จังหวัดมหาสารคาม
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดมหาสารคาม610.71864.00-41.5 %467.00134.1271.3 %
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดมหาสารคาม22,016.5512,986.7041.0 %122.7371.7341.6 %
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่มหาสารคาม2,933.451,504.0048.7 %581.09112.0280.7 %
สำนักงานคลังจังหวัดมหาสารคาม2,954.492,779.005.9 %619.1256.2090.9 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่มหาสารคาม16,478.4611,360.0031.1 %3,148.23841.8873.3 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโกสุมพิสัย4,566.58628.0086.2 %302.1386.9971.2 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากุดรัง3,534.70310.0091.2 %184.629.7694.7 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาเชือก3,457.85464.0086.6 %278.8810.4396.3 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวาปีปทุม4,392.10638.0085.5 %277.8282.1170.4 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพยัคฆภูมิพิสัย3,900.24516.0086.8 %354.8999.6471.9 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองมหาสารคาม4,753.301,568.0067.0 %381.1411.8596.9 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบรบือ3,801.66639.0083.2 %267.3385.4968.0 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาดูน3,961.12366.0090.8 %226.479.8995.6 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากันทรวิชัย3,965.77428.0089.2 %210.1682.1060.9 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเชียงยืน3,482.28617.0082.3 %316.3881.1574.3 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขายางสีสุราช3,547.25232.0093.5 %308.4179.9574.1 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแกดำ3,523.07375.0089.4 %158.8210.0993.6 %
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่มหาสารคาม4,391.341,716.4960.9 %828.30437.0047.2 %
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่มหาสารคาม สาขาเมืองมหาสารคาม2,587.221,546.0040.2 %ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่มหาสารคาม สาขาบรบือ2,180.04639.0070.7 %ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดมหาสารคาม3,532.881,326.0062.5 %809.28637.8021.2 %
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม3,289.121,600.0051.4 %457.97390.0714.8 %
สำนักงานประมงจังหวัดมหาสารคาม3,015.301,071.0064.5 %619.120.9599.8 %
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม7,512.944,058.0146.0 %2,368.591,371.1642.1 %
สำนักงานเกษตรจังหวัดมหาสารคาม2,595.054,612.74-77.8 %576.62786.92-36.5 %
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม5,166.512,476.2152.1 %1,474.841,190.7619.3 %
ส.ป.ก. มหาสารคาม3,914.072,196.0043.9 %896.45182.4979.6 %
สำนักงานขนส่งจังหวัดมหาสารคาม4,906.6215,900.80-224.1 %999.44250.2275.0 %
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดมหาสารคาม3,192.242,099.4734.2 %771.25645.9416.2 %
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดมหาสารคาม1,600.37498.0068.9 %58.1731.5445.8 %
สำนักงานสถิติจังหวัดมหาสารคาม2,940.24975.0066.8 %463.9672.2884.4 %
สำนักงานพลังงานจังหวัดมหาสารคาม3,099.98555.0082.1 %562.07205.9763.4 %
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดมหาสารคาม3,701.073,793.40-2.5 %866.33210.2275.7 %
สำนักงานจังหวัดมหาสารคาม5,294.0838,139.63-620.4 %1,379.762,199.90-59.4 %
ที่ทำการปกครองจังหวัดมหาสารคาม4,344.656,859.00-57.9 %876.14740.7815.4 %
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมหาสารคาม602.222,358.00-291.6 %309.70199.3235.6 %
สำนักงานที่ดินจังหวัดมหาสารคาม8,546.579,756.30-14.2 %2,157.5071.5096.7 %
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดมหาสารคาม1,396.071,661.00-19.0 %475.87520.83-9.4 %
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดมหาสารคาม3,923.292,204.0043.8 %699.71275.4660.6 %
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดมหาสารคาม4,612.155,198.00-12.7 %885.350.9599.9 %
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดมหาสารคาม5,104.912,041.0060.0 %923.36215.2076.7 %
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดมหาสารคาม6,347.222,434.2361.6 %676.4033.2995.1 %
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดมหาสารคาม11,409.902,529.0077.8 %733.22426.0641.9 %
เรือนจำจังหวัดมหาสารคาม 37,503.9537,037.351.2 %823.54924.15-12.2 %
สำนักงานแรงงานจังหวัดมหาสารคาม3,139.612,831.009.8 %600.11393.3434.5 %
สำนักงานจัดหางานจังหวัดมหาสารคาม4,065.113,784.006.9 %548.75206.9262.3 %
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดมหาสารคาม2,752.241,483.0046.1 %543.07321.5840.8 %
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดมหาสารคาม4,018.415,763.00-43.4 %866.31302.8765.0 %
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดมหาสารคาม3,478.071,747.0049.8 %714.20537.1424.8 %
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดมหาสารคาม0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 (จังหวัดมหาสารคาม)25,711.639,122.8864.5 %1,798.45189.1389.5 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 19,188.8220,591.63-124.1 %1,345.66399.2270.3 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 320,839.969,645.9453.7 %1,052.77903.6014.2 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 252,221.4016,675.0068.1 %18,708.53720.7096.1 %
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดมหาสารคาม10,744.072,794.0074.0 %346.90150.6956.6 %
วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม175,673.1731,254.0082.2 %846.71442.7047.7 %
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม33,963.1435,677.00-5.0 %910.651,782.36-95.7 %
วิทยาลัยสารพัดช่างมหาสารคาม17,321.01118.1799.3 %692.21736.72-6.4 %
วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม74,872.8648,528.0035.2 %1,545.651,134.7526.6 %
วิทยาลัยการอาชีพพยัคฆภูมิพิสัย0.0013,904.000.0 %0.00593.030.0 %
วิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม66,075.4416,428.0075.1 %732.46501.0031.6 %
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม8,096.0624,499.00-202.6 %1,756.241,536.2812.5 %
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดมหาสารคาม 3,268.901,963.0039.9 %714.21368.5848.4 %
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมหาสารคาม3,007.54918.0069.5 %562.07330.8141.1 %
ตำรวจภูธรจังหวัดมหาสารคาม41,802.9017,065.3859.2 %5,940.503,022.3549.1 %
รวม 798,830 442,443 44.61 % 70,124 27,867 60.26 %