จังหวัดปทุมธานี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดปทุมธานี3,424.71769.0077.5 %293.1753.4981.8 %
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ปทุมธานี1,335.922,083.00-55.9 %636.81178.8471.9 %
สำนักงานคลังจังหวัดปทุมธานี3,125.301,069.0065.8 %503.7049.6390.1 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ปทุมธานี 114,023.8716,287.35-16.1 %2,137.91680.0668.2 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ปทุมธานี 217,869.0331,304.70-75.2 %4,870.131,004.1679.4 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองปทุมธานี5,409.952,300.0057.5 %342.35118.5265.4 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลาดหลุมแก้ว4,948.451,509.0069.5 %248.5755.0177.9 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสามโคก4,505.581,328.0070.5 %185.454,996.05-2,594.0 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองหลวง 12,307.833,478.30-50.7 %368.1895.0074.2 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองหลวง 24,855.211,739.0064.2 %258.8376.0070.6 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาธัญบุรี4,707.741,194.8074.6 %334.1295.0071.6 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลำลูกกา5,458.611,512.0072.3 %379.68142.5062.5 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองเสือ4,522.39579.0087.2 %236.1676.0067.8 %
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ปทุมธานี 14,923.368,346.43-69.5 %901.90396.0756.1 %
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ปทุมธานี 25,068.321,289.7574.6 %1,276.08418.9367.2 %
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปทุมธานี5,027.632,031.0059.6 %865.01919.15-6.3 %
สำนักส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 15,514.644,011.6027.3 %938.65470.1049.9 %
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดปทุมธานี3,400.501,133.4466.7 %503.81291.5542.1 %
สำนักงานประมงจังหวัดปทุมธานี2,688.25499.0081.4 %332.56570.09-71.4 %
สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ 19,893.27175,524.00-782.3 %7,148.441,098.3984.6 %
สำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์21,673.164,764.0078.0 %2,048.681,277.7037.6 %
สำนักงานปศุสัตว์เขต 15,922.8812,557.73-112.0 %2,008.351,185.6041.0 %
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปทุมธานี3,701.014,539.00-22.6 %636.81658.25-3.4 %
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 15,651.298,283.00-46.6 %6,365.232,462.2861.3 %
สำนักงานเกษตรจังหวัดปทุมธานี1,366.382,483.00-81.7 %283.91341.54-20.3 %
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดปทุมธานี5,177.774,664.259.9 %975.41888.938.9 %
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปทุมธานี3,457.652,097.0039.4 %640.29204.9968.0 %
สำนักงานขนส่งจังหวัดปทุมธานี6,973.1816,365.15-134.7 %941.07106.4488.7 %
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 1 (ปทุมธานี)6,821.724,521.0033.7 %2,229.87229.9289.7 %
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดปทุมธานี3,929.093,149.1119.9 %807.96578.1828.4 %
สำนักงานสถิติจังหวัดปทุมธานี3,529.691,227.9865.2 %712.870.9599.9 %
สำนักงานพลังงานจังหวัดปทุมธานี3,049.341,894.0037.9 %480.99349.4227.4 %
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดปทุมธานี3,525.487,769.34-120.4 %674.79259.7461.5 %
สำนักงานจังหวัดปทุมธานี5,409.9532,737.00-505.1 %1,121.03735.1634.4 %
ที่ทำการปกครองจังหวัดปทุมธานี4,542.1314,159.64-211.7 %731.84450.0238.5 %
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปทุมธานี970.572,318.00-138.8 %305.40187.7638.5 %
สำนักงานที่ดินจังหวัดปทุมธานี21,226.5258,870.23-177.3 %4,116.74377.1890.8 %
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 1 ปทุมธานี13,028.1711,243.0013.7 %1,380.491,963.80-42.3 %
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปทุมธานี11,050.78531.0095.2 %541.71574.55-6.1 %
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปทุมธานี3,635.593,200.0012.0 %693.40197.5271.5 %
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดปทุมธานี6,976.082,946.0057.8 %769.92257.3566.6 %
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดปทุมธานี4,841.342,491.7648.5 %674.84285.4357.7 %
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดปทุมธานี3,205.893,939.00-22.9 %503.7091.3581.9 %
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดปทุมธานี14,137.167,200.0049.1 %596.84432.2527.6 %
ทัณฑสถานบำบัดพิเศษหญิง44,467.4934,579.0022.2 %805.77503.5037.5 %
ทัณฑสถานบำบัดพิเศษจังหวัดปทุมธานี 116,962.3798,477.8615.8 %1,048.06417.4760.2 %
สถานกักขังกลางจังหวัดปทุมธานี17,590.0014,881.2515.4 %383.27246.8635.6 %
รจจ.ปทุมธานี 51,498.4244,680.4413.2 %717.16577.6919.4 %
ทัณฑสถานวัยหนุ่มกลาง 24,941.16303.6098.8 %977.33903.547.5 %
สำนักงานแรงงานจังหวัดปทุมธานี3,562.951,092.0969.3 %339.34360.80-6.3 %
สำนักงานจัดหางานจังหวัดปทุมธานี5,463.059,859.32-80.5 %1,283.36447.9165.1 %
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดปทุมธานี5,208.644,351.3216.5 %769.87492.0236.1 %
สปส.จ.ปทุมธานี12,342.7918,144.00-47.0 %2,215.14758.0165.8 %
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานี5,601.842,958.5047.2 %541.730.000.0 %
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษารังสิต33,974.71127,290.00-274.7 %1,798.2580.0095.6 %
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดปทุมธานี3,371.173,601.00-6.8 %385.13112.0570.9 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 (จังหวัดปทุมธานี และสระบุรี)53,620.7023,514.1656.1 %717.11409.5942.9 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 111,321.6712,364.00-9.2 %257.20400.46-55.7 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 215,468.1812,994.7116.0 %858.22315.6863.2 %
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดปทุมธานี2,418.354,922.00-103.5 %165.48358.51-116.6 %
วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี12,415.6270,203.35-465.4 %429.63607.80-41.5 %
วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี 75,412.1854,572.0027.6 %1,419.381,432.55-0.9 %
วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี80,474.8021,204.0073.7 %1,287.82688.8946.5 %
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี3,444.6421,296.00-518.2 %1,185.211,198.00-1.1 %
สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี349,743.72173,200.0050.5 %9,558.27873.3990.9 %
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานี 3,716.623,131.2015.8 %712.87770.17-8.0 %
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดปทุมธานี2,353.43509.8978.3 %275.50217.2221.2 %
ตำรวจภูธรจังหวัดปทุมธานี13,872.941,989.3285.7 %2,037.312,394.00-17.5 %
รวม 1,236,061 1,232,058 0.32 % 82,630 40,447 51.05 %