จังหวัดมุกดาหาร
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดมุกดาหาร3,012.801,304.0056.7 %5.0439.0775.1882.9 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดมุกดาหาร28,778.148,022.8172.1 %5.081.05362.62-347.4 %0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดมุกดาหาร3,274.9710,503.30-220.7 %0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร3,716.681,945.0047.7 %5.0515.1356.5589.0 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดมุกดาหาร3,426.122,600.0024.1 %5.0648.2434.1394.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่มุกดาหาร14,119.2914,144.00-0.2 %0.02,207.55380.0082.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดอนตาล3,750.07255.0093.2 %5.0232.8370.8469.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคำชะอี3,832.65315.0091.8 %5.0333.76107.3367.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองสูง3,724.28195.0094.8 %5.0266.5071.9773.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองมุกดาหาร5,782.681.00100.0 %5.0318.88129.1859.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานิคมคำสร้อย3,730.54283.0092.4 %5.0207.1881.4060.7 %5.0
ด่านศุลกากรมุกดาหาร24,936.1341,297.31-65.6 %0.01,746.91352.9979.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่มุกดาหาร4,173.842,803.0032.8 %5.01,028.57927.999.8 %4.5
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดมุกดาหาร2,550.931,520.0040.4 %5.0458.0853.8988.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดมุกดาหาร4,050.551,989.0050.9 %5.0971.52391.0859.7 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร2,923.982,840.002.9 %1.0610.21205.4566.3 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดมุกดาหาร3,015.281,003.0066.7 %5.0553.16154.0172.2 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดมุกดาหาร3,258.192,984.008.4 %4.0743.302,028.43-172.9 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดมุกดาหาร2,016.894,563.00-126.2 %0.0489.64594.70-21.5 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร12,197.352,626.6078.5 %5.0937.06118.7587.3 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดมุกดาหาร 4,943.882,445.0050.5 %5.0895.45245.9272.5 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดมุกดาหาร12,364.858,073.6034.7 %5.01,142.66173.6084.8 %5.0
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดมุกดาหาร3,032.541,332.0056.1 %5.0648.22327.9949.4 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยามุกดาหาร1,564.11841.0046.2 %5.049.919.0281.9 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดมุกดาหาร3,322.02516.0084.5 %5.0686.27101.1485.3 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดมุกดาหาร2,683.95662.0075.3 %5.0515.13208.9459.4 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดมุกดาหาร3,588.394,185.00-16.6 %0.0857.42352.3258.9 %5.0
สำนักงานจังหวัดมุกดาหาร5,325.5836,398.23-583.5 %0.01,275.771,763.17-38.2 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดมุกดาหาร5,690.644,049.0028.8 %5.01,313.80293.9977.6 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหารไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0449.06303.7232.4 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดมุกดาหาร4,512.8611,497.79-154.8 %0.01,104.6325.2197.7 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดมุกดาหาร1,403.461,470.00-4.7 %0.0705.27228.0067.7 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดมุกดาหาร3,308.072,370.0028.4 %5.0762.31476.9037.4 %5.0
lสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดมุกดาหาร2,934.063,270.00-11.4 %0.0515.0935.1593.2 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดมุกดาหาร3,791.701,050.0072.3 %5.0895.43288.7267.8 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดมุกดาหาร2,632.922,061.0021.7 %5.0477.07133.5072.0 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดมุกดาหาร30,666.532,061.0093.3 %5.0664.17447.4532.6 %5.0
เรือนจำจังหวัดมุกดาหาร38,455.0724,874.7135.3 %5.0768.70505.4034.3 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดมุกดาหาร2,611.032,062.0021.0 %5.0439.07283.2235.5 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดมุกดาหาร3,936.131,129.0071.3 %5.0838.38453.4445.9 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดมุกดาหาร2,741.011,019.0062.8 %5.0534.15178.6366.6 %5.0
สปส.จ.มุกดาหาร4,587.701,363.8470.3 %5.0838.41377.3655.0 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดมุกดาหาร2,579.60781.0069.7 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนมุกดาหาร9,748.422,561.0073.7 %5.01,346.84373.6172.3 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดมุกดาหาร9,485.1934,237.68-261.0 %0.02,951.69266.8291.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร24,090.537,938.2467.0 %5.01,672.06534.9768.0 %5.0
โสตศึกษาจังหวัดมุกดาหาร5,049.6023,526.60-365.9 %0.0314.08253.6019.3 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดมุกดาหาร1,277.475,232.50-309.6 %0.0218.0782.2162.3 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร126,552.886,032.0095.2 %5.0760.31396.5547.8 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพนิคมคำสร้อย20,852.0111,360.0045.5 %5.0576.42750.17-30.1 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร6,234.6313,235.25-112.3 %0.01,623.601,178.7627.4 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดมุกดาหาร 3,079.512,555.0017.0 %5.0629.20468.4925.5 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมุกดาหาร2,549.63793.0068.9 %5.0458.090.000.0 %0.0
ตำรวจภูธรจังหวัดมุกดาหาร21,067.5712,123.0042.5 %5.04,063.414,187.50-3.1 %0.0
รวม 488,050 320,654 34.30 % 38,419 17,373 54.78 %