จังหวัดเชียงราย
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย2,184.93726.0066.8 %553.6051.3190.7 %
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงราย35,142.7218,762.9946.6 %77.5335.6654.0 %
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงราย0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เชียงราย3,954.394,000.00-1.2 %971.95285.0070.7 %
สำนักงานคลังจังหวัดเชียงราย2,350.342,311.001.7 %629.7098.0684.4 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่เชียงราย21,867.8610,000.0054.3 %2,816.501,140.0059.5 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาขุนตาล3,267.77331.0089.9 %255.510.9599.6 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองเชียงราย0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่จัน0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเชียงแสน0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเวียงชัย0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพญาเม็งราย0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเวียงแก่น0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่ลาว0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่สรวย3,730.08400.0089.3 %344.9871.2579.3 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเวียงป่าเป้า0.00475.000.0 %0.0084.920.0 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเชียงของ0.00578.000.0 %0.0088.500.0 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเทิง0.00726.000.0 %0.0083.430.0 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่ฟ้าหลวง0.001,000.000.0 %0.0095.000.0 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่สาย674.931,038.00-53.8 %399.89103.8874.0 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาป่าแดด3,329.31547.0083.6 %263.430.9599.6 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพาน3,608.741,044.0071.1 %418.1192.4277.9 %
ด่านศุลกากรแม่สาย55,599.0345,708.6017.8 %2,532.75417.9483.5 %
ด่านศุลกากรเชียงแสน0.006,832.000.0 %0.00380.680.0 %
ด่านศุลกากรเชียงของ2,690.2124,113.60-796.3 %1,227.70347.6571.7 %
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เชียงราย0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย4,537.743,152.5030.5 %743.76265.4664.3 %
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดเชียงราย0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงราย0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานประมงจังหวัดเชียงราย0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงราย0.004,947.280.0 %0.001,020.840.0 %
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงราย5,402.051,185.2778.1 %1,823.170.000.0 %
ส.ป.ก. เชียงราย0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงราย 0.000.000.0 %0.000.000.0 %
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงราย0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย)9,672.4712,253.97-26.7 %3,797.59465.5087.7 %
สถานีอุตุนิยมวิทยาเชียงราย3,710.444,560.00-22.9 %73.87111.40-50.8 %
สถานีอุตุนิยมวิทยาเชียงราย (กลุ่มงานอากาศเกษตร)9,716.31342.0096.5 %477.5364.9186.4 %
สำนักงานสถิติจังหวัดเชียงราย3,008.96549.0081.8 %838.8456.3493.3 %
สำนักงานพลังงานจังหวัดเชียงราย3,514.281,489.0057.6 %762.78456.0040.2 %
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงราย3,830.463,578.006.6 %1,105.07153.0186.2 %
สำน้กงานจังหวัดเชียงราย0.0042,650.720.0 %0.001,705.760.0 %
ที่ทำการปกครองจังหวัดเชียงราย0.006,392.000.0 %0.001,323.230.0 %
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงราย0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงราย0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดเชียงราย0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงราย0.000.000.0 %0.00600.450.0 %
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย0.003,243.000.0 %0.00168.680.0 %
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงราย0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงราย3,163.393,291.34-4.0 %819.83123.4784.9 %
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงราย13,647.087,888.0042.2 %556.41545.252.0 %
เรือนจำกลางเชียงราย2,560,824.30100,159.0096.1 %24,054.18882.3096.3 %
สำนักงานแรงงานจังหวัดเชียงราย3,623.61793.6078.1 %329.14153.3453.4 %
สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงราย7,603.326,654.9812.5 %1,390.30577.6058.5 %
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงราย3,129.591,256.0059.9 %374.79222.1740.7 %
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงราย0.007,480.280.0 %0.00462.020.0 %
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย0.001,646.600.0 %0.00470.770.0 %
สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงราย0.000.000.0 %0.000.000.0 %
ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนเชียงราย0.002,741.700.0 %0.00180.500.0 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 225,699.5113,932.6945.8 %1,688.33177.3689.5 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 (จังหวัดเชียงราย และพะเยา)0.003,401.000.0 %0.00439.760.0 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 311,591.7410,710.007.6 %1,319.56979.7825.7 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 10.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 426,120.099,744.6762.7 %1,554.97823.0847.1 %
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเชียงราย0.000.000.0 %0.000.000.0 %
วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย0.000.000.0 %0.000.000.0 %
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย0.000.000.0 %0.000.000.0 %
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย0.000.000.0 %0.000.000.0 %
วิทยาลัยการอาชีพเชียงราย0.000.000.0 %0.000.000.0 %
วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง0.000.000.0 %0.000.000.0 %
วิทยาลัยการอาชีพเทิง0.007,318.880.0 %0.00634.980.0 %
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย0.0045,520.000.0 %0.001,445.870.0 %
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงราย 0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงราย0.001,441.230.0 %0.00260.640.0 %
ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงราย 0.000.000.0 %0.000.000.0 %
รวม 2,837,196 290,522 0.00 % 50,379 8,702 0.00 %