จังหวัดนครสวรรค์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครสวรรค์3,696.20841.7877.2 %5.0168.91153.059.4 %4.5
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.นครสวรรค์9,495.863,581.6062.3 %5.070.36110.44-57.0 %0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย เขากบ จ.นครสวรรค์32,133.7228,563.2611.1 %5.084.490.9598.9 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครสวรรค์5,240.7210,504.01-100.4 %0.01,223.75417.9165.9 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดนครสวรรค์3,156.7512.0099.6 %5.0786.380.9599.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครสวรรค์56,026.0735,476.0636.7 %5.04,342.373,143.4427.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครสวรรค์3,270.232,442.2425.3 %5.0560.93427.5023.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครสวรรค์ สาขาเมืองนครสวรรค์2,966.662,442.2417.7 %5.0327.61114.0065.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครสวรรค์ สาขาตาคลี2,592.67590.0077.2 %5.0432.00199.5053.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครสวรรค์ สาขาท่าตะโก2,592.67474.0081.7 %5.0359.49190.0047.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครสวรรค์ สาขาลาดยาว2,908.47250.0091.4 %5.0495.80285.0042.5 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครสวรรค์4,260.733,326.5721.9 %5.01,128.671,158.54-2.6 %0.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครสวรรค์3,199.541,808.0243.5 %5.0370.1496.8773.8 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดนครสวรรค์2,903.46768.9173.5 %5.0362.11287.0820.7 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครสวรรค์5,889.783,503.0040.5 %5.01,851.272,153.69-16.3 %0.0
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 95,533.177,111.68-28.5 %0.02,182.401,017.1153.4 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดนครสวรรค์2,596.395,978.00-130.2 %0.0517.93442.3714.6 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครสวรรค์5,064.645,559.94-9.8 %0.01,492.931,004.1532.7 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครสวรรค์4,550.625,808.00-27.6 %0.01,025.4073.4792.8 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดนครสวรรค์9,998.8221,708.00-117.1 %0.01,775.21357.0079.9 %5.0
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 8 (นครสวรรค์)7,297.798,383.04-14.9 %0.02,635.00618.4576.5 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 4 (จ.นครสวรรค์)85,893.536,670.0092.2 %5.04,619.901,240.2873.2 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครสวรรค์3,712.762,944.6620.7 %5.0938.4971.2192.4 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 (นครสวรรค์)11,358.8010,426.758.2 %4.04,242.73920.4278.3 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดนครสวรรค์3,649.901,252.4165.7 %5.04,562.4570.3098.5 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดนครสวรรค์3,910.11904.0076.9 %5.0772.540.9599.9 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครสวรรค์3,507.123,416.502.6 %1.0957.52434.0554.7 %5.0
สำนักงานจังหวัดนครสวรรค์8,228.4036,620.79-345.1 %0.01,636.42322.4780.3 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดนครสวรรค์11,726.366,946.9040.8 %5.03,866.14480.2387.6 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครสวรรค์4,407.548,041.35-82.4 %0.01,224.651,112.959.1 %4.5
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครสวรรค์5,918.5012,725.58-115.0 %0.01,597.71136.9991.4 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครสวรรค์3,849.051,391.0063.9 %5.01,052.59448.7057.4 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครสวรรค์1,700.562,389.92-40.5 %0.0995.54439.3355.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครสวรรค์5,866.184,006.9831.7 %5.02,256.41694.8969.2 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครสวรรค์4,740.153,603.0024.0 %5.01,242.77808.8834.9 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครสวรรค์3,571.274,585.00-28.4 %0.0900.4872.9191.9 %5.0
สถานพินิจและค้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครสวรรค์68,195.6712,930.0081.0 %5.0824.76290.4464.8 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 6 จังหวัดนครสวรรค์397,998.2820,227.0094.9 %5.0885.27873.661.3 %0.5
รจก.นครสวรรค์ 77,912.7977,607.000.4 %0.51,475.321,090.3826.1 %5.0
ทสป.หนองน้ำขุ่น 11,927.4912,452.00-4.4 %0.0618.11721.38-16.7 %0.0
เรือนจำชั่วคราวคลองโพธิ์2,323.354,196.96-80.6 %0.0350.002.8599.2 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดนครสวรรค์2,811.73833.2070.4 %5.0335.7082.7575.3 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครสวรรค์3,934.732,564.0034.8 %5.0938.51143.6084.7 %5.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 8 นครสวรรค์25,820.2219,721.0023.6 %5.01,674.76365.0178.2 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครสวรรค์3,327.341,935.0041.8 %5.0962.72278.1571.1 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครสวรรค์3,332.148,684.28-160.6 %0.01,381.39793.6742.5 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์3,422.952,752.4019.6 %5.0881.44397.3854.9 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครสวรรค์49,829.665,291.0189.4 %5.01,201.01266.1677.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครสวรรค์3,657.926,565.00-79.5 %0.0349.91597.48-70.8 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครสวรรค์ เขต 211,709.8613,259.18-13.2 %0.01,476.301,176.1020.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 (จังหวัดนครสวรรค์และอุทัยธานี)30,712.2012,481.2059.4 %5.03,980.83309.2292.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศีกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3101,421.6716,837.1883.4 %5.01,702.34483.7971.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครสวรรค์ เขต 118,836.5829,244.82-55.3 %0.01,319.08523.0860.3 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนครสวรรค์6,858.753,843.3644.0 %5.0273.400.9599.7 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์73,502.8491,911.00-25.0 %0.01,737.41694.4660.0 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคแม่วงก์22,524.9813,185.0141.5 %5.01,050.67523.8750.1 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์98,612.2449,745.0049.6 %5.01,136.91751.4133.9 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค์76,207.7616,629.5278.2 %5.0865.45770.0011.0 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครสวรรค์27,048.9055,288.00-104.4 %0.0950.015,081.63-434.9 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพบรรพตพิสัย31,608.5817,264.0045.4 %5.0820.21446.4945.6 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์10,985.0920,097.00-82.9 %0.02,222.503,082.55-38.7 %0.0
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์9,879.9521,022.41-112.8 %0.03,757.97381.5989.8 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 3 นครสวรรค์ 27,151.2521,360.0021.3 %5.01,220.96635.5647.9 %5.0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3 3,085.04251.0091.9 %5.0851.25399.0053.1 %5.0
ศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์172,930.91110,055.0036.4 %5.02,228.091,031.8553.7 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครสวรรค์ 3,721.982,948.0020.8 %5.0976.54675.9630.8 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค์3,057.001,385.1754.7 %5.0691.30743.36-7.5 %0.0
ตำรวจภูธรจังหวัดนครสวรรค์42,433.9342,170.500.6 %0.54,842.431,741.7164.0 %5.0
รวม 758,917 291,649 0.00 % 34,104 12,805 0.00 %