากชม3,374.88537.0084.1 %5.0397.5957.0085.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาด่านซ้าย3,651.48392.0089.3 %5.0453.6890.2580.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังสะพุง4,141.261,169.0071.8 %5.0377.6890.2576.1 %5.0
สำนักงานสรรากรพื้นที่สาขาเอราวัณ3,412.92681.0080.0 %5.0234.4957.0075.7 %5.0
ด่านศุลกากรเชียงคาน2,979.334,003.20-34.4 %0.0835.55361.9656.7 %5.0
ด่านศุลกากรท่าลี่9,034.268,470.526.2 %3.01,479.18608.1158.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เลย4,336.294,375.80-0.9 %0.01,407.07956.6632.0 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเลย2,456.07875.0064.4 %5.01,548.34140.3290.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดเลย3,776.131,286.0065.9 %5.0988.72436.1155.9 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเลย2,997.27656.0078.1 %5.0760.52459.1639.6 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดเลย2,718.57319.4888.2 %5.01,586.38437.0772.4 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเลย4,258.261,523.0064.2 %5.0969.91329.1566.1 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดเลย1,912.981,712.0010.5 %5.0541.07457.9015.4 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเลย4,864.201,949.6059.9 %5.01,616.24641.2760.3 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดเลย3,851.681,890.0050.9 %5.01,045.76115.6388.9 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดเลย5,291.9712,116.97-129.0 %0.01,330.99230.8582.7 %5.0
ท่าอากาศยานเลย54,102.0336,159.9933.2 %5.0564.12486.0413.8 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเลย3,282.302,028.0038.2 %5.0931.65182.6780.4 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดเลย1,655.55882.0046.7 %5.072.5869.584.1 %2.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาเลย(กลุ่มงานอากาศเกษตร)1,136.70293.0074.2 %5.068.2471.69-5.1 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดเลย2,961.451,022.0065.5 %5.0836.1136.0195.7 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดเลย2,571.06512.0080.1 %5.0627.41198.7968.3 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเลย3,190.232,437.6223.6 %5.0568.33255.8255.0 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดเลย3,821.012,852.0025.4 %5.01,102.79833.3324.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเลย1,026.001,461.00-42.4 %0.0581.12271.5353.3 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดเลย4,312.527,002.38-62.4 %0.01,254.9376.7193.9 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเลย10,964.791,936.0082.3 %5.0912.65443.9451.4 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเลย3,084.051,834.0040.5 %5.0817.5668.4391.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเลย4,078.293,019.0026.0 %5.014,623.86376.6897.4 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเลย4,133.042,078.2549.7 %5.01,159.881,095.235.6 %2.5
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเลย2,867.312,250.0021.5 %5.0684.4665.5490.4 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดเลย10,907.912,452.0077.5 %5.0874.61277.6068.3 %5.0
เรือนจำจังหวัดเลย35,113.2324,530.2830.1 %5.01,000.02216.2378.4 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดเลย3,106.95294.5190.5 %5.01,546.8686.7994.4 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดเลย3,344.371,239.0063.0 %5.0950.68149.0984.3 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเลย726.81520.0028.5 %5.0684.45277.7359.4 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดเลย (สปส.จ.เลย)4,242.693,808.5010.2 %5.0988.7238,575.73-3,801.6 %0.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเลย3,321.721,851.0044.3 %5.0931.66234.0874.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเลย4,418.581,391.2068.5 %5.0558.33900.00-61.2 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 (จังหวัดเลย และหนองบัวลำภู)139,612.737,327.6894.8 %5.0334.98456.00-36.1 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 213,929.8746,303.67-232.4 %0.01,545.77478.9769.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 38,773.274,500.0048.7 %5.01,643.78427.5074.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 134,662.3018,867.9945.6 %5.01,695.51386.0277.2 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเลย30,747.972,072.7893.3 %5.0343.97369.64-7.5 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคเลย67,026.0038,040.0043.2 %5.01,586.17542.1365.8 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย58,807.0858,209.081.0 %0.51,002.69346.5865.4 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพด่านซ้าย0.002,633.470.0 %0.00.00341.050.0 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพวังสะพุง48,004.9511,633.0075.8 %5.01,020.941,454.15-42.4 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย8,078.2211,774.90-45.8 %0.02,162.721,545.2528.6 %5.0
โรงพยาบาลเลย365,777.09420,053.59-14.8 %0.06,880.4215,495.36-125.2 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเลย 3,286.282,434.0025.9 %5.0950.68459.7151.6 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเลย2,737.711,525.0044.3 %5.0646.410.9599.9 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดเลย 14,099.4611,752.3516.6 %5.04,326.714,249.391.8 %0.5
รวม 996,006 719,923 27.72 % 73,865 49,759 32.64 %