จังหวัดลำปาง
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลำปาง2,457.10690.0071.9 %5.0588.43144.4075.5 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดลำปางไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ5.064.61138.66-114.6 %0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดลำปาง1,050.041.0099.9 %5.020.740.9595.4 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ลำปาง2,823.091,028.0063.6 %5.0740.56159.2978.5 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดลำปาง2,990.132,323.0022.3 %5.0835.64108.7387.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ลำปาง9,675.929,507.001.7 %0.53,117.561,518.1051.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังเหนือ3,403.38469.0086.2 %5.0459.7385.6581.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแจ้ห่ม3,379.99481.0085.8 %5.0221.7257.2874.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่พริก3,371.77315.0090.7 %5.0450.0712.8797.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้างฉัตร3,502.12425.0087.9 %5.0223.1499.9955.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองลำปาง4,156.822,103.0049.4 %5.0362.2448.4586.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขางาว3,825.65586.0084.7 %5.0292.3587.5470.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่ทะ3,453.16376.0089.1 %5.0260.4671.8072.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเถิน3,458.75607.0082.5 %5.0484.45142.5870.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสบปราบ3,335.14182.0094.5 %5.0239.556.0997.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่เมาะ3,551.05744.0079.0 %5.0315.9935.3888.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกาะคา4,145.34541.0086.9 %5.0254.0571.4771.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำปาง6,553.545,626.8614.1 %5.01,615.301,878.15-16.3 %0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดลำปาง4,056.822,340.0042.3 %5.01,253.99526.9858.0 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำปาง2,961.421,230.0058.5 %5.0797.61431.8945.9 %5.0
สำนักชลประทานที่ 212,905.7716,051.00-24.4 %0.05,340.472,526.9052.7 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดลำปาง2,810.00512.0081.8 %5.0607.45324.5646.6 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำปาง5,858.491,019.0082.6 %5.01,577.25914.8542.0 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดลำปาง2,341.802,416.00-3.2 %0.0548.23683.05-24.6 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลำปาง4,592.991,766.0061.6 %5.01,482.19717.5251.6 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดลำปาง3,445.271,874.7045.6 %5.01,025.80192.8581.2 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง7,534.889,725.00-29.1 %0.01,900.54108.7594.3 %5.0
ท่าอากาศยานลำปาง33,145.62103,673.00-212.8 %0.0144.56129.1510.7 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 ลำปาง3,602.463,742.46-3.9 %0.01,408.56186.0086.8 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำปาง4,069.752,568.0036.9 %5.01,234.98484.5060.8 %5.0
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1 ลำปาง7,985.839,197.00-15.2 %0.03,731.144,005.75-7.4 %0.0
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 1 ลำปาง4,345.963,432.3421.0 %5.02,104.5117.9699.1 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาลำปาง2,007.661,560.0022.3 %5.079.582.8596.4 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดลำปาง3,098.47775.0075.0 %5.0854.66136.4684.0 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดลำปาง2,624.20779.0070.3 %5.0702.53394.5643.8 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำปาง3,410.334,069.00-19.3 %0.0930.72399.2357.1 %5.0
สำนักงานจังหวัดลำปาง5,706.9246,448.68-713.9 %0.01,672.351,803.67-7.9 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดลำปาง5,591.934,987.0010.8 %5.01,852.11247.7886.6 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำปาง861.001,489.00-72.9 %0.0540.31123.1577.2 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดลำปาง4,928.7611,792.84-139.3 %0.01,180.00109.9290.7 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 10 ลำปาง15,386.279,456.0038.5 %5.02,072.74209.0089.9 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำปาง3,947.752,027.0048.7 %5.01,120.8890.0092.0 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลำปาง3,934.332,226.0043.4 %5.01,139.90374.1167.2 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลำปาง4,610.042,979.0035.4 %5.01,025.80273.2273.4 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลำปาง5,697.894,414.6622.5 %5.01,425.14530.8362.8 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดลำปาง3,325.173,313.000.4 %0.5854.660.9599.9 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดลำปาง21,938.055,608.0074.4 %5.0572.06294.5048.5 %5.0
ทัณฑสถานบำบัดพิเศษลำปาง 25,226.5323,169.748.2 %4.0873.21223.8974.4 %5.0
รจก.ลำปาง 53,922.154,265.5592.1 %5.01,218.17552.6254.6 %5.0
สถานกักขังกลางจังหวัดลำปาง6,209.715,620.009.5 %4.5506.78341.4032.6 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดลำปาง2,773.98850.0069.4 %5.0328.4894.0571.4 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำปาง3,395.611,223.0064.0 %5.0548.25143.9873.7 %5.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 10 ลำปาง21,076.6515,825.9924.9 %5.01,594.75465.5070.8 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดลำปาง2,719.061,157.0057.4 %5.0740.54157.7878.7 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดลำปาง4,957.684,888.001.4 %0.51,501.19327.9178.2 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำปาง3,734.922,172.0041.8 %5.01,025.80214.9579.0 %5.0
สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภาคเหนือ3,923.756,451.00-64.4 %0.02,367.12183.5092.2 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลำปาง3,743.803,202.0014.5 %5.01,044.82578.1044.7 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาลำปาง18,579.245,782.8368.9 %5.01,523.280.9599.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 327.471.0096.4 %5.0150.900.9599.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 131,593.4516,810.0146.8 %5.01,706.11491.3571.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 284,425.278,536.0089.9 %5.0681.351,014.26-48.9 %0.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำปาง7.491.0086.6 %5.010.630.9591.1 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง19,382.2210,179.0047.5 %5.0901.83426.8752.7 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพเกาะคา57,327.1712,576.0078.1 %5.0910.87596.0034.6 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพเถิน19,682.8916,742.2414.9 %5.01,040.89693.4033.4 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคลำปาง272.5954,897.00-20,039.0 %0.0632.591,634.50-158.4 %0.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง54,143.6925,838.0052.3 %5.01,052.95561.3046.7 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง1,127.7416,886.00-1,397.3 %0.01,433.070.9599.9 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง 5,694.323,027.0046.8 %5.01,120.88357.2268.1 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง2,643.931,061.0059.9 %5.0702.53160.9477.1 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดลำปาง24,822.367,221.4070.9 %5.07,123.022.85100.0 %5.0
รวม 676,412 532,738 21.24 % 75,372 29,994 60.21 %