จังหวัดลำปาง
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลำปาง2,457.101.00100.0 %588.430.9599.8 %
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดลำปางไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ64.61138.66-114.6 %
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดลำปาง0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ลำปาง2,168.291,028.0052.6 %474.34159.2966.4 %
สำนักงานคลังจังหวัดลำปาง2,990.132,323.0022.3 %835.64108.7387.0 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ลำปาง9,675.929,507.001.7 %3,117.561,518.1051.3 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังเหนือ3,403.38469.0086.2 %459.7385.6581.4 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองลำปาง4,091.672,103.0048.6 %362.2448.4586.6 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขางาว3,825.65586.0084.7 %292.3587.5470.1 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแจ้ห่ม3,379.99481.0085.8 %221.7257.2874.2 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่เมาะ3,551.05744.0079.0 %315.9935.3888.8 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกาะคา4,145.34541.0086.9 %254.0571.4771.9 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้างฉัตร3,502.12425.0087.9 %223.1499.9955.2 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่ทะ3,453.16376.0089.1 %260.4671.8072.4 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเถิน3,458.75607.0082.5 %484.45142.5870.6 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสบปราบ3,335.14182.0094.5 %239.5526.5988.9 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่พริก3,371.77315.0090.7 %450.0712.8797.1 %
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำปาง6,553.545,626.8614.1 %1,615.301,878.15-16.3 %
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดลำปาง4,056.822,340.0042.3 %1,253.99526.9858.0 %
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำปาง2,961.421,230.0058.5 %797.61431.8945.9 %
สำนักชลประทานที่ 212,905.7716,051.00-24.4 %5,340.472,526.9052.7 %
สำนักงานประมงจังหวัดลำปาง2,810.00512.0081.8 %607.45324.5646.6 %
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำปาง5,858.491,019.0082.6 %1,577.25914.8542.0 %
สำนักงานเกษตรจังหวัดลำปาง1,975.792,416.00-22.3 %569.67683.05-19.9 %
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลำปาง4,592.991,766.0061.6 %1,482.19717.5251.6 %
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดลำปาง3,445.271,874.7045.6 %1,025.80192.8581.2 %
สำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง7,534.8810,726.09-42.4 %1,900.54108.7594.3 %
ท่าอากาศยานลำปาง33,145.62103,673.00-212.8 %144.56129.1510.7 %
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำปาง2,168.292,568.00-18.4 %474.34484.50-2.1 %
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 ลำปาง3,602.463,742.46-3.9 %1,408.56186.0086.8 %
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1 ลำปาง7,985.839,197.00-15.2 %3,731.144,005.75-7.4 %
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 1 ลำปาง58.751.0098.3 %61.200.9598.4 %
สถานีอุตุนิยมวิทยาลำปาง2,007.661,560.0022.3 %79.582.8596.4 %
สำนักงานสถิติจังหวัดลำปาง3,098.47775.0075.0 %854.66136.4684.0 %
สำนักงานพลังงานจังหวัดลำปาง2,624.20779.0070.3 %702.53394.5643.8 %
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำปาง3,410.334,069.00-19.3 %930.70399.2357.1 %
สำนักงานจังหวัดลำปาง5,432.8146,448.68-755.0 %1,672.351,803.67-7.9 %
ที่ทำการปกครองจังหวัดลำปาง5,591.934,987.0010.8 %1,852.11247.7886.6 %
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำปาง861.001,489.00-72.9 %540.31123.1577.2 %
สำนักงานที่ดินจังหวัดลำปาง12,783.1511,792.847.7 %1,180.00109.9290.7 %
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 10 ลำปาง58.759,456.00-15,995.3 %23.08209.00-805.5 %
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำปาง3,947.752,027.0048.7 %1,120.8890.0092.0 %
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลำปาง3,934.332,226.0043.4 %1,139.90374.1167.2 %
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลำปาง4,610.042,979.0035.4 %1,025.80273.2273.4 %
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลำปาง5,697.894,414.6622.5 %1,425.14530.8362.8 %
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดลำปาง3,325.173,313.000.4 %854.660.9599.9 %
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดลำปาง21,938.055,608.0074.4 %572.06294.5048.5 %
สถานกักขังกลางจังหวัดลำปาง3,539.055,620.00-58.8 %511.52341.4033.3 %
ทัณฑสถานบำบัดพิเศษลำปาง 25,226.5323,169.748.2 %873.21223.8974.4 %
รจก.ลำปาง 54,064.354,265.5592.1 %1,227.63552.6255.0 %
สำนักงานแรงงานจังหวัดลำปาง2,773.98850.0069.4 %328.4894.0571.4 %
สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำปาง3,395.611,223.0064.0 %548.25143.9873.7 %
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 10 ลำปาง21,076.6515,825.9924.9 %1,594.75465.5070.8 %
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดลำปาง2,779.451,157.0058.4 %740.54157.7878.7 %
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดลำปาง4,957.684,888.001.4 %1,501.19327.9178.2 %
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำปาง3,734.922,172.0041.8 %1,025.80214.9579.0 %
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลำปาง3,743.803,202.0014.5 %1,044.82578.1044.7 %
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาลำปาง10,124.275,782.8342.9 %1,523.280.9599.9 %
สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภาคเหนือ4,019.196,451.00-60.5 %2,367.12183.5092.2 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 327.471.0096.4 %150.900.9599.4 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 131,632.5716,810.0146.9 %1,715.35491.3571.4 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 284,425.278,536.0089.9 %681.351,014.26-48.9 %
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำปาง7.491.0086.6 %10.630.9591.1 %
วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง54,143.6925,838.0052.3 %1,052.95561.3046.7 %
วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง19,382.2210,179.0047.5 %901.83426.8752.7 %
วิทยาลัยการอาชีพเกาะคา57,327.1712,576.0078.1 %910.87596.0034.6 %
วิทยาลัยการอาชีพเถิน19,682.8916,742.2414.9 %1,040.89693.4033.4 %
วิทยาลัยเทคนิคลำปาง272.5954,897.00-20,039.0 %632.591,634.50-158.4 %
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง1,127.7416,886.00-1,397.3 %1,433.070.9599.9 %
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง 5,694.323,027.0046.8 %1,120.88357.2268.1 %
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง2,643.931,061.0059.9 %702.53160.9477.1 %
ตำรวจภูธรจังหวัดลำปาง24,822.367,221.4070.9 %7,123.022.85100.0 %
รวม 676,412 532,738 21.24 % 75,372 29,994 60.21 %