จังหวัดเชียงราย
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย2,184.93726.0066.8 %5.0553.6051.3190.7 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงราย35,142.7218,762.9946.6 %5.077.5335.6654.0 %5.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงราย0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เชียงราย3,954.393,094.0021.8 %5.0971.9511,732.50-1,107.1 %0.0
สำนักงานคลังจังหวัดเชียงราย2,350.342,311.001.7 %0.5629.7098.0684.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่เชียงราย21,867.8610,660.6051.2 %5.02,816.501,134.2559.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่สาย674.931,038.00-53.8 %0.0399.89103.8874.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาขุนตาล3,267.77331.0089.9 %5.0255.510.9599.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเวียงป่าเป้า0.00475.000.0 %0.00.0084.920.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเชียงของ3,571.63578.0083.8 %5.0552.0088.5084.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเทิง0.00726.000.0 %0.00.0083.430.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่ฟ้าหลวง0.001,000.000.0 %0.00.0095.000.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาป่าแดด3,329.31547.0083.6 %5.0263.4337.5585.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพาน3,608.741,044.0071.1 %5.0418.1192.4277.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่สรวย3,400.30420.0087.6 %5.0344.9880.7176.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพญาเม็งราย435.69386.0011.4 %5.0261.2782.0368.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเชียงแสน0.00459.000.0 %0.00.0080.500.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเวียงชัย0.00784.000.0 %0.00.0079.800.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองเชียงราย4,213.211,916.7054.5 %5.0389.03163.5158.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่จัน1,030.791,169.00-13.4 %0.0316.1099.3768.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่ลาว4,295.06348.0091.9 %5.0177.1172.2559.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเวียงแก่น0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
ด่านศุลกากรแม่สาย55,599.0345,708.6017.8 %5.02,532.75417.9483.5 %5.0
ด่านศุลกากรเชียงแสน0.006,832.000.0 %0.00.00380.680.0 %0.0
ด่านศุลกากรเชียงของ2,690.2124,113.60-796.3 %0.01,227.70347.6571.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เชียงราย0.006,242.500.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย4,537.743,152.5030.5 %5.0743.76265.4664.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดเชียงราย0.002,516.000.0 %0.00.00880.920.0 %0.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงราย0.001,641.000.0 %0.00.0099.500.0 %0.0
สำนักงานประมงจังหวัดเชียงราย0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย3,956.011,995.0049.6 %5.01,219.162,223.47-82.4 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงราย2,803.234,947.28-76.5 %0.0723.731,020.84-41.1 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงราย5,402.051,185.2778.1 %5.01,823.171,564.5514.2 %5.0
ส.ป.ก. เชียงราย4,757.432,510.7347.2 %5.01,485.38305.8179.4 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงราย 0.0015,400.000.0 %0.00.0016.130.0 %0.0
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงราย3,691.602,823.0023.5 %5.01,105.0657.0094.8 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย)9,672.4712,253.97-26.7 %0.03,797.59465.5087.7 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาเชียงราย3,710.444,560.00-22.9 %0.073.87111.40-50.8 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาเชียงราย (กลุ่มงานอากาศเกษตร)9,716.31342.0096.5 %5.0477.5364.9186.4 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดเชียงราย3,008.96549.0081.8 %5.0838.8456.3493.3 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดเชียงราย3,514.281,030.0070.7 %5.0762.78456.0040.2 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงราย3,830.463,578.006.6 %3.01,105.07153.0186.2 %5.0
สำน้กงานจังหวัดเชียงราย0.0042,650.720.0 %0.00.001,705.760.0 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดเชียงราย0.006,392.000.0 %0.00.001,323.230.0 %0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงราย0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงราย16,705.889,957.3640.4 %5.02,788.010.000.0 %0.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดเชียงราย1,130.8421,782.00-1,826.2 %0.0781.79271.2365.3 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงราย4,230.251,685.0060.2 %5.0741.62600.4519.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย0.003,243.000.0 %0.00.00168.680.0 %0.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงราย7,095.575,462.4023.0 %5.01,673.41864.7048.3 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงราย3,163.393,291.34-4.0 %0.0819.83123.4784.9 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงราย13,647.087,888.0042.2 %5.0556.41545.252.0 %1.0
เรือนจำกลางเชียงราย2,560,824.30100,159.0096.1 %5.024,054.18882.3096.3 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดเชียงราย3,623.61793.6078.1 %5.0629.66153.3475.6 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงราย7,603.326,654.9812.5 %5.01,390.30577.6058.5 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงราย3,129.591,256.0059.9 %5.0374.79222.1740.7 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงราย0.007,480.280.0 %0.00.00462.020.0 %0.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย0.001,646.600.0 %0.00.00470.770.0 %0.0
สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงราย0.006,275.300.0 %0.00.00580.050.0 %0.0
ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนเชียงราย0.002,741.700.0 %0.00.00180.500.0 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 (จังหวัดเชียงราย และพะเยา)36,510.463,401.0090.7 %5.03,260.58439.7686.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 10.0012,663.760.0 %0.00.001,305.570.0 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 311,591.7410,710.007.6 %3.51,319.56979.7825.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 426,120.099,744.6762.7 %5.01,554.97823.0847.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 225,699.5113,932.6945.8 %5.01,688.33177.3689.5 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเชียงราย0.003,590.020.0 %0.00.00486.450.0 %0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย0.0038,529.000.0 %0.00.00724.280.0 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย26,465.3912,360.0053.3 %5.0951.15475.4550.0 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย120,861.6045,520.0062.3 %5.01,097.611,445.87-31.7 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพเชียงราย24,202.7511,829.0051.1 %5.0831.98508.2538.9 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพเทิง0.007,318.880.0 %0.00.00634.980.0 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง0.007,704.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงราย 3,092.762,748.0011.1 %5.0914.90991.45-8.4 %0.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงราย0.001,441.230.0 %0.00.00260.640.0 %0.0
ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงราย 47,797.7912,297.1274.3 %5.04,880.414,217.5313.6 %5.0
รวม 2,837,196 290,522 0.00 % 50,379 8,702 0.00 %