จังหวัดกาฬสินธุ์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์2,553.38128.6995.0 %472.07126.6673.2 %
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกาฬสินธุ์7,718.878,079.33-4.7 %47.8776.95-60.7 %
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่กาฬสินธุ์3,500.803,642.00-4.0 %719.27168.0376.6 %
สำนักงานคลังจังหวัดกาฬสินธุ์3,419.872,254.0034.1 %700.2887.4587.5 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กาฬสินธุ์14,533.3710,499.0027.8 %3,381.53784.5576.8 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขาวง3,635.23588.0083.8 %ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองกาฬสินธุ์4,438.951,037.0076.6 %312.8542.6586.4 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสมเด็จ3,849.91592.0084.6 %304.2870.7476.8 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขายางตลาด3,978.04990.0075.1 %218.0871.1067.4 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากุฉินารายณ์3,616.46331.0090.8 %387.3870.6681.8 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองกุงศรี3,700.89406.0089.0 %420.5471.9182.9 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคำม่วง3,664.8894.0097.4 %402.0971.6282.2 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้วยเม็ก3,707.93370.0090.0 %248.3952.7878.8 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสหัสขันธ์3,666.36617.0083.2 %ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากมลาไสย3,633.47811.0077.7 %160.8971.6455.5 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้วยผึ้ง3,392.42856.0074.8 %274.6952.8080.8 %
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กาฬสินธุ์4,723.405,660.21-19.8 %1,327.80970.8526.9 %
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาฬสินธุ์4,230.942,402.0043.2 %1,080.60597.9544.7 %
สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 710,991.284,188.8461.9 %1,438.48370.7574.2 %
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์3,396.252,825.2916.8 %833.47696.7716.4 %
สำนักงานประมงจังหวัดกาฬสินธุ์2,752.36502.0081.8 %548.13132.7775.8 %
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาฬสินธุ์5,183.991,865.4564.0 %1,289.85674.7147.7 %
สำนักงานเกษตรจังหวัดกาฬสินธุ์1,791.335,322.87-197.1 %ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์5,403.952,414.3455.3 %1,574.99283.6782.0 %
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดกาฬสินธุ์4,267.613,044.0028.7 %1,107.4635.2896.8 %
สำนักงานขนส่งจังหวัดกาฬสินธุ์7,104.7813,295.21-87.1 %1,308.87193.1885.2 %
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกาฬสินธุ์3,674.662,300.0037.4 %ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ
สถานีอุตุนิยมวิทยากาฬสินธุ์1,108.42267.0075.9 %57.021.0098.2 %
สำนักงานสถิติจังหวัดกาฬสินธุ์3,321.851,664.0049.9 %719.2734.1295.3 %
สำนักงานพลังงานจังหวัดกาฬสินธุ์2,894.271,024.0064.6 %643.31221.6665.5 %
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดกาฬสินธุ์3,505.193,028.0013.6 %814.38339.9258.3 %
สำนักงานจังหวัดกาฬสินธุ์5,654.7928,223.50-399.1 %1,565.123,103.33-98.3 %
ที่ทำการปกครองจังหวัดกาฬสินธุ์4,406.343,737.0015.2 %1,194.69649.4545.6 %
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกาฬสินธุ์1,436.233,254.00-126.6 %519.83295.5643.1 %
สำนักงานที่ดินจังหวัดกาฬสินธุ์5,609.2210,204.59-81.9 %1,346.83216.4983.9 %
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกาฬสินธุ์4,034.172,179.9446.0 %1,004.51687.7131.5 %
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์4,186.892,294.5045.2 %909.45369.2459.4 %
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์5,500.613,952.6228.1 %1,080.59572.0547.1 %
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาฬสินธุ์6,003.692,769.0053.9 %1,162.62382.0767.1 %
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดกาฬสินธุ์3,187.183,178.000.3 %624.2162.7090.0 %
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดกาฬสินธุ์35,698.192,635.0092.6 %839.06448.5046.5 %
เรือนจำจังหวัดกาฬสินธุ์ 47,972.6939,528.6817.6 %896.43927.72-3.5 %
สำนักงานแรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์2,648.751,563.0041.0 %491.1048.3690.2 %
สำนักงานจัดหางานจังหวัดกาฬสินธุ์2,854.242,626.508.0 %719.73169.8476.4 %
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์2,817.20837.0070.3 %565.89336.8040.5 %
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดกาฬสินธุ์5,826.154,264.1126.8 %1,236.14668.4845.9 %
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์1,434.24490.3965.8 %576.67187.6667.5 %
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดกาฬสินธุ์5,291.8212,000.00-126.8 %928.48157.7083.0 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 360,599.6816,257.4373.2 %1,303.45737.2043.4 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 151,073.3520,196.5160.5 %2,076.52667.4967.9 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 (จังหวัดกาฬสินธุ์)19,974.679,470.7052.6 %2,057.48903.1956.1 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 223,641.6010,334.1356.3 %990.201,069.90-8.0 %
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกาฬสินธุ์3,119.265,936.00-90.3 %350.94365.75-4.2 %
วิทยาลัยการอาชีพหนองกุงศรี41,442.4018,227.6256.0 %826.08297.4264.0 %
วิทยาลัยการอาชีพห้วยผึ้ง39,729.8713,081.0067.1 %818.36196.9175.9 %
วิทยาลัยเทคนิคเขาวง24,476.4913,840.0043.5 %932.12171.0081.7 %
วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์74,424.2578,605.52-5.6 %1,605.081,235.0023.1 %
วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์31,515.1929,691.165.8 %888.80950.00-6.9 %
วิทยาลัยการอาชีพคำม่วง37,339.5626,932.1827.9 %865.801,398.17-61.5 %
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์18,057.7623,507.00-30.2 %2,021.042,451.73-21.3 %
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ 3,165.763,231.00-2.1 %757.321.8599.8 %
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกาฬสินธุ์2,817.801,837.0034.8 %567.15430.4524.1 %
ตำรวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ์42,320.4822,508.8446.8 %3,667.103,194.3812.9 %
รวม 755,622 498,492 34.03 % 56,183 29,726 47.09 %