จังหวัดกาฬสินธุ์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์2,553.38879.0065.6 %5.0472.07126.6673.2 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกาฬสินธุ์7,755.918,079.33-4.2 %0.047.8776.95-60.7 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่กาฬสินธุ์3,500.803,642.00-4.0 %0.0719.27168.0376.6 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดกาฬสินธุ์3,384.152,254.0033.4 %5.0700.2887.4587.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กาฬสินธุ์14,533.3710,499.0027.8 %5.03,381.53784.5576.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากมลาไสย3,633.47811.0077.7 %5.0160.8971.6455.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองกุงศรี3,700.89406.0089.0 %5.0294.7271.9175.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากุฉินารายณ์3,616.46331.0090.8 %5.0387.3870.6681.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้วยผึ้ง3,392.42856.0074.8 %5.0274.6952.8080.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองกาฬสินธุ์4,438.951,037.0076.6 %5.0312.8542.6586.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสมเด็จ3,849.91592.0084.6 %5.0304.2870.7476.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขายางตลาด3,978.04990.0075.1 %5.0218.0871.1067.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคำม่วง16,585.4094.0099.4 %5.0402.0971.6282.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขาวง3,635.23588.0083.8 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสหัสขันธ์3,666.36617.0083.2 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้วยเม็ก3,707.93370.0090.0 %5.0248.3952.7878.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กาฬสินธุ์4,676.205,660.21-21.0 %0.01,308.78970.8525.8 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาฬสินธุ์4,230.942,402.0043.2 %5.01,080.60597.9544.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 710,991.284,188.8461.9 %5.01,438.48370.7574.2 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์3,396.252,825.2916.8 %5.0833.47696.7716.4 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดกาฬสินธุ์2,758.02502.0081.8 %5.0548.13132.7775.8 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาฬสินธุ์5,183.991,598.1169.2 %5.01,289.85677.8747.4 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดกาฬสินธุ์1,791.335,322.87-197.1 %0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์5,403.952,414.3455.3 %5.01,575.09283.6782.0 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดกาฬสินธุ์4,267.613,044.0028.7 %5.01,107.4635.2896.8 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดกาฬสินธุ์7,104.7813,295.21-87.1 %0.01,308.87193.1885.2 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกาฬสินธุ์3,674.662,300.0037.4 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยากาฬสินธุ์1,108.42267.0075.9 %5.057.021.0098.2 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดกาฬสินธุ์3,321.851,664.0049.9 %5.0719.2734.1295.3 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดกาฬสินธุ์2,894.271,024.0064.6 %5.0643.31221.6665.5 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดกาฬสินธุ์3,505.193,028.0013.6 %5.0814.38339.9258.3 %5.0
สำนักงานจังหวัดกาฬสินธุ์5,654.7928,223.50-399.1 %0.01,565.123,103.33-98.3 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดกาฬสินธุ์4,406.343,737.0015.2 %5.01,194.69649.4545.6 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกาฬสินธุ์1,436.233,254.00-126.6 %0.0519.83295.5643.1 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดกาฬสินธุ์5,685.6910,204.59-79.5 %0.01,346.90216.4983.9 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกาฬสินธุ์4,034.172,179.9446.0 %5.01,004.51687.7131.5 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์4,186.892,294.5045.2 %5.0909.45369.2459.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์5,500.613,952.6228.1 %5.01,080.59572.0547.1 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาฬสินธุ์6,003.692,769.0053.9 %5.01,162.62382.0767.1 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดกาฬสินธุ์3,187.183,178.000.3 %0.5624.2162.7090.0 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดกาฬสินธุ์35,698.192,635.0092.6 %5.0839.06448.5046.5 %5.0
เรือนจำจังหวัดกาฬสินธุ์ 47,972.6939,528.6817.6 %5.0896.43927.72-3.5 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์2,648.751,563.0041.0 %5.0491.1048.3690.2 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดกาฬสินธุ์5,102.182,626.5048.5 %5.0757.76169.8477.6 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์2,817.20837.0070.3 %5.0565.89336.8040.5 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดกาฬสินธุ์5,826.154,264.1126.8 %5.01,236.14668.4845.9 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์1,434.240.000.0 %0.0576.67187.6667.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดกาฬสินธุ์5,291.827,765.09-46.7 %0.0928.48157.7083.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 151,073.3520,196.5160.5 %5.02,076.52667.4967.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 360,599.6816,257.4373.2 %5.01,303.45737.2043.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 223,641.6010,334.1356.3 %5.0990.201,069.90-8.0 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 (จังหวัดกาฬสินธุ์)19,974.679,470.7052.6 %5.02,057.48903.1956.1 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกาฬสินธุ์3,119.265,936.00-90.3 %0.0350.94365.75-4.2 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคเขาวง24,476.4913,840.0043.5 %5.0932.12171.0081.7 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพหนองกุงศรี41,442.4018,227.6256.0 %5.0826.08297.4264.0 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพห้วยผึ้ง39,729.8713,081.0067.1 %5.0818.36196.9175.9 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์83,890.6034,632.0058.7 %5.01,605.081,235.0023.1 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์31,515.1929,691.165.8 %2.5888.80950.00-6.9 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพคำม่วง37,339.5626,932.1827.9 %5.0865.801,398.17-61.5 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์18,057.7623,507.00-30.2 %0.02,021.042,451.73-21.3 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ 3,165.763,231.00-2.1 %0.0757.321.8599.8 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกาฬสินธุ์2,928.231,837.0037.3 %5.0567.15430.4524.1 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ์42,320.4822,508.8446.8 %5.03,667.103,194.3812.9 %5.0
รวม 755,622 498,492 34.03 % 56,183 29,726 47.09 %