จังหวัดอุตรดิตถ์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุตรดิตถ์2,538.371,002.0060.5 %5.0474.17112.9076.2 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.อุตรดิตถ์10,311.516,805.5134.0 %5.066.700.9598.6 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุตรดิตถ์3,254.882,883.0011.4 %5.0702.37228.2767.5 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดอุตรดิตถ์3,229.541,657.0048.7 %5.0721.3783.8188.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่อุตรดิตถ์26,568.6314,377.3545.9 %5.04,125.23498.9187.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาตรอน5,597.59410.0092.7 %5.0211.77107.3549.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลับแล3,650.57671.0081.6 %5.0201.57107.2046.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทองแสนขัน3,627.94484.0086.7 %5.0293.8390.3169.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาน้ำปาด4,454.55216.0095.2 %5.0264.40107.8459.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าปลา3,766.81439.0088.3 %5.0325.46102.1668.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาฟากท่า3,912.48419.0089.3 %5.0451.51107.4576.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านโคก3,590.57400.0088.9 %5.0595.76107.8481.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพิชัย3,643.64603.0083.5 %5.0305.8367.4477.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุตรดิตถ์13,960.145,270.5362.2 %5.01,482.031,328.1010.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุตรดิตถ์ สาขาน้ำปาด2,624.34559.5078.7 %5.0617.40228.9562.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดอุตรดิตถ์4,037.092,114.0047.6 %5.01,006.62346.2165.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 9 3,663.311,789.0051.2 %5.01,524.96214.2086.0 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์3,156.261,772.0043.9 %5.0721.38221.1369.3 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดอุตรดิตถ์2,484.801,323.0046.8 %5.0455.16245.3446.1 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุตรดิตถ์6,132.412,187.8864.3 %5.0798.76867.08-8.6 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดอุตรดิตถ์3,107.682,857.008.1 %4.0496.84411.7217.1 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์6,020.464,337.0028.0 %5.01,862.341,199.8235.6 %5.0
ส.ป.ก. อุตรดิตถ์5,314.932,110.1860.3 %5.0974.68250.1074.3 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดอุตรดิตถ์9,644.1114,450.00-49.8 %0.01,559.40248.9084.0 %5.0
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 9 (อุตรดิตถ์)10,285.096,744.7234.4 %5.02,211.44983.2555.5 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุตรดิตถ์2,615.792,007.0023.3 %5.0455.14304.0033.2 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาอุตรดิตถ์1,757.15404.0077.0 %5.062.222.8595.4 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดอุตรดิตถ์3,067.571,291.0057.9 %5.0825.0042.8794.8 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดอุตรดิตถ์3,022.26924.0069.4 %5.0627.55221.3564.7 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุตรดิตถ์11,594.383,147.3072.9 %5.0495.52393.1220.7 %5.0
สำนักงานจังหวัดอุตรดิตถ์12,804.544,696.0063.3 %5.01,272.831,054.0917.2 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดอุตรดิตถ์6,863.436,104.0011.1 %5.01,120.72515.7154.0 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุตรดิตถ์2,374.633,057.00-28.7 %0.0513.84355.3930.8 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดอุตรดิตถ์13,884.419,017.3135.1 %5.01,691.2054.1896.8 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุตรดิตถ์4,220.761,245.0070.5 %5.01,101.69314.1471.5 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์3,758.372,908.0022.6 %5.0949.58542.8842.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุตรดิตถ์4,597.643,261.0029.1 %5.01,234.81358.6671.0 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอุตรดิตถ์3,666.461,240.0066.2 %5.0854.48240.0471.9 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุตรดิตถ์5,630.904,000.0029.0 %5.0270.4175.9071.9 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอุตรดิตถ์11,383.441,840.0083.8 %5.0740.40340.5254.0 %5.0
เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์ 38,720.9532,522.0216.0 %5.0865.99182.0979.0 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดอุตรดิตถ์2,519.181,010.0059.9 %5.0512.20124.6275.7 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอุตรดิตถ์2,961.281,197.5059.6 %5.0588.28251.4757.3 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดอุตรดิตถ์4,335.513,823.4711.8 %5.01,026.95513.5950.0 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์3,213.241,200.0062.7 %5.0779.67202.1674.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดอุตรดิตถ์8,805.815,912.1832.9 %5.01,025.64268.6273.8 %5.0
ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนอุตรดิตถ์13,680.713,427.0075.0 %5.0357.0818.0095.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1151,323.2716,596.0789.0 %5.01,392.58267.0580.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 212,775.308,059.4936.9 %5.01,884.48332.8982.3 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุตรดิตถ์1,373.284,735.84-244.9 %0.0262.92232.9111.4 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์62,331.1367,528.97-8.3 %0.01,319.201,062.2319.5 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์101,336.6134,039.0066.4 %5.0888.38657.9825.9 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างอุตรดิตถ์291,687.0317,250.5094.1 %5.0736.59542.7126.3 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพพิชัย0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์29,632.7814,463.6051.2 %5.02,285.021,456.7336.2 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ 4,541.042,723.0040.0 %5.0778.44317.1959.3 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุตรดิตถ์3,039.74779.0074.4 %5.0588.28177.0569.9 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดอุตรดิตถ์43,898.6213,979.0168.2 %5.06,119.974,155.5032.1 %5.0
รวม 1,015,879 354,557 65.10 % 56,097 23,008 58.99 %