จังหวัดสกลนคร
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสกลนคร2,398.311,055.0056.0 %5.0531.72219.8158.7 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสกลนคร16,991.905,460.0067.9 %5.0191.57169.2711.6 %5.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดสกลนคร27,054.2425,326.006.4 %3.0110.0865.1540.8 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สกลนคร3,514.661,086.0069.1 %5.0893.020.9599.9 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสกลนคร3,192.68600.0081.2 %5.0471.17101.8478.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สกลนคร16,186.6710,996.0032.1 %5.02,680.521,181.5455.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสกลนคร5,065.10927.0081.7 %5.0320.24113.2664.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสว่างแดนดิน3,837.281,028.0073.2 %5.0373.84131.9764.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพังโคน3,744.88542.0085.5 %5.0336.1375.3877.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพรรณานิคม3,752.41542.0085.6 %5.0299.7577.2674.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโคกศรีสุพรรณ3,422.67393.0088.5 %5.0153.1515.7189.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคำตากล้า383.11509.00-32.9 %0.0347.5417.1395.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวานรนิวาส5,201.87657.0087.4 %5.0414.6077.9681.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพนนาแก้ว756.8716.0097.9 %5.0141.9816.0988.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเจิรญศิลป์604.3196.0084.1 %5.0329.1516.2295.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากุสุมาลย์3,626.23385.0089.4 %5.0172.210.000.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวาริชภูมิ3,750.28265.0092.9 %5.0271.3281.4670.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านม่วง700.00306.0056.3 %5.0394.5088.1377.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาส่องดาว580.2283.0085.7 %5.0379.2360.2784.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเต่างอย5,471.60278.0094.9 %5.0109.180.9599.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาภูพาน3,419.15311.0090.9 %5.0251.3975.0870.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอากาศอำนวย451.78418.007.5 %3.5300.2571.5976.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สกลนคร3,647.983,264.3610.5 %5.0931.031,056.47-13.5 %0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสกลนคร4,022.692,713.0032.6 %5.01,178.26854.8327.4 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสกลนคร3,033.972,038.0032.8 %5.0702.86222.6968.3 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดสกลนคร3,385.89484.0085.7 %5.0639.94820.52-28.2 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร3,394.012,547.0025.0 %5.0931.05925.970.5 %0.5
สำนักงานเกษตรจังหวัดสกลนคร3,292.26904.0072.5 %5.0588.33228.0061.2 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสกลนคร4,981.533,711.0025.5 %5.01,577.621,073.1132.0 %5.0
ส.ป.ก. สกลนคร4,400.462,883.3034.5 %5.01,198.26209.1282.5 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสกลนคร8,066.269,328.50-15.6 %0.01,024.16418.0059.2 %5.0
ท่าอากาศยานสกลนคร50,016.6856,729.70-13.4 %0.0520.62459.2511.8 %5.0
สำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร)9,363.9819,004.64-103.0 %0.03,549.717,140.80-101.2 %0.0
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสกลนคร6,846.09836.0087.8 %5.0836.7077.5490.7 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาสกลนคร3,234.387,514.50-132.3 %0.071.8378.49-9.3 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาสกลนคร(กลุ่มงานอากาศเกษตร)1,075.24817.0024.0 %5.063.140.9098.6 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสกลนคร4,290.16968.0077.4 %5.0982.1064.6193.4 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสกลนคร2,737.74928.0066.1 %5.0626.80197.1268.6 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสกลนคร3,356.403,632.00-8.2 %0.0874.00557.4136.2 %5.0
สำนักงานจังหวัดสกลนคร7,206.017,139.500.9 %0.51,597.592,051.40-28.4 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสกลนคร5,432.279,464.00-74.2 %0.01,383.86543.7960.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสกลนคร1,175.882,087.00-77.5 %0.0368.09407.01-10.6 %0.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสกลนคร4,807.338,986.00-86.9 %0.01,007.85103.3689.7 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 7 สกลนคร15,578.3617,363.83-11.5 %0.02,939.313,263.15-11.0 %0.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสกลนคร11,099.032,131.0080.8 %5.0797.92184.9776.8 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสกลนคร3,675.262,975.5019.0 %5.01,007.12265.3573.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร3,800.414,414.00-16.1 %0.01,064.04268.2874.8 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสกลนคร5,301.552,792.8747.3 %5.01,178.24434.8263.1 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสกลนคร2,842.183,011.70-6.0 %0.0537.7858.0689.2 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสกลนคร11,140.451,840.0083.5 %5.0816.95391.1352.1 %5.0
รจจ.สกลนคร 61,046.3074,368.00-21.8 %0.01,038.56580.7944.1 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสกลนคร2,720.91665.0075.6 %5.0569.75334.7541.2 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสกลนคร4,713.703,250.1331.0 %5.0912.02371.7359.2 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสกลนคร10,860.04849.0092.2 %5.0702.86517.0326.4 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสกลนคร5,003.943,822.8523.6 %5.01,121.21443.2860.5 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสกลนคร3,576.103,148.0012.0 %5.0750.57189.2774.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสกลนคร1,867.028,027.94-330.0 %0.0703.591,068.50-51.9 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2372,596.225,546.2592.4 %5.02,393.68549.8177.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 244,462.8722,229.5850.0 %5.02,636.39603.7577.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 125,099.6613,812.0045.0 %5.01,517.20642.6357.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 326,845.5413,375.3150.2 %5.0342.10419.52-22.6 %0.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสกลนคร4,367.673,327.9923.8 %5.0302.53666.24-120.2 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร91,461.8153,486.9941.5 %5.01,839.661,279.8930.4 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างสกลนคร27,715.8511,773.0957.5 %5.0935.42398.4557.4 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพสว่างแดนดิน0.0027,763.000.0 %0.00.00498.000.0 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพพรรณานิคม0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร10,098.8117,557.88-73.9 %0.02,106.512,616.80-24.2 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสกลนคร 3,146.622,509.0020.3 %5.0835.97902.59-8.0 %0.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสกลนคร823.561,270.00-54.2 %0.0664.71524.6421.1 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสกลนคร45,506.1918,328.0059.7 %5.05,823.691,303.1277.6 %5.0
รวม 743,193 462,298 37.80 % 60,541 35,710 41.02 %