จังหวัดนครสวรรค์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครสวรรค์3,696.20841.7877.2 %168.91153.059.4 %
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย เขากบ จ.นครสวรรค์32,133.7228,563.2611.1 %84.490.9598.9 %
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.นครสวรรค์9,495.863,581.6062.3 %70.36110.44-57.0 %
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครสวรรค์5,240.7210,504.01-100.4 %1,223.75417.9165.9 %
สำนักงานคลังจังหวัดนครสวรรค์3,062.0212.0099.6 %748.350.9599.9 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครสวรรค์0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครสวรรค์3,270.232,442.2425.3 %560.93427.5023.8 %
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครสวรรค์ สาขาลาดยาว2,908.47250.0091.4 %495.800.000.0 %
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครสวรรค์ สาขาเมืองนครสวรรค์2,966.662,662.2610.3 %327.610.000.0 %
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครสวรรค์ สาขาตาคลี2,592.67590.0077.2 %432.000.000.0 %
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครสวรรค์ สาขาท่าตะโก2,592.67474.0081.7 %359.490.000.0 %
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครสวรรค์4,239.273,326.5721.5 %1,128.671,158.54-2.6 %
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครสวรรค์0.001,808.020.0 %0.0096.870.0 %
สำนักงานประมงจังหวัดนครสวรรค์2,903.46768.9173.5 %383.940.000.0 %
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครสวรรค์0.001.000.0 %0.000.950.0 %
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 95,533.177,111.68-28.5 %2,058.061,017.1150.6 %
สำนักงานเกษตรจังหวัดนครสวรรค์2,591.665,978.00-130.7 %517.93442.3614.6 %
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครสวรรค์0.005,559.940.0 %0.001,004.150.0 %
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครสวรรค์4,842.175,808.00-19.9 %1,028.8873.4792.9 %
สำนักงานขนส่งจังหวัดนครสวรรค์0.000.000.0 %0.00357.000.0 %
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 8 (นครสวรรค์)7,297.798,383.04-14.9 %2,635.00618.4576.5 %
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครสวรรค์3,712.762,944.6620.7 %938.490.9599.9 %
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 4 (จ.นครสวรรค์)0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 (นครสวรรค์)0.001.000.0 %0.000.950.0 %
สำนักงานสถิติจังหวัดนครสวรรค์3,649.901,252.4165.7 %4,562.4570.3098.5 %
สำนักงานพลังงานจังหวัดนครสวรรค์3,910.11904.0076.9 %772.540.9599.9 %
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครสวรรค์3,507.123,416.502.6 %957.52434.0554.7 %
สำนักงานจังหวัดนครสวรรค์0.0036,620.790.0 %0.00322.470.0 %
ที่ทำการปกครองจังหวัดนครสวรรค์0.001.000.0 %0.000.950.0 %
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครสวรรค์0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครสวรรค์0.0012,725.580.0 %0.00136.990.0 %
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครสวรรค์3,849.051,391.0063.9 %1,052.59807.8823.2 %
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครสวรรค์1,700.562,389.92-40.5 %995.54439.3355.9 %
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครสวรรค์0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครสวรรค์4,550.693,603.0020.8 %1,166.70808.8830.7 %
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครสวรรค์3,571.271.00100.0 %900.480.9599.9 %
สถานพินิจและค้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครสวรรค์28,345.2512,930.0054.4 %569.28290.4449.0 %
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 6 จังหวัดนครสวรรค์397,998.2820,227.0094.9 %885.27873.661.3 %
ทสป.หนองน้ำขุ่น 0.000.000.0 %0.000.000.0 %
รจก.นครสวรรค์ 77,912.7977,607.000.4 %1,475.321,090.3826.1 %
เรือนจำชั่วคราวคลองโพธิ์2,323.354,196.96-80.6 %350.002.8599.2 %
สำนักงานแรงงานจังหวัดนครสวรรค์2,811.73833.2070.4 %335.7082.7575.3 %
สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครสวรรค์0.002,564.000.0 %0.00143.600.0 %
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 8 นครสวรรค์0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครสวรรค์3,327.341,935.0041.8 %962.72278.1571.1 %
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครสวรรค์0.008,684.280.0 %0.00641.950.0 %
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์3,422.952,752.4019.6 %881.44397.3854.9 %
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครสวรรค์0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครสวรรค์3,657.921.00100.0 %349.91597.48-70.8 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครสวรรค์ เขต 20.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 (จังหวัดนครสวรรค์และอุทัยธานี)0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครสวรรค์ เขต 10.0029,244.820.0 %0.00523.080.0 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศีกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 30.0017,078.050.0 %0.000.000.0 %
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนครสวรรค์0.001.000.0 %0.000.950.0 %
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์98,612.2449,745.0049.6 %1,136.91751.4133.9 %
วิทยาลัยการอาชีพบรรพตพิสัย0.001.000.0 %0.000.950.0 %
วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์0.0091,911.000.0 %0.00694.460.0 %
วิทยาลัยเทคนิคแม่วงก์0.001.000.0 %0.000.950.0 %
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครสวรรค์0.000.000.0 %0.000.000.0 %
วิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค์0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์0.0020,097.000.0 %0.003,082.550.0 %
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์9,879.9521,022.41-112.8 %3,757.97381.5989.8 %
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 3 นครสวรรค์ 0.0021,360.000.0 %0.000.000.0 %
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3 3,085.04251.0091.9 %851.25399.0053.1 %
ศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครสวรรค์ 3,721.982,948.0020.8 %976.54675.9630.8 %
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค์0.001,385.170.0 %0.00743.360.0 %
ตำรวจภูธรจังหวัดนครสวรรค์0.000.000.0 %0.000.000.0 %
รวม 758,917 291,649 0.00 % 34,104 12,805 0.00 %