จังหวัดนครพนม
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครพนม2,666.31714.0073.2 %454.540.9599.8 %
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดนครพนม301,604.0320,600.0093.2 %2,040.59222.9889.1 %
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครพนม3,270.002,900.0011.3 %382.9659.2384.5 %
สำนักงานคลังจังหวัดนครพนม3,728.80401.0089.2 %682.29106.8184.3 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครพนม20,360.9614,053.0031.0 %2,203.57798.0063.8 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าอุเทน7,143.02369.0094.8 %542.6388.3583.7 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาธาตุพนม4,794.65369.0092.3 %285.1295.6866.4 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาแก1,084.19227.0079.1 %514.87123.7276.0 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาหว้า3,303.24253.0092.3 %313.7022.2492.9 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปลาปาก3,971.97362.0090.9 %281.6218.9393.3 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านแพง5,978.04637.0089.3 %399.18121.3169.6 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเรณูนคร4,597.58540.0088.3 %270.4789.6066.9 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีสงคราม4,427.67535.0087.9 %351.7492.4773.7 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพนสวรรค์3,460.96187.0094.6 %261.4223.5691.0 %
ด่านศุลกากรนครพนม13,866.2714,536.00-4.8 %1,348.26221.1383.6 %
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครพนม 3,250.103,603.00-10.9 %403.29957.60-137.4 %
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครพนม สาขาเมืองนครพนม2,634.691.00100.0 %397.02247.9537.5 %
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครพนม สาขาธาตุพนม3,006.041,457.5051.5 %401.6383.6079.2 %
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครพนม สาขาศรีสงคราม2,701.62726.0073.1 %544.22166.2569.5 %
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครพนม3,941.591,577.0060.0 %948.511,219.11-28.5 %
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครพนม0.001,307.000.0 %0.00463.400.0 %
สำนักงานประมงจังหวัดนครพนม2,820.691,497.0046.9 %342.76166.2551.5 %
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนม6,659.45946.7785.8 %1,842.271,351.8526.6 %
สำนักงานเกษตรจังหวัดนครพนม2,469.4613,518.00-447.4 %450.58810.56-79.9 %
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครพนม5,851.133,388.0042.1 %1,671.101,317.6521.2 %
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครพนม3,915.731,387.0064.6 %634.78115.8281.8 %
สำนักงานขนส่งจังหวัดนครพนม7,372.8513,945.00-89.1 %1,024.57306.2470.1 %
ท่าอากาศยานนครพนม25,510.2195,395.21-273.9 %370.43621.04-67.7 %
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครพนม3,559.081,705.0052.1 %853.444,921.00-476.6 %
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดนครพนม2,090.02915.0056.2 %58.62159.10-171.4 %
สถานีอุตุนิยมวิทยานครพนม(กลุ่มงานอากาศเกษตร)1,041.601.0099.9 %24.91106.85-328.9 %
สำนักงานสถิติจังหวัดนครพนม0.00972.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานพลังงานจังหวัดนครพนม3,587.261,251.0065.1 %530.17191.0864.0 %
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครพนม2,546.501,632.0035.9 %397.05236.5540.4 %
สำนักงานจังหวัดนครพนม52,099.6945,541.0012.6 %18,272.081,890.2589.7 %
ที่ทำการปกครองจังหวัดนครพนม3,738.511,588.0057.5 %929.49182.4080.4 %
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครพนม629.242,513.00-299.4 %315.09242.2523.1 %
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครพนม4,122.758,741.00-112.0 %1,024.58271.9773.5 %
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครพนม3,030.44800.0073.6 %606.23475.0021.6 %
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครพนม3,766.253,806.00-1.1 %834.42266.1268.1 %
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครพนม0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครพนม5,157.472,640.0048.8 %967.53481.8050.2 %
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครพนม2,765.453,193.65-15.5 %530.1796.6181.8 %
สพ.นครพนม45,874.528,334.0081.8 %686.75544.6920.7 %
รจก.นครพนม 82,087.5958,182.0029.1 %1,317.981,397.05-6.0 %
สำนักงานแรงงานจังหวัดนครพนม3,818.892,400.9137.1 %796.3952.2493.4 %
สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครพนม4,203.412,524.0040.0 %872.45738.1515.4 %
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครพนม3,157.631,282.0059.4 %549.17169.7069.1 %
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครพนม4,666.376,064.00-30.0 %796.39531.4533.3 %
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครพนม3,436.721,619.0052.9 %644.2666.1089.7 %
สำนักงาน กศน.จังหวัดนครพนม3,667.867,220.00-96.8 %623.03627.95-0.8 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 (จังหวัดนครพนม และมุกดาหาร)25,048.2714,297.0042.9 %1,376.75990.3528.1 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 277,350.5811,700.0084.9 %1,519.931,096.3027.9 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 19,756.8710,883.41-11.5 %587.14440.8024.9 %
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนครพนม158,931.023,768.0097.6 %201.0558.9070.7 %
วิทยาลัยเทคนิคนครพนม50,951.6816,645.0067.3 %508.04351.5030.8 %
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยนครพนม54,814.93321.6199.4 %1,147.68873.5523.9 %
วิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง90,417.0519,048.0078.9 %682.69888.94-30.2 %
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม7,582.6017,264.00-127.7 %1,510.461,295.1514.3 %
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครพนม 3,003.7511,579.78-285.5 %625.25336.6146.2 %
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครพนม0.000.000.0 %0.000.000.0 %
ตำรวจภูธรจังหวัดนครพนม25,189.0217,624.0030.0 %1,674.983,079.00-83.8 %
รวม 1,196,484 479,208 59.95 % 60,828 32,508 46.56 %