จังหวัดลำพูน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูนไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ184.4971.1561.4 %
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดลำพูน502.7852,842.00-10,410.0 %3.96123.56-3,020.1 %
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ลำพูน4,263.902,861.1032.9 %753.4656.5492.5 %
สำนักงานคลังจังหวัดลำพูน3,679.624,661.00-26.7 %753.4838.9294.8 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ลำพูน11,236.9811,121.001.0 %2,978.36601.2079.8 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองลำพูน4,681.062,266.0051.6 %360.390.9599.7 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่ทา3,001.10363.0087.9 %213.8788.4058.7 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านธิ7,693.31318.0095.9 %185.4460.8267.2 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาป่าซาง3,692.49635.0082.8 %174.45106.9438.7 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านโฮ่ง4,437.65718.0083.8 %257.9850.8980.3 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลี้4,730.65440.0090.7 %491.6487.6782.2 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุ่งหัวช้าง4,171.43159.0096.2 %394.5186.5878.1 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเวียงหนองล่อง4,140.32169.0095.9 %180.9663.9464.7 %
ฝ่ายบริการศุลกากรที่ 22,867.333,035.80-5.9 %417.4418.3595.6 %
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำพูน4,698.145,340.38-13.7 %1,000.69640.9036.0 %
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดลำพูน3,848.232,450.0036.3 %981.651.8599.8 %
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำพูน4,255.171,449.0065.9 %696.4199.0485.8 %
สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน2,706.76683.0074.8 %328.82160.2751.3 %
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำพูน4,047.122,723.0032.7 %582.341,194.96-105.2 %
สำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน2,240.552,846.00-27.0 %443.19581.91-31.3 %
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลำพูน4,288.992,174.8849.3 %1,133.78453.6960.0 %
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดลำพูน4,562.201,644.0064.0 %943.65158.1083.2 %
สำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูน7,785.978,175.46-5.0 %1,609.20163.6389.8 %
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำพูน3,091.762,048.0033.8 %715.45454.6036.5 %
สถานีอุตุนิยมวิทยาลำพูน1,880.163,957.00-110.5 %50.6616.7067.0 %
สำนักงานสถิติจังหวัดลำพูน3,210.90840.0073.8 %693.1573.1589.4 %
สำนักงานพลังงานจังหวัดลำพูน2,915.481,231.4557.8 %563.32245.6556.4 %
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำพูน4,066.433,368.0017.2 %634.12499.9021.2 %
สำนักงานจังหวัดลำพูน5,818.532,617.3455.0 %1,323.961,790.72-35.3 %
ที่ทำการปกครองจังหวัดลำพูน4,621.071,687.0063.5 %981.68288.5870.6 %
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำพูน1,175.222,005.00-70.6 %423.9295.6777.4 %
สำนักงานที่ดินจังหวัดลำพูน4,492.4111,512.23-156.3 %1,266.91103.5091.8 %
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดลำพูน4,194.601,917.0054.3 %696.41737.20-5.9 %
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลำพูน3,406.393,645.00-7.0 %848.57114.0086.6 %
สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดลำพูน3,622.163,489.003.7 %753.48424.1443.7 %
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลำพูน4,224.042,295.0045.7 %981.50531.6745.8 %
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดลำพูน3,619.753,832.50-5.9 %549.56114.1579.2 %
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดลำพูน10,802.692,648.0075.5 %439.36192.8556.1 %
รจจ.ลำพูน 47,813.9341,656.0012.9 %931.81697.5825.1 %
สำนักงานแรงงานจังหวัดลำพูน2,904.48161.0094.5 %306.84244.5720.3 %
สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำพูน1,695.803,711.00-118.8 %584.97190.7167.4 %
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดลำพูน1,439.211,811.00-25.8 %402.90156.4661.2 %
สปส.จ.ลำพูน58.756,133.00-10,339.1 %28.17372.71-1,223.1 %
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำพูน58.751,841.10-3,033.8 %28.17199.50-608.2 %
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลำพูน3,643.652,463.0032.4 %772.5057.7492.5 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 149,257.0417,203.7465.1 %1,095.07406.6662.9 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 237,896.6613,490.5264.4 %1,455.65479.1967.1 %
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำพูน3,191.191.00100.0 %ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ
วิทยาลัยการอาชีพป่าซาง13,158.9711,727.8010.9 %598.33331.8344.5 %
วิทยาลัยเทคนิคลำพูน74,937.4939,705.7347.0 %1,476.63364.6575.3 %
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน272.5911,956.42-4,286.2 %420.20613.08-45.9 %
วิทยาลัยการอาชีพบ้านโฮ่ง 14,155.027,813.0044.8 %609.49434.7328.7 %
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน8,619.2014,599.00-69.4 %ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำพูน 58.751.0098.3 %28.171.8593.4 %
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำพูน3,008.741,266.0057.9 %449.2099.6377.8 %
ตำรวจภูธรจังหวัดลำพูน14,896.0212,447.0016.4 %3,637.552,443.7232.8 %
รวม 435,740 342,154 21.48 % 38,818 17,687 54.44 %