จังหวัดเชียงใหม่
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด
สำนักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคเหนือ3,126.502,724.9312.8 %2,024.620.95100.0 %
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่2,525.0324.0099.0 %787.19143.1881.8 %
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 357,961.3844,864.7622.6 %217.977,382.73-3,287.0 %
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่61,996.7944,864.7627.6 %271.37325.42-19.9 %
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่59,242.207,750.4786.9 %152.53276.28-81.1 %
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อำเภอฝาง เชียงใหม่8,098.618,493.40-4.9 %63.2210.6183.2 %
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่36,302.841.00100.0 %144.010.9599.3 %
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เชียงใหม่19,667.4820,578.70-4.6 %2,023.23572.1471.7 %
สำนักงานคลังจังหวัดเชียงใหม่3,415.532,374.0030.5 %1,053.412.8599.7 %
สำนักงานคลังเขต 53,017.142,719.009.9 %1,535.2559.5796.1 %
สำนักงานสรรพากรภาค 822,184.7317,404.2921.5 %2,415.81231.8090.4 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่เชียงใหม่ 116,401.5015,882.313.2 %4,411.971,254.0071.6 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่เชียงใหม่ 28,646.077,765.0010.2 %2,549.42600.1376.5 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสารภี3,795.741,669.0056.0 %255.7277.4869.7 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดอยเต่า3,436.63435.0087.3 %479.82123.8174.2 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดอยหล่อ4,024.63255.0093.7 %229.3691.8959.9 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสะเมิง4,110.50130.0096.8 %259.8658.4577.5 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองเชียงใหม่ 15,702.713,862.0032.3 %412.7663.1284.7 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหางดง3,506.58602.0082.8 %295.9892.7168.7 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสันป่าตอง756.88895.00-18.2 %281.3492.4567.1 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่แจ่ม3,473.34274.0092.1 %708.2559.8191.6 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจอมทอง3,568.62366.0089.7 %331.9681.1075.6 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาฮอด5,144.89461.0091.0 %364.9996.7373.5 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอมก๋อย3,969.3799.0097.5 %678.93180.5073.4 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองเชียงใหม่ 26,992.343,413.0051.2 %355.78106.4470.1 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสันกำแพง4,601.631,621.5064.8 %304.14101.4866.6 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสันทราย3,670.28768.0079.1 %232.27101.4956.3 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดอยสะเก็ด3,326.901,039.0068.8 %265.21101.6561.7 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่ริม3,697.481,033.0072.1 %201.07103.5548.5 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่แตง3,661.69641.0082.5 %384.89101.6573.6 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาฝาง4,263.711,026.0075.9 %645.63138.0578.6 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพร้าว1,382.36466.0066.3 %501.64103.5579.4 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเชียงดาว3,140.14289.0090.8 %438.26107.3575.5 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเวียงแหง3,291.73151.0095.4 %546.18137.7574.8 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาไชยปราการ3,372.84326.0090.3 %453.49133.0070.7 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่อาย4,332.92336.0092.2 %3,989.94137.7596.5 %
สำนักงานศุลกากรภาคที่ 36,168.781.00100.0 %3,054.960.95100.0 %
ด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่3,099.442,179.0329.7 %1,006.1749.3195.1 %
ด่านศุลกากรเชียงดาว3,177.711,196.0062.4 %803.15151.0581.2 %
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 57,556.056,211.8017.8 %2,349.08293.5587.5 %
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เชียงใหม่7,208.029,185.50-27.4 %2,422.562,466.48-1.8 %
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่4,092.311,983.0051.5 %1,222.10202.1083.5 %
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่4,784.982,240.0053.2 %1,119.87481.7557.0 %
สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 104,418.272,697.0039.0 %2,010.65560.0372.1 %
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่3,678.472,473.0032.8 %859.87816.605.0 %
สำนักงานชลประทานที่ 141,602.5838,576.007.3 %13,128.081.85100.0 %
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 73,576.711,771.4450.5 %1,086.82793.6427.0 %
สำนักงานประมงจังหวัดเชียงใหม่1,345.75520.0061.4 %495.73279.7743.6 %
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่5,059.203,847.0024.0 %1,681.844,000.00-137.8 %
สำนักงานปศุสัตว์เขต 55,283.993,431.4835.1 %2,505.072,159.5913.8 %
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 614,401.8710,154.8029.5 %2,449.45717.4870.7 %
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 1 40,315.3524,239.6339.9 %2,360.68851.9063.9 %
สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่3,929.285,666.10-44.2 %795.521,219.25-53.3 %
สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 จ.เชียงใหม่4,941.954,206.0514.9 %2,702.161,230.4554.5 %
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่9,832.167,192.7226.8 %3,335.331,017.4569.5 %
ส.ป.ก. เชียงใหม่4,151.611.00100.0 %1,357.67411.4469.7 %
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรเขต 14,056.492,249.4044.5 %2,082.861,215.5941.6 %
สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่19,027.7257,657.00-203.0 %3,620.57551.2784.8 %
สำนักงานทางหลวงที่ 1 14,009.8427,184.00-94.0 %5,682.139,199.85-61.9 %
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 10 (เชียงใหม่)8,330.527,188.9913.7 %2,409.64770.0068.0 %
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 (เชียงใหม่) 5,333.063,626.0032.0 %1,604.92258.9283.9 %
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่3,531.51910.0074.2 %1,015.38280.2572.4 %
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่)21,797.881.00100.0 %4,570.901.85100.0 %
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ22,784.2612,299.9146.0 %414.38266.0235.8 %
สถานีอุตุนิยมวิทยาเชียงใหม่(กลุ่มงานอากาศเกษตร)2,987.691,938.3035.1 %36.802.8592.3 %
สำนักงานสถิติจังหวัดเชียงใหม่3,704.351,250.0066.3 %641.0170.9288.9 %
สำนักงานพลังงานจังหวัดเชียงใหม่4,844.581,500.0069.0 %570.96705.00-23.5 %
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่3,342.36310.0090.7 %882.27118.7586.5 %
สำนักงานจังหวัดเชียงใหม่17,792.9588,613.40-398.0 %2,289.451,729.1024.5 %
ที่ทำการปกครองจังหวัดเชียงใหม่8,785.205,804.6533.9 %1,833.07152.3791.7 %
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่1,702.832,330.00-36.8 %790.98463.0141.5 %
สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่16,648.4116,197.002.7 %3,398.3335.8098.9 %
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดเชียงใหม่15,827.042,416.0084.7 %1,452.75812.1144.1 %
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม่5,013.334,298.3114.3 %1,300.62340.1173.9 %
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่5,710.992,964.0048.1 %1,936.592.8599.9 %
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่6,481.774,987.8023.0 %1,966.18636.8967.6 %
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงใหม่9,061.798,177.009.8 %1,357.67142.2889.5 %
สพ.เชียงใหม่17,249.3411,555.0033.0 %843.96475.6243.6 %
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 7 จังหวัดเชียงใหม่40,931.0117,445.2857.4 %1,189.21568.7752.2 %
รจก.เชียงใหม่ 134,550.001.00100.0 %2,549.811.9599.9 %
ทัญฑสถานหญิงเชียงใหม่ 50,284.0438,123.2024.2 %1,516.40476.6868.6 %
สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 515,157.6713,983.307.7 %3,222.60822.7374.5 %
สำนักงานแรงงานจังหวัดเชียงใหม่2,613.411,245.1652.4 %825.22207.5774.8 %
สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่5,067.911,765.1665.2 %1,319.630.9599.9 %
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม่3,467.36690.0080.1 %1,167.51348.7970.1 %
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่8,235.106,360.0022.8 %2,802.881,582.7443.5 %
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่4,136.071,293.0068.7 %1,320.5491.7193.1 %
สำนักศิลปากรที่ 7 เชียงใหม่12,710.874,842.9661.9 %1,680.94696.7658.5 %
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดเชียงใหม่4,178.929,563.25-128.8 %1,300.622.8599.8 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 312,923.45500.0096.1 %4,510.47950.9078.9 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 471,696.7516,944.7576.4 %1,042.57628.3839.7 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 688,022.711.00100.0 %1,752.150.9599.9 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 (จังหวัดเชียงใหม่ และแม่ฮ่องสอน)5,509.874,957.0010.0 %4,396.969,319.60-112.0 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 228,208.107,881.0372.1 %1,617.921,099.1832.1 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 116,928.49981.0394.2 %1,010.24415.8958.8 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 512,785.5513,634.62-6.6 %2,933.65647.2477.9 %
โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่32,716.6422,588.0031.0 %474.95742.41-56.3 %
โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์11,526.4911,361.651.4 %437.890.9599.8 %
โสตศึกษาอนุสารสุนทร17,161.1118,093.00-5.4 %484.37148.4869.3 %
ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 83,557.389,889.57-178.0 %340.10487.77-43.4 %
วิทยาลัยการอาชีพฝาง114,113.0174,783.0734.5 %1,530.56762.9250.2 %
วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่33,210.661.00100.0 %1,223.780.9599.9 %
วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง49,090.399,898.0079.8 %1,148.562.8599.8 %
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการอาชีวศึกษาภาคเหนือ3,969.471,760.0055.7 %844.23178.5878.8 %
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่92,423.6749,668.0046.3 %2,097.54662.0068.4 %
วิทยาลัยเทคนิคสันกำแพง22,131.7648.0099.8 %1,038.15577.5144.4 %
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่176,861.0961,200.0065.4 %1,396.45463.8066.8 %
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่61,602.5251,892.0015.8 %1,463.992,353.25-60.7 %
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่6,161.5226,650.00-332.5 %2,107.231.8599.9 %
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 จ. เชียงใหม่35,367.7444,202.40-25.0 %10,675.5110,301.923.5 %
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1 เชียงใหม่32,729.7932,024.002.2 %1,947.44268.8586.2 %
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1 2,985.12961.0067.8 %1,573.2654.6696.5 %
ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่96,777.8268,937.0328.8 %4,273.131,172.4272.6 %
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ 7,431.586,628.0010.8 %1,395.70717.6248.6 %
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 (จ.เชียงใหม่)57,461.3618,732.0067.4 %23,650.86307.9598.7 %
สำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่เขต 3 เชียงใหม่6,764.975,593.0017.3 %1,921.91360.5081.2 %
ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 1 (เชียงใหม่)2,944.74683.0076.8 %1,756.3253.1897.0 %
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่3,273.731,305.0060.1 %939.31736.9121.5 %
ตำรวจภูธรภาค 568,789.3231,705.0053.9 %23,191.8712,677.6045.3 %
ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่86,439.1838,546.0055.4 %17,198.401.85100.0 %
รวม 2,329,357 1,314,195 43.58 % 256,986 100,089 61.05 %