จังหวัดมหาสารคาม
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดมหาสารคาม2,653.72864.0067.4 %5.0467.00134.1271.3 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดมหาสารคาม22,016.5512,986.7041.0 %5.0122.7371.7341.6 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่มหาสารคาม2,791.851,504.0046.1 %5.0524.04112.0278.6 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดมหาสารคาม2,954.492,779.005.9 %2.5619.1256.2090.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่มหาสารคาม16,478.4611,360.0031.1 %5.03,148.23841.8873.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาเชือก3,457.85464.0086.6 %5.0278.8810.4396.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองมหาสารคาม4,753.301,568.0067.0 %5.0381.14101.3473.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบรบือ3,801.66639.0083.2 %5.0267.3385.4968.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาดูน3,961.12366.0090.8 %5.0226.479.8995.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวาปีปทุม4,392.10638.0085.5 %5.0277.8282.1170.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพยัคฆภูมิพิสัย3,900.24516.0086.8 %5.0354.8999.6471.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเชียงยืน3,482.28617.0082.3 %5.0316.3881.1574.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขายางสีสุราช3,547.25232.0093.5 %5.0308.4179.9574.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแกดำ3,523.07375.0089.4 %5.0158.8210.0993.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากันทรวิชัย3,965.77428.0089.2 %5.0210.1682.1060.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโกสุมพิสัย4,566.58628.0086.2 %5.0302.1386.9971.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากุดรัง3,534.70310.0091.2 %5.0184.629.7694.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่มหาสารคาม4,391.341,716.4960.9 %5.0828.30437.0047.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่มหาสารคาม สาขาเมืองมหาสารคาม2,366.351,546.0034.7 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่มหาสารคาม สาขาบรบือ2,180.04654.9070.0 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดมหาสารคาม3,532.881,326.0062.5 %5.0809.28637.8021.2 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม3,289.121,600.0051.4 %5.0457.97390.0714.8 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดมหาสารคาม3,015.301,071.0064.5 %5.0619.120.9599.8 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม7,701.734,058.0147.3 %5.02,444.661,371.1643.9 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดมหาสารคาม2,595.054,612.74-77.8 %0.0576.62786.92-36.5 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม5,355.302,476.2153.8 %5.01,550.911,190.7623.2 %5.0
ส.ป.ก. มหาสารคาม3,914.072,196.0043.9 %5.0896.45182.4979.6 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดมหาสารคาม5,237.0115,900.80-203.6 %0.01,132.55250.2277.9 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดมหาสารคาม3,192.242,099.4734.2 %5.0771.25645.9416.2 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดมหาสารคาม1,600.37498.0068.9 %5.058.1731.5445.8 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดมหาสารคาม2,940.24975.0066.8 %5.0463.9672.2884.4 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดมหาสารคาม3,099.98555.0082.1 %5.0562.07205.9763.4 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดมหาสารคาม3,701.073,793.40-2.5 %0.0866.33210.2275.7 %5.0
สำนักงานจังหวัดมหาสารคาม5,294.0838,139.63-620.4 %0.01,379.762,199.90-59.4 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดมหาสารคาม4,344.656,859.00-57.9 %0.0876.14740.7815.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมหาสารคาม602.222,358.00-291.6 %0.0309.70199.3235.6 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดมหาสารคาม8,546.579,756.30-14.2 %0.02,157.5071.5096.7 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดมหาสารคาม1,396.071,661.00-19.0 %0.0475.87520.83-9.4 %0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดมหาสารคาม3,923.292,204.0043.8 %5.0699.71275.4660.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดมหาสารคาม4,612.155,198.00-12.7 %0.0885.350.9599.9 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดมหาสารคาม5,104.912,041.0060.0 %5.0923.36215.2076.7 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดมหาสารคาม6,347.222,434.2361.6 %5.0676.4033.2995.1 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดมหาสารคาม11,409.902,529.0077.8 %5.0733.22426.0641.9 %5.0
เรือนจำจังหวัดมหาสารคาม 37,503.9537,037.351.2 %0.5823.54924.15-12.2 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดมหาสารคาม3,139.612,831.009.8 %4.5600.11393.3434.5 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดมหาสารคาม4,065.113,784.006.9 %3.0548.75206.9262.3 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดมหาสารคาม2,752.241,483.0046.1 %5.0543.07321.5840.8 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดมหาสารคาม4,018.415,763.00-43.4 %0.0866.31302.8765.0 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดมหาสารคาม3,478.071,747.0049.8 %5.0714.20537.1424.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดมหาสารคาม1,231.144,065.56-230.2 %0.0478.04452.155.4 %2.5
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 (จังหวัดมหาสารคาม)25,711.639,122.8864.5 %5.01,798.45189.1389.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 19,188.8220,591.63-124.1 %0.01,345.66399.2270.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 320,839.969,645.9453.7 %5.01,052.77903.6014.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 252,221.4016,675.0068.1 %5.018,708.53720.7096.1 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดมหาสารคาม10,744.072,794.0074.0 %5.0346.90150.6956.6 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม79,904.2048,528.0039.3 %5.01,545.651,134.7526.6 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม175,673.1731,254.0082.2 %5.0846.71442.7047.7 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างมหาสารคาม17,321.01118.1799.3 %5.0692.21736.72-6.4 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพพยัคฆภูมิพิสัย52,179.8013,904.0073.4 %5.0798.15593.0325.7 %5.0
วิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม66,075.4416,428.0075.1 %5.0732.46501.0031.6 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม33,963.1435,677.00-5.0 %0.0910.651,782.36-95.7 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม8,096.0624,499.00-202.6 %0.01,756.241,536.2812.5 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดมหาสารคาม 3,268.901,963.0039.9 %5.0714.21368.5848.4 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมหาสารคาม3,007.54918.0069.5 %5.0562.07330.8141.1 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดมหาสารคาม41,802.9017,065.3859.2 %5.05,940.503,022.3549.1 %5.0
รวม 798,830 442,443 44.61 % 70,124 27,867 60.26 %