จังหวัดสกลนคร
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสกลนคร2,398.311,055.0056.0 %531.72219.8158.7 %
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสกลนคร16,991.905,460.0067.9 %191.57167.3712.6 %
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดสกลนคร27,054.2425,326.006.4 %110.0865.1540.8 %
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สกลนคร3,514.661,086.0069.1 %893.020.9599.9 %
สำนักงานคลังจังหวัดสกลนคร3,192.68600.0081.2 %471.17101.8478.4 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สกลนคร16,186.6710,996.0032.1 %2,680.521,181.5455.9 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสกลนคร5,065.10927.0081.7 %320.24113.2664.6 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสว่างแดนดิน3,837.281,028.0073.2 %373.84131.9764.7 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพังโคน3,744.88542.0085.5 %336.1375.3877.6 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพรรณานิคม3,752.41542.0085.6 %299.7577.2674.2 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาภูพาน3,419.15311.0090.9 %251.3975.0870.1 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคำตากล้า383.11509.00-32.9 %347.5417.1395.1 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโคกศรีสุพรรณ3,422.67393.0088.5 %153.1515.7189.7 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวานรนิวาส5,201.87657.0087.4 %414.6077.9681.2 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพนนาแก้ว756.8716.0097.9 %141.9816.0988.7 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเจิรญศิลป์604.3196.0084.1 %329.1516.2295.1 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากุสุมาลย์3,626.23385.0089.4 %172.211.0099.4 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวาริชภูมิ3,750.28265.0092.9 %271.3281.4670.0 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านม่วง700.00306.0056.3 %394.5088.1377.7 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาส่องดาว580.2283.0085.7 %379.2360.2784.1 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอากาศอำนวย451.78418.007.5 %300.2571.5976.2 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเต่างอย5,471.60278.0094.9 %119.141.0099.2 %
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สกลนคร3,647.983,264.3610.5 %931.031,056.47-13.5 %
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสกลนคร4,022.692,713.0032.6 %1,178.26854.8327.4 %
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสกลนคร3,040.152,038.0033.0 %702.86222.6968.3 %
สำนักงานประมงจังหวัดสกลนคร3,385.89484.0085.7 %639.94820.52-28.2 %
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร3,394.012,547.0025.0 %931.05925.970.5 %
สำนักงานเกษตรจังหวัดสกลนคร3,292.261,104.0066.5 %588.33323.0045.1 %
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสกลนคร4,981.533,711.0025.5 %1,577.621,073.1132.0 %
ส.ป.ก. สกลนคร4,400.462,883.3034.5 %1,198.26209.1282.5 %
สำนักงานขนส่งจังหวัดสกลนคร8,066.269,328.50-15.6 %1,024.16418.0059.2 %
ท่าอากาศยานสกลนคร50,016.6856,729.70-13.4 %520.62459.2511.8 %
สำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร)7,880.3319,004.64-141.2 %2,941.207,140.80-142.8 %
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสกลนคร6,846.092,039.0070.2 %836.7077.5490.7 %
สถานีอุตุนิยมวิทยาสกลนคร(กลุ่มงานอากาศเกษตร)1,075.24817.0024.0 %63.140.9098.6 %
สถานีอุตุนิยมวิทยาสกลนคร2,502.157,514.50-200.3 %71.8378.49-9.3 %
สำนักงานสถิติจังหวัดสกลนคร4,290.16968.0077.4 %982.1064.6193.4 %
สำนักงานพลังงานจังหวัดสกลนคร2,737.74928.0066.1 %626.80197.1268.6 %
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสกลนคร3,356.403,632.00-8.2 %874.00318.7463.5 %
สำนักงานจังหวัดสกลนคร7,206.017,139.500.9 %1,597.592,051.40-28.4 %
ที่ทำการปกครองจังหวัดสกลนคร5,432.279,464.00-74.2 %1,383.86543.7960.7 %
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสกลนคร1,175.882,087.00-77.5 %368.09407.01-10.6 %
สำนักงานที่ดินจังหวัดสกลนคร4,807.338,586.00-78.6 %1,007.85103.3689.7 %
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 7 สกลนคร15,578.3617,363.83-11.5 %2,939.313,263.15-11.0 %
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสกลนคร11,145.392,131.0080.9 %816.94184.9777.4 %
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสกลนคร3,675.262,975.5019.0 %1,007.12265.3573.7 %
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร3,800.414,414.00-16.1 %1,064.04268.2874.8 %
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสกลนคร5,301.552,792.8747.3 %1,178.24434.8263.1 %
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสกลนคร2,842.183,011.70-6.0 %537.7858.0689.2 %
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสกลนคร11,140.451,840.0083.5 %816.95391.1352.1 %
รจจ.สกลนคร 61,046.3074,368.00-21.8 %1,038.56580.7944.1 %
สำนักงานแรงงานจังหวัดสกลนคร2,720.91665.0075.6 %569.75334.7541.2 %
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสกลนคร4,713.703,250.1331.0 %912.02371.7359.2 %
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสกลนคร10,860.04849.0092.2 %702.86517.0326.4 %
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสกลนคร5,003.943,822.8523.6 %1,121.21443.2860.5 %
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสกลนคร3,576.103,148.0012.0 %750.57189.2774.8 %
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสกลนคร0.008,027.940.0 %ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 244,462.8722,229.5850.0 %2,636.39603.7577.1 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 125,099.66152.0099.4 %1,517.20642.6357.6 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 326,845.5413,375.3150.2 %342.10419.52-22.6 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2372,596.225,546.2592.4 %2,393.68549.8177.0 %
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสกลนคร4,367.673,327.9923.8 %302.53666.24-120.2 %
วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร91,461.8153,486.9941.5 %1,839.660.000.0 %
วิทยาลัยสารพัดช่างสกลนคร27,715.855,621.8079.7 %935.42164.5482.4 %
วิทยาลัยการอาชีพสว่างแดนดิน0.0027,763.000.0 %0.00498.000.0 %
วิทยาลัยการอาชีพพรรณานิคม0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร10,098.8117,557.88-73.9 %2,106.512,616.80-24.2 %
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสกลนคร 3,146.622,509.0020.3 %835.97902.59-8.0 %
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสกลนคร823.561,270.00-54.2 %664.71524.6421.1 %
ตำรวจภูธรจังหวัดสกลนคร45,506.1918,328.0059.7 %5,823.691,313.9977.4 %
รวม 743,193 462,298 37.80 % 60,541 35,710 41.02 %