จังหวัดปทุมธานี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดปทุมธานี3,424.71904.8973.6 %5.0293.1791.9168.6 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ปทุมธานี1,335.922,083.00-55.9 %0.0636.81178.8471.9 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดปทุมธานี3,125.301,593.4149.0 %5.0503.7049.6390.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ปทุมธานี 114,507.2416,287.35-12.3 %0.02,385.12680.0671.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ปทุมธานี 217,869.0331,304.70-75.2 %0.04,870.131,004.1679.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลาดหลุมแก้ว4,948.451,509.0069.5 %5.0248.5755.0177.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองปทุมธานี5,409.952,300.0057.5 %5.0342.35118.5265.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสามโคก4,505.581,587.0064.8 %5.0185.4596.9947.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลำลูกกา5,458.611,512.0072.3 %5.0379.68142.5062.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองเสือ4,522.39579.0087.2 %5.0236.1676.0067.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองหลวง 12,307.833,478.30-50.7 %0.0368.1895.0074.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองหลวง 24,855.211,739.0064.2 %5.0258.8376.0070.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาธัญบุรี4,707.741,194.8074.6 %5.0334.1295.0071.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ปทุมธานี 14,923.368,346.43-69.5 %0.0901.90396.0756.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ปทุมธานี 25,068.321,289.7574.6 %5.01,276.08418.9367.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปทุมธานี5,027.632,031.0059.6 %5.0865.01919.15-6.3 %0.0
สำนักส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 15,514.644,011.6027.3 %5.0938.65470.1049.9 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดปทุมธานี3,400.501,133.4466.7 %5.0503.81291.5542.1 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดปทุมธานี2,688.25499.0081.4 %5.0332.56570.09-71.4 %0.0
สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ 19,893.27175,524.00-782.3 %0.07,148.441,098.3984.6 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์เขต 15,922.8815,298.98-158.3 %0.02,008.351,077.5946.3 %5.0
สำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์21,673.164,764.0078.0 %5.02,048.681,277.7037.6 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปทุมธานี3,701.014,539.00-22.6 %0.0636.81658.25-3.4 %0.0
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 15,651.298,283.00-46.6 %0.06,365.232,462.2861.3 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดปทุมธานี1,366.382,483.00-81.7 %0.0283.91341.54-20.3 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดปทุมธานี5,177.774,664.259.9 %4.5975.41888.938.9 %4.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปทุมธานี3,457.652,097.0039.4 %5.0640.29204.9968.0 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดปทุมธานี6,973.1816,365.15-134.7 %0.0941.07106.4488.7 %5.0
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 1 (ปทุมธานี)6,821.724,521.0033.7 %5.02,229.87229.9089.7 %5.0
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดปทุมธานี3,929.093,149.1119.9 %5.0807.96578.1828.4 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดปทุมธานี3,529.691,227.9865.2 %5.0712.870.9599.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดปทุมธานี3,049.341,894.0037.9 %5.0480.99349.4227.4 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดปทุมธานี3,525.487,769.34-120.4 %0.0674.79259.7461.5 %5.0
สำนักงานจังหวัดปทุมธานี5,409.9532,737.00-505.1 %0.01,121.03735.1634.4 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดปทุมธานี4,542.1314,159.64-211.7 %0.0731.84450.0238.5 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปทุมธานี970.572,318.00-138.8 %0.0305.40187.7638.5 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดปทุมธานี21,226.5258,870.23-177.3 %0.04,116.74377.1890.8 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 1 ปทุมธานี13,028.1711,243.0013.7 %5.01,380.491,963.80-42.3 %0.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปทุมธานี11,050.78531.0095.2 %5.0541.71574.55-6.1 %0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปทุมธานี3,635.593,200.0012.0 %5.0693.40197.5271.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดปทุมธานี6,976.082,946.0057.8 %5.0769.92257.3566.6 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดปทุมธานี4,841.342,491.7648.5 %5.0674.84285.4357.7 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดปทุมธานี3,205.893,939.00-22.9 %0.0503.7091.3581.9 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดปทุมธานี14,137.167,200.0049.1 %5.0596.84432.2527.6 %5.0
ทัณฑสถานบำบัดพิเศษหญิง44,467.4934,579.0022.2 %5.0805.77503.5037.5 %5.0
รจจ.ปทุมธานี 51,498.4244,680.4413.2 %5.0717.16577.6919.4 %5.0
ทัณฑสถานบำบัดพิเศษจังหวัดปทุมธานี 116,962.3798,477.8615.8 %5.01,048.06417.4760.2 %5.0
สถานกักขังกลางจังหวัดปทุมธานี17,590.0014,881.2515.4 %5.0383.27246.8635.6 %5.0
ทัณฑสถานวัยหนุ่มกลาง 25,302.78303.6098.8 %5.0977.33903.547.5 %3.5
สำนักงานแรงงานจังหวัดปทุมธานี3,562.951,092.0969.3 %5.0339.34360.80-6.3 %0.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดปทุมธานี5,463.059,859.32-80.5 %0.01,283.36447.9165.1 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดปทุมธานี5,208.644,351.3216.5 %5.0769.87492.0236.1 %5.0
สปส.จ.ปทุมธานี12,342.7918,144.00-47.0 %0.02,215.14758.0165.8 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานี5,601.842,958.5047.2 %5.0541.73139.2474.3 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษารังสิต33,974.71127,290.00-274.7 %0.01,798.25481.4473.2 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดปทุมธานี3,371.173,601.00-6.8 %0.0385.13112.0570.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 215,468.1812,994.7116.0 %5.0858.22315.6863.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 111,321.6712,364.00-9.2 %0.0257.20400.46-55.7 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 (จังหวัดปทุมธานี และสระบุรี)53,620.7023,514.1656.1 %5.0717.11409.5942.9 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดปทุมธานี2,418.354,922.00-103.5 %0.0165.48358.51-116.6 %0.0
วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี12,415.6270,203.35-465.4 %0.0429.63607.80-41.5 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี 75,842.2454,572.0028.0 %5.01,419.381,432.55-0.9 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี80,474.8021,204.0073.7 %5.01,287.82688.8946.5 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี3,444.6421,296.00-518.2 %0.01,185.211,198.00-1.1 %0.0
สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี348,087.75173,200.0050.2 %5.09,516.05873.3990.8 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานี 3,716.623,131.2015.8 %5.0712.87770.17-8.0 %0.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดปทุมธานี2,353.43509.8978.3 %5.0275.50217.2221.2 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดปทุมธานี13,872.941,989.3285.7 %5.02,037.312,394.00-17.5 %0.0
รวม 1,236,061 1,232,058 0.32 % 82,630 40,447 51.05 %