จังหวัดแพร่
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่2,563.92527.0079.4 %404.9395.0076.5 %
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดแพร่10,658.682,251.0078.9 %61.68113.07-83.3 %
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่11,682.5410,528.509.9 %93.4589.424.3 %
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่แพร่3,071.301,294.0057.9 %431.8855.5887.1 %
สำนักงานคลังจังหวัดแพร่3,165.931,378.0056.5 %690.1728.4295.9 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่แพร่14,068.659,056.0035.6 %1,945.22438.6677.4 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองแพร่954.131,215.00-27.3 %288.0347.5083.5 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสูงเม่น3,720.08693.0081.4 %199.440.9599.5 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเด่นชัย3,583.77329.0090.8 %222.3547.5078.6 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสอง5,230.57862.0083.5 %361.950.9599.7 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลอง3,584.84493.0086.2 %351.430.9599.7 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาร้องกวาง4,170.36485.0088.4 %289.980.9599.7 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังชิ้น3,777.58528.0086.0 %510.4647.5090.7 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองม่วงไข่3,557.46299.0091.6 %149.311.0099.3 %
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่แพร่5,144.154,876.885.2 %1,203.612,075.75-72.5 %
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดแพร่1,802.942,268.00-25.8 %1,013.44545.6546.2 %
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดแพร่3,144.04781.0075.2 %690.15305.9055.7 %
สำนักงานประมงจังหวัดแพร่2,630.89794.0069.8 %519.01293.5543.4 %
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดแพร่8,071.341,904.0076.4 %1,132.62642.4543.3 %
สำนักงานเกษตรจังหวัดแพร่2,140.322,960.00-38.3 %513.731,140.55-122.0 %
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดแพร่115,175.291,833.0098.4 %4,610.52307.9993.3 %
สำนักงานขนส่งจังหวัดแพร่11,769.818,464.3328.1 %1,355.7376.3894.4 %
ท่าอากาศยานแพร่46,165.1421,428.4053.6 %475.76441.757.1 %
สำนักงานทางหลวงที่ 2 (แพร่)11,063.6116,168.10-46.1 %3,876.614,960.90-28.0 %
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแพร่1,378.7783.2694.0 %605.94139.1977.0 %
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 (แพร่)11,659.7117,753.00-52.3 %4,026.81319.2092.1 %
สถานีอุตุนิยมวิทยาแพร่1,702.46258.0084.8 %57.9676.84-32.6 %
สำนักงานสถิติจังหวัดแพร่2,767.79670.0075.8 %728.210.9599.9 %
สำนักงานพลังงานจังหวัดแพร่2,870.86510.0082.2 %576.07142.5075.3 %
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดแพร่3,544.248,403.90-137.1 %842.3051.3093.9 %
สำนักงานจังหวัดแพร่12,863.2623,829.99-85.3 %1,393.761,508.31-8.2 %
ที่ทำการปกครองจังหวัดแพร่4,736.343,800.0019.8 %1,047.56176.7083.1 %
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแพร่1,243.19547.0056.0 %519.1489.9682.7 %
สำนักงานที่ดินจังหวัดแพร่6,877.376,526.355.1 %2,317.9054.3497.7 %
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดแพร่11,318.82943.0091.7 %861.31495.9542.4 %
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดแพร่4,169.538,173.66-96.0 %861.30220.4074.4 %
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่3,877.161,048.0073.0 %809.35354.3556.2 %
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดแพร่3,817.023,018.0020.9 %937.38252.7073.0 %
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดแพร่2,825.842,774.001.8 %325.9139.8387.8 %
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดแพร่11,211.922,277.0079.7 %823.29240.3570.8 %
รจจ.แพร่ 33,561.3818,790.1144.0 %832.61511.0938.6 %
สำนักงานแรงงานจังหวัดแพร่481.09690.00-43.4 %212.72105.3650.5 %
สำนักงานจัดหางานจังหวัดแพร่3,253.641,232.0062.1 %493.8771.9785.4 %
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดแพร่3,306.76908.0072.5 %576.07167.5070.9 %
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดแพร่5,420.186,699.36-23.6 %1,374.74566.2058.8 %
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดแพร่3,248.122,643.8418.6 %765.26213.6672.1 %
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดแพร่9,348.7318,001.23-92.6 %3,181.26512.5583.9 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 (จังหวัดแพร่ และน่าน)10,632.698,179.6923.1 %3,248.86541.3383.3 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต1 37,804.2112,076.0068.1 %1,456.83245.1083.2 %
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 237,868.148,622.7077.2 %1,568.43257.7683.6 %
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดแพร่2,331.065,090.00-118.4 %302.53136.5954.9 %
วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่20,515.68122,263.00-495.9 %785.29564.8928.1 %
วิทยาลัยการอาชีพสอง30,543.1410,563.6765.4 %754.79427.7543.3 %
วิทยาลัยเทคนิคแพร่97,085.4455,972.0042.3 %1,555.59444.1071.5 %
วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่113,381.1025,150.0077.8 %861.53322.8762.5 %
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่26,965.1620,896.9922.5 %891.87984.20-10.4 %
วิทยาลัยการอาชีพลอง33,178.449,708.0070.7 %729.76310.4557.5 %
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่13,656.923,304.0075.8 %1,876.601,817.493.1 %
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดแพร่ 3,350.092,977.6811.1 %842.31421.8249.9 %
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดแพร่7,178.58641.0091.1 %261.89306.34-17.0 %
ตำรวจภูธรจังหวัดแพร่20,564.1116,442.5020.0 %4,203.754,109.802.2 %
รวม 881,436 522,883 40.68 % 64,902 28,960 55.38 %