จังหวัดมุกดาหาร
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดมุกดาหาร3,012.801,304.0056.7 %439.0775.1882.9 %
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดมุกดาหาร28,778.148,022.8172.1 %81.05362.62-347.4 %
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดมุกดาหาร3,274.9710,503.30-220.7 %ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร3,716.681,945.0047.7 %515.1356.5589.0 %
สำนักงานคลังจังหวัดมุกดาหาร3,426.122,700.0021.2 %648.2466.4389.8 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่มุกดาหาร14,119.2914,144.00-0.2 %2,207.55380.0082.8 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองมุกดาหาร5,782.681.00100.0 %318.88129.1859.5 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานิคมคำสร้อย3,730.54283.0092.4 %207.1881.4060.7 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดอนตาล3,750.07255.0093.2 %232.8370.8469.6 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคำชะอี3,832.65315.0091.8 %333.76107.3367.8 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองสูง3,724.28195.0094.8 %266.5071.9773.0 %
ด่านศุลกากรมุกดาหาร24,936.1341,297.31-65.6 %1,746.91352.9979.8 %
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่มุกดาหาร4,173.842,803.0032.8 %1,028.57927.999.8 %
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดมุกดาหาร2,550.931,520.0040.4 %458.0827.4894.0 %
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดมุกดาหาร4,050.551,989.0050.9 %971.52479.3850.7 %
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร3,250.602,840.0012.6 %610.21205.4566.3 %
สำนักงานประมงจังหวัดมุกดาหาร3,015.281,003.0066.7 %553.16154.0172.2 %
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดมุกดาหาร3,258.192,984.008.4 %743.302,028.43-172.9 %
สำนักงานเกษตรจังหวัดมุกดาหาร2,016.894,563.00-126.2 %489.64594.70-21.5 %
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร12,197.352,626.6078.5 %937.06118.7587.3 %
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดมุกดาหาร 4,943.882,445.0050.5 %895.45245.9272.5 %
สำนักงานขนส่งจังหวัดมุกดาหาร12,364.858,073.6034.7 %1,142.66173.6084.8 %
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดมุกดาหาร3,032.541,332.0056.1 %648.22178.9872.4 %
สถานีอุตุนิยมวิทยามุกดาหารไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ49.917.1385.7 %
สำนักงานสถิติจังหวัดมุกดาหาร3,322.02516.0084.5 %686.27101.1485.3 %
สำนักงานพลังงานจังหวัดมุกดาหาร2,683.95662.0075.3 %515.13243.8952.7 %
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดมุกดาหาร3,588.394,185.00-16.6 %857.42352.3258.9 %
สำนักงานจังหวัดมุกดาหาร5,325.5836,398.23-583.5 %1,275.771,763.17-38.2 %
ที่ทำการปกครองจังหวัดมุกดาหาร5,690.644,049.0028.8 %1,313.80293.9977.6 %
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหารไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ449.06303.7232.4 %
สำนักงานที่ดินจังหวัดมุกดาหาร4,512.8611,497.79-154.8 %1,104.6325.2197.7 %
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดมุกดาหาร1,403.461,470.00-4.7 %705.27228.0067.7 %
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดมุกดาหาร3,308.072,370.0028.4 %762.31534.8529.8 %
lสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดมุกดาหาร2,934.063,270.00-11.4 %515.0935.1593.2 %
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดมุกดาหาร3,791.701,050.0072.3 %895.43288.7267.8 %
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดมุกดาหาร2,632.922,061.0021.7 %477.07133.5072.0 %
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดมุกดาหาร30,666.532,061.0093.3 %664.17447.4532.6 %
เรือนจำจังหวัดมุกดาหาร38,455.0724,874.7135.3 %768.70505.5334.2 %
สำนักงานแรงงานจังหวัดมุกดาหาร2,611.032,062.0021.0 %439.07283.2235.5 %
สำนักงานจัดหางานจังหวัดมุกดาหาร3,936.131,129.0071.3 %838.38453.4445.9 %
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดมุกดาหาร2,741.011,019.0062.8 %534.15178.6366.6 %
สปส.จ.มุกดาหาร4,587.701,363.8470.3 %838.410.000.0 %
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดมุกดาหาร0.00781.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดมุกดาหาร9,485.1934,237.68-261.0 %2,951.69266.8291.0 %
ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนมุกดาหาร9,748.422,561.0073.7 %1,346.84373.6172.3 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร24,090.537,938.2467.0 %1,672.06534.9768.0 %
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดมุกดาหาร1,277.475,232.50-309.6 %218.0781.7062.5 %
โสตศึกษาจังหวัดมุกดาหาร5,049.6023,526.60-365.9 %314.08253.6019.3 %
วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร126,552.886,032.0095.2 %760.31396.5547.8 %
วิทยาลัยการอาชีพนิคมคำสร้อย20,852.0111,360.0045.5 %576.42750.17-30.1 %
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร6,234.6313,235.25-112.3 %1,623.601,178.7627.4 %
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดมุกดาหาร 3,079.512,555.0017.0 %629.20468.4925.5 %
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมุกดาหาร2,549.63793.0068.9 %458.090.000.0 %
ตำรวจภูธรจังหวัดมุกดาหาร0.0012,123.000.0 %0.004,187.500.0 %
รวม 488,050 320,654 34.30 % 38,419 17,373 54.78 %