จังหวัดลำพูน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูนไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0184.4971.1561.4 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดลำพูน44,076.7552,842.00-19.9 %0.0443.99123.5672.2 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ลำพูน4,263.902,861.1032.9 %5.0753.4656.5492.5 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดลำพูน3,679.624,661.00-26.7 %0.0753.4838.9294.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ลำพูน11,236.9811,121.001.0 %0.52,978.36601.2079.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่ทา3,001.10363.0087.9 %5.0213.8788.4058.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านธิ7,693.31318.0095.9 %5.0185.4460.8267.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาป่าซาง3,692.49635.0082.8 %5.0174.45106.9438.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านโฮ่ง4,437.65718.0083.8 %5.0257.9850.8980.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลี้4,730.65440.0090.7 %5.0491.6487.6782.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุ่งหัวช้าง4,171.43159.0096.2 %5.0394.5186.5878.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองลำพูน4,681.062,266.0051.6 %5.0360.3932.2691.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเวียงหนองล่อง4,177.77169.0096.0 %5.0180.9663.9464.7 %5.0
ฝ่ายบริการศุลกากรที่ 22,867.333,035.80-5.9 %0.0417.4418.3595.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำพูน4,698.145,340.38-13.7 %0.01,000.69640.9036.0 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดลำพูน3,848.232,450.0036.3 %5.0981.650.9599.9 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำพูน4,255.171,449.0065.9 %5.0696.4199.0485.8 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน2,706.76683.0074.8 %5.0328.82160.2751.3 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำพูน4,047.122,723.0032.7 %5.0582.341,194.96-105.2 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน2,240.552,846.00-27.0 %0.0443.19581.91-31.3 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลำพูน4,288.992,174.8849.3 %5.01,133.78453.6960.0 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดลำพูน4,562.201,644.0064.0 %5.0943.65158.1083.2 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูน7,785.978,175.46-5.0 %0.01,609.20163.6389.8 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำพูน3,091.762,048.0033.8 %5.0715.45454.6036.5 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาลำพูน1,880.163,957.00-110.5 %0.050.6615.7568.9 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดลำพูน3,210.90840.0073.8 %5.0693.1573.1589.4 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดลำพูน2,915.481,231.4557.8 %5.0563.32245.6556.4 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำพูน4,066.433,368.0017.2 %5.0634.12499.9021.2 %5.0
สำนักงานจังหวัดลำพูน5,818.532,617.3455.0 %5.01,323.961,790.72-35.3 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดลำพูน4,621.071,687.0063.5 %5.0981.68288.5870.6 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำพูน1,175.222,867.00-144.0 %0.0423.9295.6777.4 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดลำพูน4,492.4111,512.23-156.3 %0.01,266.91103.5091.8 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดลำพูน4,194.601,917.0054.3 %5.0696.41737.20-5.9 %0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลำพูน3,406.393,645.00-7.0 %0.0848.57114.0086.6 %5.0
สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดลำพูน3,622.163,489.003.7 %1.5753.48424.1443.7 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลำพูน4,224.042,295.0045.7 %5.0981.50531.6745.8 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดลำพูน3,619.753,832.50-5.9 %0.0549.56114.1579.2 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดลำพูน10,802.692,648.0075.5 %5.0439.36192.8556.1 %5.0
รจจ.ลำพูน 47,813.9341,656.0012.9 %5.0931.81697.5825.1 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดลำพูน2,904.48161.0094.5 %5.0306.84244.5720.3 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำพูน1,695.803,711.00-118.8 %0.0584.97190.7167.4 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดลำพูน1,439.211,811.00-25.8 %0.0402.90156.4661.2 %5.0
สปส.จ.ลำพูน5,568.446,133.00-10.1 %0.01,190.85372.7168.7 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำพูน3,249.461,262.7661.1 %5.0734.47199.5072.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลำพูน3,643.652,463.0032.4 %5.0772.5057.7492.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 149,149.4617,203.7465.0 %5.01,069.67406.6662.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 237,842.8713,490.5264.4 %5.01,442.95479.1966.8 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำพูน3,191.193,927.00-23.1 %0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ5.0
วิทยาลัยการอาชีพป่าซาง17,217.2511,727.8031.9 %5.0598.33331.8344.5 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน272.5911,956.42-4,286.2 %0.0420.20613.08-45.9 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพบ้านโฮ่ง 14,155.027,813.0044.8 %5.0609.49434.7328.7 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคลำพูน65,973.5539,705.7339.8 %5.01,319.15364.6572.4 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน8,619.2014,599.00-69.4 %0.01,419.600.000.0 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำพูน 58.753,193.00-5,334.9 %0.028.17271.63-864.3 %0.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำพูน3,008.741,266.0057.9 %5.0449.2099.6377.8 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดลำพูน14,896.0212,447.0016.4 %5.03,637.552,443.7232.8 %5.0
รวม 435,740 342,154 21.48 % 38,818 17,687 54.44 %