จังหวัดเลย
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเลย2,395.68808.0066.3 %551.34160.4670.9 %
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเลย22,675.199,970.5056.0 %77.61265.76-242.4 %
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย10,393.9810,066.503.2 %51.7353.67-3.7 %
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดเลย24,162.4212,210.5649.5 %126.1971.7443.1 %
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เลย2,477.221,747.0029.5 %627.41385.2738.6 %
สำนักงานคลังจังหวัดเลย3,049.922,130.0030.2 %396.3598.3175.2 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่เลย15,098.9412,488.0017.3 %2,865.96440.8084.6 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเชียงคาน4,534.44485.0089.3 %339.0657.0083.2 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปากชม3,374.88537.0084.1 %397.5957.0085.7 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาภูเรือ3,473.81464.0086.6 %218.7657.0073.9 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาด่านซ้าย3,651.48392.0089.3 %453.6890.2580.1 %
สำนักงานสรรากรพื้นที่สาขาเอราวัณ3,412.92681.0080.0 %234.4957.0075.7 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาแห้ว649.8324.0096.3 %437.170.9599.8 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังสะพุง4,141.261,169.0071.8 %377.6890.2576.1 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาผาขาว840.00225.0073.2 %ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาภูกระดึง4,386.69619.0085.9 %287.1057.0080.1 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าลี่3,750.12428.0088.6 %300.0157.0081.0 %
ด่านศุลกากรท่าลี่9,034.268,470.526.2 %1,479.18608.1158.9 %
ด่านศุลกากรเชียงคาน2,979.334,003.20-34.4 %835.55361.9656.7 %
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เลย4,336.294,375.80-0.9 %1,407.07956.6632.0 %
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเลย2,456.07875.0064.4 %1,548.34140.3290.9 %
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดเลย3,776.131,286.0065.9 %988.72436.1155.9 %
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเลย2,997.27656.0078.1 %760.52459.1639.6 %
สำนักงานประมงจังหวัดเลย2,718.57319.4888.2 %1,586.38437.0772.4 %
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเลย4,279.861,523.0064.4 %969.91329.1566.1 %
สำนักงานเกษตรจังหวัดเลย1,911.481,712.0010.4 %541.0712,632.00-2,234.6 %
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเลย4,864.201,949.6059.9 %1,616.24641.2760.3 %
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดเลย3,851.681,890.0050.9 %1,045.76115.6388.9 %
สำนักงานขนส่งจังหวัดเลย5,291.9712,116.97-129.0 %1,330.99230.8582.7 %
ท่าอากาศยานเลย54,119.5822,916.2057.7 %564.12615.60-9.1 %
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเลย3,282.302,028.0038.2 %931.65182.6780.4 %
สถานีอุตุนิยมวิทยาเลย(กลุ่มงานอากาศเกษตร)1,136.70293.0074.2 %68.2471.69-5.1 %
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดเลย1,655.551.0099.9 %72.580.9598.7 %
สำนักงานสถิติจังหวัดเลย2,978.671,022.0065.7 %836.1136.0195.7 %
สำนักงานพลังงานจังหวัดเลย2,571.06512.0080.1 %627.41198.7968.3 %
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเลย3,190.232,437.6223.6 %568.33255.8255.0 %
ที่ทำการปกครองจังหวัดเลย3,821.012,852.0025.4 %1,102.79833.3324.4 %
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเลย1,026.001,461.00-42.4 %581.12271.5353.3 %
สำนักงานที่ดินจังหวัดเลย4,312.527,002.38-62.4 %1,254.9376.7193.9 %
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเลย10,964.791,936.0082.3 %912.65443.9451.4 %
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเลย3,084.051,834.0040.5 %817.5668.4391.6 %
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเลย4,078.293,019.0026.0 %14,623.86376.6897.4 %
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเลย4,133.042,078.2549.7 %1,159.881,095.235.6 %
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเลย2,921.582,250.0023.0 %703.4865.5490.7 %
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดเลย10,907.912,452.0077.5 %874.61277.6068.3 %
เรือนจำจังหวัดเลย35,113.2324,530.2830.1 %1,000.02216.2378.4 %
สำนักงานแรงงานจังหวัดเลย3,106.95294.5190.5 %1,546.8686.7994.4 %
สำนักงานจัดหางานจังหวัดเลย3,344.371,239.0063.0 %950.68149.0984.3 %
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเลย726.81520.0028.5 %684.4550.0392.7 %
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดเลย (สปส.จ.เลย)4,242.693,808.5010.2 %988.72306.8769.0 %
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเลย3,321.721,851.0044.3 %931.66234.0874.9 %
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเลย4,418.581,391.2068.5 %558.33900.00-61.2 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 (จังหวัดเลย และหนองบัวลำภู)139,612.737,327.6894.8 %334.980.000.0 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 134,662.3018,867.9945.6 %1,695.51386.0277.2 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 38,773.274,554.6948.1 %1,643.78746.9854.6 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 20.0046,303.670.0 %0.00728.450.0 %
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเลย30,747.972,072.7893.3 %343.97367.09-6.7 %
วิทยาลัยเทคนิคเลย0.0038,040.000.0 %0.00542.130.0 %
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย58,807.0858,209.081.0 %1,002.69346.5865.4 %
วิทยาลัยการอาชีพด่านซ้าย0.002,633.470.0 %0.00341.050.0 %
วิทยาลัยการอาชีพวังสะพุง0.0011,633.000.0 %0.001,454.150.0 %
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย8,078.2211,774.90-45.8 %2,162.721,545.2528.6 %
โรงพยาบาลเลย365,777.09420,053.59-14.8 %6,880.4215,495.36-125.2 %
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเลย 3,286.282,434.0025.9 %950.68459.7151.6 %
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเลย2,737.711,525.0044.3 %646.410.9599.9 %
ตำรวจภูธรจังหวัดเลย 14,099.4611,752.3516.6 %4,326.714,249.391.8 %
รวม 996,006 719,923 27.72 % 73,865 49,759 32.64 %