จังหวัดอุตรดิตถ์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุตรดิตถ์2,490.671,002.0059.8 %455.16112.9075.2 %
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.อุตรดิตถ์10,311.516,805.5134.0 %66.700.9598.6 %
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุตรดิตถ์3,254.882,883.0011.4 %702.37228.2767.5 %
สำนักงานคลังจังหวัดอุตรดิตถ์3,229.541,657.0048.7 %721.3783.8188.4 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่อุตรดิตถ์26,568.6314,377.3545.9 %4,125.23498.9187.9 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพิชัย3,643.64603.0083.5 %305.8367.4477.9 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาตรอน5,597.59410.0092.7 %211.77107.3549.3 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลับแล3,650.57671.0081.6 %201.57107.2046.8 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทองแสนขัน3,627.94484.0086.7 %293.8390.3169.3 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาน้ำปาด4,454.55216.0095.2 %264.40107.8459.2 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าปลา3,766.81439.0088.3 %325.46102.1668.6 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาฟากท่า3,912.48419.0089.3 %451.51107.4576.2 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านโคก3,590.57400.0088.9 %595.76107.8481.9 %
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุตรดิตถ์13,960.145,270.5362.2 %1,482.031,328.1010.4 %
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุตรดิตถ์ สาขาน้ำปาด2,456.93559.5077.2 %617.40228.9562.9 %
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดอุตรดิตถ์4,037.092,114.0047.6 %1,006.62346.2165.6 %
สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 9 3,663.311,789.0051.2 %1,524.96214.2086.0 %
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์3,156.261,772.0043.9 %721.38221.1369.3 %
สำนักงานประมงจังหวัดอุตรดิตถ์2,484.801,323.0046.8 %455.16245.3446.1 %
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุตรดิตถ์6,132.412,187.8864.3 %798.76867.08-8.6 %
สำนักงานเกษตรจังหวัดอุตรดิตถ์3,107.682,857.008.1 %496.84411.7217.1 %
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์6,020.464,337.0028.0 %1,862.341,199.8235.6 %
ส.ป.ก. อุตรดิตถ์5,314.932,110.1860.3 %974.68250.1074.3 %
สำนักงานขนส่งจังหวัดอุตรดิตถ์9,644.1114,450.00-49.8 %1,559.40248.9084.0 %
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 9 (อุตรดิตถ์)10,285.096,744.7234.4 %2,211.440.95100.0 %
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุตรดิตถ์2,615.792,007.0023.3 %455.14304.0033.2 %
สถานีอุตุนิยมวิทยาอุตรดิตถ์1,757.15404.0077.0 %62.222.8595.4 %
สำนักงานสถิติจังหวัดอุตรดิตถ์3,067.571,291.0057.9 %825.0042.8794.8 %
สำนักงานพลังงานจังหวัดอุตรดิตถ์3,022.26924.0069.4 %627.55221.3564.7 %
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุตรดิตถ์11,689.773,147.3073.1 %533.55393.1226.3 %
สำนักงานจังหวัดอุตรดิตถ์12,804.544,696.0063.3 %1,272.831,054.0917.2 %
ที่ทำการปกครองจังหวัดอุตรดิตถ์6,863.436,104.0011.1 %1,120.72515.7154.0 %
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุตรดิตถ์2,378.123,057.00-28.5 %513.84355.3930.8 %
สำนักงานที่ดินจังหวัดอุตรดิตถ์13,884.419,017.3135.1 %1,691.2054.1896.8 %
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุตรดิตถ์4,220.761,245.0070.5 %1,101.69314.1471.5 %
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์3,758.372,908.0022.6 %949.58542.8842.8 %
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุตรดิตถ์4,597.643,261.0029.1 %1,234.81358.6671.0 %
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอุตรดิตถ์3,666.461,240.0066.2 %854.48240.0471.9 %
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุตรดิตถ์5,630.904,000.0029.0 %270.4175.9071.9 %
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอุตรดิตถ์11,383.441,840.0083.8 %740.40340.5254.0 %
เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์ 38,720.9532,522.0216.0 %865.99182.0979.0 %
สำนักงานแรงงานจังหวัดอุตรดิตถ์2,519.181,010.0059.9 %512.20124.6275.7 %
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอุตรดิตถ์2,961.281,197.5059.6 %588.28413.0229.8 %
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดอุตรดิตถ์4,335.513,823.4711.8 %1,026.95513.5950.0 %
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์3,213.241,200.0062.7 %779.67202.1674.1 %
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดอุตรดิตถ์8,805.8110,199.51-15.8 %1,025.64268.6273.8 %
ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนอุตรดิตถ์13,680.713,427.0075.0 %357.080.9599.7 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1151,323.2716,596.0789.0 %1,392.58267.0580.8 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 212,775.308,059.4936.9 %1,884.48332.8982.3 %
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุตรดิตถ์1,373.284,735.84-244.9 %262.92232.9111.4 %
วิทยาลัยการอาชีพพิชัย0.000.000.0 %0.000.000.0 %
วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์62,331.1367,528.97-8.3 %1,319.201,062.2319.5 %
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์101,336.6134,039.0066.4 %888.38657.9825.9 %
วิทยาลัยสารพัดช่างอุตรดิตถ์291,687.0317,250.5094.1 %736.59542.7126.3 %
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์29,632.7814,463.6051.2 %2,285.021,456.7336.2 %
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ 4,541.042,723.0040.0 %778.44317.1959.3 %
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุตรดิตถ์3,039.74779.0074.4 %588.28177.0569.9 %
ตำรวจภูธรจังหวัดอุตรดิตถ์43,898.6213,979.0168.2 %6,119.974,155.5032.1 %
รวม 1,015,879 354,557 65.10 % 56,097 23,008 58.99 %