จังหวัดร้อยเอ็ด
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดร้อยเอ็ด3,098.440.000.0 %503.61218.2956.7 %
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดร้อยเอ็ด6,829.295,511.7019.3 %39.80141.10-254.5 %
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดร้อยเอ็ด46,051.585,511.7088.0 %118.0383.8629.0 %
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ร้อยเอ็ด3,549.951,662.0053.2 %450.76247.3245.1 %
สำนักงานคลังจังหวัดร้อยเอ็ด3,170.422,399.0024.3 %471.260.9599.8 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ร้อยเอ็ด24,440.988,102.9266.8 %3,260.94917.8971.9 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสรวง3,491.56189.0094.6 %180.0516.7990.7 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีสมเด็จ4,467.56314.0093.0 %185.6658.8368.3 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสุวรรณภูมิ4,610.01986.0078.6 %231.2872.1668.8 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเสลภูมิ3,812.45418.0089.0 %290.8770.4575.8 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองพอก3,901.82248.0093.6 %265.626.5797.5 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองร้อยเอ็ด4,685.661,729.0063.1 %231.4753.6976.8 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกษตรวิสัย4,147.43353.0091.5 %312.2870.5377.4 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจตุรพักตรพิมาน3,969.74374.0090.6 %235.0554.7576.7 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจังหาร3,476.18291.0091.6 %184.4015.7291.5 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาธวัชบุรี3,998.29265.0093.4 %85.7849.8741.9 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปทุมรัตต์4,293.05404.0090.6 %346.0176.6477.9 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพนมไพร5,060.89371.0092.7 %349.7376.8178.0 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพธิ์ชัย3,630.14330.0090.9 %239.2154.2977.3 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพนทราย1,924.71144.0092.5 %287.130.9099.7 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพนทอง3,900.87723.0081.5 %254.3671.5271.9 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอาจสามารถ4,450.40383.0091.4 %230.1426.6388.4 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมยวดี0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ร้อยเอ็ด4,251.194,999.01-17.6 %998.03715.6828.3 %
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ร้อยเอ็ด สาขาเมืองร้อยเอ็ด185.304,999.01-2,597.8 %19.020.9095.3 %
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ร้อยเอ็ดสาขาโพนทอง2,912.48661.5077.3 %320.59247.0023.0 %
สำนักงานสรรพสามิตพื้นทึ่ร้อยเอ็ดสาขาอาจสามารถ645.81756.00-17.1 %276.55161.5041.6 %
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ร้อยเอ็ดสาขาสุวรรณภูมิ2,886.22712.0075.3 %543.41238.2656.2 %
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดร้อยเอ็ด4,296.882,091.0051.3 %803.95729.499.3 %
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด3,338.392,280.0031.7 %840.39806.364.0 %
สำนักงานประมงจังหวัดร้อยเอ็ด4,381.78810.0081.5 %750.82424.1743.5 %
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด4,019.173,210.0020.1 %1,563.381,615.68-3.3 %
สำนักงานเกษตรจังหวัดร้อยเอ็ด2,257.555,772.00-155.7 %585.431,188.63-103.0 %
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด14,701.794,670.0068.2 %1,900.141,059.4744.2 %
ส.ป.ก. ร้อยเอ็ด4,389.494,486.00-2.2 %1,058.01154.4285.4 %
สำนักงานขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด(รวมสาขา)9,390.0022,582.31-140.5 %1,667.25167.8989.9 %
ท่าอากาศยานร้อยเอ็ด27,759.0643,524.10-56.8 %116.33711.85-511.9 %
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดร้อยเอ็ด3,480.901,425.9059.0 %857.38150.5782.4 %
สถานีอุตุนิยมวิทยาร้อยเอ็ด2,088.851,923.007.9 %67.99213.58-214.1 %
สถานีอุตุนิยมวิทยาร้อยเอ็ด(กลุ่มงานอากาศเกษตร)1,260.61646.0048.8 %39.0635.0310.3 %
สำนักงานสถิติจังหวัดร้อยเอ็ด3,279.84936.0071.5 %750.820.000.0 %
สำนักงานพลังงานจังหวัดร้อยเอ็ด3,304.87500.0084.9 %674.76522.8022.5 %
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดร้อยเอ็ด3,123.573,153.00-0.9 %636.73540.5015.1 %
สำนักงานจังหวัดร้อยเอ็ด7,295.7436,733.20-403.5 %2,852.402,541.1310.9 %
ที่ทำการปกครองจังหวัดร้อยเอ็ด5,284.054,315.0018.3 %1,207.21673.0944.2 %
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดร้อยเอ็ด4,317.7311,782.75-172.9 %1,515.079,595.00-533.3 %
สำนักงานที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด6,038.754,486.0025.7 %1,128.23151.6886.6 %
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดร้อยเอ็ด11,661.901,815.0084.4 %1,055.08415.1560.7 %
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดร้อยเอ็ด3,839.273,060.0020.3 %960.01865.939.8 %
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดร้อยเอ็ด3,974.144,611.00-16.0 %704.06619.2612.0 %
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดร้อยเอ็ด5,097.863,785.1425.8 %1,359.311,037.6223.7 %
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดร้อยเอ็ด3,642.714,118.00-13.0 %541.98443.6618.1 %
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดร้อยเอ็ด10,162.3012,367.00-21.7 %274.89280.72-2.1 %
รจจ.ร้อยเอ็ด 51,824.3251,105.511.4 %997.61144.0085.6 %
สถานกักขังกลางจังหวัดร้อยเอ็ด2,773.290.000.0 %386.584,411.29-1,041.1 %
สำนักงานแรงงานจังหวัดร้อยเอ็ด620.34462.0025.5 %238.96151.5336.6 %
สำนักงานจัดหางานจังหวัดร้อยเอ็ด3,184.001,347.0057.7 %750.83305.1559.4 %
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดร้อยเอ็ด2,947.762,329.0021.0 %693.78186.8273.1 %
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดร้อยเอ็ด4,827.166,274.53-30.0 %1,169.18333.7071.5 %
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดร้อยเอ็ด4,223.302,381.0043.6 %1,074.10453.5557.8 %
สำนักศิลปากรที่ 10 ร้อยเอ็ด0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดร้อยเอ็ด0.0011,492.200.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 (จังหวัดร้อยเอ็ด)3,745.8810,303.94-175.1 %2,272.66436.5180.8 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 325,099.679,550.2562.0 %1,445.89391.6972.9 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 183,579.930.000.0 %1,194.02237.1080.1 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 210,136.5816,212.00-59.9 %288.931,047.49-262.5 %
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดร้อยเอ็ด2,342.665,029.00-114.7 %173.30465.51-168.6 %
โสตศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด9,316.936,421.9231.1 %188.52252.96-34.2 %
วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด143,629.7774,763.0047.9 %1,567.261,964.37-25.3 %
วิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด139,453.13121,424.0012.9 %876.9410.8398.8 %
วิทยาลัยการอาชีพเกษตรวิสัย23,359.186,812.0070.8 %905.30140.0684.5 %
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด41,317.1546,586.00-12.8 %1,133.8010.8399.0 %
วิทยาลัยการอาชีพพนมไพร29,466.106,936.0076.5 %808.5610.8398.7 %
วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง192,029.2019,471.0089.9 %916.67557.7939.1 %
วิทยาลัยการอาชีพร้อยเอ็ด87,206.7328,066.0067.8 %760.180.000.0 %
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด8,952.860.000.0 %2,007.200.000.0 %
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดร้อยเอ็ด 3,434.831,763.0048.7 %731.80257.8564.8 %
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดร้อยเอ็ด3,274.97899.0072.5 %655.75378.7342.2 %
ตำรวจภูธรจังหวัดร้อยเอ็ด47,174.59255.0099.5 %8,233.83520.0093.7 %
รวม 1,139,745 646,310 43.29 % 60,775 41,361 31.94 %