จังหวัดเชียงใหม่
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคเหนือ3,126.502,724.9312.8 %5.02,024.620.95100.0 %5.0
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่2,525.0324.0099.0 %5.0787.19143.1881.8 %5.0
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 357,961.3844,864.7622.6 %5.0217.977,383.73-3,287.5 %0.0
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่61,996.7944,864.7627.6 %5.0271.37325.42-19.9 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่59,421.887,750.4787.0 %5.0152.53276.28-81.1 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อำเภอฝาง เชียงใหม่8,098.618,493.40-4.9 %0.063.2210.6183.2 %5.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่36,302.8432,959.889.2 %4.5144.0147.8166.8 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เชียงใหม่19,667.4820,578.70-4.6 %0.02,023.23572.1471.7 %5.0
สำนักงานคลังเขต 53,017.142,719.009.9 %4.51,535.2559.5796.1 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดเชียงใหม่3,507.592,374.0032.3 %5.01,091.442.8599.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรภาค 822,184.7317,404.2921.5 %5.02,415.81231.8090.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่เชียงใหม่ 116,401.5015,882.313.2 %1.54,411.971,254.0071.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่เชียงใหม่ 28,646.077,765.0010.2 %5.02,549.42600.1376.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสันกำแพง4,601.631,621.5064.8 %5.0304.14101.4866.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสันทราย3,670.28768.0079.1 %5.0232.27101.4956.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดอยสะเก็ด3,326.901,039.0068.8 %5.0265.21101.6561.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่ริม3,697.481,033.0072.1 %5.0201.07103.5548.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่แตง3,661.69641.0082.5 %5.0384.89101.6573.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาฝาง4,263.711,026.0075.9 %5.0645.63138.0578.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพร้าว1,382.36466.0066.3 %5.0501.64103.5579.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเชียงดาว3,140.14289.0090.8 %5.0438.26107.3575.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเวียงแหง3,291.73151.0095.4 %5.0546.18137.7574.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาไชยปราการ3,372.84326.0090.3 %5.0453.49133.0070.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่อาย4,332.92336.0092.2 %5.03,989.94137.7596.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองเชียงใหม่ 15,702.713,862.0032.3 %5.0412.7663.1284.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองเชียงใหม่ 26,992.343,413.0051.2 %5.0355.78106.4470.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหางดง3,506.58602.0082.8 %5.0295.9892.7168.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสารภี3,795.741,669.0056.0 %5.0255.7277.4869.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสันป่าตอง756.88895.00-18.2 %0.0281.3492.4567.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจอมทอง3,568.62366.0089.7 %5.0331.9680.2075.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดอยเต่า3,436.63435.0087.3 %5.0479.82123.8174.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาฮอด5,144.89461.0091.0 %5.0364.9996.7373.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอมก๋อย3,969.3799.0097.5 %5.0678.93180.5073.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดอยหล่อ4,024.63255.0093.7 %5.0229.3691.8959.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่แจ่ม3,473.34274.0092.1 %5.0708.2559.8191.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสะเมิง4,110.50130.0096.8 %5.0259.8658.7377.4 %5.0
สำนักงานศุลกากรภาคที่ 36,168.784,026.3534.7 %5.03,054.960.95100.0 %5.0
ด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่3,099.442,179.0329.7 %5.01,006.1749.3195.1 %5.0
ด่านศุลกากรเชียงดาว3,177.711,196.0062.4 %5.0803.15151.0581.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 57,556.056,211.8017.8 %5.02,349.08295.4587.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เชียงใหม่7,208.029,185.50-27.4 %0.02,422.562,466.48-1.8 %0.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่4,092.311,983.0051.5 %5.01,222.10202.1083.5 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่4,692.922,240.0052.3 %5.01,081.84481.7555.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 104,326.212,697.0037.7 %5.01,972.62560.0371.6 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่3,678.472,473.0032.8 %5.0859.87816.605.0 %2.5
สำนักงานชลประทานที่ 134,925.1038,576.00-10.5 %0.013,128.085,561.5557.6 %5.0
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 73,576.711,771.4450.5 %5.01,086.82793.6427.0 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดเชียงใหม่1,345.75520.0061.4 %5.0495.73279.7743.6 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่5,059.203,847.0024.0 %5.01,681.844,000.00-137.8 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์เขต 55,283.993,431.4835.1 %5.02,505.072,159.5913.8 %5.0
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 65,987.6710,154.80-69.6 %0.02,449.45717.4870.7 %5.0
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 1 40,315.3524,239.6339.9 %5.02,360.68851.9063.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 จ.เชียงใหม่4,941.954,206.0514.9 %5.02,702.161,230.4554.5 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่3,551.905,666.10-59.5 %0.0827.691,219.25-47.3 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่9,832.167,192.7226.8 %5.03,335.331,017.4569.5 %5.0
ส.ป.ก. เชียงใหม่4,158.71872.0079.0 %5.01,357.67411.4469.7 %5.0
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรเขต 14,056.492,249.4044.5 %5.02,082.861,215.5941.6 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่19,027.7257,657.00-203.0 %0.03,620.57551.2784.8 %5.0
สำนักงานทางหลวงที่ 1 14,779.3027,184.00-83.9 %0.05,682.139,199.85-61.9 %0.0
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 10 (เชียงใหม่)5,637.997,188.99-27.5 %0.02,409.64770.0068.0 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่8,162.67910.0088.9 %5.01,015.38280.2572.4 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 (เชียงใหม่) 5,333.063,626.0032.0 %5.01,604.92258.9283.9 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่)21,797.8823,507.90-7.8 %0.04,570.90280.1193.9 %5.0
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ22,784.2612,299.9146.0 %5.0414.38266.0235.8 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาเชียงใหม่(กลุ่มงานอากาศเกษตร)2,987.691,938.3035.1 %5.036.802.8592.3 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดเชียงใหม่3,704.351,250.0066.3 %5.0641.0170.9288.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดเชียงใหม่4,782.711,500.0068.6 %5.0570.96705.00-23.5 %0.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่3,342.36310.0090.7 %5.0882.27118.7586.5 %5.0
สำนักงานจังหวัดเชียงใหม่17,792.9588,613.40-398.0 %0.02,289.451,729.1024.5 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดเชียงใหม่3,521.305,804.65-64.8 %0.01,833.07152.3791.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่1,702.832,330.00-36.8 %0.0790.98463.0141.5 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่14,602.0916,197.00-10.9 %0.03,398.3335.8098.9 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดเชียงใหม่15,827.042,416.0084.7 %5.01,452.75812.1144.1 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม่5,013.334,298.3114.3 %5.01,300.62340.1173.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่5,710.992,964.0048.1 %5.01,936.59201.0789.6 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่6,481.774,987.8023.0 %5.01,966.18636.8967.6 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงใหม่3,851.738,177.00-112.3 %0.01,357.67142.2889.5 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 7 จังหวัดเชียงใหม่40,931.0117,445.2857.4 %5.01,189.21568.7752.2 %5.0
สพ.เชียงใหม่17,249.3411,555.0033.0 %5.0843.96475.6243.6 %5.0
รจก.เชียงใหม่ 134,550.00137,385.00-2.1 %0.02,549.811,830.1528.2 %5.0
ทัญฑสถานหญิงเชียงใหม่ 50,284.0438,123.2024.2 %5.01,516.40476.6868.6 %5.0
สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 515,157.6713,983.307.7 %3.53,222.60822.7374.5 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดเชียงใหม่2,613.411,245.1652.4 %5.0825.22207.5774.8 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่5,067.911,765.1665.2 %5.01,319.63668.4649.3 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม่3,467.36690.0080.1 %5.01,167.51348.7970.1 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่8,235.106,360.0022.8 %5.02,802.881,582.7443.5 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่4,136.071,293.0068.7 %5.01,320.5491.7193.1 %5.0
สำนักศิลปากรที่ 7 เชียงใหม่5,171.787,751.96-49.9 %0.01,680.94696.7658.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดเชียงใหม่4,178.929,563.25-128.8 %0.01,300.62610.6453.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 (จังหวัดเชียงใหม่ และแม่ฮ่องสอน)5,509.874,957.0010.0 %5.04,396.96384.9491.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 688,022.718,151.0290.7 %5.01,752.15369.7278.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 116,928.491,222.7192.8 %5.01,010.24415.8958.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 232,403.307,881.0375.7 %5.01,617.921,099.1832.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 312,995.03500.0096.2 %5.04,545.10934.2979.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 471,696.7516,944.7576.4 %5.01,042.57628.3839.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 562,603.5513,634.6278.2 %5.02,933.65647.2477.9 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 83,557.388,870.74-149.4 %0.0340.102,579.67-658.5 %0.0
โสตศึกษาอนุสารสุนทร17,161.1118,093.00-5.4 %0.0484.37148.4869.3 %5.0
โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่32,716.6422,588.0031.0 %5.0474.95742.41-56.3 %0.0
โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์11,526.4911,361.651.4 %0.5437.899.5097.8 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่91,462.9849,668.0045.7 %5.02,097.54662.0068.4 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคสันกำแพง22,131.7648.0099.8 %5.01,038.15577.5144.4 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่176,861.0961,200.0065.4 %5.01,396.45463.8066.8 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่61,602.5251,892.0015.8 %5.01,463.992,353.25-60.7 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่33,210.66100.0099.7 %5.01,223.7819.0098.4 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง49,090.399,898.0079.8 %5.01,148.56618.3646.2 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการอาชีวศึกษาภาคเหนือ3,969.471,760.0055.7 %5.0844.23178.5878.8 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพฝางไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่8,581.6127,471.00-220.1 %0.03,127.671,213.2561.2 %5.0
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 จ. เชียงใหม่35,367.7444,202.40-25.0 %0.010,675.5110,301.923.5 %1.5
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1 เชียงใหม่32,729.7932,024.002.2 %1.01,947.44268.8586.2 %5.0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1 2,985.12961.0067.8 %5.01,573.2654.6696.5 %5.0
ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่96,777.8268,937.0328.8 %5.04,273.131,172.4272.6 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ 7,431.586,678.0010.1 %5.01,395.70717.6248.6 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 (จ.เชียงใหม่)6,505.4118,732.00-187.9 %0.02,600.15307.9588.2 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่เขต 3 เชียงใหม่6,764.975,593.0017.3 %5.01,921.91360.5081.2 %5.0
ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 1 (เชียงใหม่)2,944.74683.0076.8 %5.01,756.3253.1897.0 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่3,273.731,305.0060.1 %5.0939.31736.9121.5 %5.0
ตำรวจภูธรภาค 568,789.3231,705.0053.9 %5.023,191.8712,677.6045.3 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่86,439.1838,546.0055.4 %5.017,198.401.85100.0 %5.0
รวม 2,329,357 1,314,195 43.58 % 256,986 100,089 61.05 %