จังหวัดพะเยา
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพะเยา2,365.79350.0085.2 %445.43438.901.5 %
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดพะเยา10,452.175,422.0048.1 %57.7717.8869.1 %
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พะเยา3,111.121,370.0056.0 %470.1082.1582.5 %
สำนักงานคลังจังหวัดพะเยา2,796.821,345.6051.9 %673.6295.4585.8 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่พะเยา11,208.097,759.0030.8 %1,852.61689.8662.8 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปง3,487.29392.0088.8 %448.53116.1174.1 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่ใจ3,184.19363.0088.6 %188.5989.2552.7 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเชียงม่วน3,401.93150.0095.6 %486.3681.2083.3 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาภูซาง3,331.53310.0090.7 %479.0588.6581.5 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจุน3,368.29375.0088.9 %295.24107.2763.7 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองพะเยา3,905.091,297.0066.8 %328.69124.6262.1 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเชียงคำ3,708.20678.0081.7 %402.07106.5073.5 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดอกคำใต้3,471.45572.0083.5 %249.8788.8664.4 %
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พะเย�5,294.932,152.6559.3 %1,263.11757.1540.1 %
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดพะเยา3,751.001,526.0059.3 %1,035.4373.0792.9 %
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพะเยา2,727.961,086.0060.2 %654.60309.5252.7 %
สำนักงานประมงจังหวัดพะเยา2,214.671,273.0042.5 %483.4550.0689.6 %
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพะเยา3,373.132,031.0039.8 %920.82883.554.0 %
สำนักงานเกษตรจังหวัดพะเยา2,162.454,345.52-101.0 %572.021,214.10-112.2 %
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพะเยา8,856.975,418.9338.8 %1,472.2995.0093.5 %
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพะเยา3,639.532,760.0024.2 %996.89153.2384.6 %
สำนักงานขนส่งจังหวัดพะเยา7,705.818,969.46-16.4 %1,187.05157.1686.8 %
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพะเยา3,709.673,887.39-4.8 %1,050.19557.2946.9 %
สถานีอุตุนิยมวิทยาพะเยา1,521.96853.0044.0 %57.7690.86-57.3 %
สำนักงานสถิติจังหวัดพะเยา3,021.33518.0082.9 %787.7146.4894.1 %
สำนักงานพลังงานจังหวัดพะเยา2,884.67993.0065.6 %616.57406.6034.1 %
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพะเยา3,101.562,798.189.8 %806.73393.3051.2 %
สำนักงานจังหวัดพะเยา4,412.9927,787.54-529.7 %1,377.212,650.05-92.4 %
ที่ทำการปกครองจังหวัดพะเยา4,006.734,432.66-10.6 %1,110.99315.8071.6 %
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา1,025.67957.006.7 %470.14323.9531.1 %
สำนักงานที่ดินจังหวัดพะเยา6,012.666,543.81-8.8 %1,110.9974.7293.3 %
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพะเยา2,881.30957.0066.8 %366.29276.5724.5 %
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพะเยา3,489.822,367.9032.1 %958.86515.8246.2 %
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพะเยา3,202.002,535.0020.8 %692.6334.9795.0 %
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพะเยา3,490.432,441.0030.1 %863.77158.2781.7 %
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพะเยา2,649.74957.0063.9 %559.52323.9542.1 %
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดพะเยา10,717.401,915.0082.1 %639.02320.5049.8 %
เรือนจำจังหวัดพะเยา27,764.77950.0096.6 %762.14323.9557.5 %
สำนักงานแรงงานจังหวัดพะเยา2,407.21708.0070.6 %386.0194.7975.4 %
สำนักงานจัดหางานจังหวัดพะเยา3,022.742,174.1228.1 %673.61114.2383.0 %
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพะเยา2,562.71543.0078.8 %578.54210.2163.7 %
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดพะเยา4,437.783,711.1716.4 %1,187.05715.7639.7 %
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพะเยา2,848.621,429.0049.8 %711.65252.7364.5 %
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดพะเยา3,257.092,794.0014.2 %730.67406.2744.4 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2198,716.911,345.6099.3 %2,101.8895.4595.5 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 127,745.138,113.8970.8 %1,194.97451.0662.3 %
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพะเยา3,689.252,152.6541.7 %258.19757.15-193.3 %
วิทยาลัยเทคนิคพะเยา133,805.0536,543.0172.7 %1,029.91706.6631.4 %
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา26,961.5036,636.00-35.9 %847.03568.9032.8 %
วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ55,007.044,432.6691.9 %1,226.18315.8074.2 %
วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้23,929.7827,787.54-16.1 %630.371,041.68-65.2 %
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา2,721.25957.0064.8 %1,159.47323.9572.1 %
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา 3,003.351,526.0049.2 %730.67486.2533.5 %
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพะเยา2,454.38957.0061.0 %483.46323.9533.0 %
ตำรวจภูธรจังหวัดพะเยา14,704.571,345.6090.8 %3,969.0195.4597.6 %
รวม 692,685 243,996 64.78 % 45,093 19,593 56.55 %