จังหวัดแม่ฮ่องสอน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน2,701.61520.0080.8 %648.15197.9569.5 %
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน13,331.2910,246.0023.1 %88.9252.6240.8 %
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดแม่ฮ่องสอน13,108.677,896.9639.8 %74.24106.22-43.1 %
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดแม่ฮ่องสอน0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่แม่ฮ่องสอน0.001,130.000.0 %0.0097.830.0 %
สำนักงานคลังจังหวัดแม่ฮ่องสอน3,496.371,890.6045.9 %781.260.01100.0 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่แม่ฮ่องสอน19,956.420.000.0 %1,114.65252.7077.3 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่่่่่่่่ลาน้อย410.17243.0040.8 %404.5965.9783.7 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสบเมย0.00251.000.0 %0.00104.770.0 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาขุนยวม4,290.47100.0097.7 %262.5241.5484.2 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปาย0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่สะเรียง3,518.270.000.0 %699.660.000.0 %
ด่านศุลกากรแม่สะเรียง0.000.000.0 %0.000.000.0 %
ด่านศุลกากรแม่ฮ่องสอน4,643.553,090.0033.5 %506.92357.2029.5 %
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่แม่ฮ่องสอน0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขาแม่สะเรียง0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดแม่ฮ่องสอน0.001,069.000.0 %0.00102.380.0 %
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดแม่ฮ่องสอน4,317.801,816.0057.9 %1,066.50159.9785.0 %
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน3,048.651,424.0053.3 %838.3184.2589.9 %
สำนักงานประมงจังหวัดแม่ฮ่องสอน2,692.75725.0073.1 %686.18351.1448.8 %
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดแม่ฮ่องสอน4,043.522,210.0045.3 %1,275.67707.7744.5 %
สำนักงานเกษตรจังหวัดแม่ฮ่องสอน0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน4,070.131,356.0066.7 %774.73446.6742.3 %
ส.ป.ก. แม่ฮ่องสอน3,867.231,736.0055.1 %667.17129.1180.6 %
สำนักงานขนส่งจังหวัดแม่ฮ่องสอน3,420.544,613.00-34.9 %489.49101.5979.2 %
ท่าอากาศยานปาย 0.000.000.0 %0.000.000.0 %
ท่าอากาศยานแม่ฮ่องสอน 67,758.1139,856.0041.2 %447.45246.5544.9 %
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแม่ฮ่องสอน0.001,498.810.0 %0.00198.550.0 %
สถานีอุตุนิยมวิทยาแม่ฮ่องสอน3,099.461,414.4054.4 %58.6837.0436.9 %
สำนักงานสถิติจังหวัดแม่ฮ่องสอน2,874.45667.0076.8 %876.3435.1596.0 %
สำนักงานพลังงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน2,658.38615.0076.9 %629.13152.2275.8 %
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน3,281.132,922.0010.9 %524.200.000.0 %
สำนักงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน0.000.000.0 %0.000.000.0 %
ที่ทำการปกครองจังหวัดแม่ฮ่องสอน0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแม่ฮ่องสอน1,115.231,572.00-41.0 %608.25174.8071.3 %
สำนักงานที่ดินจังหวัดแม่ฮ่องสอน3,273.973,591.83-9.7 %857.33152.9582.2 %
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดแม่ฮ่องสอน0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอน3,420.052,158.0036.9 %1,009.450.000.0 %
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแม่ฮ่อนสอน0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดแม่ฮ่องสอน3,245.641,202.0063.0 %933.39339.2063.7 %
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดแม่ฮ่องสอน0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สพ.แม่ฮ่องสอน3,767.841,855.0050.8 %319.112.8599.1 %
เรือนจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน 20,571.0415,305.5425.6 %816.4287.3189.3 %
สำนักงานแรงงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน553.92669.00-20.8 %207.52264.57-27.5 %
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดแม่ฮองสอน2,463.19397.0083.9 %208.4269.4366.7 %
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดแม่ฮ่องสอน4,540.483,276.2427.8 %952.41300.4368.5 %
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน0.001,680.000.0 %0.00150.580.0 %
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดแม่ฮ่องสอน3,528.712,699.5023.5 %620.220.000.0 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 118,905.6516,622.5612.1 %2,118.0736.0098.3 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 225,817.7713,540.4947.6 %2,245.56513.1177.1 %
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน0.001,133.100.0 %0.00139.760.0 %
วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีแม่ฮ่องสอน0.000.000.0 %0.000.000.0 %
วิทยาลัยการอาชีพแม่สะเรียง0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน7,023.9910,316.68-46.9 %607.951,473.95-142.4 %
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน 3,046.680.000.0 %876.34196.2177.6 %
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดแม่ฮ่องสอน0.000.000.0 %0.000.000.0 %
ตำรวจภูธรจังหวัดแม่ฮ่องสอน0.008,813.000.0 %0.007,936.240.0 %
รวม 245,342 156,547 0.00 % 22,442 7,136 0.00 %