จังหวัดแม่ฮ่องสอน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน2,701.61520.0080.8 %5.0648.15197.9569.5 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดแม่ฮ่องสอน13,108.677,896.9639.8 %5.074.24106.22-43.1 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน13,331.2910,246.0023.1 %5.088.9252.6240.8 %5.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน2,194.620.000.0 %0.071.250.000.0 %0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดแม่ฮ่องสอน13,302.8419,909.46-49.7 %0.0168.25415.99-147.2 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่แม่ฮ่องสอน2,732.581,130.0058.6 %5.0271.2797.8363.9 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดแม่ฮ่องสอน3,496.371,890.6045.9 %5.0781.260.01100.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่แม่ฮ่องสอน19,956.427,976.0060.0 %5.01,114.65535.8651.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่่่่่่่่ลาน้อย410.17243.0040.8 %5.0404.5965.9783.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาขุนยวม4,290.47100.0097.7 %5.0262.5241.5484.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสบเมย401.95251.0037.6 %5.0697.78104.7785.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่สะเรียง3,518.27632.0082.0 %5.0699.66100.4985.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปาย16,067.52656.0095.9 %5.0281.40135.9551.7 %5.0
ด่านศุลกากรแม่สะเรียง9,153.242,654.0071.0 %5.0968.64463.7452.1 %5.0
ด่านศุลกากรแม่ฮ่องสอน4,643.553,090.0033.5 %5.0506.92357.2029.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่แม่ฮ่องสอน3,396.823,810.71-12.2 %0.0971.42790.1518.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขาแม่สะเรียง10,527.431,598.7084.8 %5.01,016.43197.2180.6 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดแม่ฮ่องสอน2,679.131,069.0060.1 %5.0185.23102.3844.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดแม่ฮ่องสอน4,317.801,816.0057.9 %5.01,066.50159.9785.0 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน3,048.651,424.0053.3 %5.0838.3184.2589.9 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดแม่ฮ่องสอน2,692.75725.0073.1 %5.0686.18351.1448.8 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดแม่ฮ่องสอน4,043.522,210.0045.3 %5.01,275.67707.7744.5 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดแม่ฮ่องสอน1,840.843,143.00-70.7 %0.0408.52224.8745.0 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน4,070.131,356.0066.7 %5.0774.73446.6742.3 %5.0
ส.ป.ก. แม่ฮ่องสอน3,867.231,736.0055.1 %5.0667.17129.1180.6 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดแม่ฮ่องสอน3,420.544,613.00-34.9 %0.0489.49101.5979.2 %5.0
ท่าอากาศยานแม่ฮ่องสอน 67,758.1139,856.0041.2 %5.0447.45246.5544.9 %5.0
ท่าอากาศยานปาย 13,843.445,123.0063.0 %5.0647.98277.0057.3 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแม่ฮ่องสอน1,490.611,498.81-0.6 %0.0611.15198.5567.5 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาแม่ฮ่องสอน3,099.461,414.4054.4 %5.058.6837.0436.9 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดแม่ฮ่องสอน2,874.45667.0076.8 %5.0876.3435.1596.0 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน2,658.38615.0076.9 %5.0629.13152.2275.8 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน3,281.132,922.0010.9 %5.0524.2018.9096.4 %5.0
สำนักงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน4,346.311.00100.0 %5.0749.882.8599.6 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดแม่ฮ่องสอน2,695.481.00100.0 %5.0204.250.9599.5 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแม่ฮ่องสอน1,115.231,572.00-41.0 %0.0608.25174.8071.3 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดแม่ฮ่องสอน3,273.973,591.83-9.7 %0.0857.33152.9582.2 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดแม่ฮ่องสอน1,368.492,423.00-77.1 %0.0383.58619.71-61.6 %0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอน3,140.413,150.00-0.3 %0.01,009.45348.3865.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแม่ฮ่อนสอน3,466.552,079.0040.0 %5.0876.34139.7684.1 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดแม่ฮ่องสอน3,245.641,202.0063.0 %5.0933.39339.2063.7 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดแม่ฮ่องสอน2,622.561,516.0042.2 %5.0505.1973.9785.4 %5.0
สพ.แม่ฮ่องสอน3,767.841,855.0050.8 %5.0319.112.8599.1 %5.0
เรือนจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน 20,571.0415,305.5425.6 %5.0816.42256.1568.6 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน553.92669.00-20.8 %0.0629.13264.5757.9 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดแม่ฮองสอน2,463.19397.0083.9 %5.0208.4269.4366.7 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดแม่ฮ่องสอน4,540.483,276.2427.8 %5.0952.41300.4368.5 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน2,957.011,680.0043.2 %5.0838.30150.5882.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดแม่ฮ่องสอน3,528.712,699.5023.5 %5.0620.22187.8369.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 118,905.6516,622.5612.1 %5.02,118.0736.0098.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 225,817.7713,540.4947.6 %5.02,245.56513.1177.1 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน1,105.921,133.10-2.5 %0.0255.74139.7645.3 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีแม่ฮ่องสอน39,923.6312,930.7667.6 %5.0840.74413.2550.8 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพแม่สะเรียง25,106.317,294.0170.9 %5.01,204.82613.4749.1 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน7,023.9910,316.68-46.9 %0.0607.951,473.95-142.4 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน 3,046.681,948.0036.1 %5.0876.34269.6369.2 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดแม่ฮ่องสอน443.84523.00-17.8 %0.0162.9082.3049.5 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดแม่ฮ่องสอน42,894.828,813.0079.5 %5.04,552.007,936.24-74.3 %0.0
รวม 245,342 156,547 0.00 % 22,442 7,136 0.00 %