จังหวัดหนองคาย
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองคาย3,332.68145.0095.6 %5.0394.90100.6174.5 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดหนองคาย24,091.4024,780.27-2.9 %0.079.99143.72-79.7 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่หนองคาย3,318.481,920.0042.1 %5.0451.95323.9528.3 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดหนองคาย3,051.641,762.0042.3 %5.0553.6035.4093.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่หนองคาย18,736.2110,880.0041.9 %5.02,600.76499.7080.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีเชียงใหม่4,489.79621.0086.2 %5.0343.45106.9468.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าบ่อ4,686.16410.0091.3 %5.0306.44107.2765.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเฝ้าไร่4,179.75390.0090.7 %5.0356.96101.9771.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขารัตนวาปี4,293.29232.0094.6 %5.0442.200.000.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสังคม4,425.60420.0090.5 %5.0430.68106.2175.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพนพิสัย5,195.18541.0089.6 %5.0303.63107.4664.6 %5.0
สำนักงานศุลกากรภาคที่ 24,807.395,437.32-13.1 %0.01,079.48120.7588.8 %5.0
ด่านศุลกากรหนองคาย56,814.8943,721.1723.0 %5.02,055.74250.9887.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่หนองคาย5,454.194,053.4125.7 %5.01,219.161,027.9015.7 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดหนองคาย4,566.282,946.3235.5 %5.0718.17308.7557.0 %5.0
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองคาย3,907.462,963.0024.2 %5.0794.24874.09-10.1 %0.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองคาย3,246.401,067.0067.1 %5.0706.59433.9738.6 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดหนองคาย5,083.41810.0084.1 %5.0528.01179.3466.0 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดหนองคาย7,398.702,060.0072.2 %5.01,668.991,417.4015.1 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดหนองคาย2,431.731,620.0033.4 %5.0524.39878.75-67.6 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดหนองคาย3,653.163,371.437.7 %3.5743.76607.0718.4 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดหนองคาย5,235.224,489.0214.3 %5.0948.32156.5083.5 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดหนองคาย6,441.502,456.0061.9 %5.01,231.61422.0265.7 %5.0
สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองคาย3,554.951,620.0054.4 %5.0699.160.000.0 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดหนองคาย1,606.02510.0068.2 %5.060.602.8595.3 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดหนองคาย0.001,517.000.0 %0.00.0097.950.0 %0.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดหนองคาย3,213.93493.0084.7 %5.0528.01478.809.3 %4.5
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดหนองคาย4,076.133,732.008.4 %4.0851.29323.5462.0 %5.0
สำนักงานจังหวัดหนองคาย0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดหนองคาย3,943.568,710.99-120.9 %0.0946.40516.8045.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองคาย2,254.493,393.00-50.5 %0.0729.95190.0074.0 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดหนองคาย5,129.3212,834.45-150.2 %0.01,079.4843.1296.0 %5.0
3,925.804,138.00-5.4 %0.0547.03504.187.8 %3.5
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองคาย3,593.043,060.0014.8 %5.0718.17326.0054.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดหนองคาย5,091.804,377.0014.0 %5.0832.27312.5162.5 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย5,715.692,044.8564.2 %5.0661.13238.9363.9 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดหนองคาย3,234.291,995.7338.3 %5.0489.9850.3089.7 %5.0
สถานพินิจฯหนองคาย11,431.143,013.0073.6 %5.0667.69307.7753.9 %5.0
รจจ.หนองคาย 59,860.9030,525.2449.0 %5.0672.63408.6739.2 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดหนองคาย2,545.561,276.0049.9 %5.0394.89126.4968.0 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดหนองคาย3,934.712,919.5425.8 %5.0899.72765.6314.9 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดหนองคาย3,030.41939.0069.0 %5.0470.97333.5329.2 %5.0
สปส.จ.หนองคาย4,749.304,229.8410.9 %5.0876.87460.1747.5 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดหนองคาย3,793.201,612.0057.5 %5.0699.16157.9577.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดหนองคาย4,150.822,100.0049.4 %5.0775.22513.9533.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 113,843.2616,352.64-18.1 %0.01,440.62754.7747.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 272,769.0823,456.5067.8 %5.01,496.201,304.6112.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 (จังหวัดหนองคาย)14,117.267,100.0049.7 %5.01,377.97652.4052.7 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดหนองคาย3,201.083,174.000.8 %0.5314.3559.3581.1 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย80,631.9263,371.9921.4 %5.01,273.591,066.7416.2 %5.0
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมและการต่อเรือหนองคาย28,360.6113,012.0054.1 %5.0699.55521.4525.5 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย70,354.8723,968.0065.9 %5.0586.62378.7935.4 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย10,225.5517,084.31-67.1 %0.01,596.501,745.71-9.3 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองคาย 3,714.371,750.0052.9 %5.0585.06353.4739.6 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดหนองคาย3,315.38764.0077.0 %5.0489.98503.28-2.7 %0.0
ตำรวจภูธรจังหวัดหนองคาย39,669.3115,190.0061.7 %5.02,864.504,023.70-40.5 %0.0
รวม 664,978 404,424 39.18 % 43,225 26,757 38.10 %