จังหวัดน่าน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดน่าน0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดน่าน0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดน่าน0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่น่าน0.000.000.0 %0.00.00165.200.0 %0.0
สำนักงานคลังจังหวัดน่าน0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่น่าน17,092.4910,950.9935.9 %5.02,513.70818.5767.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ่อเกลือ3,143.22147.1095.3 %5.0494.428.1198.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาหมื่น0.00308.000.0 %0.00.00124.850.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าวังผา0.00728.000.0 %0.00.0071.160.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาน้อย3,812.18233.0093.9 %5.0343.1110.7996.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปัว0.00277.000.0 %0.00.0087.960.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านหลวง3,755.10289.0092.3 %5.0176.787.5095.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุ่งช้าง3,608.07384.0089.4 %5.0432.509.9097.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเวียงสา3,928.88794.0079.8 %5.0335.6450.7584.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเชียงกลาง3,693.96546.0085.2 %5.0336.88116.9665.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่จริม3,041.69396.0087.0 %5.0269.358.0197.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองน่าน4,061.301,121.0072.4 %5.0261.93106.3859.4 %5.0
ด่านศุลกากรทุ่งช้าง5,351.574,205.0021.4 %5.0608.61596.452.0 %0.5
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่น่าน0.007,638.440.0 %0.00.001,598.170.0 %0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดน่าน1,949.212,286.11-17.3 %0.0751.94842.90-12.1 %0.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดน่าน3,124.971,361.7456.4 %5.0815.93420.7048.4 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดน่าน2,741.45485.0082.3 %5.0663.80126.9980.9 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดน่าน4,745.803,936.0017.1 %5.01,429.521,156.4619.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 70.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดน่าน2,308.023,892.00-68.6 %0.0614.861,359.33-121.1 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดน่าน5,555.303,447.8737.9 %5.01,581.651,396.0111.7 %5.0
ส.ป.ก. น่าน3,957.332,123.0046.4 %5.01,464.07276.7381.1 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดน่าน0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
ท่าอากาศยานน่านนคร0.0084,866.320.0 %0.00.00342.100.0 %0.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดน่าน0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาน่าน2,085.931,015.0051.3 %5.076.88114.09-48.4 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดน่าน3,189.83207.8393.5 %5.0891.9946.4594.8 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดน่าน2,704.41838.0069.0 %5.0682.82406.6240.5 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดน่าน3,238.642,513.0022.4 %5.0949.82478.4349.6 %5.0
สำนักงานจังหวัดน่าน0.0087,226.030.0 %0.00.001,195.350.0 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดน่าน0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดน่าน1,125.471,275.00-13.3 %0.0613.130.000.0 %0.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดน่าน3,114.997,924.00-154.4 %0.0840.3464.4692.3 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดน่าน927.591,333.86-43.8 %0.0663.80258.8961.0 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดน่าน3,497.552,687.0623.2 %5.0666.50247.0062.9 %5.0
สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดน่าน0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดน่าน3,713.802,404.0035.3 %5.01,063.13316.0470.3 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดน่าน2,683.011,501.0044.1 %5.0663.8077.2688.4 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดน่าน11,164.231,943.0082.6 %5.01,081.19373.9565.4 %5.0
รจจ.น่าน 23,961.1523,011.004.0 %1.5847.471,470.92-73.6 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดน่าน0.00755.940.0 %0.00.00102.670.0 %0.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดน่าน0.001,321.800.0 %0.00.00102.830.0 %0.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดน่าน0.00693.980.0 %0.00.00161.270.0 %0.0
สปส.จ.น่าน0.005,988.730.0 %0.00.00235.450.0 %0.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดน่าน0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
กลุ่มโบราณคดีและอนุรักษ์โบราณสถานสาขาน่าน3,094.17760.0075.4 %5.01,047.26455.6856.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดน่าน3,952.176,126.34-55.0 %0.01,025.10185.9481.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 20.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 10.0016,897.830.0 %0.00.00328.700.0 %0.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดน่าน0.005,564.000.0 %0.00.00343.120.0 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคน่าน0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างน่าน0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพปัว0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพเวียงสา0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน0.0011,976.810.0 %0.00.002,031.500.0 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดน่าน 3,003.361,324.0055.9 %5.0801.99348.6556.5 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดน่าน0.002,021.000.0 %0.00.00196.500.0 %0.0
ตำรวจภูธรจังหวัดน่าน 19,124.8217,237.009.9 %4.54,712.681,282.0272.8 %5.0
รวม 74,367 61,147 0.00 % 14,194 8,986 0.00 %