จังหวัดร้อยเอ็ด
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดร้อยเอ็ด3,098.44549.0082.3 %5.0503.61521.55-3.6 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดร้อยเอ็ด14,074.035,511.7060.8 %5.0145.92141.103.3 %1.5
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดร้อยเอ็ด46,051.585,511.7088.0 %5.0118.0383.8629.0 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ร้อยเอ็ด3,549.951,662.0053.2 %5.0450.76247.3245.1 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดร้อยเอ็ด3,170.422,399.0024.3 %5.0471.260.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ร้อยเอ็ด24,440.988,102.9266.8 %5.03,260.94917.8971.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองพอก3,901.82248.0093.6 %5.0265.6250.5181.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมยวดี0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพนทอง3,900.87723.0081.5 %5.0254.3671.5271.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองร้อยเอ็ด4,685.661,729.0063.1 %5.0231.4753.6976.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกษตรวิสัย4,147.43353.0091.5 %5.0312.2870.5377.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจังหาร3,476.18291.0091.6 %5.0184.4015.7291.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาธวัชบุรี3,858.86265.0093.1 %5.0104.7946.5155.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปทุมรัตต์4,293.05404.0090.6 %5.0346.0176.6477.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพนมไพร5,060.89371.0092.7 %5.0349.7376.8178.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพธิ์ชัย3,630.14330.0090.9 %5.0239.2154.2977.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพนทราย1,924.71144.0092.5 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอาจสามารถ4,450.40383.0091.4 %5.0230.1426.6388.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีสมเด็จ4,467.56314.0093.0 %5.0185.6658.8368.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสุวรรณภูมิ4,610.01986.0078.6 %5.0231.2872.1668.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเสลภูมิ3,812.45418.0089.0 %5.0290.8770.4575.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจตุรพักตรพิมาน3,969.74374.0090.6 %5.0235.0554.7576.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสรวง3,491.56189.0094.6 %5.0180.0516.7990.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ร้อยเอ็ด4,251.194,999.01-17.6 %0.0998.031,621.63-62.5 %0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ร้อยเอ็ด สาขาเมืองร้อยเอ็ด2,924.404,999.01-70.9 %0.0250.480.9099.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ร้อยเอ็ดสาขาโพนทอง2,912.48661.5077.3 %5.0320.59247.0023.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ร้อยเอ็ดสาขาสุวรรณภูมิ2,618.15712.0072.8 %5.0524.39227.0556.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นทึ่ร้อยเอ็ดสาขาอาจสามารถ645.81756.00-17.1 %0.0276.55161.5041.6 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดร้อยเอ็ด4,296.882,091.0051.3 %5.0803.95729.499.3 %4.5
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด3,338.392,280.0031.7 %5.0712.80806.36-13.1 %0.0
สำนักงานประมงจังหวัดร้อยเอ็ด4,381.78810.0081.5 %5.0750.82424.1743.5 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด4,019.173,210.0020.1 %5.01,563.381,615.68-3.3 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดร้อยเอ็ด2,257.555,772.00-155.7 %0.0585.431,188.63-103.0 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด5,816.284,670.0019.7 %5.01,100.141,059.473.7 %1.5
ส.ป.ก. ร้อยเอ็ด4,389.494,486.00-2.2 %0.01,058.01154.4285.4 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด(รวมสาขา)9,390.0022,582.31-140.5 %0.01,667.25167.8989.9 %5.0
ท่าอากาศยานร้อยเอ็ด27,759.0646,879.00-68.9 %0.0116.33711.85-511.9 %0.0
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดร้อยเอ็ด3,480.901,425.9059.0 %5.0857.38150.5782.4 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาร้อยเอ็ด(กลุ่มงานอากาศเกษตร)1,260.61646.0048.8 %5.039.0635.0310.3 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาร้อยเอ็ด2,088.851,923.007.9 %3.567.990.000.0 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดร้อยเอ็ด3,279.84936.0071.5 %5.0750.820.000.0 %0.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดร้อยเอ็ด3,304.87500.0084.9 %5.0674.76522.8022.5 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดร้อยเอ็ด3,123.573,153.00-0.9 %0.0636.73513.7919.3 %5.0
สำนักงานจังหวัดร้อยเอ็ด7,295.7436,733.20-403.5 %0.02,852.402,541.1310.9 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดร้อยเอ็ด5,284.054,315.0018.3 %5.01,207.21673.0944.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดร้อยเอ็ด4,317.730.000.0 %0.01,515.079,595.00-533.3 %0.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด6,038.754,486.0025.7 %5.01,128.23151.6886.6 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดร้อยเอ็ด11,661.901,815.0084.4 %5.01,055.08415.1560.7 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดร้อยเอ็ด4,356.253,060.0029.8 %5.01,169.18865.9325.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดร้อยเอ็ด3,974.144,611.00-16.0 %0.0704.06705.10-0.1 %0.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดร้อยเอ็ด5,097.863,785.1425.8 %5.01,359.311,037.6223.7 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดร้อยเอ็ด3,642.714,118.00-13.0 %0.0541.9842.4892.2 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดร้อยเอ็ด10,162.3012,367.00-21.7 %0.0274.89280.72-2.1 %0.0
สถานกักขังกลางจังหวัดร้อยเอ็ด2,773.290.000.0 %0.0386.584,411.29-1,041.1 %0.0
รจจ.ร้อยเอ็ด 51,824.3251,105.511.4 %0.5997.61144.0085.6 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดร้อยเอ็ด620.34462.0025.5 %5.0238.96151.5336.6 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดร้อยเอ็ด3,184.001,347.0057.7 %5.0750.83305.1559.4 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดร้อยเอ็ด2,947.762,329.0021.0 %5.0693.78186.8273.1 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดร้อยเอ็ด4,827.166,274.53-30.0 %0.01,169.18333.7071.5 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดร้อยเอ็ด4,223.302,381.0043.6 %5.01,074.10453.5557.8 %5.0
สำนักศิลปากรที่ 10 ร้อยเอ็ด0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดร้อยเอ็ด0.0011,492.200.0 %0.00.00502.020.0 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 (จังหวัดร้อยเอ็ด)3,745.8810,303.94-175.1 %0.02,272.66436.5180.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 325,099.679,550.2562.0 %5.01,445.89391.6972.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 183,579.930.000.0 %0.01,194.02237.1080.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 210,136.5816,212.00-59.9 %0.0288.931,047.49-262.5 %0.0
โสตศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด9,316.936,421.9231.1 %5.0188.52252.96-34.2 %0.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดร้อยเอ็ด2,342.665,029.00-114.7 %0.0173.30465.51-168.6 %0.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด139,453.13121,424.0012.9 %5.0876.94954.26-8.8 %0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด41,317.1546,586.00-12.8 %0.01,133.8010.8399.0 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด143,629.7774,763.0047.9 %5.01,567.261,810.44-15.5 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพร้อยเอ็ด87,206.7328,066.0067.8 %5.0760.180.000.0 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพเกษตรวิสัย23,359.186,812.0070.8 %5.0905.30140.0684.5 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพพนมไพร29,466.106,936.0076.5 %5.0808.5610.8398.7 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง192,029.2019,471.0089.9 %5.0916.67557.7939.1 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด8,952.860.000.0 %0.02,007.20602.9170.0 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดร้อยเอ็ด 3,434.831,763.0048.7 %5.0731.80257.8564.8 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดร้อยเอ็ด3,274.97899.0072.5 %5.0655.75378.7342.2 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดร้อยเอ็ด47,174.5917,202.3863.5 %5.08,233.835,583.2132.2 %5.0
รวม 1,139,745 646,310 43.29 % 60,775 41,361 31.94 %