จังหวัดหนองคาย
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองคาย3,332.68145.0095.6 %394.90100.6174.5 %
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดหนองคาย24,199.0124,780.27-2.4 %79.99143.72-79.7 %
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่หนองคาย3,318.481,920.0042.1 %451.95323.9528.3 %
สำนักงานคลังจังหวัดหนองคาย3,051.641,762.0042.3 %553.6035.4093.6 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่หนองคาย18,736.2110,880.0041.9 %2,600.76499.7080.8 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าบ่อ4,686.16410.0091.3 %306.44107.2765.0 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสังคม4,425.60420.0090.5 %430.68106.2175.3 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพนพิสัย5,195.18541.0089.6 %303.63107.4664.6 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเฝ้าไร่4,179.75390.0090.7 %356.96101.9771.4 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขารัตนวาปี4,293.29232.0094.6 %442.200.000.0 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีเชียงใหม่4,489.79621.0086.2 %343.45106.9468.9 %
สำนักงานศุลกากรภาคที่ 24,807.395,437.32-13.1 %1,079.48120.7588.8 %
ด่านศุลกากรหนองคาย57,147.3639,558.1930.8 %2,055.74705.8065.7 %
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่หนองคาย5,454.194,053.4125.7 %1,219.161,027.9015.7 %
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดหนองคาย1,407.822,946.32-109.3 %501.46308.7538.4 %
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองคาย3,907.462,963.0024.2 %794.24874.09-10.1 %
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองคาย3,246.401,067.0067.1 %706.59433.9738.6 %
สำนักงานประมงจังหวัดหนองคาย5,083.41810.0084.1 %528.01179.3466.0 %
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดหนองคาย7,398.702,060.0072.2 %1,452.261,417.402.4 %
สำนักงานเกษตรจังหวัดหนองคาย2,431.731,620.0033.4 %524.39878.75-67.6 %
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดหนองคาย3,653.163,371.437.7 %743.76607.0718.4 %
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดหนองคาย5,235.224,489.0214.3 %948.32156.5083.5 %
สำนักงานขนส่งจังหวัดหนองคาย6,441.502,456.0061.9 %1,231.61422.0265.7 %
สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองคาย3,554.951,620.0054.4 %699.160.000.0 %
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดหนองคาย1,606.02510.0068.2 %60.6065.77-8.5 %
สำนักงานสถิติจังหวัดหนองคาย0.001,517.000.0 %0.0097.950.0 %
สำนักงานพลังงานจังหวัดหนองคาย3,213.93493.0084.7 %528.01478.809.3 %
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดหนองคาย4,076.133,732.008.4 %851.29323.5462.0 %
สำนักงานจังหวัดหนองคาย0.000.000.0 %0.000.000.0 %
ที่ทำการปกครองจังหวัดหนองคาย3,943.568,710.99-120.9 %946.40516.8045.4 %
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองคาย2,254.493,393.00-50.5 %729.95190.0074.0 %
สำนักงานที่ดินจังหวัดหนองคาย5,129.3212,834.45-150.2 %1,079.4843.1296.0 %
3,925.804,138.00-5.4 %547.03504.187.8 %
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองคาย3,593.043,060.0014.8 %718.17326.0054.6 %
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดหนองคาย5,091.805,051.120.8 %832.27319.8361.6 %
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย5,715.692,044.8564.2 %661.13238.9363.9 %
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดหนองคาย3,234.291,995.7338.3 %489.9850.3089.7 %
สถานพินิจฯหนองคาย11,431.143,013.0073.6 %667.69307.7753.9 %
รจจ.หนองคาย 59,860.9030,525.2449.0 %672.63408.6739.2 %
สำนักงานแรงงานจังหวัดหนองคาย2,545.561,276.0049.9 %394.89126.4968.0 %
สำนักงานจัดหางานจังหวัดหนองคาย3,934.712,919.5425.8 %899.72765.6314.9 %
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดหนองคาย3,030.41939.0069.0 %470.97333.5329.2 %
สปส.จ.หนองคาย4,749.304,229.8410.9 %876.87460.1747.5 %
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดหนองคาย3,793.201,612.0057.5 %699.16157.9577.4 %
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดหนองคาย4,150.822,100.0049.4 %775.22513.9533.7 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 113,827.9416,352.64-18.3 %1,437.16754.7747.5 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 272,769.0823,456.5067.8 %1,496.201,304.6112.8 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 (จังหวัดหนองคาย)14,117.267,100.0049.7 %1,377.97652.4052.7 %
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดหนองคาย3,201.083,174.000.8 %314.3559.3581.1 %
วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย80,631.9275,441.996.4 %1,273.591,513.32-18.8 %
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมและการต่อเรือหนองคาย28,360.6113,012.0054.1 %699.55521.4525.5 %
วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย70,354.8723,968.0065.9 %586.62381.0335.0 %
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย10,059.0617,084.31-69.8 %1,590.861,792.51-12.7 %
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองคาย 3,714.371,750.0052.9 %585.06353.4739.6 %
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดหนองคาย3,315.38764.0077.0 %489.98503.28-2.7 %
ตำรวจภูธรจังหวัดหนองคาย39,669.3115,190.0061.7 %2,864.504,023.70-40.5 %
รวม 664,978 404,424 39.18 % 43,225 26,757 38.10 %