จังหวัดนครพนม
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครพนม2,666.31714.0073.2 %5.0454.540.9599.8 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดนครพนม301,604.0320,600.0093.2 %5.02,040.59222.9889.1 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครพนม3,270.002,900.0011.3 %5.0382.9659.2384.5 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดนครพนม3,728.80401.0089.2 %5.0682.29106.8184.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครพนม20,360.9614,053.0031.0 %5.02,203.57798.0063.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านแพง5,978.04637.0089.3 %5.0399.18121.3169.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าอุเทน7,143.02343.0095.2 %5.0542.6388.3583.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาธาตุพนม4,794.65369.0092.3 %5.0285.1295.6866.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาแก1,084.19227.0079.1 %5.0514.87136.2273.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาหว้า3,267.09229.0093.0 %5.0294.6815.5394.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปลาปาก3,971.97362.0090.9 %5.0281.6218.9393.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเรณูนคร4,561.43540.0088.2 %5.0251.46102.6759.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีสงคราม4,427.67535.0087.9 %5.0351.7492.4773.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพนสวรรค์3,460.96187.0094.6 %5.0261.4223.5691.0 %5.0
ด่านศุลกากรนครพนม13,866.2714,536.00-4.8 %0.01,348.26221.1383.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครพนม 3,250.103,603.00-10.9 %0.0403.29957.60-137.4 %0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครพนม สาขาศรีสงคราม2,701.62726.0073.1 %5.0544.22166.2569.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครพนม สาขาเมืองนครพนม2,634.691.00100.0 %5.0397.02247.9537.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครพนม สาขาธาตุพนม3,006.041,457.5051.5 %5.0401.6383.6079.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครพนม3,895.061,577.0059.5 %5.0929.491,219.11-31.2 %0.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครพนม0.001,307.000.0 %0.00.00463.400.0 %0.0
สำนักงานประมงจังหวัดนครพนม2,820.691,497.0046.9 %5.0342.76166.2551.5 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนม6,659.45946.7785.8 %5.01,842.271,351.8526.6 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดนครพนม2,469.4613,518.00-447.4 %0.0450.58810.56-79.9 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครพนม5,851.133,124.6446.6 %5.01,671.101,011.3639.5 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครพนม3,915.731,387.0064.6 %5.0634.78115.8281.8 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดนครพนม7,372.8513,945.00-89.1 %0.01,024.57306.2470.1 %5.0
ท่าอากาศยานนครพนม25,510.2195,395.21-273.9 %0.0370.43621.04-67.7 %0.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครพนม3,559.081,705.0052.1 %5.0853.444,921.00-476.6 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยานครพนม(กลุ่มงานอากาศเกษตร)1,041.601.0099.9 %5.024.91106.85-328.9 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดนครพนม2,090.02915.0056.2 %5.058.62159.10-171.4 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดนครพนม1,474.08972.0034.1 %5.0604.010.000.0 %0.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดนครพนม3,633.791,251.0065.6 %5.0549.18191.0865.2 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครพนม2,546.501,632.0035.9 %5.0397.05236.5540.4 %5.0
สำนักงานจังหวัดนครพนม52,099.6945,541.0012.6 %5.018,272.081,890.2589.7 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดนครพนม3,738.511,588.0057.5 %5.0929.49182.4080.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครพนม629.242,513.00-299.4 %0.0315.09493.75-56.7 %0.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครพนม4,122.758,741.00-112.0 %0.01,024.58271.9773.5 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครพนม3,030.44800.0073.6 %5.0606.23475.0021.6 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครพนม3,766.253,806.00-1.1 %0.0834.42266.1268.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครพนม0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครพนม5,157.472,640.0048.8 %5.0967.53481.8050.2 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครพนม2,765.453,193.65-15.5 %0.0530.1796.6181.8 %5.0
สพ.นครพนม45,874.528,334.0081.8 %5.0686.75544.6920.7 %5.0
รจก.นครพนม 82,087.5958,182.0029.1 %5.01,317.981,397.05-6.0 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดนครพนม3,818.892,400.9137.1 %5.0796.3952.2493.4 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครพนม1,944.323,601.00-85.2 %0.0872.45330.6762.1 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครพนม3,157.631,282.0059.4 %5.0549.17169.7069.1 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครพนม4,666.376,064.00-30.0 %0.0796.39531.4533.3 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครพนม3,436.721,947.0043.3 %5.0644.2666.1089.7 %5.0
สำนักงาน กศน.จังหวัดนครพนม3,667.867,220.00-96.8 %0.0623.03627.95-0.8 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 19,756.8710,883.41-11.5 %0.0587.14576.191.9 %0.5
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 (จังหวัดนครพนม และมุกดาหาร)25,048.2714,297.0042.9 %5.01,376.75990.3528.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 277,350.5811,700.0084.9 %5.01,519.931,096.3027.9 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนครพนม158,931.023,768.0097.6 %5.0201.0558.9070.7 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคนครพนม50,951.6816,645.0067.3 %5.0508.04351.5030.8 %5.0
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยนครพนม54,814.93321.6199.4 %5.01,147.68873.5523.9 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง90,417.0519,048.0078.9 %5.0682.69888.94-30.2 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม7,582.6017,264.00-127.7 %0.01,510.461,295.1514.3 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครพนม 3,003.7511,579.78-285.5 %0.0625.24336.6146.2 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครพนม0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
ตำรวจภูธรจังหวัดนครพนม25,189.0217,624.0030.0 %5.01,674.983,079.00-83.8 %0.0
รวม 1,196,484 479,208 59.95 % 60,828 32,508 46.56 %