จังหวัดน่าน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดน่าน0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดน่าน0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดน่าน0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่น่าน0.000.000.0 %0.00165.200.0 %
สำนักงานคลังจังหวัดน่าน0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่น่าน0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองน่าน0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเวียงสา0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาน้อย0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาหมื่น0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านหลวง0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าวังผา0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปัว0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเชียงกลาง0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุ่งช้าง0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ่อเกลือ3,143.220.000.0 %494.428.1198.4 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่จริม3,041.690.000.0 %269.35300.00-11.4 %
ด่านศุลกากรทุ่งช้าง5,351.574,205.0021.4 %608.61596.452.0 %
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่น่าน0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดน่าน1,949.212,286.11-17.3 %751.94842.90-12.1 %
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดน่าน3,124.971,361.7456.4 %815.93420.7048.4 %
สำนักงานประมงจังหวัดน่าน2,741.45485.0082.3 %663.80126.9980.9 %
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดน่าน0.003,936.000.0 %0.001,156.460.0 %
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 70.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานเกษตรจังหวัดน่าน2,308.023,892.00-68.6 %614.861,359.33-121.1 %
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดน่าน5,555.303,447.8737.9 %1,581.651,396.0111.7 %
ส.ป.ก. น่าน0.002,123.000.0 %0.00291.300.0 %
สำนักงานขนส่งจังหวัดน่าน0.000.000.0 %0.000.000.0 %
ท่าอากาศยานน่านนคร0.0084,866.320.0 %0.00342.100.0 %
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดน่าน0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สถานีอุตุนิยมวิทยาน่าน2,085.931,015.0051.3 %76.88114.09-48.4 %
สำนักงานสถิติจังหวัดน่าน3,189.83207.8393.5 %891.9946.4594.8 %
สำนักงานพลังงานจังหวัดน่าน2,704.41838.0069.0 %682.82406.6240.5 %
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดน่าน3,238.642,513.0022.4 %949.82478.4349.6 %
สำนักงานจังหวัดน่าน0.0087,226.030.0 %0.001,195.350.0 %
ที่ทำการปกครองจังหวัดน่าน0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดน่าน1,125.471,275.00-13.3 %613.130.000.0 %
สำนักงานที่ดินจังหวัดน่าน3,114.997,924.00-154.4 %840.3464.4692.3 %
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดน่าน927.591,333.86-43.8 %663.80258.8961.0 %
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดน่าน3,497.552,687.0623.2 %666.50247.0062.9 %
สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดน่าน0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดน่าน3,713.802,404.0035.3 %1,063.13316.0470.3 %
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดน่าน2,683.011,501.0044.1 %663.8077.2688.4 %
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดน่าน0.000.000.0 %0.000.000.0 %
รจจ.น่าน 23,961.1523,011.004.0 %847.471,470.92-73.6 %
สำนักงานแรงงานจังหวัดน่าน0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานจัดหางานจังหวัดน่าน0.001,321.800.0 %0.00102.830.0 %
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดน่าน0.00693.980.0 %0.00161.270.0 %
สปส.จ.น่าน0.005,988.730.0 %0.00235.450.0 %
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดน่าน0.000.000.0 %0.000.000.0 %
กลุ่มโบราณคดีและอนุรักษ์โบราณสถานสาขาน่าน3,094.17760.0075.4 %1,047.26455.6856.5 %
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดน่าน0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 20.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 10.0016,897.830.0 %0.00328.700.0 %
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดน่าน0.005,564.000.0 %0.000.000.0 %
วิทยาลัยเทคนิคน่าน0.000.000.0 %0.000.000.0 %
วิทยาลัยสารพัดช่างน่าน0.000.000.0 %0.000.000.0 %
วิทยาลัยการอาชีพปัว0.000.000.0 %0.000.000.0 %
วิทยาลัยการอาชีพเวียงสา0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน0.0011,976.810.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดน่าน 0.001,324.000.0 %0.00348.650.0 %
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดน่าน0.002,021.000.0 %0.00196.500.0 %
ตำรวจภูธรจังหวัดน่าน 0.0017,237.000.0 %0.001,282.020.0 %
รวม 74,367 61,147 0.00 % 14,194 8,986 0.00 %